Views
4 years ago

Noter

Noter

BALANSE Alle tall i hele

BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET EIENDELER MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note ANLEGGSMIDLER 2012 IFRS 2011 IFRS Immaterielle verdier 1 721 3 739 4 Forskning og utvikling 3 730 1 702 11 226 11 226 4 Goodwill 0 0 0 0 12 Utsatt skattefordel 4 257 6 339 12 947 14 966 Sum immaterielle verdier 7 987 8 040 Varige driftsmidler 44 269 55 085 3 Faste eiendommer 5 952 5 952 20 754 19 888 3 Maskiner, inventar og transportmidler 18 724 19 355 65 023 74 973 Sum varige driftsmidler 24 676 25 307 Finansielle anleggsmidler 0 0 5 Investering i datterselskap 39 758 41 429 116 116 Investering i aksjer og andeler 0 0 417 878 6 Andre fordringer 400 417 533 994 Sum finansielle anleggsmidler 40 159 41 846 78 504 90 933 SUM ANLEGGSMIDLER 72 821 75 193 OMLØPSMIDLER Fordringer 20 034 16 993 7 Kundefordringer 14 386 17 621 0 0 Fordringer på datterselskaper 0 0 2 400 3 823 Andre fordringer 3 138 1 968 22 433 20 816 Sum fordringer 17 525 19 589 Investeringer 123 273 118 751 8 Markedsbaserte verdipapirer 118 751 123 273 123 273 118 751 Sum investeringer 118 751 123 273 21 396 29 626 9 Sum bankinnskudd 22 800 17 267 167 102 169 193 Sum omløpsmidler 159 076 160 130 245 606 260 126 SUM EIENDELER 231 898 235 323

BALANSE Alle tall i hele tusen KONSERNET EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAPET 2011 IFRS 2012 IFRS Note EGENKAPITAL 2012 IFRS 2011 IFRS 2, 10 Innskutt egenkapital 9 698 9 695 Aksjekapital 9 695 9 698 28 392 28 392 Overkursfond 28 392 28 392 2 Opptjent egenkapital 61 156 72 475 Fond for urealiserte gevinster 39 499 36 027 45 655 46 728 Annen egenkapital 63 159 65 659 761 1 241 Minoritetsandel av egenkapital 145 661 158 531 2 Sum egenkapital 140 744 139 776 GJELD Avsetninger for forpliktelser 29 301 12 387 11 Pensjonsforpliktelser 12 387 29 301 3 899 9 025 12 Utsatt skatt 0 0 33 200 21 412 Sum avsetninger for forpliktelser 12 387 29 301 Kortsiktig gjeld 9 023 6 542 Leverandørgjeld 5 454 7 840 3 090 2 776 12 Betalbar skatt 2 053 2 424 9 897 9 954 Skyldig offentlige avgifter 9 267 9 431 19 400 24 250 Avsatt utbytte 24 250 19 400 14 800 15 446 Forskuddsbetalt abonnement 15 446 14 800 0 0 20 Gjeld til datterselskap 1 950 2 307 10 534 21 215 21 Annen kortsiktig gjeld 20 346 10 044 66 744 80 183 Sum kortsiktig gjeld 78 766 66 246 99 944 101 595 Sum gjeld 91 153 95 547 245 606 260 126 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 231 898 235 323 Selskapet rapporterer etter forenklet IFRS jfr. regnskapslovens 3-9 og forskrift av 22.12.06.

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Årsrapport 2010 - Mamut
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
Årsrapport LindbakGruppen 2011
Last ned Skagerak Energis årsrapport 2004 - Skagerak Energi AS
Fløibanen AS - årsrapport 2009 - Bergen kommune
Årsberetning 2011 - Hålogaland Kraft
operaÅrSrapporT 2007
Årsrapport 2011 - Workshop Bemanning
Utskriftsvennlig pdf - Statskog
Årsrapport Narvik Energi AS 2003 - Nordkraft