Offshore Vind - Energi Norge

energinorge.no

Offshore Vind - Energi Norge

Offshore vindkraft:

Utfordringer for planlegging og vedlikehold

HMS arbeid ved vindkraftanlegg, Temadag 03.12.09


Innhold

Lyses engasjement innen offshore vind

Lyses offshore vind prosjektportefølje

Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore

Utviklingsprosjekt – Kartlegging av rammeverk


Hvorfor vindkraft i Rogaland?

• Gode vindforhold

• God overføringskapasitet på land

• Nær kontinentet og eksportmuligheter av fornybar kraft

• Samkjøring med vannkraft (når det ikke blåser)

• Samspill med olje og gass industrien


Hovedaktiviteter offshore vind

Offshore Vind

Teknologi

Prosjekter

SWAY AS

Anglewind AS

ViciVentus

F&U

•NORCOWE

•NOWITECH

•ARENA prosjekt

•EU-prosjekt

Kvitsøy K1 (Land)

K2 (Bunnfast)

Utsira vindkraftverk

(Land og bunnfast)

Demonstrasjon

tilknyttet olje&gas

Utsira offshore

vindpark (pilot)

Sørlige Nordsjøen

Utsira flytende

vindpark (fase 2)


Teknologi Offshore Vind

• SWAY

– Flytende tårn planlagt testet i 2011

– Egen vindturbin planlagt testet på land

– Lyses eierandel p.t 12%

• Anglewind

– Nytt eksentrisk gir

– Lyses eierandel p.t 11,8%

– 225 kW prototype tests nå i workshop

– Skal testes i ombygd Vestas turbin

Q1 2010


Teknologi: ViciVentus


Innhold

Lyses engasjement innen offshore vind

Lyses offshore vind prosjektportefølje

Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore

Utviklingsprosjekt – Kartlegging av rammeverk


Kvitsøy demonstrasjonsprosjekt K1

• Install 1-2 wind turbines in 2010 or 2011

• Onshore, but very close to shoreline - offshore conditions

• Demonstration of offshore turbine technology


Utsira Vindkraftverk – Land og Bunnfast

• Forhåndsmelding sendt til NVE Oktober 2009


Delelektrifisering olje og gass installasjon

• Gjennomført en studie for delelektrifisering av O&G installasjon

• Gjennomført en studie for OD som en del av Klimakur 2020


Utsira offshore flytende vindpark

• Utredningsprogram mottatt for pilotanlegg – fase 1


Sørlige Nordsjøen Vindkraftanlegg

• Lyse har forhåndsmeldt Sørlige Nordsjøen

Vindkraftanlegg

– 1000 MW / ~ 4,5 TWh

– Investering ~ 20-30 Milliarder NOK

– Havdyp 40-60 m – bunnfaste fundamenter

• Havenergiloven under arbeid

– Tilhørende forskrifter utarbeides

– Strategisk konsekvensutredning utarbeides

Offshore vindkraft er foreløpig mer enn

dobbelt så dyrt som vind på land

– Teknologiutvikling nødvendig

– Gode støtteregimer nødvendig

• Kraftbalanse i det nordiske markedet –

behov for eksport kabler


Innhold

Lyses engasjement innen offshore vind

Lyses offshore vind prosjektportefølje

Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore

Utviklingsprosjekt – Kartlegging av rammeverk


Utfordringer – planlegging, drift og

vedlikehold

Overordnet • Hovedutfordring nivå (i forhold til vind på land):

1. Hardere belastninger – trenger mer robust teknologi

2. Begrenset tilkomst mulighet – avstand til land og værforhold

• Hovedutfordring 1: Pålitelig og robust turbin teknologi

– Utsatt for større belastning og miljøpåvirkninger

– Minimalisere behovet for planlagt vedlikehold

– Minimalisere faren for reparasjoner

• Hovedutfordring 2: Tilkomst til vind turbin

– Tilkomst mulighet av avgjørende for den totale tilgjengeligheten

– Data fra studie: Hs 1,5m: 82%, Hs 2,0m: 88%, Hs 2,5m: 91%

– Adkomst fartøy og personell utgjør en betydelig del av driftskostnader ~75%

• Økt pålitelighet og tilgjengelighet er nødvendig for å muliggjøre en betydelig

reduksjon fra dagens kostnadsnivå for offshore vind


Utfordringer – planlegging, drift og vedlikehold

Værforhold

Ualminnelig flau bris i Åmøyfjorden

Vanlig storm på Ekofisk

• Dagens tilkomst løsninger opererer opp mot Hs = 1,5m – 2m

• Økt tilkomstvindu er avgjørende for god tilgjengelighet

– Tilkomst i Hs = 2m – midlere ventetid 37 hrs

– Tilkomst i Hs = 3m – midlere ventetid 8 hrs


Utfordringer – planlegging, drift og vedlikehold

Bruk av helikopter

• Plattform på nacelle tak brukes per i dag til planlagt transport av personell

og utstyr

• Firing av personell antas ikke å kunne godtas som standard operasjon

offshore i Norge, men må planlegges for nødsituasjoner

• Mulig alternativer for adkomst med helikopter bør vurderes


Utfordringer – planlegging, drift og vedlikehold

HMS aspekter

• Dekkes hovedsaklig av gjennomgang av rammeverk

• Tilgang på kvalifisert personell for oppdrag som krever kunnskap om

vindturbiner i tillegg til offshore erfaring

• Treningsprogrammer og sikkerhetskurs må utvikles

• HMS regime for vindkraft offshore vs HMS regime for petroleum

– Viktig å ta med erfaringer fra petroleumsbransjen

– Fokus på forskjellene – bortfall av hydrokarboner gir andre design krav

– Kostnadsfokus viktig for å muliggjøre konkurransedyktig norsk offshore vind


Innhold

Lyses engasjement innen offshore vind

Lyses offshore vind prosjektportefølje

Utfordringer for planlegging og vedlikehold offshore

Utviklingsprosjekt – Kartlegging av rammeverk


Offshore vindturbin utviklingsprosjekt

Kartlegging av rammeverk

• Utviklingsprosjekt for offshore vindturbin – GE, Energi Norge og Lyse

• Første fase – kartlegging av rammeverk for design av offshore

vindturbin

– HMS krav

– Relevante lover, forskrifter og standarder

Offshore krav til design og dimensjonering

– Sertifisering

– Tekniske krav

– Krav til drift og vedlikehold

• Kartlegging hovedsakelig gjennomført av Rambøll

• Både norske og internasjonale lover og retningslinjer


HMS - Myndighetskrav

Norge

– P.t ikke annet krav offshore enn på land. Involverte parter må ha et

dokumentert HMS og kvalitets system basert på:

• Arbeidsmiljøloven

• Internkontrollforskriften

• Byggherreforskriften

• Storbritannia – The Health and Safety at Work Act 1974

– BWEA (British Wind Energy Association)

• Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry (2008)

– EMEC (European Marine Energy Centre - Orkney) i samarbeid med BWEA

• Tyskland

• Guidelines for health & safety in the Marine Energy Industry (2008)

– BSH (Bundesamt für Seeschiffart und Hydrographie) standard

• Investigations of the impact of offshore wind turbines on the marine

environment


HMS i design- og konstruksjons fase

• BSH standard: Design of offshore wind turbines

– HMS er integrert i design standard (Part B)

• BWEA: Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry

– Kapittel 8 og 9 dekker HSE i design- og konstruksjons fase

– Viktige HMS elementer i denne fasen er:

• Skips kollisjoner

• Korrosjonsbeskyttelse

• Tilkomst systemer/stiger

• Helikopter evakuering

• Mulighet for overnatting og nødrasjoner

• ROV operasjoner i installasjonsfasen

• Minimalisere behov for arbeid på, nær og over sjø

• Utarbeidelse av prosedyrer


HMS i drifts- og vedlikehold fase

• BWEA: Guidelines for health & safety in the Wind Energy Industry

– Kapittel 10 dekker HSE i drifts- og vedlikehold fasen

– Viktige HMS elementer i denne fasen er:

• Risiko analyser relatert til arbeid på, nær og over sjø

• Generell offshore sikkerhets trening

• Spesialtrening for adkomst til hub, blader, nedre del av tårn osv

• Trening på tilkomst fra transport fartøy til vind turbin

• Beredskapsplaner og -øvelser

• Helsesertifikater

• Kommunikasjonssystemer

• Prosedyrer for kran- og løfteoperasjoner og andre relevante prosedyrer

• BWEA har også utgitt noen relevante godkjente standarder:

– Marine survival training and refresher marine survival training

– Working at heights

– Crane safety awareness


Lover, forskrifter og standarder

• Relativt ny bransje og få nasjonale/internasjonale lover per i dag

– Hovedsaklig Nord-Europa, Spania og USA som har noe lovverk med stor

variasjon i detaljeringsgrad

– Tyskland eneste land som har et sett lover og regler som tilstrekkelig dekker

hele prosessen (BSH)

Norge – Havenergilova

– Odelstingsproposisjon nr. 107 (2008-2009) – Om lov om fornybar

energiproduksjon til havs (Havenergilova)

– Lovforslaget inneholder en introduksjon til andre norske lover (12) som

supplerer eller kan komme i konflikt med denne loven

– Arbeid med tilhørende forskrifter igangsatt


Andre relevante norske lover for offshore

fornybar energiproduksjon

• Lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk

utstyr (el-tilsynsloven)

• Lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone

(økonomiske sonelov)

• Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

m.v.(arbeidsmiljøloven)

• Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven)


Direktiver, anbefalinger og internasjonale

lover og standarder

• Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522, Forskrift om Maskiner

(maskindirektivet)

• EN 50308:2004, Wind turbines, Protective measures,

Requirements for design, operation and maintenance

• DSF/EN ISO/FDIS 9001:2008 Forslag Kvalitetsstyringssystemer -

Systemkrav

• EN ISO 19900:2003 Olie- og naturgasindustrien - Generelle krav til

offshore konstruksjoner

• ISO 81400-4:2005 Wind turbines - Part 4: Design and specification

of gearboxes


Krav til Offshore Vindturbin

• Definisjon: En vind turbin skal betraktes som en offshore vind turbin

hvis fundamentet er utsatt for hydrodynamiske laster

• Hovedaktører innen krav til offshore vindturbiner:

– International Electrotechnical Commission (IEC)

• Technical Committee (TC) 88

• IEC 61400 – series

• IEC WT 01 – Testing og sertifisering

– Det norske Veritas (DnV)

• 2 standarder direkte relatert til offshore vind

• Mange generelle standarder relevant for offshore strukturer

– Germanischer Lloyd (GL)

• Fullt sett av lover og regler for (offshore) vind turbiner

• IEC 61400-3 Design requirements for offshore wind turbines gir

gjeldende minimumskrav for offshore vind turbiner


Offshore vindturbin elementer

Definisjoner fra IEC-61400-3


Tekniske krav til offshore vindturbin

• Funksjons krav

– IEC 61400-1 Wind turbine - Design requirements

– IEC 61400-3 Wind turbine – Design requirements offshore turbines

– IEC 61400-21 Wind turbine – Measurement of power quality characteristics

– GL - Guideline for the certification of offshore wind turbines

– GL - Guideline for the certification of condition monitoring system

• Krav til nett tilkobling

– Statnett FIKS –Funksjonskrav i kraftsystemet

• Kodifisering

– VGB Power Tech har utgitt retningslinjer for kodifisering av vindkraft anlegg

• Reference designation system for power plants (RDS–PP)

• VGB-B 116 D2 Wind Power Plants (gir eksempel på oppbygging av kode)


Krav til drift og vedlikehold

• IEC 61400-3 Design requirements for offshore wind turbines beskriver

krav til igangsettelse, drift og vedlikehold i kapittel 14

• IEC 61400-3 inneholder instruksjons manual for operatører i kapittel

14.4

• IEC 61400-3 dekker også vedlikeholds manual i kapittel 14.5

• DNV-OS-J010 Offshore wind turbine standard, kapittel 13, gir en mer

detaljert spesifikasjon for inspeksjon, vedlikehold og overvåking av de

viktigste komponenter i en offshore vindturbin

• GL Guidelines for certification of offshore wind turbines beskriver

driftskrav i kapittel 9.3


Veileder for HMS ved offshore vindkraftanlegg

• Viktig arbeid å få igangsatt

• Koordinering med OED mot forskriftsarbeid ifm Havenergilova

• Grundig vurdering av mulig bruk av helikopter

• Kartleggings prosjekt i regi av GE, Energi Norge og Lyse kan brukes

som utgangspunkt

More magazines by this user
Similar magazines