Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 13. AVVIKLING AV DATTERSELSKAP Coop NKL BA besluttet i 2002 å avvikle Coop Elektro AB i 2003. Avviklingen skjedde i form av nedleggelse av selskapet. Da beslutningen ble fattet i 2002 ble det avsatt for avviklingskostnader i regnskapet til Coop NKL BA. Selskapet ble solgt i 2005. Tallene for 2005 inkluderer i tillegg avvikling av møbelengasjementer. I årsregnskapet presenteres kostnadene i forbindelse med avviklingen, samt resultat av virksomheten i 2005 på egen linje i resultatregnskapet; Avvikling av datterselskap. Nedenfor presenteres tall for avviklet datterselskap: Morselskap Resultatregnskap Konsern 2005 2006 (mill. kr) 2006 2005 - 0 DRIFTSRESULTAT 0 0 Inntekt på investering i datterselskap - - 4 - og tilknyttet selskap - - - - Netto finansielle poster - - 4 0 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 0 0 17 - Avvikling av datterselskap 21 TOTALT FOR AVVIKLET 21 0 DATTERSELSKAP 0 21 14. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Morselskap (mill. kr) 2006 2005 Renter på ansvarsinnskudd 21 21 Utbytte 21 21 Til felleseid ansvarskapital - - Til reservefond 28 94 Til/(fra) utbyttefond / fri egenkapital 62 260 Til/(fra) egenkapital (note 20) 89 353 Sum overføringer 110 374 36 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 15. IMMATERIELLE EIENDELER Morselskap Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 - - Andre rettigheter 3 4 17 12 Utsatt skattefordel - - 17 12 Sum 3 4 16. VARIGE DRIFTSMIDLER Morselskap Konsern Maskiner, Maskiner, inventar, Bygg, inventar, Bygg, biler m.m. tomter Totalt (mill. kr) biler m.m. tomter Totalt 34 55 89 Inngående balanse anskaffelseskost 37 1 698 1 735 - - 0 Tilgang fra nye selskap i konsernet - 76 76 1 4 5 Tilgang i år 2 187 188 12 (12) Reklassifisering 2 (12) 0 (1) - (1) Avgang i år (1) (101) (102) - - - Avgang selskaper i konsernet (51) (51) 46 47 93 Anskaffelseskost 31.12. 49 1 797 1 845 (33) (18) (51) Inngående balanse akk. avskrivninger (35) (251) (286) - - - Tilgang fra nye selskap i konsernet - (14) (14) 1 - 1 Avgang i år 1 2 3 (4) (1) (5) Ordinære avskrivninger i år (4) (31) (35) - - - Avgang selskaper i konsernet 1 - 1 (36) (19) (55) Akk. avskrivninger 31.12. (38) (293) (331) 1 37 37 Inngående balanseført verdi 2 1 447 1 449 10 28 38 Balanseført verdi 31.12. 11 1 504 1 515 10 - 33 % 0 - 2 % Avskrivningssatser 0 - 33 % 0 - 2 % Årets ordinære avskrivninger og nedskrivninger: (5) Ordinære avskrivninger (35) Nedskrivninger (5) - Nedskrivning merverdi (6) (5) Totale av- og nedskrivninger (47) Årsmelding Coop 2006 37

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening