Lommesosionomen - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Lommesosionomen - Vestre Viken HF

Lommesosionom

Økonomiske ytelser og andre rettigheter for kreftpasienter og andre langvarig syke

FOLKETRYGDEN

Sykepenger:

G = 75.641,-

Vilkår: Søknad til: Varighet: Dekningsgrad: Viktig å huske på:

Arbeidsufør p.g.a. sykdom NAV lokal/ trygd 52 uker 100 % Det ytes ikke sykepenger fra

4 uker i arbeid, forutsetter NAV blankett 08-07.04 65 % folketrygden utover 6 X G = kr. 453.846,-

inntekt over 50% av G

Midlertidig uten arbeid kan også ha rettigheter

Etter 52 uker på sykepenger: OBS! Nedgang i inntekt!!!!!!!

Arbeidsavklaringspenger arbeidsevnen nedsatt min 50% og NAV lokal/trygd inntil 4 år 66 % Meldekort må sendes NAV hver 14. dag

f.o.m. 01.03.10 aktiv behandling/tiltak/arbeidsøker/ NAV blankett 11-13.05 Kan

Rehabiliteringspenger

påvente av uførepensjon/student

opphørte 01.03.10

Arbeidsavklaringspenger har erstattet disse

Yrkesmessig attføring

opphørte 01.03.10

ytelsene.

Tidsbegrenset uføreytelse

opphørte 01.03.10

Varig uførepensjon Helt eller delvis varig NAV lokal/ trygdekontor til 67 år tilsv. Kortere saksbehandlingstid ved

arbeidsufør p.g.a. sykdom, NAV blankett 12-06.05 alderspensjon kurantsak: bl.a. langtkommet kreft med spredning

min. 50% arbeidsufør Bestill service- Skattefordel, honnørkort, kan utløse forsikring

beregning hos Lån i lånekassen kan bli ettegitt helt eller delvis

NAV trygd Pårørende kan få utbetalt pensjon etter avdøde

TJENESTEPENSJONER

Arbeidsavklaringspenger

Uførepensjon

Alderspensjon

Vilkår: Søknad til: Varighet: Dekningsgrad: Viktig å huske på:

Forutsetter medlemskap Statens pensjonskasse max 66% Kommer i tillegg til folketrygden

Gjelder også ved arbeidsuførhet KLP max 70% Kan benyttes alene hvis pasienten har lavere

mindre enn 50% Oslo Pensjonsforsikring uføregrad enn 50%

m.m.

11.01.2011

KSLB

HELSEREGION SØR-ØST


FOLKETRYGDEN Vilkår Søknad til: Varighet: Viktig å huske på:

Hjelpestønad Ved behov for pleie og tilsyn NAV lokal/ trygd revuderes etter Sats 1 Pleie: hjelp til hygiene, medisiner, mating,

mer enn 2,5 t. pr. uke NAV blankett 06-04.04 3 år , bortfall kr.1.113,- Tilsyn: for å huske medisiner, måltider,

Varig tilstand, i 3 år eller resten kun ved pr. mnd. om natten p.g.a. fysisk og psykisk plager

av livet.

vesentlig endr.

Grunnstønad Ved ekstrautgifter p.g.a. NAV lokal/ trygd revuderes etter Sats 1- 6 Klesslitasje: tekstiler i vid forstand, som ved

Transport Diett sykdomm/funksjonshemning NAV blankett 06-03.04 3 år , bortfall sats 1 kr. 621,- inkontinens, hudsykdommer, laryngektomerte

Telefon Proteser Varig tilstand, 3 år eller resten kun ved pr. mnd. Transport: merk. de mellom 67 - 70 år

Slitasje på klær og sengetøy av livet. vesentlig endr. Telefon: øk. vurdering, tilsv. minstepensjon

Drift av tekniske hj.middel

Ekstrautgiftene skal sannsynliggjøres eller

Førerhund

dokumenteres.

Parkeringstillatelse

for forflytningshemmede

Vilkår: Søknad til: Varighet: Viktig å huske på:

vesentlig nedsatt forflytnings- Eget skjema som sendes til Varig og Parkerings- Kan søkes av pas. selvom vedk. ikke kjører

evne Trafikketaten/kommunen midlertidig bevis selv. Dokumenteres med legeerklæring

TT-transport

Vilkår Søknad til Varighet Viktig å huske på:

vesentlig nedsatt forflytningsevne Eget skjema som sendes til endringer 6 - 67 år: 150 reiser i året med mulighet for flere (Oslo)

og manglende reiseevne kommune/bydel/fylke skal meldes over 67 år: 50 reiser pr. år. Dokumenteres med legeerklæring

SOSIALHJELP Vilkår: Søknad til: Varighet: Sats Oslo 2011 Viktig å huske på:

Livsopphold Når det ikke er andre muligheter Eget skjema som sendes til Etter behov Sats for Livsoppholdsbeløpet skal dekke:

Husleie for inntekt eller ved lavere inntekt NAV sosial i bydelen der enslig: utgifter til mat, klær, ordinær egenandel

Strøm enn "Norm i Oslo" pas. bor. 5.681,- på helsetjeneste og medisiner, transport,

ektepar/samb: avis, TV, tlf., hobbies

8.918,- Nødhjelp

ensligforsørger: Korttidssats Barnetillegg

Ekstra stønad til : 6.469,- Det kan søkes om ekstra stønad ved høyere

Egenandeler, medisiner, pr. mnd. utgifter til lege/medisiner enn den

fysioterapi og annet

Som over

i tillegg: husleie ordinær egenandel. Må dokumenteres med

og strøm kvittering og behov (legeerklæring)

11.01.2011

KSLB

HELSEREGION SØR-ØST


Egenandeler NB! Automatisk frikortordning for egenandelstak 1 fra 01.01.11 d.v.s. Kvitteringskort for egenandeler skal ikke lengre benyttes

Ordning

Beløp p.år:

Hvilke utgifter er godkjente egenandeler:

Engenadelstak 1

1.880,- d.å Frikort tilsendes etter oppfylt beløpsgrense Lege, transport til avtaler i helsevesentet, psykolog, blå resept og lab. røntgen

Egenandelstak 2

2560,- d.å. Frikort søkes etter oppfylt beløpsgrense Fysioterapi, opptrening, enkelte former for tannbehandling, behandlingsreiser til

utlandet i regi av Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Bidragsordningen

For alle (§5-22)

For pasienter med kreft

Pasienter med behov for palliativ

behandling i livets sluttfase

1600,- d.å. 90% over 1600,- refunderes, ikke eget frikort

gjelder alle reseptbelagte, markedsførte, ikkevanedannende

egen bestemmelse for kroniske smerter og alvorlig psykiske lidelser: da må det

begrunnes og sendes søknad til Nav trygd.

medikamenter og med.forbruksmateriell Pasienten må legge ut for beløpet som refunderes av Nav etter kvittering

§ 5-14 blåreseptordningen næringstilskudd, kvalmestillende, stoppende og avførende legemidler

smertestillende, stomiutstyr…Se www.legemiddelverket.no/refusjonslisten

§ 5-14 blå resept refusjonskode -90 for medisiner og sykdommer med rett til blåresept

uten egenandel for pasienten

avførende/stoppende

beroligende

kvalmestillende

søvnfremkallende

smertestillende

hostestillende

muskelrelakserende antibiotika, soppmidler mm

metadon, morfin (apotekfremstilt mikstur, innhold til smertekassetter)

uregistrerte, vanedannende legemidler

vanedannende apotekfremstilte legemidler


1

Er pasienten i arbeid?

Nei Ja

Heltid

Deltid

Er

pasienten

sykemeldt?

Første sykemelding:

Hvem følger opp

Nsykemeldingen:

2

Hva får pasienten i stede for lønn?

Sykepenger, gradert

Sykepenger, helt

Arbeidsavklaringspenger

Uførepensjon, varig, gradert

Uførepensjon, varig, helt gradert

Alderspensjon:

Sosialhjelp:

Annet:

Er pårørende i arbeid:

Nei Ja

Heltid

Deltid

3

Har pasienten/familien opplevd nedgang i inntekt p.g.a. sykdommen?

4

Nei

Ja

Er dette

håndterbart for

pasientens/

Har pasienten/familien opplevd økning i utgifter p.g.a. sykdommen?

Nei

Nei

Ja

Er dette

håndterbart for

pasientensfamilie

Pasienten bør henvises til sosionomtjenesten

for infomasjon, råd og veileding om

økonomiske rettigheter og andre muligheter.

Pasientens lege fyller ut internhenvisning til

sosionom.

Nei

More magazines by this user
Similar magazines