Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 5. DRIFTSINNTEKTER Morselskap Konsern 2005 2006 mill. kr 2006 2005 2006 18 677 21 212 Salgsinntekter 21 212 18 677 193 89 Andre driftsinntekter 324 331 18 870 21 301 Driftsinntekter 21 536 19 008 Ordinære salgsrabatter (samarbeidsrabatter) samt etableringsrabatter er ført til fradrag på salgsinntekter. Rabatter og provisjoner fra leverandører er ført til fradrag på varekjøp. 6. VIRKSOMHETSOMRÅDER Driftsinntekter Konsern (mill. kr) 2006 2005 Handelsvirksomhet 21 301 18 869 Eiendomsvirksomhet 235 141 Eliminering interne poster - (2) Sum driftsinntekter 21 536 19 008 Driftsresultat Konsern (mill. kr) 2006 2005 Handelsvirksomhet -23 6 Eiendomsvirksomhet 64 36 Eliminering interne poster - - Sum driftsresultat 41 43 7. PERSONALKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Morselskap Konsern 2005 2006 mill. kr 2006 2005 33 36 Lønninger, honorarer, m.m. 44 36 5 6 Folketrygdavgift 6 5 5 8 Pensjonskostnader 8 5 - - Andre ytelser - - 43 50 Personalkostnader 58 46 56 57 Gjennomsnitt antall ansatte 57 56 Antall yrkesaktive og pensjonister som omfattes av pensjonsordninger er: 31.12.2005 31.12.2006 (antall) 31.12.2006 31.12.2005 56 57 Yrkesaktive 57 56 3 6 Pensjonister 6 3 3 5 - herav førtidspensjonerte 5 3 Aktuarmessige beregninger for Coop NKL er foretatt pr. 1. januar 2006. Ved alle beregninger er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsfaktor 5,0 % 5,5 % Avkastning på pensjonsmidler 6,0 % 6,0 % Lønnsregulering 3,5 % 3,0 % 28 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Fortsetter fra forrige side 31.12.2005 31.12.2006 (antall) 31.12.2006 31.12.2005 G-regulering 3,0 % 2,5 % Pensjonsregulering 2,0 % 2,0 % Frivillig avgang: ­ for ansatte under 45 år 2,0 % 2,0 % ­ for ansatte over 45 år 0,0 % 0,0 % Andel som benytter AFP-ordningen 0,0 % 10,0 % Sammensetning av pensjonskostnad: 2005 2006 mill. kr 2006 2005 5 5 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 5 2 3 Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 3 2 (2) (3) Forventet avkastning på pensjonsmidler (3) (2) 1 - Virkninger av endr. i estimater og pensjonsprinsipper - 1 1 1 Periodisert arbeidsgiveravgift 1 1 7 6 Netto pensjonskostnader etter NRS 6 7 (2) 1 Andre pensjonskostnader 1 (2) 5 7 Sum pensjonskostnader 7 5 Regnskapsført pensjonsforpliktelse (-midler) pr. 31.12. fremkommer slik: 31.12.2005 31.12.2006 mill. kr 31.12.2006 31.12.2005 51 55 Brutto forpliktelser 55 51 (43) (47) Markedsverdi av pensjonsmidler (47) (43) 8 8 Estimert pensjonsforpliktelser 8 8 (6) (8) Ikke resultatført estimatavvik (8) (6) 1 - Arb.giveravgift av estimert forpliktelse - 1 3 - Regnskapsført pensjonsforpliktelse/(-midler) - 3 Endring i regnskapsførte pensjonsforpliktelser (-midler) fremkommer slik: 2005 2006 mill. kr 2006 2005 5 3 Pensjonsforpliktelse/(-midler) 1.1. 3 5 - - Avgang pga omstrukturering - - 7 5 Årets netto pensjonskostnader 5 7 (2) (3) Korrigert estimatavvik (3) (2) (7) (5) Betalt til sikrede ordninger (5) (7) - - Betalt til usikrede ordninger - - 3 - Pensjonsforpliktelse/(-midler) 31.12. - 3 Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Årsmelding Coop 2006 29

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Portrett: Herborg Kråkevik 7 slag fisk til jul Den store ... - Coop
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon
Utskriftsvennlig pdf - Statskog
Last ned pdf - Cultura Bank
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned priser og spesifikasjoner som pdf
Last ned PDF (1,14 Mb)
Last ned PDF - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Her kan du laste ned årsrapporten til Norges Røde Kors for 2012
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop