Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 11. FINANSIELLE POSTER Morselskap Konsern 2005 2006 (mill. kr) 2006 2005 48 54 Renteinntekter fra datterselskap - - 7 10 Renteinntekter fra tilknyttede selskap 10 8 3 5 Renteinntekter fra samvirkelag 5 3 26 34 Renteinntekter fra andre 43 30 16 17 Avkastning på obligasjoner 17 16 43 37 Avkastning på omløpsaksjer 37 43 1 - Andre finansinntekter 4 13 144 157 Sum finansinntekter 116 113 50 64 Rentekostnader til samvirkelag 64 50 3 5 Rentekostnader til tilknyttede selskap 5 3 18 16 Rentekostnader til andre 29 29 - - Nedskrivning finansielle anleggsmidler - - 3 4 Kurstap på omløpsaksjer 4 3 4 11 Kurstap på obligasjoner 11 4 1 - Andre finanskostnader 1 1 79 100 Sum finanskostnader 114 90 65 57 Netto finansielle poster 2 23 12. SKATTER Morselskap Konsern 2005 2006 Årets skattekostnad 2006 2005 - - Betalbar skatt 1 1 - - Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag 2 - 13 6 Endring i utsatt skatt 6 7 3 4 Formuesskatt 4 3 16 9 Skattekostnad 12 11 34 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Fortsetter fra forrige side Morselskap Konsern Beregning av årets betalbare skatt 2005 2006 (mill. kr) 2006 2005 390 119 Resultat før skattekostnad 100 387 (48) (18) Permanente forskjeller (20) (132) (297) (85) Resultatandeler fra DS og TS (79) (216) (80) (24) Endring midlertidige forskjeller 19 (86) - - Avsetning felleseiet ansvarskapital - - - - Framførbare underskudd (18) (3) (35) (7) Grunnlag betalbar skatt 3 (50) - Skatt 28% - - Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes (16) 8 Sum midlertidige forskjeller 94 75 (10) (10) Ubenyttet godtgjørelse på aksjeutbytte (10) (10) (37) (41) Ligningsmessig underskudd (55) (58) (63) (43) Grunnlag beregning utsatt skatt 29 6 (17) (12) Utsatt skatt/(utsatt skattefordel) 8 2 (1) 6 Endring utsatt skatt 6 11 Midlertidige forskjeller: 2 0 Varige driftsmidler 42 64 (57) (45) Kortsiktige fordringer (50) (60) (6) (4) Avsetninger for forpliktelser (4) (5) 170 136 Gevinst og tapskonto 187 208 (124) (78) Avsetning etter god regnskapsskikk (81) (131) (15) 8 Sum midlertidige forskjeller 94 75 28% 28% Skatteprosent 28% 28% Endring utsatt skatt består av 13 6 Utsatt skatt på ordinært resultat 8 7 Utsatt skatt på balanseførte poster 0 4 13 6 Endring utsatt skatt 8 11 28% 28% Skatteprosent 28% 28% Betalbar skatt i konsernet fremkommer som summen av betalbar skatt i selskapsregnskapene. Årsmelding Coop 2006 35

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned rapport - Petoro
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned rapporten som PDF-fil - Norsk Designråd
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening