Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet ytterligere restverdi er i konsernregnskapet behandlet som goodwill. Goodwill avskrives i takt med de underliggende forhold, dog med minst 10 prosent per år. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskap som inngår i konsernregnskapet er eliminert. Minoritetsinteressene er spesifisert på egen linje etter Årsresultat og på egen linje i balansen under Egenkapitalen. Konserninterne gevinster ved salg av anleggsmidler i mor er reversert og behandlet som en utsatt inntektsføring. Omregning av utenlandske selskaper Ved konsolidering av utenlandske selskaper er resultatregnskapet omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskurs for regnskapsperioden, mens balansen er omregnet etter balansedagens kurs. Felleskontrollert virksomhet Verken Coop NKL eller noe datterselskap er engasjert i felleskontrollert virksomhet utover i dem som er organisert som egne selskap, og som sådan er tatt med i konsernregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Netto driftsinntekter Netto driftsinntekter presenteres etter fradrag for rabatt, merverdiavgift, eventuelle offentlige tilskudd og vareforbruk. Pensjonskostnader og -forpliktelser Pensjonskostnader og -forpliktelser behandles regnskapsmessig i henhold til NRS’ standard for pensjonskostnader. Estimatendringer og avvik mellom estimert og faktisk netto pensjonsforpliktelse behandler Coop NKL i forhold til en korridor på 10 prosent av enten brutto pensjonsforpliktelse eller brutto pensjonsmidler. Se for øvrig note 7. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. I tillegg kommer formueskatt. Utsatt skatt er beregnet til 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller oppstått i èn periode og reverseres eller kan reversere i en senere periode. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Skattekostnad i prosent av ordinært resultat før skatt påvirkes av permanente forskjeller samt avsetning til felleseiet ansvarskapital og kjøpeutbytte, som begge er en del av resultatdisponeringen i morselskapet. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn 12 måneder frem i tid er klassifisert som langsiktige fordringer. Første års avdrag av langsiktig gjeld er inkludert i langsiktig gjeld. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av andre rettigheter og utsatt skattefordel. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er ført opp i balansens eiendelsside til historisk kostpris, redusert med lineære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er klassifisert i resultatregnskapet som ordinære avskrivninger. Satsene for beregning av avskrivningene er fastsatt ut fra nøktern vurdering av de enkelte driftsmidlers økonomiske levetid. Driftsmidler som anses å ha varig verdi lavere enn balanseført verdi, er nedskrevet. Ved salg eller annen avhendelse av varige driftsmidler er gevinst ført som driftsinntekter og tap som driftskostnader. Kundefordringer Kundefordringene er ført opp etter fradrag for avsetning til dekning av påregnelige tap. Finansielle investeringer Verdipapirer i form av obligasjoner, sertifikater og omløpsaksjer er klassifisert som finansielle investeringer og vurdert til 24 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet markedsverdi ved årets slutt. Anleggsaksjer klassifisert som langsiktige investeringer, som ikke er behandlet etter egenkapitalmetoden (se ovenfor), er vurdert til anskaffelseskost. Slike aksjer nedskrives når den virkelige verdi er vesentlig lavere enn balanseført verdi og verdireduksjonen ikke antas å være av forbigående karakter. Egenkapital Egenkapitalen er spesifisert i henhold til Coop NKLs vedtekter, og klassifiseres som ansvarsinnskudd, reservefond og felleseid ansvarskapital. Innskudd Samvirkelag har anledning til å motta og forvalte spareinnskudd fra medlemmene. Ved siden av egenkapitalen er dette en viktig finansieringskilde. I den grad samvirkelag har overskuddslikviditet, skal denne plasseres i Coop NKL. I balansen er disse innskudd vist i egen gruppe mellom kortsiktig og langsiktig gjeld. Alle innskudd kan tas ut på kort varsel, men tidsinnskudd og plasseringskonti har en langsiktig natur og representerer en stabil finansiering av Coop NKL. Ved beregning av likviditet er 65 prosent av innskudd på plasseringskonti regnet som langsiktig. Rentenivået på plasseringskonti i Coop NKL er knyttet til 3-måneders NIBOR slik denne fastsettes i pengemarkedet bankene imellom. I den grad Coop NKL forvalter midlene slik at avkastningen blir høyere enn renten på plasseringskonti, blir overskuddet fra denne aktiviteten tilført medlemmene i henhold til deres innskudd på plasseringskonti. I sin natur er dette et utbytteelement på samme måte som kjøpeutbytte. Valuta Fordringer, leverandørgjeld og vareforskudd i fremmed valuta er omregnet til norske kroner etter valutakurser per 31. desember. Realisert så vel som urealisert kurstap og kursgevinst er ført under finansielle poster. Unntatt er omregningsdifferanser på fordringer og gjeld til utenlandske datter selskaper og tilknyttede selskaper som er ført direkte mot egenkapitalen. Av øvrige poster i balansen er kun ubetydelige poster ført i fremmed valuta. Nærstående parter Opplysninger om nærstående parter er tatt inn samlet i note 26. Som nærstående parter anses samvirkelag, datterselskap og tilknyttede selskap. Coop NKL har ikke transaksjoner med styremedlemmer og ledende ansatte utover innberetningspliktige ytelser (lønn, m.m.). 2. Finansiell markedsrisiko Coop NKL hadde ved utgangen av året investert 92 millioner kroner i innenlandske aksjer, 23 millioner i utenlandske aksjer, 28 millioner i utenlandske aksjefond, 480 millioner i norske obligasjoner og 860 millioner i det norske pengemarkedet. Innenlandske aksjeinvesteringer er begrenset til aksjer notert på Oslo Børs. Ingen enkeltinvestering skal være større enn 10 prosent av aksjeporteføljen, med mindre selskapet står for mer enn 7,5 prosent av fondsindeksen på Oslo Børs (som f.eks Norsk Hydro, Statoil og Telenor). Avkastningen på innenlandske aksjeinvesteringer i 2006 ble 33,5 prosent, mens fondsindeksen steg med 33,0 prosent. Avkastningen på utenlandsinvesteringene i 2005 ble hhv 24,7 prosent for enkeltaksjene og 17,2% for fondsandelene. Obligasjonsinvesteringene er rene obligasjoner, ikke konvertible eller ansvarlige lån. Maksimum 10 prosent av obligasjonsporteføljen kan investeres i en enkelt utsteder. Dette gjelder dog ikke for stats- eller statsgaranterte obligasjoner. Maksimal varighet er 5 år og durasjonen ved årsslutt var 4,48. Avkastningen i 2006 ble på 1,6 prosent. Referanseindeksen ST4X (vektet statsobligasjonsindeks med 3 års løpetid) ga en avkastning på 0,9 prosent. Pengemarkedsplasseringen gjøres i all hovedsak som særinnskudd i banker, men det blir også handlet sertifikater utstedt av banker, kredittforetak og store industriforetak. Største plassering i enkeltforetak kan være 50 millioner, dog høyere for enkelte store finansforetak. Durasjonen ved årets slutt er 0,18. Avkastningen i 2006 var 3,1 prosent, mens gjennomsnittlig 3 måneders NIBOR var 3,1 prosent. Årsmelding Coop 2006 25

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening