Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Resultatregnskap

Resultatregnskap Morselskap RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2006 Note mill. kr 2006 2005 18 677 21 212 5 Salgsinntekter 21 212 18 677 17 446 19 978 Vareforbruk 19 978 17 446 1 230 1 235 Bruttofortjeneste 1 235 1 230 193 89 5 Andre driftsinntekter 324 331 1 423 1 323 Netto driftsinntekter 1 559 1 561 42 50 7, 8 Personalkostnader 57 46 3 4 16 Totale av- og nedskrivinger 47 46 26 (18) 9 Tap på fordringer (18) 27 1 345 1 310 Andre driftskostnader 1 431 1 399 1 417 1 346 Sum andre driftskostnader 1 517 1 518 6 (23) DRIFTSRESULTAT 41 43 10 Inntekt på investering i datterselskap og 297 85 tilknyttede selskap 79 300 66 57 11 Finansielle poster, netto 2 23 370 119 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 122 366 (16) (9) 12 Skatt på ordinært resultat (12) (11) 354 110 ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT 111 355 21 - 13 Avvikling av datterselskap - 21 - - 13 Skatt på avvikling av datterselskap - - 375 110 ÅRSRESULTAT 111 376 - - Minoritet 1 1 375 110 Majoritet 110 375 354 89 14 Overført til (fra) egenkapital 89 354 21 21 Renter på ansvarskapital 21 21 - - 21 Minoritetsinteresser 1 1 375 110 Sum overføringer 111 376 20 Årsmelding Coop 2006

Balanse Morselskap BALANSE Konsern 2005 2006 Note mill. kr 2006 2005 17 12 12, 15 Immaterielle eiendeler 3 4 37 38 16 Varige driftsmidler 1 515 1 449 1 659 1 728 10 Investeringer i aksjer og andeler 1 402 1 299 1 505 1 127 17 Andre langsiktige fordringer 323 387 3 218 2 904 Anleggsmidler 3 242 3 138 1 547 1 673 9, 25 Kundefordringer 1 717 1 584 127 23 25 Andre kortsiktige fordringer 162 176 1 327 1 476 18 Finansielle investeringer 1 476 1 327 117 558 19 Bankinnskudd, kontanter o.l. 668 313 3 118 3 730 Omløpsmidler 4 022 3 400 6 336 6 634 SUM EIENDELER 7 265 6 537 698 697 Ansvarsinnskudd 697 698 1 299 1 399 Annen egenkapital 1 398 1 299 - - 21 Minoritetsinteresser 5 4 1 997 2 096 20 Egenkapital 2 100 2 001 3 0,000 7 Pensjonsforpliktelser 0,000 3 - - Utsatt skatt 8 2 4 5 Andre langsiktige forpliktelser 9 6 6 5 Avsetning for forpliktelser 17 10 - - 22 Langsiktig gjeld 553 133 1 674 1 483 Innskudd/avsatt til utbytte 1 483 1 674 1 601 2 060 Leverandørgjeld 2 083 1 626 887 923 Forskudd fra kunder 923 887 171 68 25 Annen kortsiktig gjeld 108 206 2 659 3 052 Kortsiktig gjeld 3 114 2 719 6 336 6 634 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 265 6 537 Oslo, 21. mars 2007 Styret for Coop NKL BA Lisbeth Bull Husby Reidar Karlsen Geir Olav Opheim styreleder nestleder styremedlem Laura Kvamme Sigrunn Undheim Stangeland Annette Asper styremedlem Styremedlem styremedlem Odd Falch styremedlem Nils A. Steigedal adm. direktør Årsmelding Coop 2006 21

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned rapport - Petoro
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned rapporten som PDF-fil - Norsk Designråd
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon