Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

med at

med at delkrederavsetning er lavere som følge av generelt lavere risiko på selskapets fordringer, som igjen kan forklares med tettere oppfølging av samvirkelag samt at flere større samvirkelag med tidligere lav egenkapital nå er mer solide. Per 31.12.06 er delkrederavsetningen på 46 millioner kroner, en nedgang på 16 millioner kroner fra 2005. Videre er markedsstøtte til butikk redusert med 62 millioner kroner fra 2005 til 2006. Kostnader knyttet til restrukturering av og fusjonsbidrag til samvirkelag er også redusert i 2006 sammenlignet med 2005. Økt aktivitet i forbindelse med 100-årsjubileet har ført til engangskostnader på 15 millioner i 2006. Andre driftsinntekter er redusert med 104 millioner kroner fra 2005 til 2006. Nedgangen i andre driftsinntekter skyldes i stor grad at Samvirkeskolen og Ålesund lager ble solgt i 2005, mens det i 2006 ikke er solgt vesentlige eiendommer. Driftsresultatet for Coop NKL er redusert med 29 millioner kroner til minus 23 millioner kroner. De finansielle plasseringene til Coop NKL omfatter plasseringer i pengemarkedet og investeringer i obligasjons- og aksjemarkedet samt utlån til datterselskaper. Utviklingen i aksjemarkedet har vært god, og for den samlede forvaltningen ble resultatet 57 millioner kroner. Andel overskudd i datterselskap og deleide selskaper ble redusert fra 297 millioner kroner til 85 millioner kroner. Av resultatet i Coop NKL bidro eiendomsselskapene med 78 Coop Eiendom samarbeider tett med samvirkelag i vurderingen av ny beliggenhet eller i utvikling av eksisterende butikkeiendom. millioner kroner og andel av resultatet i Coop Norden med fem millioner kroner. Årsaken til avviket er flere store eiendomssalg i 2005. Tilsvarende er ikke gjennomført i 2006, som isteden er preget av flere mindre salg av selskapets eiendommer. Coop Norden AB Coop NKL eier 20 prosent av Coop Norden. Aksjene er i regnskapet til Coop NKL verdsatt til 942 millioner kroner. Resultatandel i Coop Norden er fem millioner kroner etter skatt i 2006. Dette er 187 millioner kroner lavere enn resultat etter skatt i 2005. Regnskapsåret 2005 var imidlertid preget av betydelige salgsgevinster fra salg av eiendom. Driften i Coop Norden er bedret i forhold til 2005, men fremdeles ikke tilfredsstillende. Etter balansedagen har eierne i Coop Norden besluttet å jobbe for en oppdeling av konsernet. Hensikten er å selge Coop Norge, Coop Danmark og Coop Sverige tilbake til de respektive eierorganisasjonene og videreføre Coop Norden som et rendyrket nordisk innkjøpsselskap. Svein E. Skorstad har som følge av dette gått av som administrerende direktør for Coop Norden og Per Bank har tatt over denne stillingen. Eiendom i Coop NKL BA Coop NKL har organisert sin eiendomsvirksomhet gjennom sitt heleide konsern Coop Eiendom AS. Selskapet er opprettet for å gi samvirkelagene en profesjonell eiendomspartner, samt på vegne av disse være en dynamisk pådriver i utvikling av eksisterende eiendommer og anskaffelse av nye. Utviklingen innenfor varehandelen går raskere og raskere, folks handlemønster skifter, og få er trofaste. Derfor er en hele tida avhengig av riktige og gode lokaliseringer. Coop Eiendom skal være et redskap i så måte, både for de samvirkelag som kun trenger en sparringspartner, men særlig for de samvirkelag som er avhengig av støtte fra en andrepartner. Coop NKL eier 13,9 prosent av aksjene i Amfi ASA, og står som eneeier av hovedkontoret i Oslo og lageret i Bodø. Det er inngått en intensjonsavtale om salg av lageret i Bodø til Coop Sambo, men dette er ikke gjennomført i 2006 i påvente av reguleringsarbeid fra kommunen. Resultatet i Coop Eiendom konsern er meget godt i 2006 med et konsernresultat på 78 millioner kroner etter skatt. Dette gir en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital på 12,8 prosent. Konsernets totalbalanse per 31.12.06 er 2.186 millioner kroner. I konsernet Coop Eiendom er det investert 60 millioner kroner i 16 Årsberetning Coop 2006

eiendomsselskap. I tillegg til at det er foretatt emisjoner for åtte millioner kroner i selskap i konsernet. Videre er det investert 205 millioner kroner i tomter og bygninger i 2006. Investeringer i tomter og bygg i Innlandet Eiendomsutvikling AS, FinansGruppen Eiendom konsern og Coop Eiendom Vest AS beløper seg til 47 millioner kroner samlet slik at de totale investeringene i tomter og bygg inkludert investeringer gjort av 50/50 selskaper beløper seg til 252 millioner kroner. Tilsvarende beløper salg av eiendom seg til 139 millioner kroner i datterselskaper og 151 millioner kroner i Innlandet Eiendomsutvikling AS og FinansGruppen Eiendom konsernet. I tillegg er det foretatt salg av eiendomsselskaper både i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Coop Eiendom samarbeider tett med samvirkelag i vurderingen av ny beliggenhet eller i utvikling av eksisterende butikkeiendom. Coop Eiendom er godt posisjonert for flere nye investeringer. Resultat Det er ikke foretatt avsetning til felleseid ansvarskapital i 2006 da skattereglene for 2006 ikke gir skattemessig fradrag for avsetning til felleseid ansvarskapital for samvirkeforetak. Coop NKL forventer at det for 2007 vil komme endringer i regler for avsetning til ansvarskapital, slik at en i 2007 får gjeninnført regler for skattefritak for avsetning til felleseid ansvarskapital. Årsresultat etter skatt i Coop NKL ble på 110 millioner kroner. Totalbalansen i selskapet per 31.12.2006 er på 6.634 millioner kroner, mot 6.332 millioner kroner per 31.12.2005. Balansen øker primært som følge av et høyere investeringsnivå enn avskrivingsnivå, samt andel av overskudd i 2006 som ikke utbetales til eierne. Coop NKL finansierer egne eiendomsselskaper med lån direkte fra Coop NKL til markedsmessige betingelser, samt med lån i bank. I løpet av 2006 er det etablert et lån på 500 millioner kroner mot bank. Resterende finansiering av Coop Eiendom er gjennomført med lån fra Coop NKL. Andre rentebærende langsiktige fordringer på eiendomsselskaper reduseres fra 1.371 millioner kroner i 2005 til 1.103 millioner kroner i 2006 som følge av etablering av lån i bank. Investeringsnivået i eiendom totalt er økt siden 2005. Coop NKL vurderer i større grad å finansiere videre vekst innen eiendom med finansiering i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Kortsiktige verdipapirer blir bokført til markedsverdi i selskapets regnskap. Bankinnskudd og finansielle investeringer utgjør 2.034 millioner kroner i morselskapet ved årsskiftet. Datterselskaper og tilknyttede selskaper blir ført etter egenkapitalmetoden og er derfor inkludert med bokført verdi av egenkapitalen. Andre langsiktige verdipapirer utgjøres i hovedsak av aksjer i Amfi Eiendom ASA som er bokført til anskaffelseskost. Samvirkelagene plasserer overskuddslikviditeten på plasseringskonto i Coop NKL. Den er ved årsskiftet på 1.388 millioner kroner og utgjør en stor del av finansieringen av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap et riktig bilde av Coop NKLs virksomhet og resultat av driften for 2006. I henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk bekrefter styret at grunnlaget for videre drift er til stede. Årsregnskapet er dermed avlagt etter prinsippet om fortsatt drift. Finansiell risiko Coop NKL er finansiert med en egenkapital på 2.096 millioner kroner. Egenkapitalen utgjør 32 prosent av en totalbalanse på 6.634 millioner kroner. Av egenkapitalen er 697 millioner kroner ansvarsinnskudd fra eierne. Av gjelden i selskapet på 4.538 millioner kroner utgjør plasseringer og vareforskudd fra samvirkelagene 2.311 millioner kroner. Kontantstrømanalysen viser en positiv kontantstrøm i selskapet på 590 millioner kroner. Likvide midler utgjør 2.034 millioner kroner. Styret anser egenkapitalen som tilstrekkelig for selskapets drifts- og investeringsbehov og likviditeten i selskapet som svært god. Blant selskapets aktiva utgjør eierandelen på 20 prosent i Coop Norden 942 millioner kroner i balansen. Eierandelene i eiendomsselskaper utgjør i balansen 785 millioner kroner. Av dette utgjør aksjene i Amfi 138 millioner kroner. Disse aksjene er vurdert til kostpris, mens antatt markedsverdi på andelen er estimert til 400 millioner kroner. Aksjer i Coop Eiendom utgjør 647 millioner kroner i balansen. Aksjene er vurdert etter egenkapitalmetoden. Merverdier på eiendomsselskaper utgjør 223 millioner kroner og kan i sin helhet relateres til merverdier på eiendom. Styret anser verdijustert egenkapital som høyere enn bokført egenkapital i Coop Eiendom. Hovedtyngden av eiendom i selskapene er eiendom som er av strategisk betydning for Coop, primært til butikkdrift. Hovedtyngden av eiendommer i selskapene har langsiktige leiekontrakter med samvirkelag som hovedleietaker. Risiko for tap på fordringer, ledige lokaler og mislighold fra leietaker er derfor lavere enn den ville ha vært med kun eksterne leietakere. Årsberetning Coop 2006 17

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Fem smarte pastamiddager - Coop
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned Statskogs skogstrategi for utskrift her (pdf, 6 MB)
Last ned kvartalsrapporten her – 2. kvartal 2012 ... - SpareBank 1
Last ned PDF - Økokrim
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning