Views
4 years ago

TV 2-Ã¥ret 1999

TV 2-Ã¥ret 1999

ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 1999 Allmennkringkasteren TV 2 TV 2 baserer sin programvirksomhet på prinsippene om allmennkringkasting. Det innebærer blant annet at sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen, inneholde en variert programmeny med et tilbud til alle, og generelt bidra til å styrke norsk språk, 10 på topp Seertoppen 1999 kultur og identitet. Ekstraomganger Norge-Frankrike, Håndball-VM for kvinner 1 503 000 21-Nyhetene 5. april 1 271 000 Norge-Frankrike, Håndball-VM for kvinner 1 261 000 Norge-Østerrike, Håndball-VM for kvinner 1 151 000 Brann-Rosenborg, Cupfinalen i fotball for menn 1 121 000 Været 5. april 1 112 000 SportsXtra,Alpint-VM i Vail 14.februar 1 069 000 Kjære, kjære Alfred 1 067 000 21-Nyhetene 12. desember 1 047 000 21-Nyhetene 14. februar 1 024 000 TV 2 driver sin virksomhet fri for bindinger til politiske særinteresser, religiøse grupper, frivillige organisasjoner, annonsører eller andre mulige pressgrupper. TV 2s redaksjonelle frihet er absolutt og udiskutabel, noe som blant annet ble demonstrert da TV 2-Nyhetene høsten 1999 selv slapp nyheten om at TV 2-styret ville kjøpe seg ut av garantiavtalen med TVNorge, og at dette ville få store økonomiske konsekvenser for TV 2. TV 2 er en viktig kilde til informasjon og underholdning for svært mange nordmenn, og kanalens ledelse er seg bevisst det ansvar som følger av denne posisjonen.TV 2-ledelsen er av den oppfatning at kanalen har forpliktelser utover generelle retningslinjer som kringkastingsforskriftene, redaktørplakaten og vær varsom-plakaten. TV 2 ga derfor også i 1999 høy prioritet til arbeidet med å utvikle et solid verdigrunnlag for sine medarbeidere. Nyhetsavdelingen arbeider etter en egen etikkplakat som gir retningslinjer for påkrevd varsomhet i tv-journalistikken, og TV 2 har egne og meget strenge retningslinjer for intervjuer av barn. TV 2 arrangerer jevnlig obligatoriske kurs i presseetikk, pressejus og opphavsrett for sine redaksjonelt ansatte, og cirka 100 medarbeidere gjennomførte ”Green card”-kurset i 1999. Siden kursvirksomheten ble iverksatt høsten 1998, har 300 medarbeidere fullført kurset. TV 2 opererer etter Vannskille-prinsippet, og bestreber seg på ikke å vise innslag av voldelig eller seksuell karakter før klokken 21.00. De siste års undersøkelser viser at TV 2 i større grad enn noen annen norsk kanal har maktet å etterleve dette prinsippet. Etter TV 2-ledelsens skjønn står ikke det å lage tv med varsomhet og respekt for mennesker på noen måte i motsetning til det å være djerv og uredd.TV 2 var også i 1999 nyskapende og pågående, men brøt ingen grenser bare for å sjokkere. Programvirksomheten i 1999 - et tilbud til alle TV 2 økte distribusjonen med ett prosentpoeng i 1999, og har per 1.1.2000 en dekningsgrad i Norge på 97 prosent. Det betyr at kanalens sendinger kan tas inn av 3 608 000 nordmenn over tolv år. Fylkesvis distribusjon 1999, prosent Finnmark 95 Troms 96 Nordland 95 Nord-Trøndelag 96 Sør-Trøndelag 96 Møre og Romsdal 95 Sogn og Fjordane 89 Hordaland 97 Rogaland 98 Vest-Agder 96 Aust-Agder 95 Telemark 95 Vestfold 99 Buskerud 98 Oppland 99 Hedmark 98 Oslo 98 Akershus 99 Østfold 99 TV 2s sendeflate eksklusive reklame, men inklusive promo, var i 1999 på 5980 timer. Den rene programflaten var på 5609 timer. Av dette var 3560 timer førstegangsvisninger og 2049 timer repriser. Repriseandelen av den totale programflaten er på nivå med 1998, og viser at TV 2 har funnet en kostnadsmessig forsvarlig programmeringspolitikk der store sendeflater fylles med hovedsakelig nytt materiale i sentral sendetid. TV 2 har en langsiktig programmeringspolitikk og legger stor vekt på å skape kontinuitet i sendeskjemaet. Stabilitet koblet med sunn evne til fornyelse gjør at seerne vet hva TV 2 står for, samtidig som faste sloter på ingen måte betyr forutsigbarhet i innhold. Styrken i TV 2s schedulering er programmiksen, som på en og samme kveld tar seerne fra ”Hotel Cæsar” via direktesendt debatt i Holmgang og nyheter, sport og vær til ”Ally McBeal”. I overkant av 50 prosent av programflaten på TV 2 i 1999 var norsk, og andelen amerikanske programmer sank for tredje år på rad.TV 2s posisjon som norsk allmennkringkaster understrekes av at programtilbudet i sentral sendetid mellom 18.30 og 21.45, med unntak av sommersesongen, utelukkende besto av norske programmer. 6

ÅRSRAPPORT 1999 Dette gjenspeiler en utvikling som gjør seg gjeldende i de fleste europeiske land der kommersielle tv-kanaler har eksistert noen år. I etableringsfasen er det gjerne en tendens til at importerte programmer dominerer i beste sendetid, men etter få år skjer en dreining over mot programmer produsert på hjemmemarkedet. Seernes dom og den tøffe konkurransen kanalene imellom fører naturlig til sterkere satsning på et programtilbud som gjenspeiler den nasjonale og lokale kulturen. Dette virker å være mekanismer som fungerer best uten nasjonale politiske detaljreguleringer. Samtidig er norskproduserte programmer svært dyre, og det viktigste norske myndigheter kan bidra med, er etter TV 2s skjønn å sørge for at norske tv-kanaler ikke blir underlagt rammebetingelser som er konkurransevridende til fordel for våre utenlandske konkurrenter. TV 2s programtilbud fordelt på opphavsland, prosent* 1998 1999 Norge 50,2 50,5 USA 31,2 29,3 Australia 9,5 8,2 England 3,0 3,3 Spania - 2,6 Frankrike 0,6 1,7 Sverige 1,1 1,0 Canada 0,2 0,9 Brasil 2,7 0,7 Danmark 0,1 0,7 Tyskland 0,2 0,7 Østerrike 0,3 0,2 New Zealand 0,2 0,2 Italia - 0,1 * Alle tall avrundet til nærmeste tidel TV 2 er av den oppfatning at respekt for de ulike målformene best fremmes ved å la journalistiske og tv-faglige dyktighetskriterier – ikke språkkvoter - være avgjørende for hvem som er nyhetsankere og programledere på TV 2. I perioder har det medført bokmålsdominans i TV 2s nyhetssendinger, i andre perioder har nynorsk vært mest fremtredende. I 1999 fikk TV 2s medarbeidere Morten Sandøy og Eli Strand Alf Helleviks mediemålpris for bruken av nynorsk i nyhets- og sportssendingene. Ole Paus fikk Riksmålforbundets lytterpris for TV 2-serien ”Mitt lille land”. I januar 1999 trådte en avtale mellom TV 2 og Foreningen Norske Plateprodusenter (FONO) i kraft, som gir TV 2 anledning til fritt å benytte seg av FONOs rikholdige arkiv av norsk musikk. Dette vil sikre TV 2 en norsk profil på musikkfronten, og avtalen har i første omgang en varighet på tre år. TV 2 er etter Kringkastingsforskriftens § 2-1 forpliktet til å sørge for at minst 50 prosent av den sendeflaten der nyheter, sport, underholdningsprogrammer med konkurransepregede innslag, reklame og tekstfjernsyn er unntatt, består av europeiske verk.TV 2s europeiskandel i 1999 målt etter denne beregningsnøkkelen, var på 54,3 prosent.Videre sier forskriftens § 2-2 at minst ti prosent av den samme sendeflaten skal avsettes til europeiske verk produsert av produsenter som er uavhengige av fjernsynsselskapet. Ettersom TV 2 utover nyhets- og aktualitetsprogrammene kjøper sine norske produksjoner fra frittstående produksjonsselskaper, lå TV 2 også i 1999 innenfor dette kravet med god margin. TV 2s sendeflate i 1999 Nyheter og aktualitet* 1228 timer Norsk underholdning, drama, barne-tv, fakta 903 timer Sport 518 timer Utenlandske filmer og serier 2960 timer Egenannonsering (promo) 371 timer Totalt 5980 timer *520 timer God morgen, Norge! er lagt til denne kategorien Som en allmennkringkaster som baserer driften på reklameinntekter, har TV 2 en stor utfordring i å skape et fullverdig programtilbud til alle seergrupper på en måte som samtidig kan forsvares ut fra sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Det er TV 2-ledelsens oppfatning at kanalen i løpet av svært få år har lykkes med å skape et bredt og allsidig programtilbud, noe som også gjenspeiles i sendeskjemaet for 1999. TV 2s programtilbud fordelt på genre, prosent 1998 1999 Drama 31,1 30,5 Nyheter 8,2 8,3 Mennesker og samfunn 13,1 12,3 Komedie 8,1 9,4 Show 6,0 3,3 Sport 8,1 9,2 Krim, action, eventyr 10,3 12,5 Dokumentar, natur 5,1 4,9 Været 2,1 2,1 Musikk, kultur 2,8 2,5 Religion, livsfilosofi 0,6 0,5 Barn 3,2 4,3 Annet 1,4 0,2 TV 2 ønsker imidlertid alltid å strekke seg etter best mulig kvalitet både på enkeltprogrammene og på tv-tilbudet som helhet, og bestrebet seg i 1999 på å utvide tilbudet til spesielle brukergrupper, derunder barna og den samiske minoriteten i Norge. Samtidig ble satsningen på kritisk og undersøkende journalistikk og programmer innen en smalere kulturgenre vesentlig styrket. For TV 2 er det viktig å understreke at det siste punktet ikke står i motsetning til ønsket om å holde frem med en bred og inkluderende dekning av kulturelle tema gjennom magasin- og aktualitetsprogrammer som for eksempel Magasinet, God morgen, Norge!, God kveld, Norge! og hit40.no. Sámieatnama vuorkkáin Styrket tilbud til den samiske minoriteten Som et tilbud til den samiske minoriteten i Norge, startet TV 2 daglige sendinger av barne-tv-serien ”Gelébarna” på samisk i august 1999. Med dokumentarserien ”Sámieatnama vuorkkáin” – Skattene i Sameland – fikk seerne innblikk i en rik og spennende kultur som er lite kjent for de fleste nordmenn. Serien satte også søkelyset på bakgrunnen for Alta-aksjonene og kampen for retten til å beholde joiken og til å få lære sitt eget morsmål på skolen. Dokumentaren ”Gi oss våre skjelett” fortalte historien om Kautokeino-opprøret i 1852, som førte til henrettelsen av to opprørsledere i 1854. Hodeskallene etter disse ble sendt til raseforskning i Oslo, og dokumentaren fulgte etterkommernes kamp for å få levningene tilbake. Den samiske nasjonaldagen, 6. februar, ble markert i TV 2s nyhetssendinger. 7

Årsrapport 1999 - Storebrand
Årsrapport for året 2006. - Stortinget
Melding for året 2007 - Sivilombudsmannen
Lederens tale til årets landsmøte - Norges Optikerforbund
Årsrapport for året 2010. - Stortinget
Årets siste måned - tid for refleksjon? - Norges Optikerforbund
Årets internasjonale optometrist Hans Bjørn Bakketeig - Norges ...
om å redusere sykefraværet i kommunal sektor - Akademikerne
Årsrapport DOF Installer ASA DOF Installer ASA Årsrappor t 2 0 12
Zoon Politikon nr. 2 1999 - Universitetet i Oslo
Debattskissa til tariffoppgjøret 2014 - Fellesforbundet
Årsrapport 2007 - Fondsfinans
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Årsrapport 2011 (pdf) - Kartverket
vinner av årets internbedriftsblad 2003 - Hans Majestet Kongens ...
Forsvarets årsrapport for 2012
PMC Group Norge gjennom 100 år
NRAPP 2-05 NY MAL (Page 1) - NæringsRapport
Årsberetning 2010 COWI AS (pdf)
Medlemsblad for BMW Klubben Norge – nr. 2-2009 – 9. årgang Me ...
Nr. 2 - 2010 (Last ned) - Statkraft
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Nr. 3 – September 2005 – Årg. 25 Utgitt av ... - Pensjonist-nytt