Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 8. GODTGJØRELSE TIL STYRE, TILLITSVALGTE, ADM.DIREKTØR OG LEDENDE ANSATTE Morselskap: Lønn og annen godtgjørelse: (tusen kr) 2006 2005 Kontrollkomité 96 89 Representantskapet 430 316 Styret 074 1 085 Ledende ansatte 14 226 1 614 *) Sum 15 826 3 104 *) 2005 inneholder kun lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør. Konsernledelsen og adm. direktør er medlemmer at Coop NKL BAs pensjonsordning. Denne ordningen gir en estimert pensjon på 66 prosent inklusive ytelser fra Folketrygden. Adm. direktør kan fratre med 66 prosent pensjon ved fylte 62 år dersom partene ikke avtaler annet. Ved fratredelse etter 62 år betaler Coop NKL BA pensjonspermien frem til 67 år som om han hadde stått i stillingen frem til fylte 67 år. Adm. direktør kan gå over i annen stilling i Coop NKL BA med rett til å oppebære dagens lønn, etter initiativ fra styret. Sluttvederlag er avsatt, men ikke utbetalt til Bernt Aas og Øystein Kahrs og utgjør henholdsvis 3.872 tusen kroner og 600 tusen kroner. I tillegg har selskapet en pensjonsforpliktelse til Bernt Aas på 4.600 tusen kroner inkludert under andre ytelser. Det er gitt et billån til Øystein Kahrs. Utover dette er det ikke gitt lån eller garantier til styret og ledelse. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner med styret og ledere i Coop NKL BA. Ledende ansatte (tusen kr) Lønn Pensjonspremie Andre ytelser Nils Arild Steigedal, administrerende direktør 8.11-31.12.2006 236 1 105 130 Bernt Aas, administrerende direktør 1.1-8.11.2006 5 480 598 4 614 Øystein Kahrs, viseadministrerende direktør 1.1-15.9.2006 1 097 359 608 Sum 6 813 2 062 5 351 Styret (tusen kr) Styrehonorar Husby, Bull Lisbeth, styreleder 500 Karlsen, Reidar, nestleder 174 Kvamme, Laura 149 Opheim, Geir Olav 63 Falch, Odd 63 Asper, Annette 31 Rinter, Aage M 31 Stangeland, Sigrunn Undheim 63 Sum 1 074 30 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Coop NKL BAs honorar til revisor for 2006 utgjør 480 tusen kroner for ordinær revisjon, 132 tusen kroner for skattemessig bistand og 822 tusen kroner for andre tjenester. Coop NKL konsernets honorar til revisor for 2006 utgjør 1 088 tusen kroner for ordinær revisjon, 132 tusen kroner for skattemessig bistand og 1 230 tusen kroner for andre tjenester. 9. TAP PÅ FORDRINGER Delkredereavsetningen er beregnet til å dekke påregnelige tap på kundefordringer, andre kortsiktige og langsiktige fordringer. Morselskap Avsetningene er: Konsern 2005 2006 mill. kr 2006 2005 61 46 Delkredereavsetning 31.12. 46 61 44 61 Delkredereavsetning 1.1. 61 44 17 (15) Endring i delkredereavsetning (15) 17 9 - Konstaterte tap - 10 - (4) Inngått på tidligere tap (4) - - 1 Neddiskontering av lån Samvirkelag 1 - - - Neddiskontering av lån tilknyttede selskap - - 26 (18) Tap på fordringer (18) 27 Årsmelding Coop 2006 31

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF (1,04 Mb)