Bruksanvisning för sladdlös sågkedjeslip 9,6 V - Jula

jula.se

Bruksanvisning för sladdlös sågkedjeslip 9,6 V - Jula

Bruksanvisning för

sladdlös sågkedjeslip 9,6 V

Artikelnummer 012-015

2008-05-09

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

1


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Läs denna bruksanvisning noga innan maskinen används.

• Låt ej barn leka med eller använda maskinen.

• Maskinen får endast användas till att slipa kedjor till motorsågar.

• Inga obehöriga får vistas inom arbetsområdet.

• Håll rent runt arbetsplatsen.

• Använd alltid hörselskydd, skyddsglasögon och andningsskydd under arbete med maskinen.

• Tag bort alla ringar, armband och andra smycken då maskinen används.

• Se till att inte ha löst hängande klädesplagg då maskinen används.

• Använd alltid korrekta verktyg för det aktuella arbetet.

• Byt ut skadade dekaler på maskinen.

• Tillbehör som används ihop med kedjeslipen måste klara maskinens maxvarvtal.

• Kontrollera att startreglaget står i stoppläget innan batteriet sätts i.

• Håll maskinen i det isolerade greppet om det finns risk för att kedjeslipen kan komma i kontakt

med dolda ledningar.

• Håll arbetsområdet rent.

• Kontrollera att inga verktyg finns i maskinen då den startas.

• Maskinen får ej utsättas för fuktig miljö.

• Maskinen får ej utsättas för vatten.

• Koncentrera dig helt på arbetet då du använder maskinen.

• Låt inga obehöriga komma innanför arbetsområdet under arbete i maskinen.

• Berör aldrig roterande delar eller verktyg med någon kroppsdel eller verktyg.

• Forcera aldrig arbetsoperationen.

• Om du måste använda förlängningssladd till laddaren ska den vara jordad och dimensionerad för

ändamålet.

• Kontrollera att alla detaljer är fastskruvade och intakta före användning.

• Innan nedanstående utförs ska motorn stoppas:

- Borttagning av skyddsanordning.

- Underhåll eller rengöring.

- Byte av slipskiva.

- Då maskinen lämnas obevakad.

• Kontrollera att slipskivan är fastdragen.

• Apparaten får ej ändras eller modifieras.

• Samtliga säkerhetsanordningar ska vara på plats och fungera då maskinen används.

• Var försiktig då maskinen startas.

• Kontrollera att chucken är ordentligt åtdragen innan kedjeslipen startas.

• Kontrollera att kedjeslipen är hel innan den används.

• Använd endast original reservdelar. Reservdelar får ej repareras.

• Maskinen får ej användas i explosiv miljö.

• Maskinen får ej användas i närheten av gas eller brandfarliga vätskor.

• Om möjligt, spänn fast slipobjektet vid slipning.

• Håll kedjeslipen med en hand om du använder kapskivor, sågskivor, tungstenskivor. Det finns risk

för att trycket på arbetsämnet blir för stort om du håller med båda händerna, och därmed ökad risk

för att kedjeslipen får kast om materialet nyper. Handen som inte håller kedjeslipen ska användas

för att styra kedjeslipen lätt.

• Stålborstar får inte användas vid högre varvtal än 15.000 v/min. Använd ansiktsskydd vid

användning av stålborste.

• Var försiktig vid hantering av sågkedjan. Risk för skärskador.

• Reparationer får endast utföras av auktoriserad serviceverkstad.

Batteriladdare

• Innan du använder en batteriladdare, läs alla instruktioner och säkerhetsmarkeringar på laddaren,

batteriet och produkten som batteriet ska driva.

• Laddningsterminalerna håller en spänning på 220 volt. Undvik kontakt med ledande föremål. Risk

för elektriska stötar föreligger.

• Om batteriets hölje är sprucket eller skadat på annat sätt, får inte batteriet placeras i laddaren.

Risk för elektriska stötar föreligger.

2


• Laddaren och batteriet är specialkonstruerade för att användas tillsammans. Försök inte att ladda

batteriet med någon annan laddare.

• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.

• Laddaren är uteslutande avsedd för uppladdning av återuppladdningsbara batterier. Varje annan

form av användning kan medföra brandtillbud, elektriska stötar eller andra skador.

• För att inte skada nätkabeln eller stickkontakten, dra inte i nätkabeln utan ta tag i stickkontakten.

• Placera laddaren så att ingen kan snubbla på den och så att den inte kan skadas på något sätt.

• Laddaren ventileras genom öppningar på höljets ovan- och undersida. Placera inga föremål

ovanpå laddaren och placera inte laddaren på ett mjukt underlag som kan blockera

ventilationsöppningarna och orsaka överhettning. Placera laddaren på avstånd från andra

värmekällor.

• Använd inte laddaren om den har fått en hård stöt, tappats i golvets eller skadats på något annat

sätt. Lämna in den till en godkänd serviceverkstad. Rådfråga din återförsäljare.

• Försök inte att plocka isär laddaren. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad om den

behöver ses över eller repareras. Felaktig montering efter demontering kan orsaka brandtillbud,

elektriska stötar och/eller andra skador.

• Koppla loss laddaren från eluttaget före rengöring. Att bara plocka bort batteriet minskar inte

risken för detta.

• Förvara eller använd inte maskinen eller batteriet på platser där temperaturen kan överskrida 49º

C (exempelvis utanför plåtskjul och liknande sommartid).

• Laddaren är endast avsedd för anslutning till eluttag som levererar 230 volt. Anslut inte laddaren

till någon annan nätspänning.

Batteri

• Elda inte upp batteriet även om det är skadat eller helt utslitet – det kan explodera.

• Ett mindre läckage av batterivätska kan uppstå i samband med flitig användning eller extrema

temperaturförhållanden. Detta indikerar inte någon felfunktion. Om du får läckande batterivätska

på huden:

- Tvätta snabbt av området med tvål och vatten.

- Neutralisera med en mild syra såsom citronsaft eller ättika/vinäger.

• Om du får batterivätska i ögonen, skölj ögonen med rikligt med rent vatten i flera minuter och

uppsök omedelbart läkare.

• Försök aldrig att öppna batteriet. Om plasthöljet spricker eller skadas får du inte använda batteriet

längre.

• Transportera inte batterier i fickor eller verktygslådor tillsammans med andra metallföremål.

Batteriet kan kortslutas och skadas och även orsaka brännskador och brandtillbud.

• Ladda batteriet endast i tillhörande batteriladdare.

• Läs och följ alla instruktioner i avsnittet "Viktigt om uppladdning" längre fram.

Uppladdning

Ladda batteriet i temperaturer mellan 4–49º C.

• Laddaren och batteriet kan bli heta under uppladdningen. Detta är normalt.

• Använd batteriladdaren vid normal rumstemperatur när så är möjligt. För att undvika överhettning,

täck inte över laddaren och ladda inte batteriet i direkt solsken eller nära andra värmekällor.

• Om batteriet inte laddas upp korrekt:

- Testa eluttaget med t.ex. en lampa.

- Kontrollera om eluttaget är anslutet till en strömbrytare som slår ifrån spänningen när du

släcker lampan.

- Kontrollera att det inte finns smuts på batteripolerna eller laddarens poler.

- Om problemet kvarstår, lämna in utrustningen till en godkänd serviceverkstad, eller kontakta

din återförsäljare.

• Ladda upp batteriet när det inte längre ger full effekt.

• Tänk på att laddningsterminalerna i laddaren kan kortslutas om det hamnar t.ex. stålull,

aluminiumfolie och metallpartiklar i dessa fördjupningar. Var därför noga med att hålla laddaren

ren. Koppla loss laddaren från eluttaget före rengöring och när det inte sitter ett batteri i laddaren.

• Doppa inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska.

• Låt inte någon vätska tränga in i laddaren. Elektriska stötar kan bli följden. För att främja en god

avkylning av batteriet efter användning, placera inte laddaren eller batteriet i en varm miljö, t.ex. i

ett plåtskjul eller en oisolerad släpvagn.

3


• Försök aldrig av någon anledning att öppna batteriet. Om batterihöljet spricker eller går sönder på

annat sätt, lämna in batteriet för återvinning.

TEKNISKA DATA

Kedjeslip

Batteriladdare

Spänning: 9,6 V Nätspänning: 230 V ∼ 50 Hz

Varvtal: 5000–25000 v/min Strömstyrka: 500 mA

Hylsstorlekar: 2,4 mm & 3,2 mm

Laddningstid: 3 timmar

BESKRIVNING

1. Chuck 6. Hängare

2. Hylsa 7. Frigöringsknapp, batteri

3. Låsknapp, chuck 8. Batteri

4. Varvtalsväljare 9. Laddare

5. Styrmärken

HANDHAVANDE

Ladda batteriet

Batteriet levereras inte fulladdat. Ladda batteriet innan kedjeslipen används första gången. Batteriet

behöver laddas cirka ett halvt dygn för bästa resultat.

1. Se till att kedjeslipen är avstängd.

2. Tryck in batteriets frigöringsknappar (7) och lossa batteriet.

3. Passa in batteriets styrmärken mot de som finns på laddaren.

4. Anslut laddaren till nätuttaget den gröna laddningsindikatorn börjar lysa. Normalt behöver

batteriet laddas tre timmar.

4


5. Avlägsna batteriet från laddaren när batteriet är fulladdat.

6. Sätt i batteriet i kedjeslipen. Passa in batteriets styrmärken mot de på maskinen.

Under de första laddningarna kommer batteriet bara att laddas till 80 % av sin kapacitet. Efter ett antal

ur-/uppladdningar har batteriet dock full kapacitet. Laddaren snabbladdar batteriet om den omgivande

temperaturen är mellan 4–41° C.

Om batteriet inte klarar att driva kedjeslipen lika länge som tidigare efter varje laddning innebär det att

batteriet håller på att ta slut. Byt ut batteriet.

Om du inte kommer att använda kedjeslipen på länge, d.v.s. en månad eller längre, ska du ladda ur

batteriet helt innan kedjeslipen läggs undan. De första laddningarna efter förvaringen kommer

batteriets kapacitet att vara lägre. Det återfår sin kapacitet efter några gångers ur-/uppladdning.

Byta verktyg

Se till att kedjeslipen är helt avstängd innan du byter tillbehör.

1. Tryck in låsknappen (3) och håll i chucken (1). Vrid kedjeslipen tills låset greppar in, se figur 1.

2. Lossa på skruven.

3. Ta ur verktyget ur hylsan.

4. Sätt in det nya verktyget.

5. Skruva åt chucken.

6. Släpp låsknappen.

Beroende på verktygens storlek kan du behöva byta hylsa (2). Hylsstorleken syns på antalet

ringar som finns ändan av hylsan. 2,4 mm hylsa har tre ringar och 3,2 mm hylsa har ingen ring, se

figur 2.

Figur 1 Figur 2

Om ett verktyg är i obalans kan du försöka balansera det genom att lossa på muttern och sedan vrida

verktyget ¼ varv. Dra åt muttern igen. Upprepa om verktyget fortfarande inte är i balans.

Obalanserade slipskivor kan balanseras genom att de körs mot ett metallstycke tills de uppnår balans.

Användning

Håll kedjeslipen borta från ansiktet när du startar den. Pröva verktyget mot en provbit innan du

använder det på arbetsstycket. Tryck inte verktyget mot arbetsstycket. Det är kedjeslipens hastighet,

inte tyngd, som ska göra jobbet. Ändra varvtal beroende på vilket verktyg du använder och vilket

material som ska bearbetas.

För att stänga av kedjeslipen sätter du varvtalsväljaren (4) i läge ”0”. Vissa material kräver låga

hastigheter eftersom ett högt varvtal utvecklar värme och materialet kan skadas av värmen. De flesta

arbetsuppgifter ska dock utföras med hög hastighet.

Tumregler vid val av varvtal:

1. Plast och material som smälter vid låga temperaturer ska bearbetas med lågt varvtal.

2. Polering och rengöring med stålborste måste göras med ett varvtal under 15.000 v/min för att

förhindra att borsten skadas.

3. Trä ska bearbetas med högt varvtal.

4. Järn och stål ska kapas med högsta varvtal om tungstenkarbidverktyg används. Lägre varvtal

ska användas tillsammans med höghastighetsfräsar. Om en höghastighetsfräs går sönder

beror det ofta på att hastigheten har varit för låg.

5


5. Aluminium, kopparlegeringar, zinklegeringar och tenn kan bearbetas med olika varvtal

beroende på arbetet som ska utföras. Använd paraffin eller annat lämpligt smörjmedel för att

förhindra att det bearbetade materialet fastnar i verktyget.

Slipa sågkedja

Slipa alla tänder på kedjans bortre sida först, figur 3 . Vänd sedan på sågen och slipa de återstående

tänderna, figur 4.

Figur 3 Figur 4

UNDERHÅLL

Det finns inga delar i kedjeslipen som du ska reparera själv. Lämna kedjeslipen till en auktoriserad

verkstad för reparation.

Rengöring

Ta alltid ur batteriet innan maskinen rengörs. Den rengörs lämpligast med tryckluft. Använd alltid

skyddsglasögon när du använder tryckluft för rengöring. Använd inte rengöringsmedel, bensin etc. för

att rengöra kedjeslipen.

Kedjeslipens ventilationsöppningar måste alltid hållas öppna och fria från smuts. Föremål får inte

stickas in i ventilationsöppningarna.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella

problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

6


Bruksanvisning for

trådløs sagkjedesliper 9,6 V

Artikkelnummer 012-015

2008-05-07

Les bruksanvisningen nøye før bruk

7


SIKKERHETSFORSKRIFTER

• Les denne bruksanvisning nøye før maskinen brukes.

• La ikke barn gyte med eller bruke maskinen.

• Maskinen får kun benyttes til å slipe kjeder til motorsager.

• Ingen uvedkommende får visbli tatt innen arbeidsområdet.

• Hold rent rundt arbeidsplassen.

• Bruk alltid hørselvern, vernebrille og åndedrettsbeskyttelse under arbeid med maskinen.

• Tak bort alle ringer, armbånd og andre smykker da maskinen brukes.

• Passe på at ikke ha løst hengende klesplagg da maskinen brukes.

• Bruk alltid korrekte verktøy for det aktuelle jobben.

• Skifte skadede dekaler på maskinen.

• Tilbehør som brukes sammen med sliperen må klare maskinens maksomdreiningstall.

• Kontrollere at startspaken står i stansinnstillingen før batteriet settes i.

• Hold maskinen idet isolerte grepet om det finnes risiko for å sliperen kan komme i kontakt med

skjulte ledelser.

• Hold arbeidsområdet rent.

• Kontrollere at ingen verktøy er i maskinen da den startes.

• Maskinen får ikke utsettes for fuktig miljø.

• Maskinen får ikke utsettes for vann.

• Konsentrere deg helt på jobben da du bruker maskinen.

• La ingen uvedkommende komme inne i arbeidsområdet under arbeid i maskinen.

• Berører aldri roterende deler eller verktøy med noen kroppsdel eller verktøy.

• Forcera aldri arbeidsoperasjonen.

• Om du må bruke forlengelseskabel til laderen skal den være jordet og dimensjonert for formålet.

• Kontrollere at alle detaljer er fastskrudde og intakte før bruk.

• Før nedenstående blir utført skal motoren stanses:

- Fjerning av beskyttelsesanordning.

- Vedlikehold eller rengjøring.

- Byte av slipeskive.

- Da maskinen levnes ubevoktet.

• Kontrollere at slipskivan er fasttrekken.

• Apparatet får ikke endres eller modifiseres.

• Samtlige sikkerhetsanordninger skal være på plass og fungere da maskinen brukes.

• Vis forsiktighet da maskinen startes.

• Kontrollere at chucken er ordentligt tiltrekken før sliperen startes.

• Kontrollere at sliperen er hel før den brukes.

• Bruk kun orginale reservedeler. Reservedeler får ikke repareres.

• Maskinen får ikke benyttes i eksplosiv miljø.

• Maskinen får ikke benyttes i nærheten av gass eller brannfarlige væsker.

• Om mulig, spenn bare objektet ved sliping.

• Hold sliperen med en hånd om du bruker kappskiver, sagplater, tungsteinskiver. Det finnes risiko

for å pågangen på arbeidsemnet blir for stort om du er enig med både hendene, og dermed økt

risiko for å sliperen får kast om materialet kliper. Hånden som ikke holder sliperen skal benyttes

for å styre sliperen lett.

• Stålbørster får ikke benyttes ved høyere omdreiningstall enn 15.000 v/minutt. Bruk

ansiktsbeskyttelse ved bruk av stalbørste.

• Vis forsiktighet ved bruk av sagkjedet. Risiko for skjærskader.

• Reparasjoner får kun utføres av autorisert serviceverksted.

Batterilader

• Før du bruker en batterilader, les alle instruksjoner og sikkerhetsmarkeringer på laderen, batteriet

og produktet som batteriet skal drive.

• Ladingsterminalene holder en spenning på 220 volt. Unngå kontakt med førende gjenstand.

Risiko for elektriske støter foreligger.

• Om batteriets deksel er sprucket eller skadet på annet måte, får ikke batteriet plasseres i laderen.

Risiko for elektriske støter foreligger.

8


• Laderen og batteriet er spesialkonstruerte for å benyttes sammen. Forsøk ikke å laste batteriet

med noen andre lader.

• Utsett ikke laderen for regn eller sne.

• Laderen er utelukkende beregnet for oppladning av oppladbare batterier. Enhver andre form av

bruk kan medføre brannrisiko, elektriske støter eller andre skader.

• For å ikke skade strømkabeln eller stikkontakten, dra ikke i strømkabeln uten gripe fatt i

stikkontakten.

• Plassere laderen slik at ingen kan snuble på den og slik at den ikke kan blir beskadiget på noe

måte.

• Laderen ventileres gjennom åpninger på dekselets over- og underside. Plassere ingen gjenstand

ovenpå laderen og plassere ikke laderen på et mykt underlag som kan blokkere

ventilasjonsåpningene og forårsake overopphetning. Plassere laderen på avstand fra andre

varmekilder.

• Bruk ikke laderen om den har fått en hard støt, tappets i gulvets eller blitt skadet på et annet

måte. Innlevere den til en godkjent serviceverksted. Rådføre din forhandler.

• Forsøk ikke å ta fra hverandre laderen. Innlevere den til en autorisert serviceverksted om den

trenger ses over eller repareres. Feilaktig montering etter demontering kan forårsake brannrisiko,

elektriske støter og/eller andre skader.

• Koble loss laderen fra strømuttaken før rengjøring. At bare plokk bort batteriet minsker ikke

risikoen for dette.

• Oppbevare eller bruk ikke maskinen eller batteriet på plasser hvor temperaturen kan overskride

49º C (for eksempel utenfor plateskur og lignende sommerstid).

• Laderen er kun beregnet for tilkobling til strømuttak som leverer 230 volt. Koble ikke laderen til

noen andre nettspenning.

Batteri

• Fyre ikke opp batteriet selv om det er skadet eller helt utslite - det kan eksplodere.

• Et mindre lekkasje av batterivæske kan oppstå i forbindelse med flittig bruk eller ekstreme

temperaturbetingelser. Dette indikerer ikke noen feilfunksjon. Om du får lekkende batterivæske

på huden:

- Vaske raskt av området med såpe og vann.

- Nøytralisere med en mild syre så som sitronsaft eller eddik/vineier.

• Om du får batterivæske i øynene, skyll øynene med rikligt med rent vann i flere minutter og

oppsøk umiddelbart lege.

• Forsøk aldri at åpne batteriet. Om plastdekselet sprekker eller blir beskadiget får du ikke bruke

batteriet lenger.

• Transportere ikke batterier i lommer eller verktøyskasser sammen med andre metallgjenstand.

Batteriet kan kortslutas og blir beskadiget og også forårsake brannskader og brannrisiko.

• Lad opp batteriet kun i tilhørende batterilader.

• Les og følg alle instruksjoner i avsnittet "Viktig om oppladning" lenger fram.

Opplading

Lad opp batteriet i temperaturer mellom 4–49º C.

• Laderen og batteriet kan bli hete under oppladingen. Dette er normalt.

• Bruk batteriladeren ved normal romtemperatur da så er mulig. For å unngå overopphetning, dekk

ikke over laderen og lad opp ikke batteriet i direkte solskinn eller nær andre varmekilder.

• Om batteriet ikke lades opp korrekt:

- Teste strømuttaken med f.eks. en lampe.

- Kontrollere om strømuttaken er anslutten til en strømbryter som slår ifra spenningen da du

slokker lampen.

- Kontrollere at det ikke finnes skitt på batteripolene eller laderens poler.

- Om problemet igjenstær, innlevere utstyret til en godkjent serviceverksted, eller kontakt din

forhandler.

• Lad opp opp batteriet da det ikke lengre gir full effekt.

• Tenk over at ladingsterminalene i laderen kan kortslutas om det havner f.eks. stålull,

aluminiumfolie og metallpartikler i disse fordypninger. Hvor derfor nøye med at holde laderen ren.

Koble loss laderen fra strømuttaken før rengjøring og da det ikke sitter et batteri i laderen.

• Dypp ikke ned laderen i vann eller noen andre væske.

9


• La ikke noen væske trenge inn i laderen. Elektriske støter kan bli følgen. For å främja en god

avkjøling av batteriet etter bruk, plassere ikke laderen eller batteriet i en varm miljø, f.eks. i et

plateskur eller en oisolerad tilhenger.

• Forsøk aldri av en eller annen grunn at åpne batteriet. Om batteridekselet sprekker eller blir

ødelagt på annet måte, innlevere batteriet for gjenvinning.

TEKNISKE DATA

Kjedesliper

Batterilader

Spenning: 9,6 V Nettspenning: 230 V ∼ 50 Hz

Omdreiningstall: 5000–25000 o/min Strømstyrke: 500 mA

Hylsestørrelser: 2,4 mm & 3,2 mm Ladingstid: 3 timer

BESKRIVELSE

1. Chuck 6. Hengere

2. Hylse 7. Frigjøringstast, batteri

3. Låsknapp, chuck 8. Batteri

4. Omdreiningstallsvelger 9. Lader

5. Styrermerker

BRUK

Lad opp batteriet

Batteriet leveres ikke stygghar lastet. Lad opp batteriet før sliperen brukes første gangen. Batteriet

trenger lades cirka et halvt døgn for beste resultat.

1. Passe på at sliperen er avslått.

2. Trykk inn batteriets frigjøringstaster (7) og losse batteriet.

10


3. Pass inn batteriets styrermerker mot de som finnes på laderen.

4. Koble laderen til strømuttaken den grønne ladingsindikatoren begynner lysne. Normalt trenger

batteriet lades tre timer.

5. Fjerne batteriet fra laderen da batteriet er stygghar lastet.

6. Måte i batteriet i sliperen. Pass inn batteriets styrermerker mot de på maskinen.

Under de første oppladningene kommer batteriet bare at lades til 80 % av sin kapasitet. Etter et antal

fra-/oppladninger har batteriet dog full kapasitet. Laderen hurtiglader batteriet om den omgivende

temperaturen er mellom 4-41° C.

Om batteriet ikke klarer at drive sliperen like lenge som tidligere etter enhver lading betyr det at

batteriet holder på å ta slutt. Skifte batteriet.

Om du ikke kommer til å bruke sliperen på lenge, d.v.s. en måned eller lenger, skal du lad opp fra

batteriet helt før sliperen blir lagt unna. De første oppladningene etter forvaringen kommer batteriets

kapasitet at være lavere. Det igjenfår sin kapasitet etter noen gangers fra-/oppladning.

Bytte verktøy

Passe på at sliperen er helt avslått før du bytter tilbehør.

1. Trykk inn låsknappen (3) og hold i chucken (1). Vri sliperen inntil låset tar tak i inn.

2. Losse på skruen.

3. Ta fra verktøyet fra hylsen.

4. Måte det inn nye verktøyet.

5. Skru til chucken.

6. Slipp låsknappen.

Avhengig av verktøyenes størrelse kan du behøve bytte hylse (2). Hylsestørrelsen synes på antall

ringer som finnes enden av hylsen. 2,4 mm hylse har tre ringer og 3,2 mm hylse har ingen ring, se

figur 2.

Figur 1 Figur 2

Om et verktøy er i ubalanse kan du forsøke balansere det ved å losse på mutteren og siden vri

verktøyet ¼ omdreininger. Dra til mutteren igjen. Gjenta om verktøyet fremdeles ikke er i balanse.

Ubalanserte slipeskiver kan balanseres ved å de kjøres mot et metallstekke inntil de oppnår balanse.

Bruk

Hold sliperen borte fra ansiktet da du starter den. Prøv verktøyet mot en prøvebit før du bruker det på

arbeidstykket. Trykk ikke verktøyet mot arbeidstykket. Det er sliperens hastighet, ikke tyngde, som

skal gjøre jobben. Endre omdreiningstall avhengig av hvilket verktøy du bruker og hvilket materiale

som skal bearbeides.

For å skru av sliperen setter du omdreiningstallsvelgeren (4) i innstilling "0". Visse materiale krever

lave hastigheter ettersom et høyt omdreiningstall utvikler varme og materialet kan blir beskadiget av

varmen. De fleste arbeidsoppgaver skal dog utføres med høy hastighet.

Tommelfingerregler ved valg av omdreiningstall:

1. Plast og materiale som smelter ved lave temperaturer skal bearbeides med lavt

omdreiningstall.

2. Polering og rengjøring med stalbørste må gjøres med et omdreiningstall under 15.000 v/min

for å forhindre at børsten blir beskadiget.

3. Tre skal bearbeides med høyt omdreiningstall.

11


4. Jern og stål skal kappes med høyeste omdreiningstall om tungsteinkarbidverktøy brukes.

Lavere omdreiningstall skal benyttes sammen med høyhastighetsfreser. Om en

höghastighetsfräs blir ødelagt avhenger det ofte på at hastigheten har vært for lav.

Aluminium, kobberlegeringer, sinklegeringer og tinn kan bearbeides med forskjellige omdreiningstall

avhengig av jobben som skal utføres. Bruk paraffin eller annet egnet smøremidler for å forhindre at det

bearbeidede materialet fester i verktøyet.

Slipe sagkejde

Slipe alle tenner på kjedens bortre side først, figur 3. Vend siden på sagen og slipe de gjenstående

tennene, figur 4.

Figur 3 Figur 4

VEDLIKEHOLD

Det finnes ingen deler i sliperen som du skal reparere selv. Forlat sliperen til en autorisert verksted for

reparasjon.

Rengjøring

Ta alltid fra batteriet før maskinen rengjørs. Den rengjørs passende med pressluft. Bruk alltid

vernebrille da du bruker pressluft for rengjøring. Bruk ikke rengjøringsmidler, bensin etc. for å rengjøre

sliperen.

Sliperens ventilasjonsåpninger må alltid bli holdt åpne og frie fra skitt. Gjenstand får ikke stikkes inn i

ventilasjonsåpningene.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og trykkfeil som vi ikke har kontroll over. Ved eventuelle

problemer kan du kontakte vår serviceavdeling mandag til fredag på telefon: 67 90 43 44.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.se

12

More magazines by this user
Similar magazines