Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret

lesesenteret.uis.no

Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret

Lærerens autonomi vs skolens felles praksis

Egil Weider Hartberg


Når trengs det endring?

• Nye forskrifter

• Dårlige læringsresultater

• Misnøye (elever/lærere/foreldre)

• Høyt frafall

• Ny kunnskap om hva som virker

• Alltid (du trenger ikke være syk for å bli

bedre)


Nivå av tolkningsfellesskap

Rektor/skoleledelse kan

• Sørge for at lærerne får «påfyll»

• Håpe at lærerne følger det opp

• Oppfordre til å følge opp

• Forvente at det blir fulgt opp

• Kreve at det blir fulgt opp

• Kontrollere at det blir fulgt opp


Eksempler på hva som kan diskuteres i forhold til

lærerens handlingsrom og skolens felles praksis

• Oppskrift på enkelttimen

• Arbeids/læringsplaner

• Reaksjoner ved regelbrudd

• Følge prinsipp om «lavest effektive inngrepsnivå»

• Oppfølging av «problem»elever

• Midtveisvurdering

• Halvårlig samtale

• Halvårsvurdering

• Standpunktvurdering

• Leksemengde

• Hvordan man sørger for godt læringsmiljø

• Hvordan man skaper god relasjon til elevene

• Lærersamarbeid


Forsvarsmekanismer (Gibb)

Vi går i forsvar når vi:

- Blir vurdert/dømt

- Blir utsatt for kontroll

- Blir utsatt for

strategier

- Føler oss underlegne

- Opplever

skråsikkerhet

Mindre forsvar ved:

• Beskrivelser

• Løsningssamarbeid

• Åpenhet og ærlighet

• Jevnbyrdighet

• Ydmykhet


Donald Schön: De virkelig gode praktikerne

er reflekterte praktikere

• De klarer – når det er nødvendig! - å ta i bruk en

faglig ekspertkunnskap i situasjoner som ikke lar

seg håndtere ved å følge et forhåndsbestemt

program eller oppskrift.

• De er reflekterte praktikere og profesjonelle

kunstnere, hevder Schön:

• De lar seg utfordre og motivere av situasjoner som

kan være overraskende, uklare og forvirrende,

uten å la seg begrense av en teknisk-rasjonell

kunnskap som angir standardiserte

løsningsmetoder på problemene.


Den profesjonelles utfordring:

Å være læringsorientert

• Når profesjonelle kalles kunnskapsarbeidere, er det fordi

deres fremste verktøy for å få arbeidet gjort er den

kunnskap de har ervervet seg om sin profesjon gjennom

utdannelse og praksis.

• I en verden kjennetegnet av stadige endringer kan

imidlertid gårdagens kunnskap være utilstrekkelig for å

håndtere morgendagens utfordringer.

• Det er derfor viktig at den profesjonelles selv tar ansvar for

å utvikle seg som profesjonell.

• Bevisst og selvstyrt læring er først og fremst et spørsmål

om å gjøre egne valg, om selv å ha kontrollen med sin

egen utvikling.


Komfortable soner

• Vi etablerer ”komfortable soner” på

arbeidsplassen gjennom rutiner, regler, normer,

vaner, prosedyrer; kort sagt gjennom å forme

forutsigbare strukturer.

• De utvikler seg både på ondt og på godt.

• Utvikling blir en prosess som veksler mellom det

uvanlige og det velkjente.

• Av og til må vi forlate våre komfortable soner.


Deliberate

prac2ce

Panic zone

Learning zone

Comfort

zone

Source: Colvin, 2009


Avgjørende for læring og

kompetanseutvikling i fag

1. At eleven/lærlingen arbeider hardt og mye

2. og fokuserer på det som er viktig i faget

3. på en lærerik måte


Et grunnleggende prinsipp er at eleven skal ha mulighet

til å forbedre kompetansen sin gjennom hele

opplæringsperioden.

[L]æreren må begynne å tenke på sluttvurderingen

allerede i starten av opplæringen. Det innebærer blant

annet å synliggjøre på et tidlig tidspunkt hva som

kjennetegner kompetansen som kreves for å få de

ulike standpunktkarakterene.

Fra udir-brosjyre februar 2010


LK06 - hovedintensjon

• Å sette elever/lærlinger/lærekandidater i stand til å

kunne møte og løse komplekse utfordringer og

oppgaver i

- videre utdanning

- yrkesliv

- samfunnsliv

- på det personlige plan


To innsalgsmetoder knyttet til

den lange kompetansereisen

• Du må trene for å kunne løse utfordringer

senere i livet

• Du må trene for å kunne løse de utfordringene

du får ved avslutningen av fagopplæringen

(eksamen/fastsettelse av standpunktkarakter)

More magazines by this user
Similar magazines