Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 28. INNLANDET EIENDOMSUTVIKLING KONSERN Morselskap Resultatregnskap Proforma konsern 36 Driftsinntekter 181 36 Sum driftsinntekter 181 - Vareforbruk 104 - Personalkostnader 10 3 Avskrivninger 6 2 Andre driftskostnader 10 5 Sum andre driftskostnader 129 31 Driftsresultat 52 Inntekt på investeringer i datterselskap 42 og tilknyttede selskap -1 -11 Finansielle poster 20 31 Sum finansposter 20 61 Ordinært resultat før skatt 72 6 Skattekostnad 8 56 Årets resultat 64 - Minoritet 7 - Majoritet 57 Overføringer - Minoritetsinteresser 7 50 Avsatt til utbytte 50 6 Avsatt til annen egenkapital 7 56 Sum overføringer 64 46 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Morselskap Balanse Proforma konsern - Immaterielle eiendeler 0 141 Varige driftsmidle 415 129 Finansielle anleggsmidler 32 270 Sum anleggsmidler 447 - Varebeholdning 35 52 Kortsiktige fordringer 49 26 Bankinnskudd 122 78 Sum omløpsmidler 206 347 Sum eiendeler 653 50 Innskutt egenkapital 50 15 Opptjent egenkapital 15 - Minoritetsinteresser 8 65 Sum egenkapital 72 5 Avsetning for forpliktelser 9 220 Langsiktig gjeld 448 59 Kortsiktig gjeld 124 283 Sum gjeld 580 347 Sum egenkapital og gjeld 653 Innlandet Eiendomsutvikling har eierandeler i følgende selskap pr 31.12.06: IEU Østfold AS 00 % Gudbransdalen Eiendom AS 00 % Nordic Retall Park AS 00 % IEU Prosjekt AS 00 % Innlandet Prosjekt AS 00 % Innlandet Prosjekt AS 2 00 % Innlandet Prosjekt AS 3 00 % Innlandet Prosjekt AS 4 00 % Innlandet Prosjekt AS 5 00 % IEU Raufoss Kjøpesenter AS 00 % Consept Bygg AS 75 % Region Øst AS 00 % Moss Trafikkstasjon AS 00 % Skoggt Utvikling AS 00 % Moss Parkering Holding AS 00 % IEU Valdres Eiendom AS 50 % Moss Parkering AS 50 % IEU Møbelinvest AS 50 % IEU Ringerike 50 % IEU Østviken Eiendomsutvikling AS 50 % Årsmelding Coop 2006 47

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet