Views
3 years ago

Noter

Noter

Note 18

Note 18 Omorganisering/fisjon Morselskapet fisjonerte eiendommene Billingstadsletta 17 og Budstikkagården med regnskapsmessig virkning 1.01.2010. Fisjonen ble gjennomført ved at det ble opprettet et eget selskap med samme eierstruktur som i morselskapet. Eiendommene ble deretter overdratt til de heleide datterselskapene Billingstadsletta 17 AS og Budstikkagården AS. Vederlaget utgjør den bokførte verdien på eiendommene redusert med utsattt skatt. Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. Note 19 Varekostnad (Alle beløp i hele tusen) Det er i 2012 foretatt en reklassifisering av kostnader mellom Varekostnad og Annen driftskostnad, endring er tilsvarende endret i sammenligningstall. MOR Konsern 2012 2011 2012 2011 Fremmedarbeide og kjøp fra pressebyråer 2 012 1 948 2 206 2 438 Trykkekostnad 13 160 14 770 15 592 17 135 Distribusjon og transport 21 898 22 577 25 205 25 524 Kjøp av salgstjenester 2 367 2 324 2 367 2 324 Varekostnad 39 437 41 619 45 371 47 421 Note 20 Mellomværende konsernselskaper (Alle beløp i hele tusen) Konsern 2012 2011 Morselskap - Fordring /Gjeld til Billingstadsletta 17 AS 271 -201 Morselskap - Gjeld til Budstikkagården AS (avhendet 2012) 0 -318 Morselskap - Gjeld til Asker- og Bærumsavisen AS -1 931 -1 788 Morselskap - Gjeld til Ekstrahjelp AS -290 0 Morselskap - Netto gjeld til datterselskap -1 950 -2 307 Note 21 (Alle beløp i hele tusen) Restruktureringskostnader Morselskapet har i 2012 foretatt en vesentlig bemanningstilpasning og har signert sluttavtaler med ansatte. Kostnader tilknyttet dette er klassifisert som "Restruktureringskostnader" i resultatregnskapet. Den vedtatte restruktureringsplanen utgjør 12.000 og er kostnadsført i 2012. Av dette står 10.300 som en kortsiktig gjeld i balansen pr. 31.12.12. Forpliktelsen er i all hovedsak tilknyttet konkrete signerte avtaler.

Kontantstrømoppstilling KONSERNET MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS 2012 IFRS 2011 IFRS Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 15 707 12 899 Resultat før skattekostnad 16 895 12 975 -6 644 -2 988 Periodens betalte skatt -2 424 -5 677 4 099 4 514 Ordinære avskrivninger 3 516 3 135 -200 13 Gevinst / Tap ved salg av anleggsmidler 13 -200 0 0 Resultatført nedskrivning av finansielle anleggsmidler 2 177 0 0 0 Resultatført gevinst salg aksjer i datterselskap -5 157 0 -2 747 -3 510 Effekt av pensjonskostnad -3 510 -2 747 824 3 686 Endring i kundefordringer 3 880 1 219 0 0 Endring i fordring på datterselskaper -3 381 26 305 903 -2 481 Endring i leverandørgjeld -2 387 962 -3 455 8 542 Endring i andre tidsavgrensningsposter 8 931 1 743 2 540 -8 026 Gevinst på salg av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer -8 026 2 540 11 026 12 650 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 10 529 40 255 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 0 Konvertering av fordringer mot datterselskaper 0 -29 159 0 46 Innbetalinger ved salg av varige driftmidler 46 0 -5 843 -5 040 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 972 -5 621 203 -37 Utbetalinger / innbetalinger på langsiktige lånefordringer 17 203 -2 576 0 Utbetaling ved kjøp aksjer datterselskap 0 -2 576 0 0 Kapitalinnskudd i datterselskap -949 -2 300 0 0 Innbetaling ved salg av aksjer i datterselskap 7 814 0 33 660 23 901 Innbetalinger ved salg av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer 23 901 33 660 -17 128 -11 353 Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte aksjer og andre verdipapirer -11 353 -17 083 8 317 7 516 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 14 504 -22 875 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -373 -397 Kjøp av egne aksjer -397 -363 312 298 Salg av egne aksjer 298 302 -24 250 -19 400 Utbetalinger av utbytte -19 400 -24 250 Utbetalinger av konsernbidrag 0 -24 311 -19 500 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 500 -24 311 Kontantstrøm avhendet virksomhet 223 0 Kontantstrøm fra driften 0 0 0 7 564 Netto kontantinnskudd ved salg av virksomhet 0 0 223 7 564 Kontantstrøm avhendet virksomhet 0 0 -4 745 8 231 Netto endring i likvider 5 533 -6 931 26 139 21 395 Beholdning av likvider 01.01 17 267 24 199 21 395 29 626 Beholdning av likvider 31.12 22 800 17 267

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Notur / Noter - Suðuroyar Sparikassi
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsrapport 2010 - Mamut
Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS
Årsrapport LindbakGruppen 2011
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com