Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Styrets beretning 2006

Styrets beretning 2006 Coop NKL er fellesorganisasjon for norske samvirkelag. Organisasjonens kjernevirksomhet er å tilrettelegge for gode konkurransevilkår blant samvirkelagene samt ellers ivareta deres og deres medlemmers interesser. Ved utgangen av 2006 var 162 samvirkelag organisert i Coop NKL. Som andelslag har Coop NKL varierende medlemstall og ansvarskapital. Coop i Norge har en føderativ struktur, hvor Coop NKL er sekundærsamvirket og samvirkelagene er primærsamvirket. Coop NKL har sitt forretningskontor i Oslo. Organisasjon Per 31. desember 2006 hadde Coop NKL 57 ansatte fordelt på 56 årsverk. I 2006 sluttet fem medarbeidere, mens fem ble nyrekruttert. Ved utgangen av 2006 er det ansatt 21 kvinner og 36 menn i Coop NKL. Administrerende direktør Administrerende direktør Bernt Aas sluttet i stillingen etter avtale med styret 8. november 2006. Nils Arild Steigedal ble fra samme dato konstituert i stillingen, og fast ansatt i stillingen fra 24. januar 2007. Strategiplan Coop NKL Coop NKLs gjeldende strategiplan utløp i 2006, og styret og administrasjonen har derfor arbeidet med en revisjon av eksisterende strategiplan. Det er blitt gjennomført omfattende diskusjoner i organisasjonen om Coop NKLs mål, strategier og arbeidsoppgaver. Et debatthefte med aktuelle problemstillinger har vært utgangspunkt for diskusjonene i samvirkelagene, på distriktslagsmøtene, i seminarer, diskusjonsgrupper og i Coop NKLs representantskap. Planen ble endelig godkjent av Coop NKLs representantskap 1. mars 2007. Den viktigste oppgaven er å kontrollere at Coop NKL blir ledet i samsvar med den alminnelige lovgivning, Coop NKLs vedtekter og de vedtak som representantskapet ellers fatter. Årsberetning Coop 2006

I forbindelse med planarbeidet har en også sett behovet for en samordning av alle de strategiplanene som finnes i Cooporganisasjonen. Det er derfor igangsatt et arbeid på tvers av samvirkelagene, Coop Norge og Coop NKL for å lage en sammenstilt plan for Coop i Norge. Dette planarbeidet vil fortsette i 2007. Kompetanse Coop NKL arrangerte i 2006 ulike kompetansehevende tiltak rettet mot tillitsvalgte og administrative ledere i samvirkelagene. Tiltakene skal virke nettverksbyggende, formidle kunnskaper og utvikle ønskede holdninger og ferdigheter hos deltakerne. Den årlige konferansen for daglige ledere i samvirkelagene samlet 25 deltakere. På de faglige fora i økonomi, personal, medlem, eiendom, ledelse og organisasjon deltok til sammen 150 administrative ledere i samvirkelagene, Coop NKL og Coop Norge. Arrangementene bidrar til å utvikle samarbeidet i organisasjonen, det faglige nettverket gjennom diskusjoner, erfaringsutvekslinger og faglige innspill. Kull fire på Coops topplederprogram startet høsten 2006 med 24 deltakere. Programmet har fått gode evalueringer, og nytt kull vil starte i desember 2007. Nytt tilbud til tillitsvalgte i 2006 var et 14-dagers program for styreledere/potensielle styreledere hvor det deltok 25 personer. TA GREP er et program som Coop NKL arrangerer sammen Landbrukssamvirke for å kvalifisere og motivere kvinner til å påta seg styreverv. Coop NKL har arrangert og gjennomført kurs for åtte samvirkelagsstyrer med skreddersydde faglige program. I tillegg har det i 2006 vært arrangert kurs for valgkomiteer, representantskap og én styrelederkonferanse. I 2006 har Coop NKL ferdigstilt arbeidet med Håndbok for tillitsvalgte og utviklet kursmateriell som samvirkelagene kan benytte i sitt arbeid med kompetansehevende tiltak overfor egne tillitsvalgte. Samvirkelagene har ansvar for opplæring, og Coop NKL oppfordrer samvirkelagene til å utarbeide handlingsplaner for kompetanseutvikling og avsette tid og ressurser til kompetansehevende tiltak. Vedtekter Etter representantskapets behandling av nye vedtekter for Coop NKL og normalvedtekter for samvirkelagene i 2005, har langt de fleste samvirkelagene foretatt vedtektsbehandling på sine årsmøter/representantskapsmøter i 2006. De lag som ennå ikke har behandlet de nye vedtektene, vil bli fulgt opp av Coop NKL. En har startet på arbeidet med å gi ut en revidert kommentarutgave til vedtektene. Distriktslagene Coop NKL Coop NKL organiserer sine medlemmer, samvirkelagene, gjennom distriktslag. Disse startet i 2006 arbeidet med å revidere strategiplanen for Coop NKL for perioden 2007-2009 med sikte på endelig behandling i representantskapets første møte i 2007. På distriktslagsmøtene viste medlemmene stort engasjement gjennom deltakelse både i gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og paneldebatter. Ordningen med ”Ordet fritt!” som ble tatt i bruk på høstmøtene i distriktslagene, viste seg å bli svært godt tatt imot. Det kom mange innspill, og mange av disse er allerede fulgt opp og effektuert. Distriktslagenes årsmøter ble avviklet med festivitas og innenfor en sosial og kulturell ramme i anledning av Coop NKLs 100-årsjubileum. Representantskapet Coop NKL Representantskapet er Coop NKLs høyeste organ og består av 55 representanter valgt av distriktslagene og fire representanter valgt av og blant de ansatte. Den viktigste oppgaven er å kontrollere at Coop NKL blir ledet i samsvar med den alminnelige lovgivning, Coop NKLs vedtekter og de vedtak som representantskapet ellers fatter. Det har vært avviklet tre møter i 2006 og behandlet 34 saker. Representantskapet avviklet årsmøte på Grand Hotel 27. - 28. juni 2006 i Oslo i forbindelse med 100-årsjubileet. Ordfører i representantskapet har i 2006 vært Grete Marie Eikebu, og i samme periode fram til årsmøtet var Gerd M. Skovdahl varaordfører. Da Skovdahl måtte gå av for aldersgrensen, ble Geir Atle Dalland valgt som ny varaordfører. Styrets arbeid Coop NKLs styre har i beretningsåret hatt 22 styremøter og behandlet 175 saker. Styreleder har vært Lisbeth Bull Husby, og Reidar Karlsen ble gjenvalgt som styrets nestleder. Laura Kvamme ble gjenvalgt som styremedlem, mens Annette Asper ble ny representant valgt av og blant de ansatte. Årsberetning Coop 2006

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon