Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 26. NÆRSTÅENDE PARTER Coop NKL BA har en rekke nærstående parter. Nedenfor er det opplyst om de vesentlige transaksjoner med disse. Opplysningene er gitt for morselskapet og ikke for konsernet. Samvirkelagene er Coop NKL BAs eiere (jfr. note 1) og dermed nærstående parter for Coop NKL BA. De fleste av Coop NKL BAs transaksjoner med samvirkelagene har klare fellestrekk. Disse transaksjonene oppgis aggregert: (mill. kr) 2006 2005 Resultatposter: Salgsinntekter (note 5) 21 212 18 676 Varekjøp fra Coop Norge AS 9 978 17 446 Kjøp av tjenester fra Coop Norge AS 183 1 17 Renteinntekter S-lag (note 10) 5 3 Rentekostnader S-lag (note 10) 64 50 Balanseposter: Lån/ansv. lån S-lag (note 17) 67 35 Kundefordringer S-lag 626 1 486 Forskudd fra S-lag 923 887 Innskudd fra S-lag 388 1 58 Coop NKL BAs transaksjoner med tilknyttede selskaper er som følger: (mill. kr) 2006 2005 Netto finansielle poster 10 7 Lån til tilknyttede selskap 218 254 Vesentlige transaksjoner med nærstående parter: Coop NKL BA har i 2006 solgt aksjene i Sørlandssenteret AS til Forbrukersamvirket Sør BA for 2 millioner kroner. Coop NKL BA har i 2006 gitt markedsstøtte til Coop Øst BA på 12 millioner kroner. Coop NKL BA har i 2006 gitt et lån til Coop Romerike BA med 5 millioner kroner. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 797 millioner kroner til Coop Eiendom AS. Det er en reduksjon på 278 millioner kroner fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 80 millioner kroner til Coop Eiendom Vest AS. Det er uendret fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 93 millioner kroner til Innlandet Eiendomsutvikling AS. Det er uendret fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 70 millioner kroner til IEU Valdres Eiendom AS. Det er en økning på 4 millioner kroner fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 6 millioner kroner til Tranby Eiendom AS. Det er en økning på 6 millioner kroner fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 45 millioner kroner til Region Øst Eiendom AS. Det er en reduksjon på 21 millioner kroner fra 2005. Coop NKL BA har pr. 31.12.2006 gitt lån på 4 millioner kroner til Sjøgata 6 AS. Det er uendret fra 2005. 44 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 27. SAMVIRKELAGENES GARANTIFOND AL Samvirkelagenes Garantifond AL eies av de kooperative distriktslagene og Coop NKL BA. Gjennom vedtektsendringer i Coop NKL BA er det tydeliggjort at distriktslagene er organer i Coop NKL og derav følger at Coop NKL er 100% eier av fondet. Coop NKL BA har imidlertid ikke bestemmende myndighet i Garantifondets styre. Tall fra Samvirkelagenes Garantifond AL sitt regnskap: Resultatregnskap: (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Driftsinntekter: Avgift 12 12 Sum driftsinntekter 12 12 Driftskostnader: Tap på garantiansvar (2) 13 Andre driftskostnader 0 0 Sum driftskostnader (2) 14 Finansinntekter-/kostnader 15 15 Årets under-/overskudd 29 13 Balanse: (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Anleggsmidler Obligasjoner 339 311 Omløpsmider 18 19 Eiendeler 358 330 Egenkapital 357 329 Gjeld Påløpte, ikke utbetalte tap 1 1 Gjeld og egenkapital 358 330 Årsmelding Coop 2006 45

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet