Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Kundefordringer på

Kundefordringer på samvirkelag utgjør 1.627 millioner kroner. Utlån mot deleide selskaper og datterselskaper utgjør 1.100 millioner kroner. Delkrederavsetningen på 46 millioner kroner er sjablongmessig vurdert mot lav egenkapital i samvirkelag og datterselskaper. Coop NKL forvalter 1.476 millioner kroner i finanser per 31. desember 2006. Midlene er plassert i pengemarkedet og investeringer i obligasjons- og aksjemarkedet. Risikoprofilen i finansforvaltningen er lav. Disposisjon av overskuddet Tre prosent rente på ansvarsinnskudd Til reservefond Til utbyttefond/fri egenkapital 21 millioner kroner 27 millioner kroner 62 millioner kroner Samvirkelagenes Garantifond AL Samvirkelagenes Garantifond er et andelslag hvor Coop NKL er eneeier. Formålet med fondet er å garantere for låneinnskudd i samvirkelag som er innmeldt i Coop NKL. Fondet blir bygd opp med avkastning fra kapitalen og innbetaling av avgift fra samvirkelagene og Coop NKL. Fondet plasserer midlene på det norske obligasjonsmarkedet, for det meste i stats- og statsgaranterte obligasjoner. Samvirkelagenes Garantifond er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet til Coop NKL. Årsaken til det er at Coop NKL ikke har bestemmende innflytelse over selskapet. Sju av åtte representanter på generalforsamlingen velges av samvirkelagene gjennom deltakelse på årsmøter i Coop NKLs distriktslag. Fondets totale inntekter ble 27 millioner kroner. Resultatet ble 29 millioner kroner. Fondets egenkapital er 357 millioner kroner, eller 99,7 prosent av totalkapitalen. Styret i fondet er valgt av årsmøtet for Samvirkelagenes Garantifond. Leder av fondets styre er Lisbeth Bull Huseby, mens Gunnar Moe, Nils-Edvard Olsen og Ragnhild Fjærestad utgjør resten av styret. Nils Arild Steigedal er daglig leder og medlem av styret. Framtidsutsikter og utfordringer Konkurransen på det norske markedet har de siste årene vært preget av fire dominerende aktører på detaljhandelssiden. De par siste årene har konkurransesituasjonen tilspisset seg med nye aktører, nye konsepter og økende bransjeblanding. Det er grunn til å tro at det også i 2007 vil bli økt kamp om markedsandelene. Det gjøres store investeringer i butikknettet i Norge, og etableringstakten er høy. Den aktøren som ønsker å henge med i konkurransen, må belage seg på vedvarende store investeringer. Aktørene har noe ulike fokus, men det kan se ut til at det satses på utvikling og etablering av hypermarkeder i noe ulike format tilpasset de lokale forhold. I tillegg registrerer en at enkelte lavpris- og supermarkedaktører bryter stadig nye geografiske grenser. Det kan være med på å utfordre Coop i områder der en tradisjonelt står sterkt. Servicehandel langs vei er også et sterkt voksende segment, og det er lite som tyder på at denne utviklingen vil avta. Går en utenfor landets grenser, ser en at tendensen er den samme, kanskje med noe sterkere fokus på utvikling og rehabilitering av de tradisjonelle sentrumsnære varemagasinene. Det kan se ut som om dette skjer på bekostning av de tradisjonelle og ofte bilbaserte kjøpesentrene og hypermarkedene. Med økt fokus på menneskeskapte klimaendringer er det grunn til å tro at en vil få se en slik utvikling også her i landet. En kan se for seg at dette også vil vise seg gjennom økt etterspørsel etter kortreist og økologisk mat. For Coops del handler det om i større grad å finne de rette lokaliseringene og å få tak i disse, oppgradere eksisterende butikker og sikre god kvalitet på butikkdriften. I dette bildet blir Coops satsing på eiendom et viktig virkemiddel for å lykkes. Det er ingen ting som tyder på at Coops medlemmer stiller andre krav til handel enn andre kunder. Derfor er Coop nødt til å tilby medlemmene de beste butikkene innenfor sine respektive konsept i hele landet. Behovene må tilpasses de lokale forhold, og en må holde seg oppdatert på de trender og utviklingstrekk som rører seg i tida. I tillegg til kravene over er det av avgjørende betydning at en ikke misbruker medlemmenes tillit. Det krever god og riktig kommunikasjonen med dem. Internasjonalisering fortsetter og grenser bygges ned. Coop har gjennom Coop Norden oppnådd store synergier gjennom felles innkjøp. Norske samvirkelag er avhengig av konkurransedyktighet i markedet, og det er derfor avgjørende med gode løsninger som sikrer gode betingelser for disse. Coop skal og må konkurrere med konkurrentene og deres konsepter på samme premisser i markedet. I tillegg skal Coop konkurrere med sin egenart. Det er viktig at en fortsetter å 18 Årsberetning Coop 2006

framheve egenarten slik at en har et avgjørende annerledes konkurransefortrinn. Coop NKL skal være samvirkelagenes fellesorganisasjon og på vegne av fellesskapet arbeide for å styrke Coop som en landsdekkende dagligvareaktør. Det skal skje gjennom å optimalisere vilkårene for samvirkelagene i Norge. En skal også fortsette å følge opp samvirkelagene og arbeide for en robust og effektiv samvirkelagsstruktur i henhold til i Nasjonal strukturplan. Coop skal sikre sunn vekst gjennom gode butikker og fortsatt fokus på en optimal og lønnsom butikkstruktur tilpasset de lokale markeder. Det forventes at bransjeblandingen vil fortsette, og at Coops kjeder må utvikles og tilpasses i samsvar med denne utviklingen. Gjennom historien har Coop tatt samfunnsansvar. Det skal en fortsette med gjennom satsing på miljø, økologi og sunne varer. En skal således bidra til å gi kunder og medlemmer reelle valg. Slik oppnås brukernytte for den enkelte. Takk Styret vil benytte anledningen til å takke alle for et godt jubileumsår for Coop i Norge. 2006 ble ett år der en på en god måte fikk markert og feiret seg selv og sine 100 år i fellesskap og framgang. Verdikompasset viser Coops vei inn i framtida gjennom fortsatt tiltro til egenarten med vekt på innflytelse, ærlighet, omsorg og nytenking. Styret er overbevist om at Coop som brukerstyrt virksomhet trengs som et korrektiv til de andre aktørene i det norske dagligvaremarkedet. Styret vil til slutt få takke alle ansatte, tillitsvalgte, samvirkelag og øvrige samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater i 2006. Styret ser fram mot nye utfordringer i 2007. Oslo, 21. mars 2007 Lisbeth Bull Husby styreleder Sigrunn Undheim Stangeland Reidar Karlsen Geir Olav Opheim nestleder Laura Kvamme Odd Falch Annette Asper Nils Arild Steigedal administrerende direktør Årsberetning Coop 2006 19

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned rapport - Petoro
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening