Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Administrerende

Administrerende direktør Nils Arild Steigedal Coop – forbrukernes egen butikk Målet med Coop er å gi brukernytte til sine medlemmer, eierne, gjennom å forsyne disse med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet. Dette er utgangspunktet for all Coops virksomhet og må være styrende for det vi gjør til daglig. Virksomhetsideen er altså både utgangspunkt og målsetting for all virksomhet i Coop. Om vi lykkes, kan kun måles på bakgrunn av om vi har virkeliggjort formålet. Coop er eid av over én million forbrukere, flere om vi regner med alle som bor i en husstand der flere deler på ett medlemskap. Det gjør Coop til en norsk forankret virksomhet, noe som setter sitt preg på mål, strategi og måten vi driver på. Likevel har vi blikket vendt utover for å sikre medlemmene størst mulig brukernytte til enhver tid. Endringen av Coop Norden forandrer ikke dette. Det er kun en tilpasning for i framtida å kunne gi enda bedre brukernytte. Forbrukersamvirket i Norge er samlet under fellesnavnet Coop, og grunnmuren i virksomheten er medlemmene, forbrukere som har organisert seg. Disse er organisert i ulike regionale samvirkelag, mange små og noen store. Dette gir lokal tilhørighet og mulighet for å tilpasse driften til de lokale forhold og kunder på stedet. Virksomhetens beslutninger tas lokalt, og pengestrømmen blir i stor grad værende i området der den fremmer utvikling og trygghet. Coop er altså merket på en kooperativ virksomhet bygd på samvirkeprinsippene og som er organisert som en føderasjon. Samvirkelagenes medlemmer deltar i lagets demokratiske beslutningsprosess om den videre utvikling. Medlemmene er likeverdige med én stemme hver. I et samvirkelag er medlemmene eiere og har reell innflytelse på virksomheten om de ønsker det. Virksomheten er et felleseie og kan ikke kjøpes opp av investorer. Fokus på brukernytte Egenarten er et viktig begrep i Coop. Det handler om hvor en kommer fra og hvilke verdier og prinsipper en er tuftet på. Det handler i stor grad om å være en virksomhet som er bygd ut i fra ønsket om å ta samfunnsansvar for å gi eierne brukernytte. Det gjelder så vel i det lokale, nasjonale og det globale. Tiltro til egenarten som medlemseid virksomhet gjennom økonomisk effektivitet og profesjonell drift som søker å maksimere brukernytten, er verdier Coop vektlegger. Selv om Coops medlemsmasse stadig vokser, har vi en utfordring knyttet til det å få våre egne eiere til å bli enda mer lojale. Vi vet at Coop har det mest attraktive og mest anvendte medlemskortet i norsk detaljhandel. Det gir muligheter. Vi registrerte i fjor en økende andel medlemmer som bruker medlemskortet gjennom året. Totalt brukte eierne medlemskortene sine over 90 millioner ganger i fjor! I 2006 fikk vi totalt 64.319 nye medlemmer innmeldt i samvirkelagene. Ved årets utgang hadde samvirkelagene 1.063.378 medlemmer. Det bekrefter folks oppslutning om Coop i Norge. Den økte medlemshandelen gir økt kjøpeutbytte. I fjor utbetalte samvirkelagene hele 462 millioner kroner i kjøpeutbytte, noe som er en økning på 4,8 prosent fra året før. Alt dette skyldes at flere medlemmer bruker medlemskortet sitt, men også i stor grad økt gjennomsnittlig handel. Medlemmer som konsentrerer sitt kjøp i samvirkelagene, får økonomiske fordeler. I tillegg til kjøpeutbytte fikk medlemmene bonus hos samarbeidspartnere på til sammen 86,5 millioner kroner, en økning på hele 7,2 prosent. Samfunnsansvar er brukernytte Samvirkelagene, Coop NKL og Coop Norge har i løpet av året deltatt i og bidratt til ulike prosjekter over hele landet innenfor nærings- og kulturliv, idrett og helse. Ved å være en aktiv medspiller i samfunnet bidrar Coop til at Norge fortsatt skal være blant verdens beste land å bo i – helt i tråd med Coops egenart og verdikompassets mål om omsorg, innflytelse, ærlighet og nytenking. Dette igjen gir brukernytte. Konkurransesituasjonen i Norge skjerpes stadig. For hvert år opplever vi at det stilles stadig nye krav til at vi forbedrer oss. Vi i Coop må som alle andre, alltid skape resultater. Det gjør vi gjennom god drift. Klarer vi det, vil vi beholde markedsandelen Årsberetning Coop 2006

på rundt 25 prosent. Godt drevne, selvstendige samvirkelag med fokus på sitt lokale marked er avgjørende. Coop har hundre svært vellykkede år bak seg og er i dag én av verdenes mest vellykkede forbrukersamvirker. Den kooperative eiermodellen har vært og er fortsatt Coops styrke. Medlemmene og deres tillitsvalgte gir oss dynamikk og utvikling. Samvirkelagene strever i all sin virksomhet etter at medlemmene (eierne), uansett butikkprofil, skal kunne føle at de handler i sin egen butikk. Samvirkelagenes totalomsetning i 2006 var 31,8 milliarder kroner. Coop NKL omsatte med samvirkelagene for 21,2 milliarder kroner. Hovedsakelig er dette omsetning av dagligvarer. Coop i Norges utfordringer de nærmeste årene Den internasjonale konkurransen vil skjerpes ytterligere i de nærmeste årene. Varehandelens kompleksitet vil tilta og kunnskapsbasert lederskap blir en stadig viktigere faktor. Coop i Norge må forberede seg på å ta utfordringene gjennom å utvikle sin forretningsvirksomhet videre. Coop NKLs oppgave som vareanskaffer og serviceorganisasjon for samvirkelagene vil få en viktig rolle i årene som kommer. Coop NKL vil bli et stadig mer utpreget service-, kunnskaps- og anskaffelsessenter for varer og tjenester for alle samvirkelag. Med slagordet ”litt ditt” skal samvirkelagene og Coop sentralt fortsatt utvikle sitt tilbud til medlemmene. Vi må investere i å forstå medlemmenes ulike behov og de behov som vil oppstå. Medlemskonseptet i kombinasjon med kjedekonseptene og samvirkelagenes regionale butikksstruktur gir Coop en sterk posisjon og en positiv konkurransefaktor. Det er nå en felles nordisk vilje til å føre de nasjonale selskapene tilbake til eierorganisasjonene kombinert med en videreutvikling av innkjøpsfunksjonen. Dette vil styrke vår posisjon. Vi bevarer og videreutvikler felles innkjøp, og kommer nærmere markedet med logistikk, vareforsyning og kjededrift. Samordnet innkjøp har allerede gitt samvirkelagene i Norge store fordeler. Nå skal vi ta et nytt skritt. Vår vektsmulighet i årene framover vil være å satse på vår driftsmodell kombinert med store og sterke regionale samvirkelag som har muskler og kapital til å ta ansvar for den kooperative utviklingen i sitt markedsområde. Etableringer i nye markeder, videreutvikling av eksisterende profiler, omprofileringer og tilpasninger, vil være viktige faktorer. Vår vekst innen eiendom er et virkemiddel til butikkutvikling. Samarbeid med gode partnere som Statoil, Esso, KappAhl, Netcom med flere skal gi medlemmene fordeler som er unike i markedet. Samarbeidspartnerne har komplettert Coop, gitt oss en tilvekst som vi er tilfreds med. Nytt i begynnelsen på 2007 er et tilbud om låneformidling. Det er i medlemmenes interesse å skaffe seg de gunstigste lån i markedet. Dette vil vi hjelpe til med. Samtidig arbeider vi hardt med å utvikle låneinnskuddsmulighetene slik at de blir lettere tilgjengelige for medlemmene. Våre innskuddmuligheter er et konkurransedyktig tilbud som medlemmene kan benytte seg av. Samspillet i organisasjonen Skal vi lykkes, må vi utvikle vårt samspill og vår kommunikasjon. Den løpende dialog mellom alle ledd, både administrativt og blant medlemmer og tillitsvalgte, er og skal være vår styrke. Alt handler om medlemmenes egne butikker, og vi må lytte til medlemmene og deres ønsker når vi utvikler oss videre. Ikke minst gjelder det tilhørighet og utvikling av hver enkelt butikk i dennes lokale marked. Vi må utnytte vår totale styrke både nasjonalt og internasjonalt for å få de beste vilkårene, men like viktig er det å tilpasse butikkene til medlemmenes behov og ønsker. Skal vi lykkes med dette, er vi avhengig av dialogen. Her ligger én av våre suksessfaktorer. Kooperativt eierskap er vår suksessfaktor og må speile det vi gjør, og da skal vi lytte til medlemmene som også er brukerne. Til alle samvirkelag og deres medlemmer, tillitsvalgte og ansatte vil jeg rette en stor takk for deres vilje til å se sammenhenger og å bruke Coop NKLs tjenester. Jeg vil også rette en stor takk til alle som i året som har gått, har bidratt til at Coop fortsatt er én av Norges største dagligvareaktører og ikke minst den største folkebevegelsen. De tillitsvalgte og ansatte i Coop NKL skal også ha sin hjertelige takk for godt arbeid og gode beslutninger. Vår fordel er at vi møter eierne våre hver dag i butikk. Det gir brukernytte. Oslo, 21. mars 2007 Administrerende direktør Årsberetning Coop 2006

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned rapport - Petoro
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Last ned Statskogs skogstrategi for utskrift her (pdf, 6 MB)
Last ned årsmelding - Coop
Last ned PDF - Økokrim
Portrett: Herborg Kråkevik 7 slag fisk til jul Den store ... - Coop
Last ned kvartalsrapporten her – 2. kvartal 2012 ... - SpareBank 1