Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Advokat Dehlis fond

Advokat Dehlis fond Fondet ble opprettet i 1937 og har som formål å støtte studier av kooperativ virksomhet. Fondet deler årlig ut Advokat Dehlis pris for å stimulere til økt kunnskap om kooperativ egenart. I jubileumsåret mottok Coop Inn-Trøndelag Advokat Dehlis pris. Styret i fondet bestod i 2006 av Nils Arild Steigedal leder, med Torill Johnsen og Geir Atle Dalland som styremedlemmer. Samvirkemuseet I 2006 hadde Samvirkemuseet besøk av 364 personer fra organisasjoner og skoleklasser fra nærområdet. Lokalene i Samvirkemuseet ble også benyttet som kurs- og konferanselokaler for ulike arrangementer for Coop NKL og samvirkelagene. ICA Coop NKL er medlem i International Co-operative Alliance (ICA). Dette er en verdensomfattende organisasjon som samler 222 samvirkevirksomheter fra 90 land. Formålet er å tilrettelegge for og opplyse om samvirke som foretaksform. Til sammen har ICAs medlemsorganisasjoner om lag 800 millioner medlemmer på verdensbasis. Informasjonsdirektør i Coop NKL har i hele 2006 vært medlem av ICAs informasjonsgruppe, CCCI. Samvirkelag Samvirkelagene er grunnmuren i Coop i Norge, og som fellesorganisasjon for disse skal Coop NKL aktivt bidra til sunn forretningsvirksomhet i samvirkelagene samt sikre Coop som en tydelig og tilstedeværende aktør over hele landet. Samvirkelagene hadde en netto omsetting i 2006 på om lag 31.784 millioner kroner, en økning på cirka 1.136 millioner kroner sammenliknet med året før. Det samlede resultatet for 2006 ble om lag 878 millioner kroner. Coop i Norge gjennom samvirkelagene hadde i 2006 en markedsandel på 24,3 prosent, omtrent den samme som året før. Samvirkelagene skal drives til beste for medlemmene og minimere fellesskapets risiko for tap. Det er viktig at Coop NKL har en aktiv holdning til driften og resultatene i samvirkelagene slik at en kan avdekke utfordringer på et tidlig tidspunkt. Arbeidet med oppfølging av samvirkelagene pågår kontinuerlig. Samvirkelagene blir analysert, og individuelle tiltak blir iverksatt i samarbeid med lagets styre og ledelse. I løpet av året har Coop NKL gjennomført omfattende virksomhetsgjennomgang i en del samvirkelag. Dette har vist seg som et godt verktøy for å komme nærmere problemstillingene i samvirkelaget og avdekke endringsbehov. Coop NKL har et spesielt fokus på samvirkelag med negativ omsetningsutvikling, sviktende resultat eller lav egenkapital. Disse lagene følges ekstra nøye. I 2006 ble 53 lag fulgt særskilt nøye av Coop NKL, og av disse er 14 lag ”friskmeldt”, avviklet eller fusjonert. Coop er en føderativ organisasjon der samvirkelagene er primærsamvirker som skal drive og utvikle sine butikknett. Det er avgjørende å ha god oversikt over behov for oppgraderinger og investeringer i eget butikknett og over nyetableringer samt estimere effekten av tiltakene. I den forbindelse er det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom samvirkelagene, Coop Norge og Coop NKL. Prosjektet skal sikre at alle regionlagene har gode, gjennomarbeidede planer for butikkstruktur. Ulike verktøy, analyser og dialogarenaer er utviklet for å bidra til et profesjonelt og aktivt arbeid. I tillegg skal prosjektet gi en oversikt over kapitalbehovet til investeringer for Coop i Norge. Prosjektet ble startet høsten 2006 og fortsetter i 2007. Antall samvirkelag i Norge pr. 31.12.2006 er 162. Dette er en reduksjon fra 177 samvirkelag i 2005. Av disse er 14 lag fusjonert, to lag avviklet og ett lag innmeldt. Med virkning fra 01.01.2007 er ytterligere åtte lag fusjonert og til sammen er det da 154 samvirkelag. Målet er færre og større samvirkelag. Behovet for mer helhetlig markedsplanlegging, reduserte administrative kostnader og ytterligere profesjonalitet ligger bak strukturtiltakene. Ambisjonen om ny samvirkelagsstruktur med om lag 20 regionlag er beskrevet i Nasjonal strukturplan. Coop NKL arbeider med mandat i denne planen og forsøker kontinuerlig å skape kontakt og tillit mellom aktuelle fusjonspartnere. Fram til 1.september 2006 hadde Coop NKL en fusjonsstøtteordning som ga økonomisk støtte til fusjoner. Denne ordningen er nå avsluttet. 10 Årsberetning Coop 2006

Coop har en føderativ struktur, hvor Coop NKL er sekundærsamvirket og samvirkelagene er primærsamvirket. Årsberetning Coop 2006 11

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Fem smarte pastamiddager - Coop
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Økokrim
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU