HOVEDTALL FOR SØRAL

soral.no

HOVEDTALL FOR SØRAL

SØRAL

HOVEDTALL FOR SØRAL

(i mill. NOK, hvis ikke annet er oppgitt)

2002 2003 2004 2005 2006

Resultatregnskap

Driftsinntekter 1723 1858 2270 2193 3045

Driftsresultat 157 169 313 404 616

Resultat før skattekostnad 218 258 337 410 666

Skattekostnad -61 -73 -95 -115 -186

Årsresultat 157 185 242 295 480

Balanseregnskap

Anleggsmidler 1139 1051 965 901 808

Omløpsmidler 712 693 870 994 1119

Sum eiendeler 1851 1744 1835 1895 1927

Egenkapital 1007 992 1034 1029 959

Langsiktig gjeld 309 246 186 141 81

Kortsiktig gjeld 535 506 615 725 887

Sum gjeld og egenkapital 1851 1744 1835 1895 1927

Lønnsomhet

Driftsmargin (%) 9,1 9,1 13,8 18,4 20,2

Fortjenestemargin (%) 12,7 13,9 14,9 18,7 21,9

Egenkapitalrentabilitet (%) 15,3 18,5 23,9 28,6 48,3

Kapitalens omløpshastighet 1,0 1,0 1,3 1,2 1,6

Likviditet

Kontantstrøm 268 327 365 401 448

Likviditetsgrad 1,3 1,4 1,4 1,6 1,3

Soliditet

Egenkapitalandel (%) 54,4 56,9 56,4 54,3 49,8

Personal

Antall årsverk pr. 31.12 416 410 399 389 380

Produksjon

Produksjon elektrolyse (tonn) 133 840 158 960 164 340 163 190 163 620

Kapasitetsutnyttelse (%) 92,0 99,0 99,5 99,5 99,5

Definisjoner:

Driftsmargin % (Driftsresultat / Driftsinntekter) x 100

Fortjenestemargin % (Resultat før skatter / Driftsinntekter) x 100

Egenkapitalrentabilitet % (Årsresultat / Gj.snittlig egenkapital) x 100

Kapitalens omløpshastighet Driftsinntekter / Gj.snittlig totalkapital

Kontantstrøm

Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet

Likviditetsgrad

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Egenkapitalandel % (Egenkapital / Totalkapital) x 100


SØRAL

RESULTATREGNSKAP

NOTE 2006 2005

Driftsinntekter

Salg av metall 1, 15 3 032 888 943 2 191 036 334

Annen driftsinntekt 1 12 394 193 2 214 357

Sum driftsinntekt 3 045 283 136 2 193 250 691

Driftskostnader

Beholdningsendring ferdigvarer -7 398 408 -2 162 582

Beholdningsendring varer i arbeid -3 169 626 3 357 583

Varekostnad 1 768 145 559 1 191 520 013

Lønnskostnad 2, 16 270 254 976 232 089 072

Avskrivning 1, 7, 8 121 836 400 118 891 800

Annen driftskostnad 2 279 964 894 245 565 002

Sum driftskostnad 2 429 633 795 1 789 260 888

DRIFTSRESULTAT 615 649 341 403 989 803

Finansinntekter / Finanskostnader (-)

Aksjeutbytte 1 912 615 883 825

Renteinntekter 12 093 369 6 978 952

Finansinntekt, energi 1, 14 741 330 3 053 409

Valutagevinst, netto 1, 14 42 133 722 3 857 341

Rente og andre finanskostnader -6 783 475 -9 119 440

Sum finansinntekt / finanskostnad (-) 50 097 561 5 654 087

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 665 746 902 409 643 890

Skattekostnad

Betalbar skatt 1, 11 193 212 538 126 965 335

Endring utsatt skatt 1, 11 -7 123 490 -12 132 311

Sum skattekostnad 186 089 048 114 833 024

ÅRSRESULTAT 479 657 854 294 810 866

Disponering av årsresultat

Til utbytte 350 000 000 300 000 000

Til / Fra (-) annen egenkapital 129 657 854 -5 189 134

Sum disponering av årsresultat 479 657 854 294 810 866


SØRAL

BALANSE

EIENDELER

NOTE 31 12 06 31 12 05

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 11 1 784 531 2 111 567

Sum immaterielle eiendeler 1 784 531 2 111 567

Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse 8, 9 42 561 289 32 961 284

Eiendommer 1, 8, 9, 12 155 136 944 155 007 944

Bygninger 1, 7, 8, 9 257 385 700 268 017 000

Maskiner, inventar 1, 7, 8, 9 315 620 100 385 155 200

Sum varige driftsmidler 770 704 033 841 141 428

Finansielle anleggsmidler

Aksjer og andeler 1, 5 26 148 714 26 298 714

Andre lån og fordringer 1, 6 9 047 727 31 254 795

Sum finansielle anleggsmidler 35 196 441 57 553 509

SUM ANLEGGSMIDLER 807 685 005 900 806 504

OMLØPSMIDLER

Varer

Varelager - råvarer 1 204 903 944 120 512 987

Varelager - halvfabr. og under tilvirkning 1 10 307 104 7 137 478

Varelager - varer for videresalg 1 31 277 612 23 879 204

Sum varer 246 488 660 151 529 669

Fordringer

Kundefordringer 1, 4 508 185 715 369 546 458

Andre fordringer 4 64 249 980 36 226 326

Sum fordringer 572 435 695 405 772 784

Investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instrument 26 933 023 0

Sum investeringer 26 933 023 0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Betalingsmidler 1, 3 273 530 883 436 737 482

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 273 530 883 436 737 482

SUM OMLØPSMIDLER 1 119 388 261 994 039 935

SUM EIENDELER 1 927 073 266 1 894 846 439

Husnes, 31. desember 2006

Tom Petter Johansen Harald Ødegaard Jean-Philippe Puig

Lene Navestad Solli


SØRAL

BALANSE

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE 31 12 06 31 12 05

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 13 200 000 000 200 000 000

Sum innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 758 761 804 829 103 950

Sum opptjent egenkapital 758 761 804 829 103 950

SUM EGENKAPITAL 18 958 761 804 1 029 103 950

GJELD

Avsetninger til forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 16 6 373 327 7 541 309

Utsatt skatt 11 29 686 351 37 136 877

Sum avsetninger til forpliktelser 36 059 678 44 678 186

Annen langsiktig gjeld

Driftslån 17 43 820 000 94 780 000

Øvrig langsiktig gjeld 1 000 000 1 000 000

Sum annen langsiktig gjeld 44 820 000 95 780 000

Kortsiktig gjeld

Første års avdrag langsiktig gjeld 17 43 820 000 47 390 000

Leverandørgjeld 1 225 006 678 160 475 556

Betalbar skatt 189 138 150 126 860 760

Skyldige offentlige avgifter 37 863 480 56 907 678

Skyldig utbytte 350 000 000 300 000 000

Diverse avsetninger 14 41 603 476 33 650 309

Sum kortsiktig gjeld 887 431 784 725 284 303

SUM GJELD 968 311 462 865 742 489

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 927 073 266 1 894 846 439

København, 7. mars 2007

Wolfgang Stiller Tim H. Scheie Ståle Nupen

Ørjan Normann

Jan O. Yttredal

Adm. Dir.


SØRAL

KONTANTSTRØMANALYSE

(NOK 1000)

Ref. 2006 2005

Likvider tilført / brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 1) 594 340 401 499

Endringer i lager, debitorer og kreditorer -169 067 -47 631

Endringer i andre tidsavgrensningsposter 23 163 47 823

Netto likviditetsendring fra virksomheten A) 448 436 401 691

Likvider tilført / brukt på investeringer

Investeringer i varige driftsmidler -51 399 -58 539

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 31 144

Endring i andre investeringer -4 576 27 636

Netto likviditetsendring fra investeringer B) -55 944 -30 759

Likvider tilført / brukt på finansiering

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 0

Reduksjon av gammel gjeld 2) -55 698 -28 233

Utbetalt utbytte -500 000 -200 000

Netto likviditetsendring fra finansiering C) -555 698 -228 233

Netto endring i likvider gjennom året A + B +C -163 206 142 699

Likviditetsbeholdning 01.01 436 737 294 038

Likviditetsbeholdning 31.12 273 531 436 737

1) Dette tallet fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 665 747 409 644

Gevinst ved salg av anleggsmidler -31 -72

Ordinære avskrivninger 121 837 118 892

Betalbar skatt -193 213 -126 965

Tilført fra årets virksomhet 594 340 401 499

2) Dette tallet fremkommer slik:

Urealisert kurstap/Urealisert kursgevinst -11 620 19 285

Nedbetaling av gammel gjeld -44 078 -47 518

Reduksjon av gammel gjeld -55 698 -28 233

More magazines by this user
Similar magazines