Views
3 years ago

Noter

Noter

Beregning av årets

Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad 16 893 12 975 12 899 16 004 Permanente forskjeller -12 507 -2 984 -9 613 -7 805 Endring i midlertidige forskjeller -7 434 5 363 -6 716 5 845 Korreksjon for direkteførte forskjeller i år ført over utvidet resultat 13 404 13 404 5 845 Årets skattegrunnlag 10 356 15 354 9 973 14 045 Avgitt konsernbidrag -3 024 -6 698 - - Realisert overtatt fremførbart underskudd - - -3 010 Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) 7 332 8 656 9 973 14 045 Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt før konsernbidrag 2 900 4 299 2 792 3 933 Endring i utsatt skattefordel 2 081 -1 502 1 881 -1 637 Korreksjon for direkteførte forskjeller i år ført over utvidet resultat -3 753 - -3 753 - For mye/lite avsatt skatt forrige år - -11 -10 -11 Sum skattekostnad 1 228 2 786 909 2 284 Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt før konsernbidrag 2 900 4 299 2 792 3 933 Konsernbidrag/ realisert overtatt fremførbart underskudd -847 -1 875 - - Korrigering mellom utsatt saktt/betalbar skatt etter ligning 2011 - - -16 -843 Betalbar skatt i balansen 2 053 2 424 2 776 3 090 Forklaring til årets skattekostnad: 28 % skatt av resultat før skatt 4 730 3 633 3 612 4 481 Permanente forskjeller (28%) -3 502 -836 -2 692 -2 185 For mye avsatt skatt forrige år - -11 -10 -11 Beregnet skattekostnad 1 228 2 786 909 2 284 Konsernbidrag utgjør 3.024 og reduserer betalbar skatt med 847. Skatteprosenten av det regnskapsmessige resultatet utgjør 7,3 % i morselskapet som er lavere enn skattesatsen. Selskapet har en betydelig inntekt fra verdipapirer som ikke inngår i skattegrunnlaget. Note 13 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Konsernet Lønnskostnader 2012 2011 2012 2011 Lønninger 68 034 71 433 73 141 76 298 Arbeidsgiveravgift 10 289 10 476 11 033 11 179 Pensjonskostnader 4 629 6 080 4 729 6 151 Andre ytelser (inkl. refusjon sykelønn) -1 411 -1 231 23 -210 Restruktureringskostnader 12 000 0 12 000 0 Sum lønnskostnader 93 541 86 758 100 926 93 418 Antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 102 for morselskapet og 112 for konsernet. Morselskapet Konsernet Ytelser til ledende personer Lønn/honorar Pensjonskostn. Andre ytelser Lønn/honorar Pensjonskostn. Andre ytelser Administrerende direktør 1670 180 158 2 391 215 171 Ansvarlig redaktør 1679 310 157 Styreleder 200 Nestleder 80 5 styremedlemmer á 70, 1 observatør á 60 410 Selskapet har ingen øvrige forpliktelser overfor daglig leder eller styret. Revisor Revisjonshonorar er i 2012 kostnadsført med 232 eks. mva for morselskapet og 294 eks. mva for konsernet.

Note 14 Annen driftskostnad (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Konsernet 2012 2011 2012 2011 Salgs- og reklamekostnader 7 947 10 251 13 144 14 867 Utstyr, reparasjon og vedlikehold 5 549 5 512 6 203 6 125 Diverse administrasjonskostnader 10 991 9 670 12 625 11 794 Eiendomskostnader 5 041 4 742 2 042 2 015 Tap på fordringer 250 245 631 439 Sum annen driftskostnad 29 779 30 420 34 645 35 240 Note 15 (Alle beløp i hele tusen) Virksomhetsområder Morselskapet Billingstad - Tjeneste - Asker- og Ekstrahjelp AS Driftsinntekter 166 093 6 051 10 086 9 011 0 Driftskostnader 166 274 3 113 8 317 11 519 492 Driftsresultat -181 2 938 1 769 -2 508 -492 Finansresultat 17 076 71 173 14 0 Resultat før skattekostnad 16 895 3 009 1 942 -2 494 -491 Skattekostnad 1 228 842 506 -698 -138 Årsresultat 15 667 2 166 1 436 -1 796 -354 Note 16 Avhendet virksomhet (Alle beløp i hele tusen) Asker og Bærums Budstikke ASA solgte i 2012 eiendomsselskapet Budstikkagården AS med virkning fra 1.1.2012 for 7.814. Budstikkagården AS 2011 Driftsinntekter 424 Driftskostnader 136 Driftsresultat 288 Finansresultat 9 Resultat før skattekostnad 297 Skattekostnad 83 Årsresultat for avhendet virksomhet 214 2011 Anleggsmidler 3 500 Omløpsmidler 595 Sum avhendede eiendeler 4 095 Utsatt skatt 980 Kortsiktig gjeld 105 Sum avhendet gjeld 1 085 Konsernet har en regnskapsmessig gevinst på salget av Budstikkagården AS på 4.779 i 2012. Note 17 Nærstående Parter (Alle beløp i hele tusen) Asker og Bærums Budstikke ASA eies med 31,5 % av Edda Media AS pr. 31.12.2011. Salg til nærstående Kjøp fra nærstående Kjøp og salg av varer og tjenester 2012 2011 2012 2011 Edda Media AS 465 1 307 Selskap i Edda Media - konsernet 34 214 36 458 13 742 15 020 Kundefordringer Leverandørgjeld Balanseposter 2012 2011 2012 2011 Edda Media AS 0 270 Selskap i Edda Media - konsernet 6 806 7 451 1 200 1 186 Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til markedsmessige betingelser.

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Notur / Noter - Suðuroyar Sparikassi
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Årsrapport 2010 - Mamut
Årsrapport LindbakGruppen 2011
Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com