Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

sfj.no

Untitled - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hovudutval for plan og næring legg med dette fram årsmelding for 2009.

Årsmeldinga er utarbeidd av Næringsavdelinga og Plan- og samfunnsavdelinga på vegne av den tidlegare

Regionalavdelinga. Det er innhenta materiale frå Innovasjon Norge, dette ligg som vedlegg i dokumentet.

Hermansverk, april 2010

Hovudutval for plan og næring (HPN)

Kjartan Longva, Ap, leiar HPN

Jorunn Eide Kirketeig, Ap

Aud Kari Steinsland, Ap

Jarle Skartun, Sp, nestleiar HPN

Jenny Følling, Sp

Mathias Råheim, H

Svein Hansen, Frp

Klaus Iversen, V

Heidi-Kathrin Osland, SV

Velaug Veum

Fylkesdirektør


Årsmelding 2009

Innhald

POLITISK STYRING ............................................................................................................................. 4

ADMINISTRASJON - REGIONALAVDELINGA ............................................................................... 5

Felles .................................................................................................................................................... 5

Basisteam næring .................................................................................................................................. 5

Basisteam plan og samfunn ................................................................................................................... 5

Basisteam samferdsle ............................................................................................................................ 5

PLAN OG NÆRING – ARBEIDSOMRÅDE FOR SEKTOREN ......................................................... 6

Fylkesplan og programarbeid....................................................................................................................... 7

Fylkesplanen er sentral i utviklinga av fylket ...................................................................................... 7

Entreprenørskap og nyskaping ......................................................................................................... 7

Opplevingsnæringar .......................................................................................................................... 9

Havbruk og fiskeri .......................................................................................................................... 10

Fornying av offentleg sektor og IKT .............................................................................................. 11

Folkehelse og livsutfalding .............................................................................................................. 12

Plan- og samfunnsutvikling ....................................................................................................................... 13

Kommunane er viktige samarbeidspartar ........................................................................................ 13

Oppfølging av fylkesdelplanane og iverksetting av tiltak ................................................................. 14

Tettstadutvikling ............................................................................................................................. 15

Strandsoneanalyse ........................................................................................................................... 15

LA21 – berekraftig utvikling ........................................................................................................... 15

Næringsutvikling .................................................................................................................................... 15

Kommunalt næringsutviklingsarbeid ............................................................................................... 15

Samfunnsutvikling .......................................................................................................................... 16

Omstillingsarbeid ............................................................................................................................ 16

Havbruk og fiskeri .......................................................................................................................... 17

Internasjonalt arbeid ....................................................................................................................... 18

Plan og næring 2


Årsmelding 2009

Bedriftsretta støtte gjennom Innovasjon Norge .............................................................................. 18

INU – FSF ..................................................................................................................................... 18

Næringsbarometer .......................................................................................................................... 18

Innovasjon, forsking og utvikling .................................................................................................... 19

Småsamfunnssatsing ....................................................................................................................... 19

Reiseliv ........................................................................................................................................... 20

Offshore ......................................................................................................................................... 20

Fornybar energi .............................................................................................................................. 20

Vasskraft- og energisaker ......................................................................................................................... 21

Planarbeid ....................................................................................................................................... 21

Folkehelse, livsutfalding, miljø og universiell utforming .................................................................................... 22

Økonomi .............................................................................................................................................. 22

Særleg om måloppnåing ............................................................................................................................ 23

Effektiviseringstiltak i 2009..................................................................................................................... 23

Spesielle fylkestingssaker .......................................................................................................................... 23

VEDLEGG ........................................................................................................................................... 25

Årsrapport Innovasjon Norge Sogn og Fjordane 2009 ................................................................................... 25

Næringslivet i fylket ........................................................................................................................ 25

Kontoret ......................................................................................................................................... 26

Målekart plan og næring .......................................................................................................................... 29

Saksoversyn hovudutval for plan og næring 2009 .......................................................................................... 32

Konsesjonsøknader vasskraftutbygging ......................................................................................................... 35

Meldingar vasskraftutbygging .................................................................................................................... 36

Plan og næring 3


Årsmelding 2009

POLITISK STYRING

Hovudutval for plan og næring (HPN) er fylkeskommunen sitt hovudutval for plan- og næringssaker.

Hovudutval for plan og næring 2007 - 2011

Representantar

Kjartan Longva, Ap leiar HPN

Jorunn Eide Kirketeig, Ap

Aud Kari Steinsland, Ap

Jarle Skartun, Sp, nestleiar HPN

Jenny Følling, Sp

Mathias Råheim, H

Svein Hansen, Frp

Klaus Iversen, V

Heidi-Kathrin Osland, SV

Vararepresentantar

Arve Helle, Ap

Aud Wesenstund Ødejord, Ap

Atle Reidar Sandnes, Ap

Liv Bulling, Ap

Håkon Myrvang, Ap

Asgeir Olav Solheim, Sp

Per Kjøllesdal, Sp

Bjørg Bergheim, Sp

May Britt Martinsen, Sp

Oddveig Birkeland, H

Olin Johanne Henden, H

Rolf Domstein, H

Norvald Hovland, Frp

Kari Lie, Frp

Marit Ragnhild Swensen, Frp

Svenn Øvrebø, V

Anne von der Vlugt Erstad, V

Eva Marry Ramstad, V

Hilde Kvamsås Aa, SV

Isak Berle, SV

Leif Longvanes, SV

Plan og næring 4


Årsmelding 2009

ADMINISTRASJON - REGIONALAVDELINGA

Felles

Velaug Veum, fylkesdirektør

Endre Høgalmen, assisterande

fylkesdirektør

Liv Wenche Hjelmeland, konsulent

Endre Høgalmen, konstituert fylkesdirektør for

næringsavdelinga frå 07.12.09

Trond Sundby, konstituert fylkesdirektør for plan- og

samfunnsavdelinga frå 07.12.09

Basisteam næring

Basisteam for næring samordnar Sogn og Fjordane fylkeskommune sin innsats innan fagfeltet

næringsutvikling. Teamet skal ha ei rolle som fagleg premissleverandør i utforming av Sogn og Fjordane

fylkeskommune sin politikk og satsing på næringsutvikling, og fungere som ein ressursbase for utøving av

vedteken politikk.

Lars Hustveit, fagkoordinator

Arne Monrad Johnsen, rådgjevar

Bjørn Falck Russenes, fylkesgeolog (til 01.07.09)

Audun Erik Sunde,

seniorrådgjevar/oljekonsulent

Lena Søderholm, seniorrådgjevar

Lisbeth Nervik, rådgjevar (frå 10.08.09)

Tor Einar Lundteigen, rådgjevar (frå 26.08.09)

Gunhild Berge Stang, rådgjevar (frå 15.08.09)

Audhild Schaatun, seniorrådgjevar (50 %)

Kristin Arnestad, rådgjevar

Kai Lille-Homb, rådgjevar (60 %)

Stig Vattekar, rådgjevar (frå 03.05.09)

Bente Sønsthagen, trainee (frå 12.08.09)

Karoline Aldis Bjerkeset, trainee (frå 16.09.09)

Basisteam plan og samfunn

Basisteam for plan og samfunnsutvikling koordinerte mellom anna fylkeskommunen sitt arbeid med

planleggingsoppgåver etter plan- og bygningslova i samarbeid med kommunale, regionale og statlege

organ.

Trond Sundby, fagkoordinator

Emma Bjørnsen, seniorrådgjevar

Mona Steinsland, rådgjevar (80 %)

Geir Lyngaas, rådgjevar

Idar Sagen, seniorrådgjevar

Joar Helgheim, rådgjevar

Basisteam samferdsle

Ole Ingar Hæreid,

fagkoordinator/samferdslesjef

Oddveig Hove, førstekonsulent

Monica Åsnes, førstekonsulent

Øystein Hunvik, rådgjevar

Eva Synnøve Fosshagen, rådgjevar

Eva Hamre, førstekonsulent

Plan og næring 5


Årsmelding 2009

PLAN OG NÆRING – ARBEIDSOMRÅDE FOR SEKTOREN

Fram til 7. desember 2009 var det ei avdeling,

Regionalavdelinga, som utførte det

administrative arbeidet for sektoren.

Regionalavdelinga var sett saman av tre team:

næring, plan og samfunn og samferdsle. Dei to

førstnemnde fagområda høyrde inn under

hovudutval for plan og næring.

Næringsteamet samordna Sogn og Fjordane sin

innsats innan fagfeltet næringsutvikling. Teamet

sto for den faglege biten i utforminga av Sogn og

Fjordane fylkeskommune si satsing på

næringsutvikling, og bidro med fagleg innsats for

å gjennomføre næringspolitikken som

fylkespolitikarane våre vedtek.

Team for plan og samfunnsutvikling deltok i

laupande arbeid med sikte på å løyse

planleggingsoppgåver etter plan- og

bygningslova i samarbeid med kommunale,

regionale og statlege organ. Teamet deltok i

fylkeskommunen sitt arbeid for å sette

dagsorden i aktuelle saker knytt til

samfunnsutviklinga lokalt og regionalt, og hadde

eit spesielt ansvar for å delta i og bidra til

fylkesplanarbeidet. Teamet hadde og

koordinatorrolla for folkehelsearbeidet til

fylkeskommunen.

Team for plan og samfunnsutvikling utarbeidde

saksframlegg for fylkesutvalet i saker som vart

fremja i tråd med vassdragslovgjevinga,

energilova og regelverket om

konsekvensutgreiingar i Plan – og bygningslova.

7. desember 2009 vart Regionalavdelinga delt i

tre, og vi fekk tre nye avdelingar;

Næringsavdelinga, Plan og samfunnsavdelinga

og Samferdsleavdelinga. Næringsavdelinga og

Plan og samfunnsavdelinga vil i hovudsak ha det

same ansvarsområdet som dei tidlegare teama,

med ei utviding som følgje av

forvaltningsreforma.

Økonomi

I 2009 hadde plan og næring opphavleg eit samla

budsjett på vel 128 mill. kr. Dette var ein auke på

knappe 4 mill. kr. i høve 2008.

I tillegg kom ei løyving på 30 mill. kr. til

omstillingsarbeid i Høyanger kommune i

samband med Stortinget si handsaming av

revidert nasjonalbudsjett for 2009.

Størstedelen av midlane går til nærings- og

utviklingstiltak. Større tiltak i 2009 var mellom

anna:

• Bedriftsretta tiltak gjennom Innovasjon

Norge 45 mill. kr. (+ 1,0 mill.)

• Omstillingsarbeid i kommunar 7,7 mill

kr. (+1,8 mill.)

• Kommunale næringsfond 12,4 mill. kr.

• (+3,9 mill.)

• Støtte til regionråda 2,2 mill. kr. (inga

endring)

• Reiselivssatsing 6,15 mill. kr. (+0,25

mill.)

• Tettstadutvikling 5,1 mill. kr. (+1,4 mill.)

• Satsing gjennom fylkesplanprogramma

12,5 mill. kr., inkludert 1 mill. kr til

breiband (inga endring)

• Cruisekai i Skjolden, Djupvasskai i

Sløvåg, Vikafjellsvegen og midlar til

disposisjon for hovudutval for

opplæring, 12,5 mill. kr.

Hovudutval for plan og næring ga også stiftinga

INU-FSF i oppdrag å forvalte 33,3 kr. i

kompensasjonsmidlar for differensiert

arbeidsgjevaravgift frå Kommunal- og

regionaldepartementet. Midlane gjeld

kommunane Flora, Sogndal og Førde.

Fylkeskommunen har tildelt 19 millionar kroner

til kommunane sin innsats innan breiband- og

mobildekning. 2,4 millionar går til å betre

dekninga i område med svak dekning, og vel 12

millionar vil verta nytta til å styrke kapasiteten

gjennom fibernett. I tillegg er kommunane tildelt

4,4 millionar til betring av mobiltelefondekninga.

Sentrale saker i 2009 – oppsummering

Året 2009 var prega av stor aktivitet på mange

område. Gjennomføring av forvaltningsreforma

og overtaking av nye oppgåver var eit sentralt

område i 2009. Som følgje av dette kom og

omorganisering av sentraladministrasjonen.

Gjennom fylkesplanprogramma var mange

aktørar engasjert i arbeidet med å setje

fylkesplanen ut i livet. Av resultat kan nemnast ei

evaluering som programstyret for

Plan og næring 6


Årsmelding 2009

entreprenørskap og nyskaping fekk gjort som

viste positive resultat for satsinga på

entreprenørskap i skule og barnehage i Sogn og

Fjordane.

Team for plan og samfunn handsama ei rekkje

planar som var til høyring, og organiserte

mellom anna 8 møte i Planforum.

Fylkesdelplan for klima og miljø vart vedteken i

Fylkestinget i mars 2010.

I 2009 vedtok Fylkestinget også ein strategi for

næringsretta forsking og utvikling og ein strategi

for satsing på fornybar energi. Dette er viktige

løft for desse sentrale satsingsområde framover.

Største enkeltløyvinga frå plan og næring sitt

budsjett gjekk til Innovasjon Norge. Sogn og

Fjordane var til liks med resten av verda

gjennom finanskrise og konjunkturomslag i

2009, og dette var særs utfordrande for deler av

næringslivet.

Fylkesplan og programarbeid

Fylkesplanen er sentral i utviklinga av fylket

Fylkesplanen for Sogn og Fjordane 2005 – 2008

Vegen vidare for Sogn og Fjordane, er eit

styringsdokument for utvikling i fylket.

Fylkesutvalet vedtok i januar 2008 å forlenge

noverande fylkesplan med tilhøyrande

handlingsplanar til 31.12.2010.

Fylkesplanen sine strategiar og vegval går att

som ein raud tråd i utviklingsarbeidet i fylket.

Planen er utarbeidd i samarbeid med mellom

anna kommunane, næringslivet, Innovasjon

Norge og dei andre samarbeidspartnarane i

fylket, og skal samordne utviklingsinnsatsen i

Sogn og Fjordane.

Satsingsområda i fylkesplanen legg føringar for

utviklingsarbeidet, enten dette skjer gjennom

Innovasjon Norge, støtta til kommunane sine

næringsfond eller fylkeskommunen sitt eige

utviklingsarbeid. Fylkesplanen vert mellom anna

sett i verk gjennom dei fem

fylkesplanprogramma; opplevingsnæringar,

havbruk og fiskeri, entreprenørskap og

nyskaping, folkehelse og livsutfalding og

fornying av offentleg sektor og IKT.

Programstyra utarbeidde handlingsplanar for

2009, og på bakgrunn av dette ga hovudutvalet

sine bestillingar og løyvde midlar til

programstyra.

Programstyra fekk til saman 12,5 mill. (inkludert

1 mill. til breiband) kr i 2009, dette var same sum

som året før.

Entreprenørskap og nyskaping

Deltaking

Knut M. Olsen, leiar (fylkespolitikar), Åslaug

Stadheim Ese, sekretær ( (Vik Kontorteneste

AS), Hjørdis Vik (Innovasjon Norge), Per Jørgen

Loen (Opplæringsavdelinga fylkeskommunen),

Kai Lille-Homb (Regionalavdelinga

fylkeskommunen), Geirmund Dvergsdal

(Fylkesmannen i Sogn og Fjordane), Holger

Aasen (NHO), Lill Mona Solberg

(Fylkesmannen i Sogn og Fjordane), Ivar

Offerdal (Høgskulen i Sogn og Fjordane), Marta

Sofie Vange (Sogn og Fjordane fylkeskommune),

Anne-Mette Hjelle (ansvarleg redaktør

www.driftig.no)

Mål/Satsingar

Programstyret for entreprenørskap og nyskaping

bygger vidare på fleire av dei tidlegare

fylkesplangruppene sine arbeid (Småskala

næringar, lokalsamfunn og bruk/vern,

Tenesteyting/nye næringar, Ungdomssatsing).

Programstyret har på bakgrunn av desse arbeida

prioritert mål og tiltak i handlingsplanen for

2009:

• Mål 1: Driftig.no skal vere eit

gründersenter på nett for dei som vil

skape eller drive bedrift i Sogn og

Fjordane

• Mål 2: Tilrettelegging for nyttige

nettverksmiljø for nye og etablerte

småbedrifter

• Mål 3: Entreprenørskap er eit viktig

satsingsfelt i barnehage, skule og

lokalsamfunn – utvikla god progresjon i

arbeidet

• Mål 4: Innovativ kultur i etablerte

bedrifter

• Mål 5: Oppfølging og vedlikehald av

unge lovande entreprenørar i perioden

frå avslutta vidaregåande skule fram til

eventuell bedriftsetablering

Plan og næring 7


Årsmelding 2009

Aktivitet

Handlingsplanen for entreprenørskap og

nyskaping omfattar dels nye prosjekt og dels

oppgåver som den enkelte organisasjon vil

gjennomføre uavhengig av programarbeidet.

Programstyret spelar ei viktig rolle med tanke på

å koordinere aktivitetar innan entreprenørskap i

fylket.

Programstyret nytta midlane frå

fylkeskommunen slik i 2009:

Prosjekt

Delmål 1

Nokre av aktivitetane som hadde stort fokus i

2009:

Entreprenørskap i barnehage, skule og

lokalsamfunn: Sogn og Fjordane ligg langt

framme i landssamanheng, og har visjon om å

vere eit leiande entreprenørskapsfylket i landet.

Det har vore betydeleg auka aktivitet i skulane

gjennom Ung Entreprenørskap.

Det vert satsa på studentbedrifter og

entreprenørskap, og entreprenørskap inngår i

lærarutdanninga. Det vert også arbeidd med eit

nytt bachlorstudim i handverk og design med

vekt på entreprenørskap.

Driftig

Delmål 2

Nettverksmiljø

Delmål 3

Entreprenørskap i

barnehage, skule og

lokalsamfunn

Delmål 4

Innovativ kultur i

etablerte bedrifter

Delmål 5

Unge lovande

entreprenørar

Totalt 2009

400 000 kr.

75 000 kr.

1 775 000 kr.

50 000 kr.

200 000 kr

2 500 000 kr.

www.driftig.no:

Driftig skal vere eit virtuelt gründersenter. Sida

er retta inn mot den som vil lære i skulen, starte

bedrift eller drive bedrift. Målet er at etablerarar,

bedrifter, folk med gode idear, tiltaksarbeidarar,

lærarar, ungdomsbedrifter eller andre skal kunne

finne alt dei treng av info om entreprenørskap

på denne nettsida.

Driftig er for alle som vil lære entreprenørskap,

starte bedrift eller drive bedrift i Sogn og

Fjordane.

Entreprenørskap nyttar

Programstyret for entreprenørskap og nyskaping

fekk hausten 2009 overlevert rapporten

”Entreprenørskap på høygir” frå

Kunnskapsparken i Bodø. Rapporten viser at

Sogn og Fjordane er langt framme på dette

området. Rapporten viser også at satsinga fører

til at fleire får opp auga for moglegheitene i

fylket, og elevar i skulen får lyst å flytte heim

etter enda utdanning.

Nokre midlar er ikkje nytta fullt ut endå og vert overført til

2010.

Gründercamp på Luster vidaregåande skule.ungdomsbedrifta

Balder UB med Eivind Husabø frå Ungt Entreprenørskap.

Foto: Luster v.g.s

Plan og næring 8


Årsmelding 2009

Opplevingsnæringar

Deltaking

Program for opplevingsnæringar er leia av Harry

Mowatt (fylkespolitikar), og har hatt fylgjande

medlemer i 2009: Anita Solbakken (Sogn og

Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga),

Christian Rekkedal (Fylkesmannen Sogn og

Fjordane), Olav Ellingsen (Sogn Regionråd,

regionråda), Åsne Folstad (Innovasjon Norge),

Marit Hjortung (Reisemål Sunnfjord, Næringa -

permisjon). Sekretærar for programstyret har

vore Arne Monrad Johnsen, Sogn og Fjordane

fylkeskommune, regionalavdelinga

(hovudansvar) og Bjørn Harald Haugsvær,

Fylkesmannen Sogn og Fjordane

Mål/Satsingar

Programstyret har fylgjande målformulering for

heile programperioden:Auka verdiskaping for bedrifter og meir

attraktive lokalsamfunn gjennom satsing

på opplevingsnæringar

Fleire nye bedrifter som tilbyr

opplevingar på kommersiell basis

Programstyret har for perioden spissa si satsing

til å gjelde bedrifter som sel opplevingar basert

på mat, kultur og natur.

Aktivitet

Programstyret sin strategi er å oppnå

målsetjingane gjennom arbeidsdeling,

samordning og utlysing av midlar.

I 2009 bytta operastjerna Dame Kiri Te Kanawa ut

overdådige operalokale med låven til Åmot gard og heldt

intimkonsert på Åmot Gardsopera.

Programstyret utarbeida retningsliner og

søknadsskjema for utlysinga. Av 55 søknader,

fekk fylgjande 20 prosjekt tilskot i 2009:

Tiltak/Prosjekt

Fjellsportfestivalen

Innlandsfiske som

opplevingsnæring

Nordfjord Oppleving

Opplevingsturisme Coast Event

Norsk Geitesenter i Aurland

Vikingfjorden

250 000 kr.

200 000 kr.

150 000 kr.

150 000 kr.

100 000 kr.

100 000 kr.

Programstyret lyste ut midlar til ulike prosjekt.

Satsingsområda var:

1. Festivalar, arrangement og

kulturformidling

2. Kompetansehevande tiltak

3. Marknadstiltak, produktutvikling og

pakking

4. Infrastruktur, møteplassar og nettverk

Bokbyfestivalen

Fjellfilmfestivalen

Florø Havfiskefestival

Highcamp Turtagrø

Natur, kultur og aktivitet som

motor

Smak av Sogn

Tru og Natur

Utkantfestivalen

50 000 kr.

50 000 kr.

50 000 kr.

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

50 000 kr

Plan og næring 9


Årsmelding 2009

Åmot Gardsopera

Fjordvert Undredal

Norsk Brefestival 2009

Kystvegleiarkurs

Fjord- og symjeopplevingar i Sogn

Norgescup i Flugefiske

50 000 kr

50 000 kr

40 000 kr.

30 000 kr.

25 000 kr.

20 000 kr.

Vestlandsrådet set Vestlandsprogrammet fokus

på næringsutvikling basert på nye marine

oppdrettsartar.

Våren 2009 gjekk programstyret ut og etterlyste

”dei gode prosjektideane/tiltaka” innanfor dei

ulik delmåla i handlingsplanen. Programstyret

fekk inn 6 ulike skisser til idear. To av søknadane

fekk avslag, då dei ikkje samsvara med

målsetjingane for programmet. Dei resterande

fire prosjekta er følgt opp og har fått tilsegn om

delfinansiering.

Havbruk og fiskeri

Deltaking

Programstyret Havbruk og fiskeri er leia av

Mathias Råheim (fylkespolitikar), og har

følgjande deltakarar: Elin Tveit Sveen (repr.

næringa), Rolf Domstein (repr. næringa), Ørjan

Forthun (Nordfjordrådet, rep. for regionråda),

Kari Morvik (Fiskeridir. region Vest), Egil

Henning Ytrøy (IN, sekretær) og Lena

Søderholm (fylkeskommunen, sekretær med

hovudansvar), Geir Magne Røys (repr. næringa).

Mål/Satsingar

Fylkesdelplanen sin handlingsdel omhandlar

utviklingstiltak og tilretteleggande arbeid innan

havbruks- og fiskerinæringa. Hovudmålsetjinga

er å auke verdiskapinga innan dei marine

næringane i fylket. Iverksetting av tiltak i

handlingsdelen er retta inn mot desse fem

hovudsatsingane:

• Delmål 1: Styrking av dei

fiskeriavhengige lokalsamfunna og dei

eksisterande næringane

• Delmål 2: Rekruttering til marin sektor

• Delmål 3: Sikring av areal til vidare

utvikling av fiskeri og akvakultur

• Delmål 4: Nye marine artar i oppdrett

• Delmål 5: Tilrettelegging for marine

nettverk og møteplassar

Aktivitet

I 2009 vart det sett av 2,6 mill. kr. til

programområde havbruk og fiskeri. 1 mill.

kroner av desse var øyremerka til oppfølging av

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar.

Sogn og Fjordane har hatt leiinga i

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar; eit

fylkesovergripande og forpliktande samarbeid

mellom dei fire Vestlandsfylka. I regi av

I tillegg til innkomne prosjektsøknader har

programstyret også løyvd midlar til andre

prosjekt og tiltak i 2009. Programstyret har

mellom anna sett av midlar til eit prosjekt innan

kystsoneforvaltning.

Følgjande prosjekt/tiltak er finansiert gjennom

program for Havbruk og fiskeri 2009:

Prosjektnamn

Delmål 1

Smak av Svanøy

Delmål 2

Rekrutteringsleir 2009

145 000 kr.

170 000 kr.

Rådgjevarleir 2009 Nytta 2008-

midlar

Delmål 3

Straumkart Nordfjord

Forprosjekt – flytting av

blåskjelyngel

Forprosjekt – lokalisering av

akvakultur

Delmål 4

”Vestlandsprogrammet”

Delmål 5

Bilag om lakselus i fagblad

Unytta/overført

Totalt 2009

810 000 kr.

50 000 kr.

300 000 kr.

1 000 000 kr.

6 250 kr

118 750 kr.

2 600 000 kr.

Plan og næring 10


Årsmelding 2009

Det var i 2009 sett av 1 mill. kroner i øyremerka

midlar frå Program havbruk og fiskeri til

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar. Totalt

overførte fylka kr. 4 000 000 til

Vestlandsprogrammet. Vestlandsprogrammet

gjennomførte ei offentleg utlysing. I tillegg er eit

forprosjekt om rekruttering, og eit forprosjekt på

økonomi i torskenæringa sett i gang av

programmet.

Vestlandsprogrammet fokuserer på fire

programområde:

1. Programområde Finansieringsordningar

2. Programområde Arealbruk

3. Programområde Kompetanseheving

4. Programområde Nettverk og FoU

• Utvikle ein robust offentleg sektor som

utnyttar ressursane effektivt,

kommuniserer godt med innbyggjarane

og produserer tenester med høg kvalitet

for innbyggjarar, næringsliv og frivillig

sektor

Programstyret ventar at resultatet av

utviklingsarbeidet vil bety samordna ressursbruk

i arbeidet med fornying av offentleg sektor i

fylket. Det skal etablerast nettverk og arenaer for

erfaringsutveksling og læring i sektoren.

Programstyret ønskjer å etablere fylket som

leiande i bruk av IKT som verktøy for

effektivisering, brukardialog og tenesteutvikling i

offentleg sektor.

Programmet for Fornying av offentleg sektor og

IKT er etablert for å følgje opp denne satsinga.

Programmet skal vere ein arena for koordinering

og samarbeid mellom nært slekta

utviklingsarbeid.

Aktivitet

For 2009 sette Fylkesmannen av 7 mill. kr. av

skjønnsmidlane til fornying av offentleg sektor.

Fylkeskommunen løyvde 3,8 mill. kr. til

programstyret i 2009, av dette var 1 mill. kr.

øyremerka breibandsatsing.

Midlane frå fylkeskommunen vart brukt slik:

Oppdrettsanlegg. Foto: Frode Hovland

Fornying av offentleg sektor og IKT

Deltaking

Anne Karin Hamre, leiar (Fylkesmannen), Svein-

Ottar Sandal (Fylkeskommunen), Olav Lunden

(KS), Ole John Østenstad (rådmannsutvalet),

Harald Offerdal (sekretær frå Fylkeskommunen),

Helge Pedersen (sekretær frå Fylkesmannen)

Mål/Satsingar

Dei overordna måla som ligg til grunn for

programstyret sitt arbeid er forankra i

fylkesplanen sin handlingsplan

Folkestyre, medverknad og offentleg verksemd:

• Styrke folkestyre, medverknad og

fornying av offentleg sektor

Prosjekt

Fylkesdekkande IT-tenester for

helse i Sogn og Fjordane

Digitalt skulesamarbeid – samla

satsing på system, innhald og

kompetanse

Plan og temadata for Sogn og

Fjordane

Bruk av telemedisin

Evaluering av prosjekt

1 300 000

kr.

850 000 kr.

300 000 kr.

250 000 kr.

100 000 kr.

Plan og næring 11


Årsmelding 2009

Folkehelse og livsutfalding

Deltaking

Programmet Folkehelse og livsutfalding er leia av

Åshild Kjelsnes (fylkespolitikar) og har fylgjande

deltakarar: Bjørg Eikum Tang (fylkesmannen),

Kari Aaberge (Høgskulen), Bjørn Lødemel

(Nordfjordrådet), Janny S. Dvergsdal (Helse

Førde) og Emma Bjørnsen (fylkeskommunen,

sekretær med hovudansvar)

Mål/Satsingar

Sogn og Fjordane har lukkast i å etablere ein

robust infrastruktur gjennom partnarskap for

folkehelse, som fungerar som modell for andre

fylker. Folkehelseprogrammet arbeider også med

temaområda:

• Rusførebygging

• Snus og tobakk

• Fysisk aktivitet

• Ernæring og kosthald

• Skader og ulukker

• Psykisk helse

• Levande og inkluderande lokalsamfunn

• Ny kunnskap

Aktivitet

Store delar av tiltaka på folkehelsefeltet skjer i

gjennom fylkesplanprogrammet. Aktiviteten har

vore omfattande og skjer i samarbeid med

mange ulike aktørar i fylket. Frivillige

organisasjonar deltek i vesentleg grad. I

fylkeskommunen er det tett samarbeid på tvers

av avdelingane og med vidaregåande skule.

Programstyret for folkehelse og livsutfalding

fekk 2,2 mill. kr. frå fylkeskommunen i 2009. I

tillegg fekk programmet midlar frå m.a. staten.

Det er også nytta restmidlar frå tidlegare år.

Midlane frå fylkeskommunen vart brukt slik:

Tiltak

Partnarskap for folkehelse

Kr.

910 000 kr.

Rusførebygging 0*

Snus og tobakk

Fysisk aktivitet

Ernæring og kosthald

Skader og ulukker

25 000 kr.

523 000 kr.

195 000 kr.

544 500 kr.

Psykisk helse 0*

Levande og inkluderande

lokalsamfunn

Ny kunnskap

Sum

250 000 kr.

104 000 kr.

2 551 500 kr

* Alle tiltak vert dekka av andre. Mange tiltak innan andre

kategoriar vert også dekka av andre partnarar.

Lovforankring av folkehelsefeltet og

gjennomføring av forvaltningsreforma både

regionalt og nasjonalt har teke mykje ressursar i

2009.

Det er teikna partnarskapsavtale med ein ny

kommune, slik at partnarskapet for folkehelse no

består av 21 kommunar. Programmet har og

partnarskapsavtale med Sogn og Fjordane Røde

Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det har vore 2 samlingar for

folkehelsekoordinatorane

"Frå pupp til kopp" er eit av fleire tiltak fylkesplanprogrammet

"Folkehelse og livsutfalding" gjennomfører for å redusere

sukkerinntaket hjå barn og ungee.

Plan og næring 12


Årsmelding 2009

Plan- og samfunnsutvikling

Fylkeskommunen rettleiar og samarbeidar med

kommunane i planverksemd etter plan- og

bygningslova. Fylkesplanen og fylkesdelplanar er

retningsgjevande for kommunane i deira plan og

utviklingsarbeid.

fleire konsulentfirma deltok.

178 kommune/kommunedelplanar og

detaljplanar har vore på høyring. Planteamet

handsama 63 av desse.

Fylkeskommunen leiar Planforum som er eit

forum for kommunane og dei regionale aktørane

innan arealplanlegging. Målet er:

• Auka samarbeid for betre

arealplanlegging i samsvar med

nasjonale og regionale mål og

utfordringar.

• Redusere/løyse konflikt i arealplansaker

I 2009 vart det avvikla 8 møte i Planforum, der

kommunane og planaktørane på fylkesnivået

mellom anna drøftar konfliktfylte arealplanar.

Motsegn til kommunale planar gjaldt i hovudsak

arealbruk i konflikt med strandvern,

vassdragsvern, naturmangfald og

manglande/mangelfull ROS - analyse. Det vart

ikkje sendt saker vidare til avgjerd i

Miljøverndepartementet i 2009.

Kommunane er viktige samarbeidspartar

Regionalavdelinga har eit hovudansvar for

fylkeskommunen sitt arbeid med planlegging

etter plan og bygningslova, inkludert samarbeid

med og rettleiing av kommunane i deira

planleggingsoppgåver. Planlegginga skal fremje

bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

samfunnet og framtidige generasjonar.

Folkehelse, tettstadforming, prinsippet om

universell utforming, omsynet til barn og unge

sine oppvekstvilkår og estetisk utforming er

viktig.

Fylkeskommunen skal delta i å sette dagsorden i

aktuelle saker knytt til samfunnsutviklinga lokalt

og regionalt. Avdelinga har eit ansvar for at

sektorovergripande oppgåver får ei tverrfagleg

vurdering i fylkeskommunen.

I samband med iverksetting av ny plan- og

bygningslov 1.07.09, vart det gjennomført eit 2-

dagars planseminar der dei fleste kommunane og

Utover møte med kommunane og fråsegn til

kommunale planar driftar fylkeskommunen

internettsida www.plannett.no . Målet med

nettsida er å tilby kommunane og andre

planaktørar oppdatert fagstoff,

rettleiingsmateriale og gode døme. Plankart og

tematiske kart til nytte for kommunane i deira

planarbeid vart vidareført i 2009 ved utlegging

på Fylkesatlaset på fylkeskommunen si

heimeside.

Dei fleste kommunane slit med låg bemanning

innafor den kommunale planverksemda.

Planteamet hadde ikkje kapasitet i 2009 til å

utvide si rettleiing og samarbeid med

kommunane, men prioriterer dette framfor

skrifteleg fråsegn til detaljplanar.

Fylkeskommunen har teke initiativ til eit

fjellskredprosjekt i samarbeid med

Naturskadefondet og NGU. Fjellskredprosjektet

er no avslutta. Det er gjort kartleggingsarbeid og

sett ut måleinstrument i utvalde område.

Måleseriar over fleire år vil kunne gje svar på

tilhøve som gjeld risiko og sårbarheit. Det er stor

statleg interesse knytt til prosjektet.

Plan og næring 13


Årsmelding 2009

Det er sett ut GPS målepunkt 11 stader i fylket.

Av nye område kan nemnast Ovridseggi i Vik,

og Osmundsneset – Kleppeneset i Hyefjord i

Gloppen. Gjennom satellittbilete er det her

påvist rørsler i fjellsidene

I område ved Joasete - Stampa i Aurland er det

gjort GPS målingar gjennom tre sesongar. Det er

betydeleg rørsle knytt opp til sprekkedanningar

(joer) med mogeleg fjellskred som følgje.

Fylkeskommunen har derfor peika på

behovet for beredskapsplanlegging.

Aurland kommune har på grunnlag av data frå

fjellskredprosjektet starta eige prosjekt med

omsyn til detaljkartlegging og framlegg til

avbøtande tiltak. Kommunen har gjort ei

utgreiing av konsekvensar ved flodbølgjer ved

fjellskred frå Stampa. Prosjektet er no avslutta og

NGU har rapporten under utarbeiding. NVE

har overteke ansvaret for rasfareforvaltninga og

vil få tilsendt rapporten.

Det er elles gjort rettleiingsarbeid som gjeld

skredspørsmål og stabilitet i høve kommunal

arealforvalting. Fylkesgeologen slutta i stillinga

den 01.07.2009.

Med verknad frå 1.1.2009 har Stortinget gjort

vedtak om at NVE skal vera den sentrale statlege

etaten med ansvar for skred, flaum og

utglidingar. NVE skal gi råd til og kontrollere

kommunane sin arealbruk med omsyn til

geofarer. NVE sitt regionalkontor i Førde er

peika ut som landsdekkande senter for

kompetanse og formidling når det gjeld skred,

skredfare og skredsikring.

• tilskotsordning (5,1 mill kr. i 2009) for

tettstadprosjekt er forankra både i

fylkesplanen og i fylkesdelplan for

arealbruk

• tilskotsordning for utarbeiding av

strandsoneanalyse (300.000 kr.)

Fylkesdelplan for landbruk

• Breim Bygdeutviklingslag vart tildelt

den fylkeskommunale prisen som den

mest idérike bygda i fylket.

Fylkesdelplan for klima og energi

• Tilskot Frå ENØK-fondet. ENØK-fondet

er eit tiltak for energisparing i

fylkesdelplan for klima og energi.

Fylkesdelplan for klima og miljø

Fylkesdelplanen vart vedteken i Fylkestinget i

mars 2009, med ei svært systematisk oppfølging

av tiltaka. I august vart det oppretta ei

styringsgruppe for klimasamarbeid mellom

fylkeskommunen, KS og Fylkesmannen, der

hovudfokus er å følgja opp dei tiltaka i

fylkesdelplanen der kommunane står som

ansvarlege.

På hausten 2009 vart det arbeida med å

utarbeida eit rekneskap for klimafotavtrykk for

den fylkeskommunale verksemda, samstundes

som det vart starta opp eit FoU- oppdrag som

skal gi god retning på oppfylgingsarbeidet med

fylkesdelplan for klima og miljø. Som ein del av

den fylkeskommunale klimasatsinga vart og

Fylkeshuset miljøfyrtårnsertifisert i november.

Administrasjonen utarbeider saksførelegg for

fylkesutvalet i saker som vert fremja i tråd med

vassdragslovgjevinga, energilova og regelverket

om konsekvensutgreiingar i Plan – og

bygningslova. Konkret dreier dette seg om

vasskraftsaker, vindkraftsaker, kraftlinjer med

spenningsnivå over 22 kV og fjernvarmeanlegg.

Fylkeskommunen er ansvarleg for å følgje opp

og sette i verk tiltak i gjeldande planar.

Oppfølging av fylkesdelplanane og

iverksetting av tiltak

Fylkesdelplan for arealbruk

• vert nytta jamleg i handsaminga av

kommunale arealplanar

Fylkesrådmann Jan Øhlckers tek i mot Miljøfyrtårn -

sertifikatet av ordførar i Leikanger, Olav Lunden.

Plan og næring 14


Årsmelding 2009

Tettstadutvikling

Tettstadutvikling gjennom tettstadforming er ei viktig

satsing i fylkesplanen innanfor næringsutvikling,

folkehelse, kultur, og læring. Fortetting med

kvalitet skal bidra til å skape trygge og gode miljø

og gjere offentlege bygningar og uterom meir

tilgjengeleg for alle.

5,1 mill kr vart løyvt til tettstadprosjekt i

kommunane: Stryn, Hornindal, Bremanger,

Førde, Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand,

Vik og Gulen.

Fylkeskommunen var med på å arrangere

landskonferansen for stadutvikling 2009 "Det

blenkjer" 12. - 14. oktober i Florø.

Strandsoneanalyse

Målsettinga med tilskotsordninga for

strandsoneanalyse er å stimulere kommunane til

å kvalitetssikre planlegginga i strandsona utanfor

sentrumsområda. Det vart ikkje løyvd midlar i

2009, men det er varsla fleire prosjekt i 2010.

LA21 – berekraftig utvikling

Det vert årleg lyst ut midlar til Lokal Agenda 21-

tiltak. Målet er å auke forståinga og stimulere til

ulike tiltak som bidreg til ei berekraftig utvikling.

Målgruppa er kommunar, skular, barnehagar lag

og organisasjonar. Det er gitt stønad til 9

forskjellige aktivitetar/tiltak med stor

spennvidde. Som døme kan nemnast:

Miljøsertifisering av Nordisk 4H leir –

Gloppen

Naturmangfald i barnehagane – FNsambandet

Miljøfyrtårnet BraMida, Brandsøy skule

– Flora kommune

Sentrumsparken i Sogndal

Næringsutvikling

Kommunalt næringsutviklingsarbeid

Næringsteamet jobba tidlegare med prosjektet

”Kommunal næringsutvikling”. Målet med

prosjektet var å bidra til at kommunane sitt

arbeid innan nærings- og lokalsamfunnsutvikling

vart styrka.

Etter at prosjektet vart avslutta i 2008 har ein

jobba vidare med dette arbeidet i vanleg

driftsform. I 2009 vart det gjennomført fleire

kommunebesøk der entreprenørskaps- og

tiltaksarbeidet i kommunane var tema.

I februar og november arrangerte næringsteamet

”Tiltaksforum”, som er ei nettverkssamling for

medarbeidarar innan tiltaksarbeid og

næringsutvikling i Sogn og Fjordane.

Tiltaksforum har hatt god oppslutning.

Kommunale næringsfond og regionråda

Kommunale næringsfond og regionråd vart

støtta over plan og næring sitt budsjett.

Kommunale næringsfond med 12,4 mill. kr. og

regionråda med 2,2 mill. kr. i 2009.

Kommunale næringsfond er ein viktig del i

arbeidet med å styrkje kommunane sitt arbeid

opp mot etablerarar. Statsbudsjettet sitt

skjønnstilskot til kommunale næringsfond har

Plan og næring 15


Årsmelding 2009

auka mykje dei siste åra, og fylkeskommunen

følgjer dette opp og løyver heile summen til

kommunane. Samstundes stiller

fylkeskommunen sterkare krav til dei 17

kommunane som får tilskot til kommunale

næringsfond. Det vert mellom anna lagt vekt på

at kommunane har oppdaterte planar som

omhandlar næringsutvikling, og at dei har ei

tilfredstillande apparat til å ta godt imot

etablerarane.

Næringsfond for ungdom

Næringsfond for ungdom vart starta opp i 2008,

og hovudutval for plan og næring vedtok

utforminga av ordninga. 2 mill. kr. vart delt

mellom kommunane, med kr. 77 000 til kvar

kommune i 2008 og 2009. Kommunane skulle

hente inn råd frå ungdom/ungdomsråd ved

utforming av ordninga i kommunen. Hovudutval

for plan og næring evaluerte ordninga hausten

2009, og fann at ordninga ikkje hadde fungert

tilfredstillande. Ordninga med næringsfond for

ungdom vert difor ikkje vidareført frå 2010.

Samfunnsutvikling

”Tenketanken”

Fylkestinget vedtok i juni 2008 ei rekkje tiltak

som skulle følgjast opp etter arbeidet som vart

gjort av ”Tenketanken”. I august 2009 vart

Gunnhild Berge Stang tilsett som prosjektleiar

for oppfølginga av Tenketanken.

Ungdom, rekruttering og omdøme

Fallande folketal og vanskar med å halde

på/rekruttere ungdom og folk i etablerarfasen

tilseier at Sogn og Fjordane må nytte vesentleg

innsats på å gjer fylket attraktivt for unge

menneske. Det er og svært viktig å vise fram det

positive og spennande som skjer i fylket. Dette

er eit satsingsområde for plan og næring, og i

2009 samarbeida vi med andre om fleire ulike

publikasjonar og artiklar som viser fram

spennande sider ved fylket.

Fylkeskommunen har også støtta

rekrutteringsmessene til Framtidsfylket AS, der

ungdom i Oslo, Bergen og Trondheim får sjå eit

utval av alle jobbmogelegheitene som finst i

fylket. Hausten 2009 vart fylkeskommunen og

ei traineebedrift og ein del av traineeprogrammet

til Framtidsfylket, då to traineear vart tilsett i

Regionalavdelinga.

Omstillingsarbeid

Kommunane Høyanger, Vågsøy og Selje har

omstillingsstatus gitt av fylkeskommunen. For

Høyanger og Vågsøy gjeld omstillingsstatusen ut

2009. Høyanger hadde ved utgangen av 2009

hatt omstillingsstatus i 6 år. På grunn av dei store

utfordringane Høyangersamfunnet har fått etter

Fundo-konkursen, er det opna for at kommunen

kan søkje om ny omstillingsstatus. Vågsøy hadde

ved utgangen av 2009 hatt omstillingsstatus i 4

år, og kan søkje om ytterlegare 2 år. Selje sin

omstillingsstatus tok slutt ved utgangen av 2009.

Kommunen hadde då hatt slik status i 6 år. Flora

sin omstillingsstatus tok slutt i 2008, men

kommunen fekk i 2009 eit mindre tilskot for å

avrunde omstillingsarbeidet.

Ved utgangen av 2009 er vår vurdering at dei

fleste kommunane har arbeidd godt med

omstillingsutfordringane. I Selje stoppa

omstillingsarbeidet litt opp i 2008, men dei er no

i gang med ny organisering. I 2009 gjekk dei i

gang med å utarbeide ein spissa handlingsplan

for det næringsretta arbeidet. Høyanger kan vise

til gode resultat i form av mange nye

arbeidsplassar, men konkursen i Fundo Wheels

AS har gjeve Høyanger si største

omstillingsutfordring nokon sinne.

Fylkeskommunen følgjer utviklinga i Høyanger

tett.

Situasjonen i Flora har endra seg mykje sidan

kommunen fekk omstillingsstatus i 2004.

Flora har til saman fått vel kr 20 mill i

omstillingstilskot i desse åra, og har jobba

godt med ein del tiltak. Spesielt har program

for små og mellomstore bedrifter (SMBprogrammet)

vore vellukka, og vi vil og

trekke fram prosjekt Fjordkysten.

I Vågsøy har omstillingsløyvinga frå

fylkeskommunen i 2009 vore nytta godt.

Plan og næring 16


Årsmelding 2009

Omstillingsstatusen og omstillingsarbeidet har

vore medverkande faktor til å utløyse lokal

kapital til nyskapande verksemd. Vågsøy har

framleis store omstillingsutfordringar, men har

styrke gjennom ein omstillingsorganisasjon med

god styring og gjennomføringsevne, og

kommunen har innovative næringsmiljø. Måløy

Vekst AS har profilert seg som omstillings-,

nyskapings- og næringsutviklingsorganisasjonen

for Vågsøy kommune. I løpet av 2009 er

utviklingsarbeidet profesjonalisert og

effektivisert. Omstillingsarbeidet har og

etterkvart fått eit sterkt regionalt perspektiv og

mange prosjekt som strekkjer seg utover

kommunegrensene.

Samla omstillingsløyving 2004-2009

Kommune

Ordinær

løyving

(i mill.)

Ekstraordinær

løyving

Årdal 2, 6 1,0 6,0

Høyanger 6,4 1,0 9,25

Flora 18,3 2,0

Vågsøy 8,8

Selje 2,8

”Tiltakspakken

tilsegn til lokal

disp. i

omstillingsorg.

Bremanger 0,4

Solund 0,4

Askvoll fekk i februar 2009 tilskot til

gjennomføring av ein strategisk

utviklingsanalyse, som skal danne grunnlaget for

søknad om omstillingsstatus frå 2010. Askvoll er

ein av kommunane i fylket som har hatt størst

nedgang i folketalet frå 2000 – 2009 i

aldersgruppa 16 – 66 år. Kommunane er og

ein av dei med størst nedgang i tal sysselsette.

Slik omstillingsløyving vart gitt i 2009:

Kommune

Løyving

Høyanger Kr. 3.200.000

Vågsøy Kr. 2.800.000

Flora Kr. 500.000

Askvoll Kr. 200.000

Hyllestad Kr. 800.000

Jølster Kr. 200. 000

Etter oppdrag frå fylkeskommunen fekk

Høgskulen i Sogn og Fjordane i oppdrag å

vurdere det regionale omstillingsarbeidet i Årdal,

Høyanger og Flora. Rapporten

„Omstillingsarbeidet i Sogn og Fjordane

resultat og erfaringar“ konkluderar med at det er

mange positive erfaringar med eit slik arbeid.

Ny vurdering av omstillingsstatus vart

gjennomført i februar 2010.

Hyllestad 1, 55

Jølster 0,2

Askvoll 0,2

Sum 41, 65 4,0 15, 25

Øvrige disponeringar av ”Tiltakspakken” frå 2004 på

100 mill. kr. vert ikkje gjort greie for her. Dette var ei

direkteløyving frå staten i 2004 til Årdal (70 mill. ) og

Høyanger (30 mill.). Høyanger fekk og løyvd 30 mill. i

revidert nasjonalbudsjett i 2009. Jølster har fått midlar frå

staten i samband med nedbemanning i Forsvaret.

Havbruk og fiskeri

Utover det som er nemnt under

fylkesplanprogrammet for havbruk og fiskeri,

har det mellom anna vore arbeidd med følgjande

aktivitetar:

Sluttføring av prosjektet Straumkart Sunnfjord

Det er no utvikla ein modell for straum og

vasskontaktnettverk i Sunnfjord. Dette kan vere

eit verktøy og hjelpemiddel for å motkjempe

smitte mellom oppdrettslokalitetar i regionen.

Rekrutterings – og rådgjevingsleir

Det var fantastisk interesse og kamp om

plassane på dei marine rekrutteringsleirane for

ungdom i oktober. Likeins var det stor interesse

og fullteikna kurs for rådgjevarar i

ungdomsskulen og vidaregåande skule i ”marin

næringsleir”. Her vart det orientert om

Plan og næring 17


Årsmelding 2009

mogelegheiter for arbeide og utdanning i

kystbaserte næringar.

Bedriftsretta støtte gjennom Innovasjon

Norge

Bedriftsretta støtte på 45 mill. kr. gjennom

Innovasjon Norge (IN) var den klart største

enkeltposten på plan og næring sitt budsjett i

2009.

Jenteleir 2009

Aqua – Nor 2009

Under Aqua – Nor i Trondheim var

næringsaktørane frå Vestlandet samla på ein

fellesstand, med solid fagleg program, populær

sjømatbar og godt besøk.

Internasjonalt arbeid

Euromontana

Fylkeskommunen mista i 2009 styreplassen i den

europeiske interesseorganisasjonen for

fjellregionar, Euromontana, av di tidlegare

fylkesvaraordførar Tor Bremer vart vald inn på

Stortinget hausten 2009. Fylkeskommunen

oppsummerar dei 5 åra vi har hatt denne

styreposisjonen som svært nyttig for å fremje

internasjonale rammevilkår for ein aktiv

distriktspolitikk. I 2009 var eit hovudfokus

korleis landbruket kan sikrast inntekter som

produsent av viktige fellesgode.

Nordsjøkommisjonen og CPMR

Fylkeskommunen er representert i nokre av

faggruppene i Nordsjøkommisjonen, og er og

medlem i CPMR, ein nettverksorganisasjon for

perifere maritime regionar i Europa.

Tverrsektorielt internasjonalt arbeid

Fylkeskommunen er medeigar i Vest - Norges

Brüsselkontor. Leiar i hovudutval for plan og

næring, Kjartan Longva, sit i styret. Det har

vorte større interesse i kommunane for vest –

norsk Brüsselkontor, og i 2009 vart Jølster og

Fjaler kommune medlem.

Sogn og Fjordane var til liks med resten av verda

gjennom finanskrise og konjunkturomslag i

2009, og dette var særs utfordrande for deler av

næringslivet. Særleg gjeld dette eksportnæringane

som er store i Sogn og Fjordane.

Verdsøkonomien viser no teikn til betring, men

det vil truleg ta fleire år før økonomien er heilt

ute av lågkonjunkturen. IN melder om stor

etterspurnad etter dei bedriftsretta verkemidla i

2009 grunna finanskrisa og auka rammeløyvingar

til IN.

Sjå eigen rapport frå IN i vedlegg

INU – FSF

Kommunane Førde, Sogndal og Flora har høg

arbeidsgjevaravgift og får kompensert dette

gjennom statsbudsjettet. Desse midlane vert

forvalta av stiftinga INU-FSF som tildelte 22, 3

mill. kroner i bedriftsretta støtte og 14, 3 mill.

kroner til regionale fellestiltak i 2009.

Styret har i løyvingane til regionale fellestiltak

lagt særleg vekt på å utvikle reiselivet og har

gjeve midlar til mellom anna prosjekt som skal

auke aktiviteten og utvide sesongen i

reiselivsnæringa. Verdiskapingsprosjektet fekk ei

løyving på 4,5 mill. kr. Styret har og satsa på

prosjekt som skal styrke samarbeidet og legge

grunnlaget for innovasjon og utvikling av nye

arbeidsplassar. Av bedriftsretta mildar er det

mellom anna løyvd 15 mill. kr. til Fjord Base AS.

Næringsbarometer

Saman med partnarane Sparebanken Vest,

NHO, Innovasjon Norge, NAV og Hordaland

fylkeskommune gjev fylkeskommunen ut to

årlege Næringsbarometer for Hordaland og Sogn

og Fjordane. Målet med Næringsbarometeret er

å gje status og framtidsutsikter for viktige

næringar på Vestlandet.

Då Næringsbarometeret vart presentert i januar

2009 var optimismen frå starten av 2008 borte.

Mange av bedriftene venta redusert omsetning,

Plan og næring 18


Årsmelding 2009

var meir tilbakehaldne med å signalisere vidare

vekst og dempa investeringane. Med unntak av

tenesteytande næringar, vart det venta nedgang i

alle næringar. Arbeidsløysa i fylka auka og ein

venta fleire arbeidslause i tida framover. 2009

vart eit vanskeleg år for næringslivet i Sogn og

Fjordane, noko som vart meir og meir synleg

etterkvart som året gjekk. Bedriftene nytta likevel

finanskrisa til å tenke langsiktig og auka fokuset

på produktutvikling og FoU.

Innovasjon, forsking og utvikling

I 2009 vedtok Fylkestinget ein strategi for

næringsretta forsking og utvikling (FoU). I

arbeidet med den næringsretta FoU - strategien

la Fylkestinget både vekt på aktivitet for å

mobilisere FoU i bedriftene generelt, og

langsiktig arbeid innan 4 prioriterte næringar;

fornybar energi, reiseliv, landbruk og marin

næringsutvikling. Desse tema er også sikra

prioritet i det regionale forskingsfondet som vert

operativt frå 2010.

Forsking og utvikling av eit nytt dyrkingskonsept på bringebær

har vore med på å auke etterspurnaden. Marknaden for

bringebær i fylket er no større enn det bærprodusentane i fylket

kan produsera.

Aktiviteten ”kompetansemekling” er ein del av

VRI - prosjektet i fylket, og er utvikla med vekt

på å engasjere både forskingsmiljøet og

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane.

Kompetansemeklaren skal vere ein

støttefunksjon for bedrifter som har planer for

oppstart av innovative utviklingsprosjekt.

Aktiviteten er organisert som eit delprosjekt der

det er sett opp budsjett for både administrasjon,

bedriftskontakt og prosjektfinansiering.

I årsrapporten for VRI går det fram at det i 2009

er vitja 32 ulike bedrifter og starta 15

bedriftsprosjekt med praktisk støtte frå ulike

kompetansemiljø og økonomisk støtte frå m.a.

VRI - prosjektmidlar.

It – bedrifta Local Host As i Måløy skal undersøke om det er

mogeleg å nytte Lefdalgruvene som grønt datasenter.

Kompetansemeklarane var med å organisere prosjektet. Her i

møte med tidlegare fornyingsminister Heidi Grande - Røys.

Foto: Vidar Furnes

I 2009 vart samarbeidsprosjektet mellom Norges

Forskingsråd, Innovasjon Norge og Sogn og

Fjordane fylkeskommune fullført. Resultatet er

at fylket som nemnt ovanfor har utvikla ein FoU

strategi, at forskingsrådet no er etablert med ein

medarbeidar med kontorstad på fylkeshuset og

generelt at samarbeidet med forskingsrådet er

vesentleg mykje tettare enn tidlegare.

Innovasjonsforum har som partnarskapsarena

medverka tungt til at FoU har komme på

dagsorden i fylket; både gjennom strategiarbeidet

innan fornybar energi, gjennom VRIkompetansemekling

og i å utvikle samarbeidet

med forskingsrådet.

Næringshagane

Dei ”gamle” næringshagane i Stryn, Sandane,

Nordfjordeid, Leikanger og Flora fekk 100.000

kroner kvar frå fylkeskommunen i 2009. Aurland

næringshage var ny SIVA-næringshage frå 2007.

Dei har ei langsiktig avtale med fylkeskommunen

og fekk kr. 500.000 i 2009.

I november 2009 vedtok hovudutval for plan og

næring å gje næringshagane støtte også i 2010.

Hovudutvalet løyvde kr. 100 000 til kvar

næringshage. Vidare framhald av støtte til dei

gamle næringshagane vil bli vurdert første halvår

2010.

Småsamfunnssatsing

Fylkeskommunen medverkar til å gjennomføre

Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn og Fjordane

(leia av Fylkesmannen si landbruksavdeling).

Plan og næring 19


Årsmelding 2009

Fylkeskommune følgde opp dei tre eksisterande

pilotprosjekta i den nasjonale

småsamfunnssatsinga, Agro Business Park,

”Samordning for utvikling rundt kulturminne i

Vik” og Aurland natur og kulturpark.

Reiseliv

Reiseliv er eit viktig satsingsområde i Sogn og

Fjordane. Målsetjingane er knytt til auka

verdiskaping i næringa og lokalsamfunnet.

Utviklinga skal skje på ein mest mogeleg

berekraftig måte. Det gode omdømmet Sogn og

Fjordane har internasjonalt skal haldast oppe.

Dei viktigaste offentleg strategiane for å oppnå

måla, er å støtte utviklinga av infrastruktur og

fellestiltak, støtte internasjonal marknadsføring

gjennom Fjord Norge, støtte utvikling av

opplevingsnæringane og bedriftsretta støtte

gjennom Innovasjon Norge. Den viktigaste

parameteren for utviklinga innanfor reiselivet er

gjestedøgn. Auka opphaldstid pr. gjest er eit

viktig element i dette målet.

I 2009 vart det til saman brukt 6,15 millionar til

reiseliv, der dei største løyvingane var 3,6

millionar til reiselivsselskapa og 1,4 millionar til

Fjord Norge.

Elles vart det mellom anna løyvd pengar til

oppretting av Fjordkysten, forprosjekt for

båtrutetilbod på Sognefjorden og innspeling av

ein episode av den internasjonale TV- serien

”Perfect Day” i Kaupanger i Sogn. Det vart

jobba med å utforme ein ny reiselivsplan

gjennom heile året, og denne vert klar i 2010.

Kokk Andreas Viestad er frontfigur i TV- serien ”Perfect

Day” som har spelt inn ein episode i Sogn med støtte frå

fylkeskommunen. Foto: www.perfectdaytv.com

Resultatet av arbeidet viser at det har vore ei

positiv utvikling sidan 1992, på kring 3% årleg

vekst. Utviklinga har svinga litt, og akkurat no er

me inne i ein nedgangsperiode, målt i gjestedøgn

(SSB).

Nedgongen skuldast nedgong i den

internasjonale marknaden. Dei norske turistane

strøymer framleis til Sogn og Fjordane som aldri

før, og både 2008 og 2009 var toppår.

Offshore

2009 har vore eit aktivt år ved Fjord base. Dette

skuldast ikkje minst høg aktivitet ved utbygging

av Gjøafeltet og tilrettelegging av nytt areal i

samband med at Statoil utviklar sitt

logistikksenter for røyr. Nye hus er under

bygging, mellom anna administrasjons- og

lagerbygg til GdFSuez. LNG-terminal er bygd

og teken i bruk.

På Lutelandet er anleggarbeidet i gang med

planering av areal og bygging av kai og veg.

Lutelandet Offshore er ein ny interessent i

området med planar for utvikling innan

vedlikehald av skip, offshore- og

vindinstallasjoner og kondemnering av

offshoreinstallasjonar.

Fornybar energi

Fylkeskommunen har vore sentral i skipinga av

Vindkraftforum Sogn og Fjordane. Forumet har

som formål å sikre utbygging og drift av

vindkraft på brei front i fylket – særskilt

realisering av den fyrste fullskala offshore

vindparken utanfor kysten av Sogn og Fjordane,

med størst mogleg verdiskaping i fylket.

Fylkeskommunen har i 2009 også tilsett ein

rådgjevar med fornybar energi som

ansvarsområde.

Strategien for satsinga på fornybar energi er

vedteken. Utvikling av FoU-miljø innan fornybar

energi, vurdere etablering av Fornybar

energiforum, utvikling av leverandørindustrien

innan fornybar energi samt prioritering av vind

og vasskraft er hovudslutningane i strategien.

Plan og næring 20


Årsmelding 2009

VRI - prosjektet har bidrege til å legge

grunnlaget for eit samarbeid mellom bedrifter,

Høgskulen i Sogn og Fjordane og

Vestlandsforsking. Det er m.a. etablert ei eiga

studieretning innan Fornybar Energi på

Høgskulen, der det er oppretta eit professorat og

tilsett tre PhD - kandidatar. Satsinga er i

hovudsak finansiert av næringslivet, og temaet er

knytt til ”samfunnsmessige føresetnader for å ta i

bruk fornybar energi”.

samband med offshore vind arrangert av

direktoratsgruppa leda av NVE.

Fylkeskommunen har forutan dette delteke på

høyringsmøte knytt til arealavklaringar i

Vasskraft- og energisaker

Planarbeid

Ved årsskiftet 2007/2008 vart det starta opp

arbeid med ein regional plan for vindkraft og ein

regional plan med tema knytt til

vasskraftutbygging. Begge planprosessane var

tenkt gjennomført over ein toårsperiode med

planlagt vedtak i fylkestinget i des. 2009. Mellom

anna på grunn av at det vart iverksett arbeid

med ein omfattande landskapsanalyse med tanke

på vindkraftproblematikk langs kysten av fylket,

vart tidspunktet for vedtak i fylkestinget knytt til

vindkraftplanen utsett til oktober 2010.

Tidsramma for vasskraftplanen vart justert

tilsvarande.

Fylkeskommunen har hatt rolla som sekretariat

og har gjort mykje av sjølve planarbeidet.

Fylkesmannen sine avdelingar for miljøvern og

landbruk, NVE region Vest og NVE sentralt har

gitt viktige bidrag. I prosjektgrupper har det i

tillegg delteke representantar for kommunar og

regionråd. I løpet av året vart det arrangert opne

konferansar der referansegruppene var spesielt

inviterte. 1. oktober var det såleis eit arbeidsmøte

om vasskraftplanen i Førde og 6. oktober var

det tilsvarande møte om vindkraftplanen i

Sogndal.

Fylkeskommunen uttalte seg som

høyringsinstans til 15 konsesjonssøknader om

vasskraftutbygging. Samla årsproduksjon for

prosjekta i desse sakene er 482 GWh. Dette

kraftvolumet tilsvarar den årlege,

gjennomsnittlege elektrisitetsbruken til ca.

24 000 hushald. Planlagt investering til desse

prosjekta vil komme opp i om lag 1,4 milliardar

kroner. Gitt at den samla kraftproduksjonen frå

prosjekta som har vore til handsaming i 2009

vart lagt ut for sal i kraftmarknaden i heile året

2013, ville førstehandsverdien av krafta tilsvare

om lag 164 millionar kroner (føresetnad:

kraftkvantum 482 GWh, marknadspris 34

øre/kWh).

I tillegg vart det gjeve uttale til meldingar med

framlegg til utgreiingsprogram for sju prosjekt.

Fleire av desse er relativt store opprustings- og

utvidingsprosjekt knytt til tidlegare utbyggingar i

Indre Sogn. Samla aktuell årsproduksjon er om

lag 600 GWh og planlagt investering 1,9 mrd.

kroner.

Kraftlinje/transformatorprosjekt til uttale i 2009:

• 420 kV-linja Ørskog-Sogndal.

Tilleggsutgreiing og tilleggssøknad av

oktober 2008.

• Søknad om konsesjon for ny 132 kVlinje

Grov-Florø i Flora kommune.

• Melding om ny 300 kV-linje Mongstad-

Modalen (via sørlege delar av Gulen

kommune).

• Søknad om konsesjon for bygging for

ny 132 kV-linje mellom Sandane og

Reed i Gloppen kommune.

Plan og næring 21


Årsmelding 2009

Vindkraftprosjekt til uttale i 2009

• Lutelandet energipark 190 GWh –

konsesjonssøknad og reguleringsplan.

Klager på vedtak

• Fylkeskommunen sende klage på NVE

sitt vedtak om konsesjon for ny 420 kVlinje

Ørskog-Sogndal. Klagen gjaldt

mellom anna val av vegløysing til trafo i

Sogndal, trase gjennom Gaular og

Naustdal, trafoplassering i Bremanger

og mindre trasehusteringar i Flora og

Eid.

• Fylkeskommunen sende klage på NVE

sitt vedtak om å avslå søknad for

Sandalsfossen kraftverk i Gloppen.

(Klagen vart seinare trekt mellom anna

grunna at klagehandsaminga ville ført til

forseinka framdrift for eit alternativt

prosjekt utan utbygging av sjølve

fossefallet og eit anna prosjekt i same

området.

Folkehelse, livsutfalding, miljø og universiell utforming

Folkehelse og livsutfalding

Store delar av folkehelsearbeidet i fylket skjer

gjennom fylkesplanprogrammet for folkehelse

og livsutfalding, der koordinatorrolla var lagt til

Regionalavdelinga. Aktiviteten på

folkehelsefeltet har i 2009 vore omfattande, og

samarbeidet i fylket veks ved at stadig fleire

aktørar deltek i formelle grupper og nettverk. I

fylkeskommunen er det tett samarbeid på tvers

av avdelingane og med vidaregåande skule. Vi

viser elles til kapittel om fylkesplanprogrammet

for folkehelse og livsutfalding.

Miljø og universell utforming

Regionalavdelinga har delteke i arbeidsgruppa til

Klima og miljøplan. I samband med det har vi

vore med på det internasjonale EU-prosjektet

ClimAtic, som er knytt til temaet klimatilpassing.

Avdelinga har aktivt gitt råd til kommunane om

klima, miljø og universell utforming i aktuelle

plansaker og i planforum, samt halde innlegg på

to samlingar om universell utforming.

Det vart fordelt kr. 300 000 til miljøfremjande

LA21-tiltak. Frå det fylkeskommunale ENØKfondet

vart det delt ut 1,7 mill. kr.

Frå plan og næring sitt budsjett vart det løyvd

500 000 kr. av ”konkurransemidlane” til

rehabilitering og ombygging av perrongareal i

Førde, og kr. 100 000 til Design Vestbuss.

Design Vestbuss vert gjennomført i samarbeid

med bussfabrikken i Stryn, og målet er å

utarbeide ein buss som er for alle, og samtidig er

godt brukande også på mindre og svingete vegar.

I 2009 vart det starta ei systematisk oppfølging

av tiltaka i fylkesdelplan for klima og miljø.

Økonomi

I 2009 hadde plan og næring eit samla budsjett

på 128 mill. kr. Størstedelen av midlane går til

nærings- og utviklingstiltak. Oppfølging av

fylkesplanprogramma, bedriftsretta satsing

gjennom Innovasjon Norge, reiseliv, fornybar

energi, tettstadutvikling, rådgjeving og støtte til

kommunane er mellom dei viktige

satsingsområda.

Større løyvingar i 2009 var mellom anna:

Bedriftsretta tiltak gjennom Innovasjon

Norge 45 mill. kr. (+1 mill.)

Omstillingsarbeid i kommunane 7,7 mill.

kr. (+1,8 mill.)

Kommunale næringsfond 12,4 mill. kr.

(+3,9 mill.)

Støtte til regionråda 2,2 mill. kr. (inga

endring)

Plan og næring 22


Årsmelding 2009

Reiselivssatsing 6,15 mill. kr. (+0, 25

mill.)

Tettstadutvikling 5,1 mill. kr. (+1,4 mill.)

Satsing gjennom fylkesplanprogramma

12,5 mill. kr. (inga endring)

Hovudutval for plan og næring gav også stiftinga

INU-FSF i oppdrag å forvalte 33,3 mill. kr. i

kompensasjonsmidlar for høg

arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal

og Flora.

Særleg om måloppnåing

Det står enno att å etablere gode indikatorar i

høve resultata vi oppnår. Innan arbeidsområdet

næringsutvikling er det formulert mål og

ambisjonar som overstig tilgjengelege ressursar.

Det er starta eit arbeid med å forbetre mål og

resultatvurderinga til sektoren.

Økonomistyringa er god, og plan og næring held

budsjetta sine. Det har blitt sett i gang eit arbeid

med å forbetre informasjonen frå feltet gjennom

fylkeskommunen si nettside. Talet på

nyhendemeldingar har auka, men det er framleis

ein jobb å gjere på informasjonsfeltet.

Sjå elles rapportering i vedlegg i høve måla i

målekartet.

Effektiviseringstiltak i 2009

Behovet for fylkeskommunal koordinering

medfører stor møteaktivitet. Telefonmøte og

videomøte vert brukt i auka grad. Informasjon

om utviklingsprosessar vert forsøkt koordinert

gjennom www.rup.no

På Vestlandet har fylkeskommunane effektivisert

arbeidet sitt med nye marine artar i oppdrett

gjennom eit eige vestlandsprogram.

Spesielle fylkestingssaker

• Fylkesdelplan for klima og miljø

• Vedtak av fylkesdelplan -

forvaltningsplan etter

vassforvaltningsforskrifta.

Forvaltningsplan for Vestlandet, Stryn

vassområde

• Etablering av regionalt forskingsfond

for Rogaland, Hordaland og Sogn og

Fjordane.

• Næringsretta strategi for forsking og

utvikling i Sogn og Fjordane.

• Fylkeskommunalt eigarskap i

Innovasjon Norge

• Strategi for satsinga på fornybar energi i

Sogn og Fjordane.

Plan og næring 23


Årsmelding 2009

Ask Adam AS ved Njål og Linn Wilberg vart årets vinnarar av Sogn og Fjordane fylkeskommune sin Gründerpris for ungdom.

Kjartan Longva, leiaren for hovudutval for plan og næring, saman med fylkesordførar Nils R. Sandal delte ut prisen under opninga av

fylkestinget i desember.

Plan og næring 24


Årsmelding 2009

VEDLEGG

Årsrapport Innovasjon Norge Sogn og Fjordane 2009

Næringslivet i fylket

Sogn og Fjordane og verda har gjennom 2009 vore gjennom finanskrise og konjunkturomslag, og det har

vore særs utfordrande for delar av næringslivet. Spesielt gjeld dette eksportnæringane som er store i Sogn

og Fjordane. Verdsøkonomien viser no teikn til betring, men det vil truleg ta fleire år før økonomien er

ute av lågkonjunkturen. Heimemarknadsbasert næringsliv vil auke aktiviteten på grunn av høgt privat

konsum, mens det rår større usikkerheit om utviklinga til eksportnæringane. Arbeidsløysa auka i 2009,

men likevel har Sogn og Fjordane den nest lågaste arbeidsløysa i landet. Ved utgangen av 2008 var

arbeidsløysa på 1,8%. Bedriftene i fylket forventar ein liten nedgang i sysselsetjinga.

Eksport

Det har vore ein nedgang i eksporten frå Sogn og Fjordane i 2009 på 5,4 %. Den totale tradisjonelle

eksportomsetnad (eksklusive skip, plattformer, olje og gass) for heile landet minka med meir, 14,9 %.

Fiskeeksporten tok seg markert opp i 2009, mens eksportverdien for metall har hatt ein klar nedgang.

Landbruk

Det var i 2009 registrert 3389 aktive jordbruksføretak i fylket, 68 færre enn i 2008. Dette svarar til ein

nedgang på 2 %, mot 1,6 % for landet under eitt. 94 % er enkelpersonføretak. Talet på føretak med andre

selskapsformer vart også redusert i 2009, etter å ha auka i mange år. Årsaka til dette er oppløysing av fleire

mjølkesamdrifter. Ei ny ordning med leige av mjølkekvote mellom enkeltbruk har i stor grad medverka til

det. Dei fleste husdyrproduksjonane går noko attende, men den store nedgangen for sau vi har sett lenge,

har likevel flata ut, og i 2009 auka sauetalet i fylket for fyrste gong på mange år. Omfanget av hagebruket

er stabilt. Plommedyrking merkjer seg ut med ein registrert auke i arealet på 9 % i høve til året før. Den

eksportretta morellsatsinga i Lærdal held fram. Utanlandsmarknaden i 2009 har vore turbulent og framleis

prega av finanskrisa, men likevel gjekk 25 % av morellavlinga i Lærdal til eksport.

Marine næringar

2009 var eit tungt år for den del av fiskeflåten som var basert på kviftfiskleveransar, og spesielt den store

linebåtgruppa i fylket fekk merke konsekvensane av finanskrisa. Sjølv om bestands- og kvoteutviklinga

gjekk i positiv retning, gjorde det svake prisbildet for torsk og hyse til at dei fleste kom ut med negative

resultat på botnlinja. Situasjonen betra seg likevel utover året med større marknadstilgang og etter kvart

også betre prisar for spesielt frosenfisken som linebåtane leverar. For pelagisk fiskeri var fjoråret

akseptabelt med gode volum og akseptable prisar for spesielt silda, men "makrellkonflikta" med EU

øydela likevel for fleire ring- og kystnotbåtar i fjor haust.

Den pelagiske industrien har opplevd rekordmessig god tilgang på sild. For makrell har aktiviteten vore

lågare enn normalt på grunn av konflikten med EU. Det har vore god etterspørsel etter alle produkt, men

denne industrien er volumprega med små marginar. Den største aktøren, Norway Pelagic, hadde eit svært

godt år i 2009. Dette indikerer at restruktureringa innan pelagisk industri har vore vellykka.

Kvitfiskindustrien har vore prega av den vanskelege marknadssituasjonen i 2009 og har gjennomgåande

svak lønnsemd.

Torskeoppdrett har hatt eit vanskeleg år med utfordringar både mht. biologi og marknad. Nærøysund As

som pioner selskapet innan torskeoppdrett gjekk overende i 2009 etter å ha fått sjukdom i anlegget.

Industri

Industriproduksjonen i fylket har gått ned med 4,4 % i 2009 og ordrereservane til mange industriselskap er

betydeleg redusert i 2009. Verkstads- og mekanisk industri er spesielt hardt ramma og heile 40 % av

bedriftene i bransjen oppgir at ordreverdien er betydeleg redusert i 2009. I 2009 er sysselsetjinga innan

industri redusert med 7 % og industrien forventar at nedgangen i sysselsettinga vil fortsette utover i 2010,

men i mindre grad, forventningane ligger på 2-3 % reduksjon.

Plan og næring 25


Årsmelding 2009

Store delar av industrien i fylket er eksportretta og eksporten frå fylket hadde nedgong i 2009.

Industrivarer utgjer 60 % av den samla eksporten frå fylket. Men det finnast lyspunkt, eit døme på dette er

trevareindustrien der nedgongen har flata ut og omtrent halvparten av bedriftene har auka

ordrebehaldninga i løpet av 2009.

Forretningsmessig tenesteyting

Innanfor forretningsmessig tenesteyting opplevde ein del av bedriftene nedgang i omsetning i 2009 i høve

tidlegare år. Årsaka til nedgangen er redusert aktivitet i næringar bransjen leverer sine tenester til. Men

bildet er ikkje så dystert for alle. Aktørar med kundar som ikkje er ramma av lågkonjunktur/redusert

aktivitet har oppretthaldt eller opplevd vekst i omsetninga i 2009.

Reiseliv

Talet på gjestedøgn for Sogn og Fjordane gjekk ned med 4,1 % i høve til 2008 (på landsbasis ned 2 %).

Nedgangen var hovudsakeleg utanlandske gjestedøgn og skuldast m.a. både finanskrisa og opphøyr av

Englandsbåten. Hotella har også i 2009 hatt ein større nedgang enn landet elles når det gjeld talet på

overnattingar. Hovudsakeleg ligg nedgangen i den utanlandske ferie- og fritidsmarknaden som i

utgangspunktet også utgjer ein relativt større del av den samla marknaden for hotellnæringa i Sogn og

Fjordane, enn landet elles. Kurs- og konferansemarknaden i fylket har likevel hatt størst prosentvis

tilbakegang på 18,5 %, trass i sterk satsing på denne marknaden.

Campingnæringa hadde ein liten nedgang i den samla trafikken i 2009, mens cruisetrafikken i fylket har

hatt ei flott utvikling med ein auke i passasjertalet i 2009 på heile 22%.

Kontoret

Finansiering

I 2009 er det løyvd totalt 519.9 mill kr til bedrifter/personar i Sogn og Fjordane fordelt på 120,8 mill kr i

tilskot, 321,0 mill kr i lån, 4,8 mill kr i garantiar og rentestøtte for lån på 73,5 mill kr. Det har vore stor

etterspurnad etter IN sine verkemiddel i år på grunn av finanskrisa og dei høge rammeløyvingane.

Forbruket i 2009 er 131 % høgare enn i 2008. Det er auke i støtta til landbruket, og det skuldast i

hovudsak auka rammeløyving frå departementet. Støtta gjekk i hovudsak til samdrifter basert på

mjølkeproduksjon og til frukt- og berproduksjon. Det er også løyvd meir lån til fiskeflåten og auken er på

25%. Støtta til havbruksnæringane har i hovudsak gått til nye artar og er på same støttenivå som i 2008.

Tilskotsløyvingane til reiselivet har auka monaleg i 2009, 89%. Dette gjeld også for dei andre tenesteytande

næringane der auken er på heile 162%. Denne gode utviklinga for dei tenesteytande næringa er ein

langsiktig trend. Det er industri og bergverk som har fått mest støtte 2009, sjølv om tilskotsløyvingane er

noko reduserte. Lånefinansieringa har auka monaleg som følgje av at bankane har vore restriktive med

utlån på grunn av finanskrisa.

42 % av tilskota har gått til kvinneretta prosjekt. Denne høge delen skuldast at det vert sett som vilkår at

bedrifta må supplere kvinner i leiing og styre. Dette gjer Sogn og Fjordane til eit av dei fylka i landet med

best statistikk på dette feltet.

Entreprenørskap

Den regionale partnarskapen har ei koordinert satsing på entreprenørskap som dekker breitt, heilt frå

ungar i barnehagen til etablerte bedrifter. Ungt entreprenørskap har eit godt grep om satsinga frå

barnehage til og med vidaregåande skule. Innovasjon Norge føl opp med Alkymisten for unge etablerarar

mellom 18 og 35 år og Høgskulen i Sogn og Fjordane tilbyr eit eige entreprenørskapsstudie.

Kultur, mat og reiseliv

I 2009 har vi hatt fokus på samarbeid, både internt og eksternt. Gjennom deltaking i programstyret til

Fylkeskommunen sitt Program Opplevingsnæringar har vi teke initiativ til et årleg nettverkstreff gjennom

Reiselivskonferansen 2010, Fjordane under breen, og representasjon i styringsgruppa for ny reiselivsplan

for fylket. Vi vektlegg auka intern samhandling ved oppfølging av nasjonale pilotprosjekt på berekraft og

frivillig fellesgodefinansiering. Det er etablert struktur for hyppigare dialog mellom DK-kontora på

Vestlandet i samband med NCE Tourism Fjord Norway. NCE-prosjektet har fokus på tematurisme med

vekt på produktutvikling og marknadskommunikasjon. Vårt mål er å kunne utnytte store fellessatsingar til

Plan og næring 26


Årsmelding 2009

beste for kundane våre. I tillegg føl vi opp fylkesovergripande satsingar i regi av Cruise Norway og

Bedriftsnettverk. Samarbeid mellom destinasjonane har vore prioritert gjennom rådgjeving til og

finansiering av reisemålsutviklingsprosessar, mellom anna i Jølster kommune.

Lokale råvarer og lokale rettar utgjer ein viktig del av reiselivstilbodet og som eit element i reisemålets

kulturformidling. Vi har også vore med og finansiert fleire lokal mat prosjekt. Intimteater og gardsopera

på Åmot gard representerer nyskapande reiselivstilbod, og har kvalifisert til nominering til både nasjonal

kultur- og næringspris og nasjonal Reiselivspris i 2009

Landbruk, frukt og bær

Eit nytt Fram Agro-program vart sett i gang i Sogn og Fjordane i 2009, og programmet har fått gode

skussmål frå deltakarane som har vore med før. Aktiviteten mot landbruk er elles i stor grad knytt til

finansiering, og investeringsstøtta til driftsbygningar har vore rekordstor.

EXPO Bær og Frukt med frukt- og bærmottaka i fylket som målgruppe er vidareført etter planen med

bl.a. studietur for deltakarane til Frankrike. IN kontoret i Paris har vore nytta som ein ressurs både i

heimhenting av marknadskunnskap og i planlegginga og gjennomføringa av studieturen. IN opplever stort

engasjement i næringa og det er teke initiativ til at næringa skal førebu og søke finansiering av eit Arenaprosjekt.

Marin sektor

Marint Verdiskapingsprogram har vore og er eit viktig verkemiddel for å skape sterkare nettverk og

marknadsorientering i næringen. I 2009 har det vore finansiert og følgd opp nettverksprosjekt innan

pelagisk sektor og kvitfisk som involverer mange av aktørane innan desse verdikjedene i fylket. I tillegg har

vi finansiert og følgd opp prosjekt under omstillingsprogrammet Kystnæringar mot Marknad som er

målretta mot kommunane Selje, Vågsøy og Bremanger i Sogn og Fjordane. Ca. 20 bedrifter deltek her med

ulike prosjekt.

Design

Design er eit effektivt strategisk verkemiddel når det forankrast godt i bedriftenes forretningsstrategi. I

2009 har vi derfor hatt sterkt fokus på å auke bruken av strategisk design på tvers av sektorar. Eit av tiltaka

som vart iverksett var kompetanseprogrammet Pro 1: Merkeleiing og strategisk posisjonering.

Houvedhensikten med programmet var å gje deltakarbedriftene kompetanse i å utarbeide ei strategisk

plattform dei kunne bruke til å gjere eigne designprosjekt. Programmet, som var ein pilot, vart svært godt

motteke og vert derfor vidareført i andre fylke i 2010.

Regional omstilling

Høyanger, Flora og Vågsøy er definert som omstillingskommunar. Innovasjon Norge har hatt ansvar for

kvalitetssikring gjennom å vere rådgjevar, pådrivar og oppfølgjar av omstillingsarbeidet.

Energi og miljø

Innovasjon Norge har i 2009 bidrege på fleire område innan satsinga på energi og miljø. Det har vore

støtta opp under vindkraftsatsinga i fylket både gjennom bedriftsnettverksmidlar og tilskot til utvikling av

nyskapande produkt retta inn mot leverandørindustrien for offshore vind. Dette gjeld spesielt miljøet i

Måløy. Det har også vore fleire prosjekt med samarbeid mellom distriktskontor og utekontor.

Innanfor bioenergi har det vore gjennomført ein bioenergidag med god deltaking. I Sogn har det vore

arbeida med eit forprosjekt innan produksjon av flis og IN har finansiert eit forprosjekt innan biogass i

Fjærland.

Moods of Norway satsar i USA

Frå eit etablerarstipend til Simen Staalnacke i 2003 har Moods of Norway utvikla seg til eit internasjonalt

klesmerke som kombinerar nyskapande design med norsk historieforteljing. Moods of Norway passerte i

2009 ein omsetnad på 100 millionar kroner. Bedrifta tel no 25 årsverk. Som eit resultat av denne auken er

det bygd nytt lager på 1800 m2 i Stryn. I mai opna Moods of Norway AS ny butikk i Trondheim.

Plan og næring 27


Årsmelding 2009

Innovasjon Norge hadde hausten 2008 ei sentral rolle i finansieringa av selskapet si satsing i USA. 17. mai

2009 opna Moods of Norway eige USA-kontor og konseptbutikk i Los Angeles. Dette var ein viktig

milepæl for Moods of Norway i 2009, og opninga hadde fyldig dekning i media, også frå Norge. Moods of

Norway har hatt tett dialog med Innovasjon Norge sine kontor i USA, og gjort fleire felles arrangement i

løpet av 2009, både på vestkysten og i New York.

Foto: Moods of Norway

Plan og næring 28


Årsmelding 2009

Målekart plan og næring

MÅLOPPNÅING/ RESULTATVURDERING I 2009 SETT I HØVE MÅLEKARTET FOR

SEKTOREN PLAN OG NÆRING

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: TENESTEPRODUKSJON/ BRUKARPERSPEKTIVET

T1 Kritisk suksessfaktor: Relevant rettleiing og samhandling med

kommunar i plan og næringssaker

T1-

1

Måleindikator: Kor nøgde kommunane er med fylkeskommunen si rettleiing og samhandling

Fylkeskommunen har ikkje gjennomført brukarundersøking i 2009

T1-

2

T1-

3

Måleindikator: Planseminar og møter i planforum

Det vart avvikla 8 møter i Planforum, og 2 planseminar. Målet er 8 møter i Planforum og minst 1

planseminar.

Måleindikator: Tiltaksforum

Det vart gjennomført to Tiltaksforum, ambisjonsnivået er minst to årlege Tiltaksforum.

T2 Kritisk suksessfaktor: Administrere eit folkehelsenettverk

T2-

1

Måleindikator: Tal kommunar i folkehelsenettverket

Tal kommunar i nettverket auka frå 20 kommunar i 2008 til 21 kommunar i 2009. Målet er 26

kommunar.

T3 Kritisk suksessfaktor: Fylkeskommunen sine heimesider, plannett og

andre nettløysingar vert oppdatert og nytta aktivt

T3-

1

Måleindikator: Tal nyhende som vert lagt ut

Det har blitt jobba med å forbetre fagområda sine nettsider og publisering av nyhende på

fylkeskommunen si nettside. Vi sender ut nyheitsmeldingane som pressemelding, og vi skriv artiklar

om kvart møte i hovudutvalet. Det har vore ein auke i publiserte nyhende på framsida, men vi vil

jobbe vidare med dette og med anna informasjon på fagområda ” sin del” av heimesida.

Plan og næring 29


Årsmelding 2009

T3-

2

Måleindikator: Plannett vert relansert

Utsett i påvente av ny IT-løysing.

T3-

3

Måleindikator: Auka i tal treff på heimesidene (plan og næring)

Ikkje målt.

T3-

4

Måleindikator: Kor nøgde kommunane er med fylkeskommunen si heimeside (plan og

næring), plannett og andre nettløysingar

Fylkeskommunen har ikkje gjennomført brukarundersøking i 2009

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR

R1 Kritisk suksessfaktor: Kjenner utfordringane, naturressursane og

potensiale for verdiskaping i fylket

R1-

1

Måleindikator: Utarbeide årlege næringsbarometer

Næringsbarometer for Hordaland og Sogn og Fjordane hadde to utgåver i 2009.

R1-

2

Utarbeide eit nytt fylkesdekkande overvakingsprogram

Ikkje gjort. Rapport som vurderer det regionale omstillingsarbeidet i Årdal, Høyanger og Flora

konkluderar med at det er mange positive erfaringar frå dette arbeidet.

R2 Kritisk suksessfaktor: Utvikle politikk for ulike næringsområde

R2-

1

Måleindikator: Rullere fylkesplanen gjennom årlege handlingsprogram

Rullering er integrert i arbeidet med budsjett og økonomiplan – og gjennom programstyra si

utarbeiding av programplanar.

R2-

2

Måleindikator: Tilskotsløyving er i samsvar med overordna planar

Ja, samsvar – og brukar fylkesplanen sin handlingsdel aktivt når ein vurderer om dei ulike tiltaka bør

få tilskot.

Plan og næring 30


Årsmelding 2009

R3 Kritisk suksessfaktor: Ta rolla som regional utviklingsaktør gjennom

samspel, nettverk og partnarskap

R3-

1

Måleindikator: Tiltak som er vedtekne gjennom fylkesplanen, og som regionalavdelinga har

ansvar for, vert gjennomførde

Samkøyringa med budsjett- og økonomiarbeidet gjer at dei høgst prioriterte områda vert følgt opp.

Andre deler av oppfølginga kan av ressursomsyn ta lenger tid enn planlagt.

R3-

2

Måleindikator: Etablere indikatorar for måling av resultat i program og prosjekt

Det gjenstår å etablere gode indikatorar. Det vert sett i gang eit arbeid med å forbetre dette.

R3-

3

Måleindikator: Utarbeide fylkesdelplan for småkraft og vindkraft i samsvar med

planprogrammet

Under arbeid.

R3-

4

Måleindikator: Utarbeide reiselivsplan med kvalitetssikra oppfølging

Under arbeid.

STRATEGISK FOKUSOMRÅDE: RAMMEVILKÅR/ ØKONOMI

Ø1 Kritisk suksessfaktor: Samsvar mellom mål og rammer

Ø1-

1

Måleindikator: Oppfatta samsvar mellom mål og rammer

Ja, stort sett – men på nokre område er ambisjonane i måla noko høge i høve til dei rammene som

er til disposisjon. Ikkje minst med tanke på personalressursane er ambisjonane høgre enn den

faktiske bemanninga.

Ø2 Kritisk suksessfaktor: God økonomistyring

Ø2-

1

Måleindikator: Avvik i høve budsjett og årsrapport

Nei, ikkje avvik i høve budsjett.

Plan og næring 31


Årsmelding 2009

Saksoversyn hovudutval for plan og næring 2009

21.01.2009 1/09 Skriv og meldingar

21.01.2009 2/09 Budsjett 2009 - Plan og næring

21.01.2009 3/09 Etablering av regionale forskningsfond og regionale

innovasjonsselskap

21.01.2009 4/09 Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til

havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

19.02.2009 5/09 Fylkesdelplan for klima og miljø Framlegg til mål,

strategiar og tiltak

19.02.2009 6/09 Midlar og føringar til programstyra - 2009

19.02.2009 7/09 Søknad om medfinansiering. Prosjekt Industrielt

knutepunkt i Årdal.

19.02.2009 8/09 Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til

havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

19.02.2009 9/09 Svar- Høyringsbrev om forslag til endring av forskrift

om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og

regnbogeaure i sjøvatn 2009

19.02.2009 10/09 Føringar for verkemiddelbruk 2009 Innovasjon Norge

19.02.2009 11/09 Regionale utviklingsmidlar 2009 - fordeling I

19.02.2009 12/09 Skriv og meldingar

19.02.2009 13/09 Omstillingsløyving 2009. Kommunane sin

omstillingsstatus

18.03.2009 14/09 Skriv og meldingar

18.03.2009 15/09 Høyringsforslag til endringar i akvakulturlova

18.03.2009 16/09 Søknad frå IT-forum om tilskot for 2009

18.03.2009 17/09 Kommunale næringsfond - tildeling 2009

22.04.2009 18/09 Fjellregionsamarbeidet. Høyring av strategidokumentet

"Norsk Fjellpolitikk 2009" Oppnemning av

representantar til årsmøtet 2009

22.04.2009 19/09 Næringsfond for ungdom 2009

22.04.2009 20/09 Filmsatsing i Sogn og Fjordane

22.04.2009 21/09 Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og

folkehelse

22.04.2009 22/09 Søknad om tilskot til sentrumsutvikling i Flora -

Kommunedelplan for Florø sentrum

22.04.2009 23/09 Årsmelding 2008 - Hovudutval for plan og næring

21.10.2009 24/09 Vidare satsing på breibandsutbygging i Sogn og Fjordane

22.04.2009 25/09 Nasjonalt senter for verna vassdrag

22.04.2009 26/09 Skriv og meldingar

Plan og næring 32


Årsmelding 2009

22.04.2009 27/09 Economuseum - EU Interreg - Nordleg periferi

prosjektet

22.04.2009 28/09 Askvoll kommune - Søknad om straksstøtte i

permitteringssituasjon

20.05.2009 29/09 Skriv og meldingar

20.05.2009 30/09 Tertialrapport 1/09

20.05.2009 31/09 Handlingsplan for INU-FSF for 2009. Rapport for 2008

20.05.2009 32/09 Finansiering av VRI i Sogn og Fjordane for 2009

20.05.2009 33/09 Regionale utviklingsmidlar 2009 - fordeling II

20.05.2009 34/09 Utsendingar til generalforsamling i Gulen og Masfjorden

Utvikling as

20.05.2009 35/09 Medeigarskap i Framtidsfylket AS

20.05.2009 36/09 Forvaltningsreforma - handlingsrom, ambisjonar og

ressursbehov

20.05.2009 37/09 Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfald for

planperioden 2009 - 2012

16.06.2009 38/09 Skriv og meldingar

16.06.2009 39/09 Søknad om støtte til gjennomføring av Connect Vest

aktivitet i Sogn og Fjordane

16.06.2009 40/09 Fylkeskommunen si uttale i samband tildeling av

oppdrettsløyver i 2009.

16.06.2009 41/09 Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010-2013 - Strategi plan

og næring

16.06.2009 42/09 Tildeling av tettstadmidlar - 2009

16.06.2009 43/09 Forvaltningsreforma - Tildeling av statlege ressursar

25.08.2009 44/09 Skriv og meldingar

23.09.2009 45/09 Skriv og meldingar

23.09.2009 46/09 Tertialrapport 2/09

23.09.2009 47/09 Regionale utviklingsmidlar 2009 - fordeling III

23.09.2009 48/09 Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010-2013 - Prioriteringar

på sektornivå plan og næring

23.09.2009 49/09 Revisjon av retningslinjene for gründerpris for ungdom

23.09.2009 50/09 Utsendingar til generalforsamling i Lutelandet Utvikling

as

23.09.2009 51/09 Vedtak av fylkesdelplan - forvaltningsplan etter

vassforvaltningsforskrifta Forvaltningsplan for

Vestlandet, Stryn vassområde

23.09.2009 52/09 Høyring av endring i forskrift om rammer for

vannforvaltningen

Plan og næring 33


Årsmelding 2009

23.09.2009 53/09 Etablering av regionalt forskingsfond for Rogaland,

Hordaland og Sogn og Fjordane Føringar for fondsstyret

23.09.2009 54/09 Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

21.10.2009 55/09 Møteplan Hovudutval for plan og næring 2010

21.10.2009 56/09 Forvaltningsreforma - Organisering av

sentraladministrasjonen. Tilhøve til Statens vegvesen

21.10.2009 57/09 Regionale utviklingsmidlar 2009 - fordeling IV

21.10.2009 58/09 Skriv og meldingar

21.10.2009 59/09 Næringsfond for ungdom 2008 og 2009 - vurdering av

prøveordninga

21.10.2009 60/09 Budsjett 2010 / Økonomiplan 2010-2013 - prioritering

på sektoren plan og næring tekstbudsjett

21.10.2009 61/09 Vidare satsing på breibandsutbygging i Sogn og Fjordane

24.11.2009 62/09 Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13

24.11.2009 63/09 Regionale utviklingsmidlar 2009 - fordeling V

24.11.2009 64/09 Revisjon av retningsliner kommunale næringsfond

24.11.2009 65/09 Fylkeskommunalt eigarskap i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge Oppnemning av regionalt styre

24.11.2009 66/09 Tilskot til næringshagane i fylket i 2010

24.11.2009 67/09 Næringsretta strategi for forsking og utvikling og Sogn

og Fjordane fylkeskommune

24.11.2009 68/09 Konsekvensutgreiingsprogram for utbygging av

Jordbærprospektet

24.11.2009 69/09 Revidering av delegeringsreglement

24.11.2009 70/09 Sak om forskriftsendringar i akvakulturregelverket i

samsvar med forvaltningsreforma

24.11.2009 71/09 Strategi for satsinga på fornybar energi i Sogn og

Fjordane

24.11.2009 72/09 Skriv og meldingar

24.11.2009 73/09 Fylkespris til iderike bygder 2009

24.11.2009 74/09 Informasjonssenter om sjøfuglvern på Værlandet i

Askvoll Søknad om prisregulering/restfinansiering

09.12.2009 75/09 Vidare utbygging av breiband i Sogn og Fjordane

Plan og næring 34


Årsmelding 2009

Konsesjonsøknader vasskraftutbygging

Prosjekt Kommune Årsproduksjon i

GWh

Planlagt invest.,

mill. kroner

Mork kraftverk Lærdal 88 250

Borgund kraftverk,

planendring

Lærdal 10,5 19,6

Rausdalen kraftverk

Mannsberg

kraftverk

Senneset kraftverk

Kvamselva

kraftverk

Hauken/Selstad

kraftverk

Årdal

Årdal

Gaular

Gaular

Gaular

7,3 24,5

12 31,0

5,4 11,1

9,2 12,1

8,3 14,2

Jutlaelvi kraftverk

Kjørstad kraftverk

Hopland kraftverk

Yndestad kraftverk,

planendring

Gravdalen

kraftverk

Leikanger kraftverk

(alternativ A)

Lærdal 17,4 54,7

Eid 8,0 15

Stryn 19,4 38

Gaular 1,2 5,0

Lærdal 57 226

Leikanger 184 629

Aa-Tverrelva Gloppen 24 52,4

Øvre og Nedre

Bergselvi kraftverk

Luster 12,6 + 17,3 27,2 + 30,0

Sum 481,6 1.439,8

Plan og næring 35


Årsmelding 2009

Meldingar vasskraftutbygging

Prosjekt Kommune Årsproduksjon i GWh Planlagt investering

Øyane kraftverk

Illvatn kraftverk, inkl. 132

kV kraftlinje

Luster

108

114

300

422

Indre og Ytre Offerdal

kraftverk

Årdal 27,9 + 83,4 365

Breim kraftverk Gloppen 87,6 257,5

Overføring av

Vestsidelevane og heving

av Tunsbergdalsvatnet

Luster 130 460

Vigdøla kraftverk Luster 48 120

Sum 598,9 1.924,5

Plan og næring 36

More magazines by this user
Similar magazines