Bærekraftig overvannshåndtering - Hageselskapet

hageselskapet.no

Bærekraftig overvannshåndtering - Hageselskapet

Boligplanlegging i by

15. – 17. oktober 2012

Bærekraftig

overvannshåndtering

Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Svein Ole Åstebøl, COWI AS

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Bærekraftig overvannshåndtering i by

• Utnytte overvannets rekreasjons- og

opplevelsesmessige verdi

• Utnytte overvannets økologiske verdi

(flora/fauna)

• Skape identitet og liv i by- og landskapsrommet

• Redusere flom og overløp på avløpsnettet

• Redusere forurensningsutslipp til resipient

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Bærekraftig overvannshåndtering - fra lukket til åpen

løsning.

• Rekreasjon og opplevelse

• Økologi – blå/grønne løsninger

• Bedre flomsikkerhet – fordrøyning/flomv eier

• Redusere forurensning

• Lavere kostnad

”VANN GIR LIV”

Tradisjonell løsning:

• Økt avrenningsintensitet og vannmengde

• Økt risiko for flom og oversvømmelse

• Utslipp av forurensninger

• Regnvannet fjernes fra miljøet og menneskene

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Klimaendring – hva har vi i vente ?

1. 12 % økning i årsnedbør (vest/øst)

2. Vår +14%, sommer +2/-5%, høst

+19%, vinter +14/+18%

3. Ekstremnedbøren øker mer en

årsnedbøren

4. 50 -100 % økning i overløpsutslipp

5. 50 -100 % flere bygninger flomskades

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Avløpstekniske anlegg eller bynatur ?

Roskilde

Bjølsen

Ilaparken (Multiconsult)

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Hva skjer på området ?

Kildeparken, Ålborg

Brøset, Trondheim

Fornebu, Oslo

COWI

COWI

Bjørbekk & Lindheim/Norconsult

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Overvann i planleggingen

Overvann – kommunedelplan

• Ny bydel Fornebu – Bærum

• Ny bydel Haukås - Bergen

• Ny bydel Stavsberg – Hamar

• Ny bydel Urridaholt - Reykjavik

Mulighetsstudier overvann – områdeplan/-regulering

• Bydel Fagerheim, Haugesund

• Fortetting bydel Kjeller, Skedsmo

• Fortetting Lillestrøm by, Skedsmo

• Bydel Furuset og Ensjø, Oslo

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Kommunedelplan Stavsberg, Hamar

Bestemmelser:

• Felles overvannsplan for hele utbyggingsområdet før reguleringsplan

- påslippskrav

- fordrøynings- og infiltrasjonskrav

- krav til terrengforming

- overvannet skal ikke tilføres avløpssystemet

- sikre en god, åpen og lokal overvannshåndtering

• Overvannsplanen skal samordnes med plan for grøntstruktur og felles

formingsveileder

• Materialvalg og utforming av overvannsløsninger

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Åpen overvannshåndtering:

Oppsamling, transport, fordrøyning og rensing av overvann i åpne

løsninger

Åpne løsninger:

Renner, kanaler, dammer, våtmark, infiltrasjon

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Konsepter vannløsninger

By – rekreasjon/lek - takvann

Bynatur – blå-grønn løsning

Alternative vannløsninger:

Grønne tak

Tørt basseng

Underjordisk

basseng

Infiltrasjonsarealer/

regnbed

Perkolasjons

-magasin

Permeable

dekker

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Bygningsnivå: renne, kanal, grønne tak, regnbed

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Takvann – dam i boområder

Bo 01, Malmø

Bjølsen,Oslo

Takvannsdam, Fornebu

Malmø, dam i eldre boområde

Takvannsdam, Fornebu

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Overvann i gårdsrom

Chr. Kroghs gt., Oslo

Plan/foto: Dronninga Landskap

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Håndtering overvann fra veg og gate

Infiltrasjon på P-plass

Veidam i byområde, Fornebu

Rensefilter veivann, Fornebu

Infiltrasjon langs gate, Växsjö

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Flomvei

Oul, Helsinki

Oul, Helsinki

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Åpne overvannsløsninger – tvil og tro

• Insektsplager

• Lukt

• Algevekst

• Vinterdrift

• Forsøpling

• Drukningsfare

• Drift og vedlikehold

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Barn og dammer

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Planlegging - sikkerhet

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Sikkerhet dammer

• Krav om maks. 20 cm dybde uten gjerde gjelder ikke i dag (Brønnloven)

• Åpne vannløsninger skal ikke skape uakseptabel fare - vanndybden er ikke

avgjørende. Utformingen av dammen er viktigere.

• Redusert risiko gjennom utformingen av dammen bør stå sentralt i

plangodkjenningen i kommunen

• Dammer må sees i sammenheng med farer ved naturlige vann.

• "Ikke mulig å bygge seg ut av ulykkesrisiko m/for eksempel. gjerder"

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Drift - renner/kanaler

- Tett bunn - Enkle å krysse

- Unngå tilslamming - Flomveier

- Enkelt renhold - Helårsdrift

- Positivt element i tørr tilstand

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Vannkvalitet i dammer

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Eksempel bydel Fagerheim, Haugesund

vassdrag og overvann

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Fagerheim

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Blå – grønne korridorer

Avrenning fra boligområder og flomvei

Sentraldammen

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Brøset – ny bydel i Trondheim

Takvannsdammer

Rensefilter veivann

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Kildeparken – det blå-grønne boligområde, integrering av åpne

regnvannløsninger i eksisterende boligområde

Strategi verdi - områdenivå:

Strategi struktur – vanntyper/utnyttelse:

- Tett ved bygninger - Takvann

- Mellom bygninger - Veivann

- Landskapsnivå - Blandet vann

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Åpne overvannsløsninger – viktige forutsetninger

• Åpne løsninger stiller andre krav til utforming av utbyggingsområder.

Samordnet planlegging av terrengforming, fallforhold, materialvalg og

vannhåndtering

• Terreng, landskap og vann må komme tidlig i planleggingen

• Definere klare funksjonskrav til enkeltelementene i overvannssystemet

• Tenk drift og vedlikehold fra starten av

• Åpne løsninger krever arealer (tenk sambruk av arealer)

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl


Veiledere/retningslinjer

• Oslo/Bergen/Trondheim kommuner: Retningslinjer for

overvannshåndtering

• Norsk Vann: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering

• Statsbygg: Åpne overvannsløsninger. Erfaringer og anbefalinger.

• KLIF/SFT: Klimaendringer – veiledning om mulig tiltak i avløpsanlegg

• VA-Miljøblad: Diverse blad om overvann og klimaendringer

• Fremtidens byer – utviklingsprogram

• Nettverk for blå-grønne byer

COWI oktober 2012, Svein Ole Åstebøl

More magazines by this user
Similar magazines