Views
3 years ago

Noter

Noter

RESULTATREGNSKAP Alle tall i hele tusen KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note DRIFTSINNTEKTER 2012 IFRS 2011 IFRS 109 960 103 492 Annonser 94 965 102 268 61 093 59 005 Opplag 59 005 61 093 9 740 8 958 Distribusjon av reklameinnstikk 8 602 9 607 9 197 10 103 Andre digitale inntekter 17 4 1 897 1 978 Leieinntekter av fast eiendom 72 71 3 964 3 446 Diverse andre driftsinntekter 3 433 4 008 195 850 186 982 SUM DRIFTSINNTEKTER 166 093 177 050 DRIFTSKOSTNADER 47 421 45 371 19 Varekostnad 39 437 41 619 93 418 88 926 11,13 Lønnskostnad 81 541 86 758 4 099 4 514 3, 4 Avskrivninger 3 516 3 135 35 240 34 645 14 Andre driftskostnader 29 779 30 420 0 12 000 21 Restruktureringskostnader 12 000 0 180 179 185 456 SUM DRIFTSKOSTNADER 166 274 161 932 15 672 1 527 DRIFTSRESULTAT -181 15 118 FINANSRESULTAT 0 0 Gevinst ved salg av aksjer i datterselskap 5 169 0 0 0 Mottatt konsernbidrag 2 969 2 795 0 0 Nedskrivning på investering i datterselskaper -2 177 -4 823 1 079 1 254 Renteinntekter 1 140 961 1 477 1 899 Aksjeutbytte 1 797 1 477 0 8 668 Gevinst av verdipapirer 8 668 0 -2 115 0 Tap på verdipapirer 0 -2 115 -405 -449 Annen finanskostnad -492 -439 36 11 372 FINANSRESULTAT 17 076 -2 143 15 708 12 899 Resultat før skattekostnad 16 895 12 975 2 200 909 12 Skattekostnad 1 228 2 786 13 508 11 990 ÅRSRESULTAT VIDEREFØRT VIRKSOMHET 15 667 10 189 214 4 779 16 Årsresultat avhendet virksomhet 0 0 13 720 16 769 ÅRSRESULTAT 15 667 10 189 UTVIDET RESULTAT -6 484 13 404 Estimatavvik pensjon 13 404 -6 484 -3 753 Skatteeffekt av Estimatavvik pensjon -3 753 15 000 Verdiregulering eiendom -4 200 Skatteeffekt av Verdiregulering eiendom 7 236 37 220 UTVIDET ÅRSRESULTAT 25 318 3 705 393 481 Minoritetsandel av årets resultat

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Notur / Noter - Suðuroyar Sparikassi
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsrapport 2010 - Mamut
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Årsrapport LindbakGruppen 2011
Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS
Fløibanen AS - årsrapport 2009 - Bergen kommune
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg