Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Årsberetning for

Årsberetning for Coop NKL BA 2006 Samvirkeideene og egenarten – grunnlaget for Coop Det norske forbrukersamvirket er samlet under fellesbetegnelsen Coop. Samvirke er en virksomhetsform som bygger på brukernes eierskap og styring. Det er forbrukerne som gjennom medlemskap eier Coop i Norge, og som får del i overskuddet virksomheten skaper. Samvirke som form har sitt opprinnelige utgangspunkt i England, der en gruppe tekstilarbeidere i Rochdale i 1844 dannet verdens første samvirkelag basert på det vi i dag kjenner som samvirkeprinsippene. En antar at virksomhetsformen nådde Norge rundt 1850, og i 1906 dannet norske samvirkelag fellesorganisasjonen Norges Kooperative Landsforening (NKL), i dag Coop NKL. Coop i Norge skal sørge for at medlemmene har tilgang til gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Coop skal også være interesseorganisasjon for medlemmene der disse kan påvirke sine interesser som forbrukere gjennom organisasjonens ulike fora. Coop drives etter samvirkeprinsippene som beskrevet i vedtektene for Coop NKL og normalvedtekter for samvirkelag: • Åpent medlemskap. • Virksomheten styres etter demokratiske regler, hvert medlem har én stemme. • Overskuddet brukes til fellesgoder og til å styrke virksomheten, samt fordeles etter kjøp til hvert medlem. • Informasjon og opplæring om kooperativt arbeid blant medlemmer, og samvirke mellom samvirker. • Arbeid for bærekraftig utvikling etter retningslinjer vedtatt av medlemmene. Coops kjerneverdi Coops verdier er samlet i Nordisk Verdikompass. Kjernen i verdikompasset er at Coops virksomhet skal drives med tiltro til egenarten som medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere. Coops fire nøkkelverdier Innflytelse: Coops virksomhet formes av medlemmenes meninger, medarbeiderens synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen. Omtanke: Coop viser omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Ærlighet: Coop holder det en lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i Coops butikker og ha tillitt til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg. Nytenking: Coop skal dra nytte av ny kunnskap og teknologi, og påvirke utviklingen i forbrukernes interesse. Det er forbrukerne som gjennom medlemskap eier Coop, og som får del av overskuddet virksomheten skaper Årsberetning Coop 2006

Viktige hendelser i 2006 Coop Norden Tross økt konkurranse og mer krevende kunder har samvirkelagene hatt stabil og god lønnsomhet de siste årene. Det synes som om Coop Nordens sentrale funksjoner og innkjøp samt Coop Norges nasjonale tilpasninger har gitt samvirkelagene økt konkurransekraft. Konsernet sliter fortsatt med virksomheten i Sverige og lønnsomheten samlet sett. Eierne er derfor enige om en kraftig omorganisering der en fokuserer virksomheten mot innkjøpsfunksjonen. En har i 2006 sett flere fusjoner og vilje til sammenslåing. 100-årsjubileum Coop NKL feiret hundre år under parolen ”Coop – litt ditt i 100 år”. Jubileet ble markert i alle ledd i organisasjonen gjennom gode medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene, medieomtale, personalaktiviteter og stor jubileumsfeiring i Oslo 27. juni hvor blant annet H.K.H Kronprins Haakon deltok. Ny kjede Coop Extra ble etablert som ny kjede med åpning av første butikk i Halden. Konseptet bygger på lavpris og stort utvalg. Strategi Coop NKL har arbeidet med ny strategiplan gjennom en bred og godt forankret prosess der samvirkelagene har kommet med innspill. Strategiplanen ble godkjent av Coop NKLs representantskap 1. mars 2007. Samvirkelagsstruktur Utviklingen går mot et mer rasjonelt og robust samvirkelags- Norge slik Coop NKLs plan for samvirkelagsstruktur tilsier. En har i 2006 sett flere fusjoner og vilje til sammenslåing. Medlemsfordeler Det ble inngått nye drivstoffavtaler med Esso og Statoil for medlemmene. Disse trer i kraft fra mai 2007. Tilsvarende avtale med Hydro Texaco avvikles fra samme tidspunkt. Det er også lansert nye reisemål innenfor medlemstilbudet Hotellkupp, og en egen låneportal har blitt testet ut blant medlemmer i Hordaland med stor suksess. Låneportalen gjør det enklere å sammenlikne bankenes ulike lånetilbud og bytte leverandør av lånetjenester. Årsberetning Coop 2006

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned årsmelding - Coop
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Økokrim
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening