Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 21. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteressene i balansen omfatter: (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Coop Eiendom Vest AS 4 4 Minoritetsinteresser under egenkapital 4 4 22. LANGSIKTIG GJELD Konsern: Gj.snitt Forfall senere Langsiktig gjeld til Kredittinstutisjoner Beløp rente enn fem år DnB NOR Bank ASA 500 3,6 500 Norgeskreditt AS 28 22 Øvrige kredittinstitusjoner 22 - Øvrig langsiktig gjeld 2 - Sum langsiktig gjeld pr. 31.12.2006 553 522 23. PANTSTILLELSER OG GARANTIER Morselskap Pantstillelser: Konsern 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 - - Pantesikret gjeld 542 127 Balanseført verdi på pantsatte eiendeler: - - Eiendom 732 302 Coop NKL BA har avgitt negativ pantsettelseserklæring for sine trekkrettigheter. I Coop Eiendom konsernet er det pantsatt 22 eiendommer til fordel for DnB NOR Bank ASA. Panteobligasjonene er samlet på 500 mill og den bokførte verdien av eiendommene beløper seg til 554 mill. Garantier: 31.12.2005 31.12.2006 (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 45 4 Garantier for videre drift i Samvirkelag 4 45 - Andre garantistillelser 18 - 45 4 Sum Garantier 22 45 Coop NKL BA har garantert for husleie i to bygg i Sarpsborg kommune i hhv 11 og 7 år. Coop Eiendom Utvikling har stilt som kausjonist for 1/3 av lån på 20 mill i tilknytning til Sjøgt. 6 AS. Coop Eiendom Utvikling har avgitt kausjonistansvar for pantegjeld i Sogningen Storsenter AS på kr 11 mill. 42 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 24. COOP NKLs STØRSTE EIERE (mill. kr) Ansvarsinnskudd Medlemmer Coop Øst BA 104 5% 158 076 Coop Trondheim og Omegn BA (TRONDOS) 56 8% 98 325 Coop Hordaland BA 33 5% 63 383 Coop Innlandet BA 30 4% 40 195 Coop Orkla BA 29 4% 39 084 Coop Vestfold og Telemark BA 28 4% 49 345 Coop Nord BA 28 4% 45 100 Forbrukersamvirket Sør BA 25 4% 47 401 Coop Økonom BA 23 3% 32 099 Coop Sogn og Fjordane BA 20 3% 20 731 Coop Haugaland BA 20 3% 36 126 Coop Helgeland BA 17 3% 20 446 Coop Sambo BA 17 2% 27 270 Coop Vestviken BA 16 2% 23 855 Coop Finnmark BA 14 2% 16 672 Coop Høyland og Jæren BA 14 2% 29 903 Coop Nordfjord og Sunnmøre BA (Coop Nord-Sunn) 13 2% 17 127 Coop Møre BA 13 2% 21 559 Coop Inn-Trøndelag BA 13 2% 16 735 Coop Midt Troms BA 12 2% 12 970 20 Største eiere 525 75% 816 402 Alle Coop NKLs 162 eiere 697 100% 1 063 378 Samvirkelagene er organisert i distriktslag. Disse velger representantene til Representantskapet, som er Coops høyeste organ. Det antall representanter hvert distriktslag skal ha, beregnes på grunnlag av antall medlemmer og kjøp i Coop NKL BA siste år, slik at kjøp og antall medlemmer veier likt. 25. KONSERNFORDRINGER OG -GJELD Konsernmellomværende inngår i følgende beløp: Morselskap (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Langsiktige fordringer 882 1 168 Kundefordringer 10 26 Andre kortsiktige fordringer 4 29 Annen kortsiktig gjeld 4 1 Årsmelding Coop 2006 43

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned rapport - Petoro
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening