Views
3 years ago

Noter

Noter

Note 2 Egenkapital (Alle

Note 2 Egenkapital (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr. 01.01.12 9 700 -2 28 392 36 027 65 659 139 776 Kjøp og salg av egne aksjer -3 -96 -100 Årets resultat 3 471 12 195 15 667 Aktuariell gevinst på pensjonsforpliktelse 9 651 9 651 Avsatt til utbytte -24 250 -24 250 Egenkapital pr. 31.12.12 9 700 -5 28 392 39 499 63 159 140 744 Selskapet eier 5 433 egne aksjer pr. 31.12.12. Det er kjøpt 13 140 aksjer for 384 og solgt 10 720 aksjer for 283. Aksjene er benyttet i forbindelse med aksjeprogrammer for alle ansatte. Konsernet Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Fond for urealiserte Annen egenkapital Sum egenkapital Andel Minoritet Egenkapital pr. 01.01.12 9 700 -2 28 392 61 156 46 416 145 661 728 Kjøp og salg av egne aksjer -3 -96 -100 Årets resultat 3 039 8 950 11 990 480 Avhendet virksomhet -2 520 7 299 4 779 Verdiregulering eiendom over utvidet res. 10 800 10 800 Estimatavvik pensjonsforpliktelse over utvidet res. 9 651 9 651 Avsatt til utbytte -24 250 -24 250 Egenkapital pr. 31.12.12 9 700 -5 28 392 72 475 47 969 158 531 1 208 Fond for urealiserte gevinster på 72.475 er tilknyttet balanseført urealisert gevinst på verdipapirer og verdiregulering av eiendom. Fond for urealiserte gevinster. Fond for urealiserte gevinster er bundet egenkapital og begrenser adgangen til utbytte. Note 3 Varige driftsmidler (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Investerings- Maskiner og Sum varige Anskaffelseskost pr 01.01.12 3 952 54 288 58 240 Oppskrivning eiendommer - overgang til IFRS pr. 01.01.06 2 000 0 2 000 Tilgang kjøpte driftsmidler 0 2 944 2 944 Fisjon av eiendeler til datterselskap 0 0 0 Avgang driftsmidler 0 -375 -375 Anskaffelseskost 31.12.12 5 952 56 858 62 809 Akkumulerte avskrivninger 31.12.12 0 38 134 38 134 Bokført verdi pr. 31.12.12 5 952 18 724 24 676 Årets avskrivninger 0 3 516 3 516 Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode Årlig leie Nominelt Nåverdi Biler 1-2 år 408 510 472 Bygninger 3 år 4 604 13 812 11 472 Konsern Eiendommer Investerings- Maskiner og Sum varige Anskaffelseskost pr 01.01.12 34 353 3 952 56 161 94 466 Oppskrivning eiendommer 50 000 2 000 0 52 000 Tilgang kjøpte driftsmidler 0 0 3 012 3 012 Avgang driftsmidler 0 0 -375 -375 Anskaffelseskost 31.12.12 84 353 5 952 58 799 149 104 Akkumulerte avskrivninger 31.12.12 35 220 0 38 911 74 131 Bokført verdi pr. 31.12.12 49 134 5 952 19 888 74 973 Årets avskrivninger 679 0 3 835 4 514 Lineære avskrivninger benyttes for alle varige driftsmidler med unntak av Eiendommer til eget bruk og Investeringseiendommer. Eiendommer til eget bruk utgjør tomt og bygg på Billingstadsletta 17 mens Investeringseiendommer utgjør tre firmahytter for ansatte. Revaluering av fast eiendom utføres periodisk og bokført verdi endres ut fra verdivurderingene. Eiendom til eget bruk avskrives basert på revaluert verdi over Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: Bygninger og annen fast eiendom 20-50 år Maskiner og inventar 4-10 år Tomter - Immaterielle eiendeler 5 år Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler: Leieperiode Leie Nominelt Nåverdi Biler (utløp 31.12.13) 1 år 336 420 389 Biler (utløp 30.6.14) 2 - 5 år 122 153 142

Note 4 (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Immaterielle eiendeler Egenutviklet Anskaffelseskost pr 01.01.12 1 702 Tilgang kjøpte driftsmidler 2 028 Tilgang kjøp av virksomhet Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost 31.12.12 3 730 Akkumulerte avskrivninger 31.12.12 0 Bokført verdi pr. 31.12.12 3 730 Årets avskrivninger 0 Konsern Goodwill Andre Anskaffelseskost pr 01.01.12 11 226 1 749 Tilgang kjøpte driftsmidler 0 2 028 Tilgang kjøp av virksomhet 0 0 Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost 31.12.12 11 226 3 778 Akkumulerte avskrivninger 31.12.12 0 39 Bokført verdi pr. 31.12.12 11 226 3 739 Årets avskrivninger 0 10 Goodwill tilknyttet Tjenestetorget AS er på 6 648, gjennvinnbart beløp tilsier en uendret goodwill i konsernet pr. 31.12.2012. Andre immatrielle eiendeler består av egenutviklede programvare. Egenutviklet programvare avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Avskrivningstid på ferdigstilt egenutviklet programvare er på 5 år. Årets balanseførte kostnader til forskning og utvikling for egenutviklet programvare er 2.028 tilknyttet digital tjeneste for jobbrekruttering. Forventet fremtidig inntjening ved bruk av tjenesten forventes og motsvare balanseført verdi. Tjenesten er ikke ferdigstilt pr 31.12 og avskrivning ikke påbegynt. Note 5 Datterselskap (Alle beløp i hele tusen) Firma Anskaff. tidspkt Forretn.kontor Eierandel Stemmeandel Billingstadsletta 17 AS 15.8.09 Asker 100 % 100 % Tjenestetorget AS 1.1.10 Asker 67 % 67 % Asker- og Bærumsavisen AS 1.2.11 Asker 100 % 100 % Ekstrahjelp AS 2.7.12 Asker 100 % 100 % Verdi i selskapsregnskapet Aksjekapital Antall aksjer EK i datter Resultat i Bokført verdi Billingstadsletta 17 AS 100 100 38 740 2 166 26 739 Tjenestetorget AS 117 117 4 159 1 436 7 194 Asker- og Bærumsavisen AS 1 000 1 2 470 -1 796 4 876 Ekstrahjelp AS 99 99 000 949 -354 949 Selskapet har i 2012 solgt sine aksjer i Budstikkagården AS. Note 6 Andre fordringer (Alle beløp i hele tusen) 45 ansatte har lån i selskapet på tilsammen 400. Lån med varighet over ett år er sikret med pant. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. I tillegg er det ytet lån til daglig leder på 122,5 til markedsrente med en fremtidig nedbetaling over åtte år. Lånet er sikret med pant i fast eiendom. Note 7 Kortsiktige fordringer (Alle beløp i hele tusen) Kundefordringer morselskapet 2012 2011 Utestående hos mediesamkjøringer 6 805 7 451 Direkte kunder 7 581 10 170 Sum 14 386 17 621

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Notur / Noter - Suðuroyar Sparikassi
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Årsrapport 2012 (printversjon) - PSI Group ASA
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsrapport 2010 - Mamut
Delårsrapport 1. kvartal 2012 - Eqology.com
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Årsrapport LindbakGruppen 2011
MajaTeknobygg er en av Midt-Norges største boligbyggere. Her et ...
DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 - Eqology.com
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg