Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2012-8 - Nordfyns Kommune

nordfynskommune.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2012-8 - Nordfyns Kommune

Lokalplan 2012-8

Område til bolig- og institutions formål i Søndersø


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 2

Hvad er en lokalplan 4

Redegørelse 5

Lokalplanens redegørelse 5

Lokalplanområdet

Lokalplanens baggrund 7

Lokalplanens formål 8

Lokalplanens indhold 8

Forhold til anden planlægning 9

1. Landsplandirektiv 9

2. Kommuneplanlægning 9

3. Trafikplanlægning 9

4. Naturbeskyttelse 10

5. Forsyningsforhold 10

6. Drænforhold 10

7. Jordforurening, kemikalier og affald 10

8. Arkæologiske interesser 11

9. Støj 11

10. Miljøvurdering 11

11. Servitutter 12

Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag 13

Endelig vedtagelse 13

Lokalplanens midlertidige retsvirkning 13

Lokalplanens retsvirkninger 14

Bestemmelser 15

§1 Lokalplanens formål 15

§2 Lokalplanens område og zoneforhold 15

§3 Områdets anvendelse 15

§4 Udstykning og matrikulære forhold 16

§5 Bebyggelsen omfang og placering 16

§6 Bebyggelsen ydre fremtræden 18

§7 Vej-, sti og parkeringsforhold 18

§8 Antenner og ledningsforhold 19

§9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 19

§10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 19

§11 Grundejerforening 20

Side 2 af 28


§12 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny bebyggelse 20

§13 Lokalplanens retsvirkninger 20

Vedtagelsespåtegning 20

Bilag 1

Matrikelkort 22

Bilag 2

Lokalplankort 23

Bilag 3

Illustrationsskitse – Åben lav 24

Bilag 4

Illustrationsskitse – Tæt lav 25

Bilag 5

Miljøscreening 26

Side 3 af 28


Hvad er en lokalplan

En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan

fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om:

Anvendelse

Udstykning

Vej- og stiforhold

Placering og udformning af bebyggelsen

samt materialer

Bevaring af bygninger og landskabstræk

Sikring af friarealer

Fællesanlæg

Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan,

inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større

nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en

sammenhæng i planlægningen.

Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er

nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge

nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan.

Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser,

bemærkninger og ændringsforslag, og

Kommunalbestyrelsen

skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt.

Fig. 1 Luftfoto af

lokalplanområdet.

Side 4 af 28


Redegørelse

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanområdet

Lokalplanredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende

forhold, formået med lokalplanen og dennes indhold samt

de forventede virkninger. Redegørelsen indeholder desuden

en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden

planlægning. Lokalplanredegørelsen er en orientering til

grundejere, lejere og andre interesserede borgere.

Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse

Lokalplanområdet er beliggende i Søndersø, som er den

tredjestørste by i Nordfyns Kommune. Søndersø er den

sydligste og mindste af de tre hovedbyer, som udover

Søndersø tæller Bogense og Otterup.

Søndersø er en velfungerende by, med et bredt udvalg

inden for dagligvare- og detailhandel, samt mindre

servicevirksomheder. Byens sydlige ende rummer

herudover en del tungere industri. Søndersø er desuden

karakteriseret som uddannelses by, og er hjemsted for

Nordfyns Gymnasium.

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af

Søndersø. Området kan karakterises som en blanding af

ældre og nyere boliger. Kommuneplanen rummer mulighed

for institutioner til områdets daglige forsyning og i det

område nærværende lokalplan omhandler, er der placeret

hhv. ungdomsboliger og institutionsbyggeri. Der er ikke

nogen planlægningsmæssig linie i opdelingen af området i

tæt-lavt og åben-lavt boligbyggeri, og området fremstår

derfor som en blanding af mange boligtyper, dog

karakteriseret ved at der er tale om lave boliger i max 1½

etage, med et individuelt præg og egen have og terrasse

knyttet til boligen. Området har således karakter af et

villaområde.

Lokalplanområdet gennemskæres af kommunevejen

Langbyende, og består af 4 matr.nre. hhv. 28d, 52b, 12f og

12b Søndersø By, Søndersø jfr. Kortbilag 1.

Lokalplanområdet er inddelt i hhv. delområde 1 og

delområde 2, jf. kortbilag 2.

Delområde 1 består af de to matrikelnumre, matr. nr. 28d

og matr. nr. 52b.

Delområde 1afgrænses mod nord og øst af eksisterende

boligbebyggelse. Mod vest afgrænses området af en fælles

adgangsvej, som vejbetjener dels en bebyggelse med 14

ungdomsboliger på matr.nr. 28d og dels 2 ældre parcelhuse

vest for lokalplanområdet. Adgangsvejen går over i en sti,

Side 5 af 28


der forbinder Langbyende med Kærgårdstoften nord for

lokalplanområdet. Mod syd afgrænses delområde 1 af

Langbyende.

Delområde 2 består af de to matrikelnumre 12b og 12f.

Delområde 2 afgrænses mod nord af Langbyende og mod

syd af kommunevejen Floravænget. Mod øst afgrænses

området af et par store parcelhusgrunde med ældre villaer,

og mod vest ligger en nyere villa og en grund der anvendes

til drikkevandsboring for Søndersø vandværk. Institutionen

beliggende indenfor delområde 2 har vejadgang fra

Langbyende.

Lokalplanområdets samlede størrelse er ca. 7100 m², heraf

udgør delområde 1 ca. 4000 m² og delområde 2 ca. 3100


Områdets nuværende anvendelse

Delområde 1

Matr. nr. 28d anvendes i dag til ungdomsboliger.

Ungdomsboligerne har været fungerende indtil maj 2012,

hvorefter de er blevet lukket pga. hærværk, og

landsbyggefonden har karakteriseret kvaliteten af

bygningsmassen til at være under standard.

Bebyggelsen på ejendommen fremstår derfor ubeboet og

renoverings- eller nedrivningsmoden.

Matr.nr. 52b henligger som et ubebygget grønt græsareal

med enkelte store træer mod øst.

Fig. 2 Luftfoto af

lokalplanområdet inddelt i

delområder

Delområde2

Bebyggelsen indenfor delområde 2 fungerer i dag som

døgninstitutionen ”Langebyhus”, der er et socialt tilbud til

børn og unge i alderen 3-18 år. Bebyggelsen på

ejendommen fremstår i god stand.

Side 6 af 28


Lokalplanens baggrund

Landskab og natur

Delområde 1 er forholdsvis fladt, men terrænet skråner dog

svagt mod syd. Der findes enkelte store træer i den østlige

del af området.

Delområde 2 er ligeledes meget fladt, men med skrånende

terræn i den sydlige del, nærmest Floravænget. I området

findes der flere større frugt- og løvtræer, samt arealer der

fungerer som legeplads og opholdsarealer.

Områdets zonestatus

Hele området er beliggende i byzone.

Trafikale forhold

Adgang til området sker via Langebyende, som vist på

kortbilag 2.

Områdets nuværende anvendelse er i strid med den

gældende kommuneplanramme B109 for området, idet den

udlægger området til boligformål, med mulighed for

placering af enkelte institutioner: (offentlig service til

betjening af boligområdet).

Den nuværende institution ”Langebyhus” er ikke et

institutionstilbud, der alene retter sig mod lokalområdet,

men er et nationalt tilbud på det sociale område, og kan

derfor bruges som institution for alle danske kommuner.

Nærværende lokalplan har til formål at sikre eksistensen af

institutionen ”Langebyhus” som et nationalt tilbud indenfor

lokalplanområdet

Samtidig er det under overvejelse enten at nedrive eller

renovere bygningen med de 14 ungdomsboliger i delområde

1 og erstatte disse med en ny døgninstitution.

Endvidere er det under overvejelse at institutionen skal

indeholde et botræningstilbud for unge mødre/fædre.

I konsekvens heraf ændrer nærværende lokalplan

anvendelsen af området fra institutioner til betjening af

boligområdet, til en mere generel anvendelse af området til

offentlige institutionsformål der ikke nødvendigvis er til

brug for lokalområdets beboere.

Såfremt institutionsformålet ophører, sikrer nærværende

lokalplan ligeledes, at delområderne kan anvendes til

boligformål. I den sammenhæng rummer delområde 2

således bl.a. mulighed for at udstykke grunde på mindre

end 700 m² og bebygge disse med fritliggende

enfamilieshuse, under forudsætning af at bebyggelsen

opføres efter en samlet plan.

Side 7 af 28


Lokalplanens formål

Lokalplanens indhold

I konsekvens af ovenstående ændringer er der ligeledes

udarbejdet et kommuneplantillæg, som behandles og

vedtages parallelt med lokalplanen.

Lokalplanens formål er at sikre at området kan anvendes til

boligformål og offentlige formål i form af institutioner.

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre at nyt byggeri

indenfor lokalplanområdet arkitektonisk falder ind i

lokalområdet.

Endelig har lokalplanen til formål at fastsætte bestemmelser

vedr. udstykning af delområde 1 og 2, som sikrer at

området kan anvendes til boligformål, såfremt anvendelse

af området til institutionsformål ophører.

Lokalplanen har således detaljeret til formål at give

mulighed for etablering af fritliggende boliger på grunde

ned til 700 m² indenfor delområde 1. Delområde 2 kan

anvendes til åben-lav boligbebyggelse på grunde ned til 500

m², eller til tæt-lav boligbebyggelse på grunde ned til 400

m².

Anvendelse

Delområde 1 må kun anvendes til enten offentlige formål i

form af en døgninstitution med boligformål i tilknytning til

institutionen eller til boligformål til bebyggelse med

individuelle enfamilieshuse.

Delområde 2 må kun anvendes til offentlige formål i form af

institution, eller til boligformål i form af enten åben-lav eller

tæt-lav boligbebyggelse.

Bebyggelse og anlæg

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring

bebyggelsens omfang, placering og materialer, idet det er

hensigten med byggeriet at det skal opføres i samme stil og

materialer som den omkringliggende bebyggelse

Side 8 af 28


Veje og parkering

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring vejadgang,

parkering og overkørsler. Langbyende skal fortsat være

vejadgang for de 2 delområder, men overkørslernes

placering mod Langbyende kan flyttes, såfremt den

ønskede fremtidige anvendelse af arealerne nødvendiggør

dette.

Fig. 3 Eksisterende

ungdomsboliger i

delområde 1.

Hegn og beplantning

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring hegn,

beplantning og grønne områder.

Side 9 af 28


Forhold til anden planlægning

1. Landsplandirektiv

2. Kommuneplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af særlige

drikkevandsinteresser, arealernes anvendelse er uændret

og dermed er drikkevandsinteresserne ikke truet.

Lokalplanområdet indgår i Nordfyns Kommuneplan 2009-

2021 og er omfattet af kommuneplanramme B109 der

udlægger området til boligformål.

Da området fremadrettet skal anvendes til både boligformål

og offentlige formål i form af institution, ledsages

lokalplanen af kommuneplantillæg nr. 14 for et nyt

rammeområde der benævnes O-03.

3. Trafikplanlægning

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra Langebyende, med

overkørsler som vist på kortbilag 2.

Vejbetjeningen via Langebyende bevares, men de

eksisterende overkørslers placering kan flyttes.

4. Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er ikke omfattet af beskyttet natur.

Lokalplanområdet er beliggende i område med særlige

drikkevandsinteresser (OSD) jf. miljømålsloven.

Udpegningen har ikke betydning i forhold til den fremtidige

anvendelse til offentlige formål og boligformål.

På naboejendommen matr. nr. 12u Søndersø By, Søndersø

forefindes der to drikkevandsboringer.

Lokalplanområdet er ligeledes beliggende i Søndersø

Vandværks indvindingsopland.

5. Forsyningsforhold

Spildevands forhold på nuværende status:

Lokalplanområdet er beliggende i fælleskloakeret opland.

Den nuværende gældende spildevandsplan specificerer, at

fælleskloakerede boligområder med tæt lav bebyggelse ikke

må overstige en befæstelsesgrad på 30 %. Hvis en større

del af området befæstes, skal overfladevandet for den del

der overskrider dette, enten nedsives på egen grund eller

forsinkes, før det afledes til kloaksystemet. Dette er kun

tilladt efter aftale med kommunens byggesagsbehandlere

og Nordfyns kommunes kloakforsyning. De fastsatte

værdier skal følges, når der laves nye tilslutninger, eller når

eksisterende tilslutninger skal ændres væsentligt.

Side 10 af 28


6. Drænforhold

Den nuværende spildevandsplan er gældende frem til

udgangen af 2013. Retningslinjerne i den til enhver tid

gældende spildevandsplan skal overholdes.

Elforsyning sker fra Energi Fyn

Drikkevandsforsyning sker fra Søndersø Vandværk

Derudover er lokalplanområdet i overensstemmelse med

Nordfyns Kommunes varmeplanlægning og vil blive pålagt

tilslutning til naturgasforsyning.

Der er ikke kendskab til drænledninger på ejendommen,

der har betydning for tilgrænsende ejendomme.

7. Jordforurening, kemikalier og affald

Der er indenfor lokalplanområdet ikke registreret kendt

forurening.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone jf. planlovens §

34, hvilket medfører at området er områdeklassificeret som

et område der kan være lettere forurenet, jf. LBK nr. 1427

af 4/12/2009, Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, §

50 a.

Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejder i øvrigt

konstateres en ukendt forurening, skal arbejdet standes jf.

loven. Forureningen skal anmeldes til Nordfyns Kommune,

der sørger for videre underretning af regionen. Arbejdet må

først genoptages fire uger efter at regionen har modtaget

underretning om den ukendte forurening.

8. Arkæologiske interesser

Fig. 4 Eksisterende

institution i delområde 2.

Hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejder findes

jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller

Side 11 af 28


9. Støj

lignende, skal arbejdet standses, og fundet skal anmeldes

til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens § 27.

Områdets anvendelse skønnes ikke at give anledning til

støjpåvirkning af omgivelserne.

10. Miljøvurdering

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer af

24. september 2009 skal planer som tilvejebringes af

offentlige myndigheder vurderes (screenes) med henblik på

at afdække behovet for konkret miljøvurdering af den

pågældende plan.

Da planen ikke giver mulighed for at etablere anlæg, som

er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og i øvrigt ikke antages at

få væsentlig indvirkning på miljøet, har

Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal foretages

en egentlig miljøvurdering af planen. Resultatet af

screeningen fremgår af bilag 5.

Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering

Afgørelsen om at der ikke skal foretages en miljøvurdering,

kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål der kan

påklages. Klage skal indgives til:

Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for

offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske

inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse.

11. Servitutter

Der er ingen servitutter der uforenlige med lokalplanen og

fortrænges af denne jf. planlovens bestemmelser.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste

servitutter, der kan have betydning for bygge og

anlægsarbejder, særligt kan dog nævnes:

Deklaration om vejbyggelinjer tinglyst 29.03.1957, akt

34_D-L_94 som skal respekteres.

Deklaration om forsynings-/afløbsledninger tinglyst

25.01.1974, akt 34_D-L_376 som skal respekteres

Deklaration om råvandsledning for Søndersø Vandværk

tinglyst 11.02.2009, akt 34_C-L_102 som skal respekteres

Man skal desuden være opmærksom på, at ikke alle rør,

kabler og ledninger er tinglyst, hvorfor relevante

forsyningsselskaber bør kontaktes inden jordarbejder

opstartes.

Side 12 af 28


Frist for fremsendelse af indsigelser og

ændringsforslag

Endelig vedtagelse

Lokalplanens retsvirkninger

Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 11.

december 2012 i Ugeavisen Nordfyn samt på Kommunens

hjemmeside. www.nordfynskommune.dk.

Samtidig med offentliggørelsen af forslaget er der sendt

skriftlig underretning til ejere af tilstødende ejendomme.

Når fristen på de 8 uger er udløbet, skal

kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til

lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller

ændringsforslag bliver taget med i denne behandling.

Indsigelserne skal være begrundede.

Er der ikke indkommet indsigelser, kan vedtagelsen tidligst

ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Ved den endelige vedtagelse af planen kan

kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det

offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne

indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter

Kommunalbestyrelsens skøn er så omfattende, at der reelt

er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med

offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen

foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse

herom efter regler, der er fastsat i lov om planlægning.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de

bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og

offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er

omfattet af planen i følge Planlovens § 18, kun udstykkes,

bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med

planens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan

fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører desuden ikke i

sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er

indeholdt i planen.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre

væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under

forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af

Side 13 af 28


det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved

lokalplanen.

Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres

ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der

er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil

være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de

almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeog

Planloven.

Side 14 af 28


Bestemmelser

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.

937, af 24. september 2009) fastsættes herved følgende

bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§1 Lokalplanens formål

1.1 Lokalplanen har til formål

-at fastsætte bestemmelser der sikrer at delområde

1 og 2 enten kan anvendes til offentlige formål i

form af døgninstitution med boligformål tilknyttet

institutionen, eller til boligformål i form af åben-lav

boligbebyggelse indenfor delområde 1 og åben-lav

eller tæt-lav boligbebyggelse indenfor delområde 2.

1.2 - at sikre at nyt byggeri arkitektonisk falder ind i

lokalområdet således at helheden i området ikke

ændres væsentligt

1.3 - at give mulighed for etablering af fritliggende

boliger indenfor delområde 2 på grunde ned til 500

m² samt etablering af tæt-lave boliger på grunde

ned til 400 m².

§2 Lokalplanens område og zoneforhold

§3 Områdets anvendelse

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag

1.

2.2 Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 28d,

52b, 12b og 12f Søndersø By, Søndersø samt alle

parceller, der udstykkes eller arealoverføres herfra.

2.3 Lokalplanområdet inddeles i to delområder som vist

på kortbilag 2.

2.4 Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

3.1 Delområde 1 og 2 må kun anvendes til enten

offentlige formål i form af en døgninstitution med

boligformål tilknyttet institutionen, eller til

boligformål til bebyggelse med individuelle

enfamilieshuse. De 2 forskellige anvendelsestyper

kan ikke kombineres indenfor det enkelte

delområde.

3.2 Indenfor delområde 2 kan der etableres fritliggende

énfamilieshuse på grunde ned til 500 m².

Side 15 af 28


3.3 Der kan indenfor lokalplanområdet opføres anlæg til

områdets tekniske forsyning. Herunder

energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg,

kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v.

3.4 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring

uden for indhegnede og afskærmede arealer, samt

henstilling af uindregistrerede køretøjer, lystbåde,

campingvogne, trailere og lignende, der er synlige

fra offentlige vejnet.

3.5 Såfremt delområde 1 eller 2 anvendes til boligformål

kan det tillades at etablere erhverv indenfor den

enkelte ejendom der forenelig med områdets

anvendelse til boligformål. Erhvervet må ikke

medføre behov for parkering på fællesarealer eller

offentlige arealer.

§4 Udstykning og matrikulære forhold

4.1 I delområde 1 må ingen grund udstykkes med en

størrelse mindre end 700 m 2 excl. andele i

fællesarealer og vejarealer.

4.2 I delområde 2 må ingen grund til åben-lav

bebyggelse udstykkes med en grundstørrelse

mindre end 700 m² excl. andele i fællesarealer og

vejarealer ( se illustrationsskitse på bilag 3). Dog

kan det tillades at udstykke grunde ned til 500 m²

excl. andele i fællesarealer og vejarealer, og

bebygge dem med fritliggende enfamilieshuse under

forudsætning af at byggeriet sker efter en samlet

godkendt udstykningsplan (§10 A plan i henhold til

byggeloven), jfr. illustrationsskitse på bilag 4.

4.3 I delområde 2 kan tæt-lav boligbebyggelse (rækkekæde-

eller dobbelthuse) tillades opført, under

forudsætning af at byggeriet sker efter en samlet

godkendt udstykningsplan med en

minimumsstørrelse på 400 m² excl. andele i

fællesarealer og vejarealer (§10 A plan i henhold til

byggeloven), jfr. illustrationsskitse på bilag 4.

§5 Bebyggelsen omfang og placering

5.1 Bebyggelsesprocenten for delområde 1 må ikke

overstige 45 % ved offentlige formål og 30 % ved

åben-lav boligbebyggelse.

5.2 Bebyggelsesprocenten for delområde 2 må ikke

overstige 45% såfremt anvendelsen sker til

offentlige formål.

Side 16 af 28


Til boligformål må bebyggelsesprocenten ikke

overstige 30% for åben-lav bebyggelse, samt 40%

for tæt-lav bebyggelse.

5.3 Ny bebyggelse må opføres i op til 1 etage med

udnyttet tagetage (1½ plan).

5.4 Intet punkt på en ny bygnings ydervæg eller

tagflade må overstige 8.50 m over terræn.

De angivne maksimale bygningshøjder kan

overskrides for skorstene, antennemaster,

ventilationsanlæg og lignende, som er nødvendig for

bygningens anvendelse.

5.5 Ny bebyggelse skal respektere den tinglyste

vejbyggelinje langs med Langebyende.

5.6 Forhold der ikke reguleres i lokalplanen skal

overholde de til enhver tid gældende bestemmelser i

byggelovgivningen.

5.7 Der skal fastlægges et niveauplan for hvert enkelt

hus i forbindelse med byggesagsbehandlingen, jf.

figur 5. Niveauplanets kote fastlægges som

gennemsnittet af koterne i den projekterede

bygnings udvendige hovedhjørner målt på

oprindeligt (ureguleret) terræn.

Fig. 5 Fastlæggelse af

niveauplan.

Byggemyndigheden kan, hvor særlige forhold gør

sig gældende, bestemme, hvilke bygningshjørner

der skal indgå i beregningsgrundlaget og eventuelt

fastlægge flere niveauplaner for den enkelte

ejendom.

Side 17 af 28


§6 Bebyggelsen ydre fremtræden

6.1 Ny bebyggelse, om- eller tilbygning skal følge den

stedlige byggetradition og fremme en

sammenhængende og harmonisk helhed i området

med hensyn til farver, form og materiale.

6.2 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende

tagmaterialer med et glanstal over 10 i henhold

til prøvningsmetode DS/EN ISO 2813, 2000.

Undtaget herfra er dog tagvinduer.

6.3 Der er mulighed for at opsætte solceller i området.

Solcelleanlægget skal være antirefleksbehandlet og

give så lidt refleksion, som teknisk muligt på

opsætningstidspunktet. Solcelleanlægget skal

fremstå uden blanke og synlige rammer.

6.4 Tage skal have en hældning på minimum 10 grader

og skal udføres med enten tegl, betontegl eller

tagpap.

6.5 Skiltning ud over almindelige navne- og

nummerskiltning, skal godkendes af

bygningsmyndigheden.

6.6 Affaldsbeholdere, oplagring m.v. skal afskærmes fra

omgivelserne jf. § 3.4.

§7 Vej-, sti og parkeringsforhold

7.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes via

Langebyende.

7.2 P-pladser skal som minimum etableres i

nedenstående omfang, og skal ske på egen grund:

Boliger:

2 p-pladser pr. bolig

Institutioner/offentlige formål:

½ p-plads pr. bruger

1 plads pr. ansat på arbejde

7.3 Interne veje der udlægges i lokalplanområdet skal

udlægges i en bredde af minimum 7.00 m, med

vendepladser i overensstemmelse med den

gældende lovgivning.

Side 18 af 28


§8 Antenner og ledningsforhold

8.1 Alle ledninger/kabler skal fremføres under jorden.

8.2 Antenneanlæg og paraboler må ikke opsættes

nærmere naboskel end 2.50 m og nærmere vejskel

end 10.00 m. Paraboler må kun opsættes i

tilknytning til bebyggelsen, og må ikke have en

højde højere end 1.80 m over terræn. Paraboler må

have en maksimal diameter på 1.00 m.

§9 Ubebyggede arealer og beplantning mv.

9.1 Terrænregulering mellem naboejendomme må ikke

medføre at skråningsanlæg etableres med en

hældning større end 33 %, og den der har behov for

terrænreguleringen skal holde skråningsanlæg på

egen grund. Såfremt terrænregulering er

nødvendig, påhviler det den regulerende part at

sikre at nabogrunde ikke belastes af overfladevand

fra grunden, og der skal i nødvendigt omfang

drænes i skel.

9.2 Mod vej og sti skal hegning med såvel levende som

faste hegn foretages på egen grund.

9.3 Der må inden for lokalplanområdet ikke plantes

arter, som er opført på Miljøministeriets til enhver

tid gældende liste over invasive arter.

9.4 Den enkelte grundejer har pligt til at ren- og

vedligeholde sine arealer på en sådan måde, at

området som helhed fremtræder pænt og

vedligeholdt.

§10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold

10.1 Indenfor området kan der etableres de nødvendige

tekniske anlæg til områdets daglige forsyning.

Anlæg og bygninger må ikke overstige 10 m 2 i

grundareal og den maksimale højde må ikke

overstige 2.50 m.

10.2 Den eksisterende forsyning i området fastholdes.

Side 19 af 28


§11 Grundejerforening

11.1 Såfremt der etableres boligbebyggelse i delområde

1 eller 2 skal der oprettes en grundejerforening med

medlemspligt for alle grundejere indenfor

delområdet

11.2 Medlemspligten omfatter ikke evt. udstykkede

arealer, hvorpå der findes tekniske anlæg som

forsyningsselskabernes kasser og skabe.

§12 Forudsætninger for ibrugtagelse af ny

bebyggelse

12.1 Ny bebyggelse skal være separatkloakeret på de

enkelte matrikler, så det er forberedt til evt.

fremtidig separatkloakering af området.

12.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet den almindelige

vandforsyning i området.

12.3 Ny bebyggelse skal tilsluttes elforsyning.

12.4 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes et kollektivt

varmeforsyningsanlæg. Området er forsynet med

naturgas.

12.5 Alle forsyningsforhold i henhold til §§ 12.1-12.4 skal

være etableret og tilsluttet, inden bebyggelsen

tages i brug.

12.6 Veje og øvrige fællesarealer skal være etableret i

området.

§13 Lokalplanens retsvirkninger

13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og

offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af

planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes,

bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med

planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige

anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

13.2 Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens § 19

dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis

dispensationen ikke er i strid med principperne i

planen. Videregående afvigelser kan kun foretages,

hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation

kan kun ske efter en skriftlig orientering af

naboerne m.fl., medmindre kommunalbestyrelsen

skønner at dispensationen er af uvæsentlig

betydning for de pågældende, jf. Planlovens § 19 og

20.

Side 20 af 28


Vedtagelsespåtegning

Forslag til lokalplan 2012-8 således vedtaget af Nordfyns

Kommunalbestyrelse, Bogense den 29. november 2012

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 11. december

2012

I henhold til § 27 i Lov Om Planlægning vedtages

foranstående lokalplan endeligt.

Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 19. marts

2013.

Morten Andersen

Borgmester

Morten V. Pedersen

Kommunaldirektør

Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort

den 10. april 2013.

Side 21 af 28


25ab

25ac

7000d

K rgrdstoften

7000ah

10eł

10ex

10en

52b

52a

29a

28d

27f

27e

27d

Langebyende

12f

41c

77

13a

12m

13co

13cm

13cn

13cp

12u

12b

11a

13cl

Florav nget

10e

12r

12q

11n

10x

13m

15ft

12s

11m

11k

10y

Lokalplanafgr nsning

Matrikelskel

Bilag 1 - Matrikelkort

Nordfyns Kommune

Matr.nr. 28d, 52b, 12b og 12f

Słndersł By, Słndersł

M lf.: 1:1000

Dato: 29. aug. 2012

Kortbilag udarbejdet af Hvenegaard & Jens Bo A/S Landinspektłrer, Odense - sst


K rgrdstoften

Delomr de 1

14 boliger

Langebyende

Delomr de 2

Dłgninstitution

Florav nget

Lokalplanafgr nsning

Vejbyggelinje

Vandledning

Eksisterende overkłrsel

Bilag 2 - Lokalplankort - Eksisterende forhold

Nordfyns Kommune

Matr.nr. 28d, 52b, 12b og 12f

Słndersł By, Słndersł

M lf.: 1:1000

Dato: 29. aug. 2012

Kortbilag udarbejdet af Hvenegaard & Jens Bo A/S Landinspektłrer, Odense - sst


Delomr de 2 - Eksempel p grunde p minimum 700 m† til ben-lav bebyggelse

Vebjyggenil ej

100.0 m

arf

vemj diet

Udalgt 70.0

41c

m

12m

b.r

ve.j

12u

Bilag 3

Illustrationsplan

Nordfyns Kommune

M lf.: 1: 600

Dato: 29. aug. 2012

Kortbilag udarbejdet af:

Hvenegaard & Jens Bo A/S

Landinspektłrer,

Odense

sst


Delomr de 2 - eksempel p T t lav bebyggelse - Sammenbygget carport

Vebjyggenil ej

100.0 m

arf

vemj diet

Udalgt 70.0

41c

m

12m

b.r

ve.j

12u

11a

Delomr de 2 - Eksempel p ben- lav bebyggelse p grunde p minimum 500 m†

Vebjyggenil ej

100.0 m

arf

vemj diet

Udalgt 70.0

41c

m

12m

b.r

ve.j

Bilag 4

Illustrationsplan

Nordfyns Kommune

12u

M lf.: 1: 600

Dato: 29. aug. 2012

Kortbilag udarbejdet af:

Hvenegaard & Jens Bo A/S

Landinspektłrer,

Odense

sst


Screening af planer og programmer med henblik på stillingtagen til gennemførelse af

miljøvurdering, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk. 2.

Lokalplan 2012-08

Dato: 20.09.2012

Udarbejdet af:

Hvenegaard & Jens Bo

Landinspektører A/S.

Odense-afd.

Bymiljø og landskab

Grønne områder

Landskab/byarkitektonisk værdi

Geologiske særpræg

Skovrejsning/skovnedlæggelse

Kulturhistoriske forhold

Friluftsliv/rekreative interesser

Dyre- og planteliv samt

mangfoldighed

Fredning og naturbeskyttelse

Forurening

Støj og vibrationer

Ikke relevant

x

x

x

x

x

x

x

Ikke væsentlig

x

Indgår allerede

x

Bør undersøges

Bemærkninger

Begrundelse for vurdering,

henvisning til hvorledes vurdering

allerede indgår, eksempelsvis

andre planer, lovgivning mv.

og/eller uddybning af hvad der bør

undersøges nærmere.

Lokalplanen indeholder bestemmelser

vedr. byggeri indenfor

lokalplanområdet der skal sikre at

områdets nuværende karakter af

boligområde ikke brydes væsentligt

Lys og/eller refleksioner

x

Lokalplanen indeholder bestemmelser

ang. reflekterede tagmaterialer

Luft

x

Jord

x

Lokalplanområdet er

områdeklassificeret, men indeholder

ingen kendt forurening

Lokalplanområdet er et OSD område

med særlige drikkevandsinteresser.

Grundvand

x

Den mulige arealanvendelse indenfor

området medfører ikke at grundvandet

er truet

Overladevand

x

Lokalplanområdet skal

separatkloakeres

Udledning af spildevand x Spildevand skal tilsluttes offentlig kloak

Indvirkning ift. eksisterende

forurening/miljøbelastning

(f.eks. jordforurening,

x

støjbelastning)

Ressourceanvendelse

Arealforbrug

x

Energiforbrug

x

Ved udbygning af området vil

energiforbruget stige. Det er i

lokalplanområdet sikret at ny

bebyggelse overholder gældende regler


Vandforbrug

Produkter, materialer, råstoffer

Affald, genanvendelse

Befolkning og sikkerhed

Boligmiljø

Arbejdsmiljø

Svage grupper (f.eks.

handicappede)

Brand eksplosion, giftpåvirkning

Trafik

Sikkerhed/tryghed

Energiforbrug

Trafikmønster

Støj

Fysisk planlægning

Kommuneplanlægning

Sektorplanlægning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

vedr. energiforbrug.

Positivt for landsbyen med mulighed for

ny anvendelse af område samt

etablering af boliger.

Etablering af institution kan medføre

nye arbejdspladser.

Det er positivt at lokalplanen sikrer

svage grupper et bosted. Den tidligere

anvendelse af delområde 1 til

ungdomsboliger ændres til

institutionsformål, hvorved det tidligere

problematiske forhold til lokalområdets

beboere forventes forbedret væsentligt

Lokalplanen med fører ingen

nævneværdig ændring ift.

trafikmængde. Ingen nye tiltag ift.

ændring i trafiksikkerhed eller tryghed.

Lokalplanen giver mulighed for

placering af solceller på tagene

Indholdet af lokalplanen nødvendiggør

vedtagelse af et kommuneplantillæg

p.g.a. ændrede

anvendelsesbestemmelser idet

institutionen betjener en målgruppe der

går ud over lokalområdets behov

Kommunen vurderer at lokalplanen

ikke medfører væsentlige ændringer i

forhold til kommunal

sektorplanlægning.

Miljøvurdering Ja Nej Bemærkning

x

Lokalplanen sikrer muligheden for at

fortsætte den eksisterende anvendelse

af området til offentlige formål i form af

institution. Samtidig sikrer lokalplanen

mulighed for at anvende en del af

området til boligbebyggelse.

Kommunen vurderer at der ikke sker

nogen væsentlig ændring ift. den

eksisterende anvendelse af området.


Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2012 vedtaget

at fremlægge Forslag til lokalplan 2012-8

Lokalplanforslaget fremlægges til debat i 8 uger, for at

borgerne kan komme med kommentarer, ændringsforslag

eller indsigelser til forslaget. Ud fra de indkomne

bemærkninger beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal

ændres i lokalplanforslaget, når det vedtages endeligt.

Forslag til Lokalplan 2012-8 er offentliggjort fra den 11.

december 2012 til den 5. februar 2012.

Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til

lokalplanen skal senest den 5. februar 2012 sendes

til:

Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

eller mailes til: lisn@nordfynskommune.dk, mærket ”

lokalplan 2012-8”

Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Teknik og Miljø

tlf.: 64 82 81 12

Side 28 af 28

More magazines by this user
Similar magazines