Views
4 years ago

Noter

Noter

Note 8 (Alle beløp i

Note 8 (Alle beløp i hele tusen) Markedsbaserte verdipapirer Anskaffelseskost Markedsverdi Polaris Media (931 106 aksjer) 4 423 23 808 Øvrige norske aksjer 147 147 Norske aksjefond 9 885 16 333 Utenlandske aksjefond 19 312 28 216 Sum aksjer og aksjefond 33 768 68 503 Norske pengemarkedsfond 11 300 12 192 Norske obligasjonsfond 27 126 28 938 Utenlandske obligasjonsfond 8 500 9 118 Sum rentefond 46 925 50 247 SUM markedsbaserte verdipapirer 80 693 118 751 Periodens resultatførte verdiendringer på verdipapirer utgjør 3 471. Verdiendringen er ført mot fond for urealiserte gevinster. Note 9 Bankinnskudd (Alle beløp i hele tusen) Av innestående på bank er 3.742 bundne skattetrekksmidler for morselskapet og 4.002 for konsernet. Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon (Alle beløp i hele tusen) Morselskapet Antall Pålydende Bokført Aksjekapitalen består av: 9 700 000 1 9 700 Hver aksje har èn stemme. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. Selskapet har 2 373 aksjonærer pr. 31.12.12. Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.12: Antall Eierandel Edda Media AS 3 051 825 31,5 % Røhnegruppen AS 307 425 3,2 % Vicama AS 299 850 3,1 % Rafens Holding AS 279 986 2,9 % Amble Investment AS 232 637 2,4 % Johs. Hansen Rederi AS 181 602 1,9 % Skogan Gård AS 172 420 1,8 % Brif AS 166 161 1,7 % Ola Kaupang AS 140 662 1,5 % Lina Synnøve Anchersen 124 320 1,3 % Konsul Magnus Blikstads Stipendiefond 114 180 1,2 % Ojaf AS 89 331 0,9 % Ola Rustad AS 82 401 0,8 % Thomas Leif Lyche 79 043 0,8 % Kommunikasjon AS 72 720 0,7 % Kavi AS 69 614 0,7 % Løvli AS 55 230 0,6 % Inger Mustad Steen 51 600 0,5 % Anne Marie Ulrichsen 47 358 0,5 % John Erik Løken 46 175 0,5 % Sum 5 664 540 58,4 % Øvrige 4 035 460 41,6 % Totalt antall aksjer 9 700 000 100,0 % Aksjer som eies av styrets medlemmer, daglig leder og ledende ansatte. Inkluderer personlig nærstående. Antall Kaare Frydenberg styreleder 11 000 Kaci Kullmann Five nestleder 20 077 Ingjerd Blekeli Spiten styremedlem 1 200 Per Erik Hagen styremedlem 3 603 Mette Sjølie styremedlem 750 Andreas Gjølme ansvarlig redaktør 8 283 Anders Wetting sjef prosjekt/forretn.utvikling 4 307 Dag Otter Johansen redaktør 3 715 Mari Espelin økonomidirektør 2 783 Terje Tandberg administrerende direktør 766 Sondre Nygaard salgsdirektør 516 Totalt antall aksjer 57 000

Note 11 Pensjoner (Alle beløp i hele tusen) Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene omfatter i alt 125 personer, herav 86 personer tilknyttet innskuddspensjon og 39 den lukkede ytelesebaserte ordningen. Noteopplysninger knyttet til lukket ytelsesbasert ordning og usikrede pensjonsforpliktelser: 2012 2011 Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arb.giv.avg. 3 372 3 551 Kostnadseffekt av endret avtale -1 474 0 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 664 3 781 Avkastning på pensjonsmidler -2 630 -3 533 Årets netto pensjonskostnad 1 933 3 800 2012 2011 Pensjonsforpliktelser sikrede ordninger 79 716 90 335 Pensjonsforpliktelser usikrede ordninger 13 647 17 581 Sum pensjonsforpliktelser 93 363 107 916 Pensjonsmidler (til markedsverdi) -80 975 -78 616 Netto pensjonsforpliktelse 12 387 29 301 Økonomiske forutsetninger: 2012 2011 Diskonteringsrente 3,90 % 2,60 % Forventet avkastning pensjonsmidler 3,90 % 4,10 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % G-regulering 3,25 % 3,25 % Pensjonsøkning 0,20 % 0,10 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Beregning av pensjonsforpliktelsene er basert på anbefalte aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Selskapet har valgt å benytte anbefalt NRS diskonteringsrente satt ut fra Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som ble første gang presentert av NRS i 2012. Beregning av pensjonsforpliktelsene pr. 31.12.12 er basert på forutsetninger i kolonnen for 2012, mens pensjonskostnaden for 2011 er basert på forutsetningene fra 2009. Estimatavvik for pensjonsforpliktelsen føres årlig over utvidet resultat. Arbeidsgiveravgift er inkludert i pensjonsforpliktelsen. Ordningene, som nå er lukkede, gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den ytelsesbaserte ordningen omfatter livsvarig alderspensjon fra 67 år og full alderspensjon utgjør tilnærmet 65 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G) inklusiv antatt pensjon fra folketrygden (basert på beregnet folketrygd). I tillegg til de pensjonsforpliktelsene som oppstår gjennom sikrede ytelsesbaserte pensjonsordninger har selskapet usikrede ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser for lønn utover 12G, Avtalefestet pensjon (AFP) og førtidspensjoner. Selskapet har i 2012 innbetalt og kostnadsført 3 076 inkl. arbeidsgiveravgift til innskuddsordningen i Storebrand. Note 12 Skatt (Alle beløp i hele tusen) Oversikt over midlertidige forskjeller som kan utlignes: Morselskapet Konsernet 2012 2011 2012 2011 Varige driftsmidler 5 995 5 487 38 432 42 049 Oppskrivning eiendom - - 15 000 Gevinst- og tapskonto 591 740 591 740 Urealiserte gevinster verdipapirer 1 189 931 1 189 931 Pensjoner -12 676 -29 796 -12 676 -29 796 Regnskapsmessig avsetninger for andre forpliktelser -10 304 -10 304 Sum forskjeller -15 204 -22 638 32 233 13 924 Utsatt skatt/skattefordel i balansen -4 257 -6 339 9 025 3 899

Noter til regnskapet - TTS Group ASA
hitecvision private equity as - årsberetning 2007
Årsberetning 2004 - Hålogaland Kraft
Årsrapport 2011 - Eqology.com
Årsrapport 2010 - Mamut
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
ÅRSMELDING 2010 - Nortura
Årsrapport 2009 - Mamut
Årsberetning 2007 - Hålogaland Kraft
Last ned Skagerak Energis årsrapport 2004 - Skagerak Energi AS
Årsrapport LindbakGruppen 2011
Årsberetning 2011 - Hålogaland Kraft
operaÅrSrapporT 2007
Årsrapport 2011 - Workshop Bemanning
Fløibanen AS - årsrapport 2009 - Bergen kommune
Utskriftsvennlig pdf - Statskog
Last ned Skagerak Energis årsrapport 2003 - Skagerak Energi AS
Årsrapport 2012 - Eqology