Dataflyt, styrende dokumenter og håndtering av ... - BA-Nettverket

ba.nettverket.no

Dataflyt, styrende dokumenter og håndtering av ... - BA-Nettverket

Dataflyt, styrende dokumenter og håndtering av

dokumentasjon i Statens vegvesen.

Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen – Vegdirektoratet

Heidi Berg, Vianova systems – representerer pilotprosjektet

Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB”

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Bakgrunn:

Tradisjonelt har SVV benyttet tegninger og teknisk beskrivelse som

grunnlag for vegbygging

Ny teknologi gir muligheten til å etablere et mer fleksibelt datasett for

prosjektering, bygging og drift av veg

Nå fokuseres det på bruk av datamodeller og utvikling av

prosjekteringsverktøyet for å effektivisere utbyggings- og

vedlikeholdsprosessen

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Utfordringer:

Prosjekteringsverktøyet:

- Leverer ikke tilstrekkelig 3D – data for alle fagområder

- Lagringsformat VIPS har begrensninger ved 3D-prosjektering

- VIPS er ikke direkte kompatibelt med NVDB

- VIPS eies av Vianova, hindrer konkurranse på systemutvikling

Styrende dokumenter:

- Stiller i dag få krav til digitale leveranser / bruk av modell

- Uklare krav gir varierende kvalitet på ”som bygget” dokumentasjon

- Ulik praksis i de forskjellige regionene skaper frustrasjon eksternt

Dataflyt:

- Dårlig dataflyt mellom planfaser pga. inkompatible formater

- Tungvint å levere dokumentasjon til NVDB og kartverket

- SVV mangler system for samhandling med eksterne

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Mål:

Etablere en modell som benyttes i prosjektets livsløp:

- Modellen skal være objektbasert og i 3D

- Utgangspunktet er NVDB sin datakatalog, utvides til prosjekteringsformål

- API’et til NVDB er fritt tilgjengelig for systemutviklere – åpent format

- Samme modell benyttes i planlegging, bygging og drift

Etablere samhandlingsverktøy og rutiner:

- Bruk av modell forenkler utveksling av data

- Samhandling mellom byggherre, entreprenør og konsulent effektiviseres

- Overføring av data til FDV og kartverket skjer uten konverteringer

Oppdatere styrende dokumenter:

- HB 066: Konkurransegrunnlag for Bygg- og anleggsbransjen

- HB139: Tegningsgrunnlag

- HB 151: Styring av utbyggingsprosjekter

- PROF manualen: Regler for digital prosjektering

Nye krav til digital prosjektering, vegmodell og dataflyt legges trolig i PROF.

Det henvises til PROF i respektive håndbøker.

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Tiltak: Tre prosjekter skal bidra til å bedre situasjonen:

Samhandlingsprosjektet: (Byggherre- og Trafikkseksjonen Vdr.)

- Oppdaterer styrende dokumenter

- Definere vegmodellens innhold

- Bedre kvaliteten på grunnlagsdata (innmåling, scanning, grunnboringer)

- Kravspesifikasjon til samhandlingsverktøy i utbyggingsprosjekter

Systemmodellprosjektet: (Byggherre, Vdr. )

- Prosjektering direkte mot vegdatabanken

- Nytt funksjonalitet i prosjekteringsverktøyet

- 3D-prosjektering for alle fag

- Objektbasert prosjektering

- Bedre verktøy for kvalitetskontroll og rapportering

Pilot: Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB: (Byggherre- / Systemseksj, Vdr.)

- Teste bruk av nye systemer i praksis

- Utarbeide dokumentasjon over arbeidsform

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Status for Samhandlingsprosjektet:

- Oppstart våren 2006, referansegruppe etablert høsten 2006.

Pågående delprosjekter:

- Oppdatering av styrende dokumenter – ferdig ca vår 2008

- Oppdatering av prosjekteringsverktøy – ferdig 2008 - 2009

- Pilotprosjekt for testing av nye systemer - ferdig 2008

- Arkivering av prosjektdata for ferdigstilte prosjekter – ferdig høst 2007

Ferdigstilte delprosjekter:

- Definere vegmodellens innhold (80%) og format

- Eksport til andre åpne formater

- Etablere intern landsdekkende server for maler

Prosjekter med oppstart i høst:

- Samhandlingsverktøy (web-hotell + rutiner for bruk)

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Resultater av høringsrunden:

- Arbeidet videreføres i pilotprosjekt ”Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB”

- Kravene til digitale leveranser legges i PROF

- Det henvises til PROF i styrende dokumenter

- Kravene utformes basert på praktiske erfaringer fra pilotprosjektet

- Det fokuseres på 3D i første omgang. Egenskapsdata får større fokus etter hvert.

- Mengden av modelldata vil variere etter prosjektfase

- Kravene vil gjelde uavhengig av prosjektets størrelse

- Konstruksjoner er en utfordring, tester bruk av 3D face i pilotprosjektet

- Pilotprosjektet skal dokumentere hensiktsmessig arbeidsform

- Krav til grafisk grensesnitt blir en del av samhandlingsverktøyet, ikke i kravet

- Temakodetabeller utarbeides i pilotprosjektet

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Vegmodellen – juridiske forhold:

SVV ønsker å skifte fokus fra tegning til modell, men tegningene vil fortsatt

være viktige juridiske dokumenter. Inntil videre gjelder at hvis det er avvik

mellom tegninger og modell skal tegningen følges.

Gevinster ved bruk av modell:

- Visuell kvalitetssikring i planfasen. Ser evt. konflikter mellom fagtema i 3D

- Tegninger, rapporter, visualiseringer blir produkt av modellen, en datakilde.

- Objektbasert prosjektering økt standardisering – plukklister og maler.

- Modell medfølger tilbudsgrunnlag, entreprenør kan foreta egne beregninger

- Utsettings- og maskinstyringsdata eksporteres til åpne formater

-”Som planlagt” - modell oppgraderes til ”som bygget” med kontrollmålinger

- Entydige krav til hva som skal leveres ved avslutning av prosjekt

- Godkjent ”som bygget” - modell overføres til NVDB og kartverket

- NVDB kan benyttes i drift av vegene – datablad knyttes til objekter

- Objekters status kan oppdateres i NVDB

- Alle data ligger ett sted

- Generelt bedre dataflyt

- Ett datasett gjelder i hele prosjektets livsløp.

Pilotprosjekt - digitale leveranser


NVDB er gir mulighet for bedre informasjonsflyt

Planlegging

NVDB er infokilde

Planalternativer

i NVDB

Bygging

Utsettingsdata

Som planlagt ->

som bygget til

NVDB

NVDB

Nasjonal

vegdatabank

Forvaltning

Innsyn i NVDB

Oppdatering av

objekter

Rapporter

Mengder, typer,

sist vedlikeholdt

Applikasjoner

API tilgjengelig

for utviklere

Pilotprosjekt - digitale leveranser

Informasjon

til publikum,

myndigheter,

samarbeidspartnere


Arbeidsmodell for kvalitetssikring

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Presentasjonsmodell

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Presentasjonsmodell

Pilotprosjekt - digitale leveranser


Pilotprosjekt - digitale leveranser

More magazines by this user
Similar magazines