Årsrapport 04.indd

otc.nfmf.no

Årsrapport 04.indd

Guard Systems ASA

Årsrapport 2004


Innhold

Dette er Guard Systems ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3

Årsberetning for 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 4

Guard Systems ASA Konsern – Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .5

Guard Systems ASA Konsern – Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 6-7

Noter til regnskapet for 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8-14

Kontantstrømoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 15

Revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 16

Omsetnings- og kostnadsstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 17

Marked . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 18

Teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 19

2


Dette er Guard Systems ASA

Selskapet selger produkter for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter ved bruk av ulike typer trådløse

signaler. Selskapet har en infrastruktur bl.a. bestående av alarmsentral, fly og antenner samt bakke personell

i Norden.

Hovedproduktet er TrackGuard, som er et radio basert system. I tillegg utvider selskapet med GPS/GSM/GPRS

- løsninger. Disse produktene, som kan kombineres med TrackGuard, blir brukt som posisjonerings, alarm og

flåtestyringssystem. Dette gir selskapet en helhetlig produktportefølje.

Selskapet er operatør for tjenester innen sporing av tyvegods med 24t beredskap, og eier og opererer egen infrastruktur

basert på:

• Søkefly

• Antennenett

• Søkebiler

• Spesialtrente mannskaper

• Alarm og søkesentral

Selskapet ble etablert i 1992 og er registrert som ”allment aksjeselskap”. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen

og er fritt omsettelige. Aksjekapitalen er på NOK 33.019.500

Hovedkontoret ligger i Larvik med salgskontor i Oslo, Stockholm, Göteborg og København. I tillegg har selskapet

en lisenspartner som opererer i den polske markedet med hovedkontor i Warszawa.

”Visjon”

Guard Systems ASA skal i sine markeder være en anerkjent og etterspurt leverandør

av tjenester for søk, gjenfinning og posisjonering av objekter. Selskapet skal ha befestet

et merkenavn som blir forbundet med leveranser av disse tjenestene til høy kvalitet og

markedets beste pris/ytelsesforhold.

Produkter / Tjenester

TrackGuard

Gjenfinning

GSM

Alarm Varsling

Alarm sentral

(Kontroll senter)

Datalogger

GPS/GSM/GPRS

Flåtestyring / Management

GPS/GSM/GPRS

Posisjonering / alarm

3


GUARD SYSTEMS ASA

Årsberetning for 2004

Virksomhetens art og lokalisering.

Selskapet er aktør i Norge, Sverige og Danmark innen trådløs telekommunikasjon, med egen infrastruktur i hvert

land for alarmoverføring og sporing av tyvgods. Selskapet utvikler og selger egenutviklede teknologisystemer.

Selskapets aktiviteter styres fra hovedkontoret i Larvik, men i tillegg har selskapet salgskontorer i Oslo, Göteborg,

Stockholm og København. Selskapet har også en lisenspartner som er i operativ drift i Polen.

Fortsatt drift.

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Årsregnskapet for 2004 satt opp under denne forutsetningen.

Styret forventer også positivt driftsresultat i 2005.

Arbeidsmiljøet.

Selskapet har etter styrets oppfatning et godt arbeidsmiljø. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i 2004.

Det samlede sykefraværet i 2004 utgjorde mindre enn 1,0 % av den totale arbeidstid.

Likestilling.

Selskapet har 10 menn og 3 kvinner ansatt og praktiserer full likestilling mellom kjønnene ved ansettelse.

Styret ser ikke nødvendigheten av å iverksette spesielle tiltak på området.

Ytre miljø.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Redegjørelse for årsregnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon

om selskapets drift og stilling ved årsskiftet.

Markedet for selskapets produkter er sterkt økende og det begynner å bli etterspørsel etter selskapets produkter

innenfor mange av markedssegmentene. Selskapets lisenspartner i Polen er i operativ drift og har fått på plass sine

første kunder og aktive abonnement i løpet av 2004.

Selskapet ser nå nærmere på en etablering i Baltikum, noe som er en naturlig utvikling av et utvidet Norden.

Baltikum bør være et vesentlig vekstmarked i tiden fremover.

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for bedømmelsen av selskapet.

Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de produkter som inngår i virksomheten, kjenner styret ikke

til forhold som har interesse for bedømmelsen av selskapet utover det som framgår av det totale årsregnskap.

Finansiell risiko

Selskapet er utsatt for kredittrisiko og renterisiko i dets ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en

akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet er eksponert for renterisiko ved at selskapets gjeld er rentebærende

med flytende rentesats. Med dagens rentenivå og prognoser for renteutvikling i de nærmeste 12 måneder,

anser selskapet at denne risikoen er akseptabel. Kredittrisiko er redusert til et akseptabelt nivå ved å bruke factoring

for innkreving av fordringer.

Disponering.

Styret foreslår at årets overskudd på NOK 665.839,- overføres til annen egenkapital

Styret i Guard Systems ASA

Larvik, 10. april 2005

Øystein Elgan Stein Matre Roy Furulund

Styrets leder Styremedlem Styremedlem

4

Tore Paulsen

Adm. direktør


Guard Systems ASA - konsern

2004 2003 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003

Guard Systems ASA

Guard Systems konsern

Driftsinntekter

21 253 678 19 022 177 Salgsinntekter 1,2 28 247 104 23 190 928

21 253 678 19 022 177 Sum driftsinntekter 28 247 104 23 190 928

Driftskostnader

4 486 893 4 167 481 Varekostnader 5 321 629 5 553 808

6 444 416 6 263 001 Lønn og sosiale kostnader 5 9 110 612 7 595 554

2 444 707 3 639 957 Ord. avskrivninger og nedskr. 3,6 2 739 371 3 933 966

5 692 951 6 814 991 Andre drifts- og adm.kostnader 5 9 226 696 7 105 315

19 068 967 20 885 430 Sum driftskostnader 26 398 308 24 188 643

2 184 711 -1 863 253 Driftsresultat 1 848 796 -997 715

Finansinntekter og finanskostnader

- - Renteinnt.fra foretak i samme konsern

9 076 17 992 Annen renteinntekt 17 056 22 944

5 657 602 528 Annen finansinntekt 5 899 602 528

- 7 000 000 Reversering av nedskr. aksjer

-1 672 934 -2 889 940 Rentekostnader -1 678 678 -2 891 325

-428 534 -379 553 Andre finanskostnader -435 794 -379 553

-2 086 735 4 351 027 Netto finansresultat -2 091 517 -2 645 406

97 976 2 487 774 Ordinært resultat før skattekostnad -242 721 -3 643 121

567 863 2 479 649 Skattekostn. på ordinært resultat 14 743 956 2 479 649

665 839 4 967 423 ÅRSRESULTAT 501 235 -1 163 472

Overføringer

-665 839 -4 967 423 Overført til/ fra annen egenkapital 10

-665 839 -4 967 423 Sum overføringer

5


Guard Systems ASA - konsern

2004 2003 BALANSER PR. 31.12. Note 2004 2003

Guard Systems ASA

Guard Systems konsern

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

4 197 445 4 169 089 Aktiverte utviklingskostnader 6 4 197 445 4 169 089

690 367 866 714 Aktiverte kostn. til markedsbearb. 3 690 367 1 879 204

24 481 327 23 913 464 Utsatt skattefordel 1,15 24 657 420 23 913 464

29 369 139 28 949 267 Sum immaterielle eiendeler 29 545 232 29 961 757

Varige driftsmidler

5 605 365 4 384 750 Maskiner og anlegg 6 6 581 839 5 609 048

9 122 163 911 454 Fly 6 9 122 163 911 454

564 320 674 929 Verktøy,inventar.kontorutstyr etc. 6 666 072 815 281

15 291 848 5 971 133 Sum varige driftsmidler 16 370 074 7 335 783

Finansielle anleggsmidler

11 209 426 11 209 426 Investering i datterselskaper 1,7

11 209 426 11 209 426 Sum finansielle anleggsmidler - -

55 870 413 46 129 826 Sum anleggsmidler 45 915 306 37 297 540

Omløpsmidler

4 537 381 4 567 308 Varer 4 4 689 675 4 824 509

Fordringer

2 893 335 3 192 081 Kundefordringer 9 3 548 312 3 356 812

752 861 1 526 126 Andre fordringer 5,8 921 887 1 239 411

3 646 196 4 718 207 Sum fordringer 4 470 199 4 596 223

109 774 121 921 Bankinnskudd,kontanter og lign. 12 393 703 386 020

8 293 351 9 407 436 Sum omløpsmidler 9 553 577 9 806 752

64 163 764 55 537 262 SUM EIENDELER 55 468 883 47 104 292

6


Guard Systems ASA - konsern

2004 2003 BALANSER PR. 31.12. Note 2004 2003

Guard Systems ASA

Guard Systems konsern

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

33 019 500 20 931 390 Aksjekapital 10,11 33 019 500 20 931 390

7 702 853 450 000 Overkursfond 7 702 853 450 000

40 722 353 21 381 390 Sum innskutt egenkapital 40 722 353 21 381 390

Opptjent egenkapital

-3 036 780 -3 702 619 Annen egenkapital 10 -13 897 555 -13 435 028

-3 036 780 -3 702 619 Sum opptjent egenkapital -13 897 555 -13 435 028

37 685 573 17 678 771 Sum egenkapital 26 824 798 7 946 362

Langsiktig gjeld

- 18 249 940 Konvertibelt aksjonærlån 10 - 18 249 940

13 022 590 4 738 453 Gjeld til kredittinstitusjoner 16 13 022 590 4 738 453

13 022 590 22 988 393 Sum langsiktig gjeld 13 022 590 22 988 393

Kortsiktig gjeld

8 104 202 7 689 058 Gjeld til kredittinstitusjoner 16 8 104 202 7 689 058

2 232 576 3 410 940 Leverandørgjeld 2 333 886 3 632 639

545 228 485 999 Skyldig skattetr. og offentlige avgifter 735 566 466 161

2 573 595 3 284 101 Annen kortsiktig gjeld 13 4 447 841 4 381 679

13 455 601 14 870 098 Sum kortsiktig gjeld 15 621 495 16 169 537

64 163 764 55 537 262 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 55 468 883 47 104 292

Pantstillelser 16

7


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Alle notespesifikasjoner gjelder Guard Systems ASA som morselskap der hvor annet ikke er spesifisert.

Inntektsføringsprinsipper

Abonnementsavtaler faktureres forskuddsvis og periodiseres over løpetiden for abonnementet.

Fra 2003 periodiseres 50% av inntekter fra nysalg og fornyelse av abonnement til faktureringstidspunktet.

Resten fordeles over abonnementet løpetid.

Andre salgsinntekter inntektsføres på leveringstidspunktet.

Konsolideringsprinsipper

Oversikt over datterselskaper fremgår av note 7.

I Guard Systems ASA er investeringene bokført til anskaffelseskost.

I konsernregnskapet er anskaffelseskost erstattet med virkelige verdier hentet fra regnskap i datterselskap.

Internt kjøp og salg samt interne fordringer og gjeld er eliminert.

Omregningsprinsipper

Datterselskapene er selvstendige forretningsenheter og dagskursprinsippet er benyttet for omregning av regnskaper

i utenlandsk valuta til norske kroner (NOK). Resultatregnskapet er således omregnet til gjenomsnittlige valutakurser

gjennom regnskapsperioden. Poster i balanseregnskapet er omregnet til valutakursen på balansedagen.

Omregningsdifferanser føres direkte mot egenkapitalen.

Generell vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som

omløpsmidler, herunder fordringer som skal tilbakebetales innen 1 år. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig

gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Immaterielle eiendeler/utviklingskostnader

Utsatt skattefordel blir balanseført i henhold til lov og god regnskapsskikk.

Kostnader ved utvikling av produkter som forventes å gi positiv fremtidig kontantstrøm blir aktivert. I aktivert

beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader.Aktiverte utviklingskostnader

avskrives over 5 år fra prosjektets ferdigstillelse.

Antenner

Guard Systems eier antennesystemer som benyttes i forbindelse med selskapets varslings- og gjenfinningstjenester.

I aktivert beløp inngår innkjøpte materialer og tjenester, samt lønn og sosiale kostnader. Oppgradering av antenner

aktiveres og avskrives. Nødvendig vedlikehold utgiftsføres i den perioden kostnaden påløper. Antennesystemet

avskrives lineært over 5 år.

8


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

(Note 1. Regnskapsprinsipper - forts.)

Varige driftsmidler for øvrig

Varige driftsmidler aktiveres som anleggsmidler dersom levetiden er mer enn 3 år og har en kostpris som overstiger

kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger

tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i takt med disse. Ved utskiftning blir anskaffelseskost aktivert og

gevinst/tap ved utrangering resultatført. Driftsmidler for øvrig avskrives lineært over resterende levetid.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

2 SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER

Geografisk Sikkerhets- Abonne- Andre Eleminering Total

fordelt systemer ment inntekter i konsern konsern

Norge 9 063 296 8 332 676 3 857 706 -3 416 320 17 837 358

Sverige 1 597 064 4 679 327 719 749 6 996 140

Danmark 594 723 2 752 888 65 994 3 413 605

11 255 084 15 764 892 4 643 448 -3 416 320 28 247 103

3 AKTIVERTE KOSTNADER TIL MARKEDSBEARBEIDING

I forbindelse med overføring av Guard Systems Polska til Tracking Systems AS, ble det aktivert nedlagte

kostnader til markedsbearbeiding i Polen. Beløpet utgiftsføres over 5 år.

Restverdi pr. 31.12.2004 er kr. 690.367,-. Årets avskrivning kr. 213.072,-.

4 VAREBEHOLDING 2004 2003

Alarmenheter 3 099 308 3 425 398

Andre lagervarer 1 438 073 1 141 910

Sum 4 537 381 4 567 308

9


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

5 LØNNSKOSTNADER, YTELSER TIL LEDENDE PERSONELL, ANTALL ANSATTE ETC.

Lønnskostnader 2004 2003

Lønnskostnader 6 361 182 5 864 986

Folketrygdavgift 897 352 828 996

Andre ytelser 85 533 53 895

Sum 7 344 067 6 747 877

Herav balanseført lønn og sosiale kostnader 899 650 484 878

Ytelser til ledende personell 2004 2003

Lønn og annen godtgjørelse til adm. direktør 804 279 809 271

Styrehonorar - -

Lån til ansatte

Samlet lån til ansatte er NOK 86.334,-. Det er stillet tilfredsstillende sikkerhet.

Godtgjørelse til revisor 2004 2003

Revisjon 70 000 79 000

Rådgivning/konsulentbistand 34 000 -

Sum 104 000 79 000

Antall ansatte

Det var pr. 31.12.04 ansatt 13 personer i selskapet.

Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året har vært 12 personer.

6 ANLEGGSMIDLER

Utviklings- Maskiner Verktøy, Total Total

kostnader anlegg Fly inventar, mv morselskap Konsern

Ansk.kost 01.01. 7 151 414 10 858 604 2 443 147 1 915 571 22 368 736 24 986 786

Tilgang 1 398 936 2 067 675 9 122 163 253 887 12 842 661 12 872 230

Avgang -370 860 0 -891 094 -1 261 954 -1 261 954

Ansk.kost 31.12. 8 179 490 12 926 279 10 674 216 2 169 458 33 949 443 36 597 062

Akk. avskrivn. 01.01. 2 982 324 6 473 856 1 531 693 1 240 643 12 228 516 13 503 245

Årets ord. avskrivninger 999 720 847 060 20 360 364 495 2 231 635 2 526 299

Akk. avkrivn. 31.12. 3 982 044 7 320 916 1 552 053 1 605 138 14 460 151 16 029 544

Bokført verdi 31.12. 4 197 446 5 605 363 9 122 163 564 320 19 489 292 20 567 518

Herav utleide guardmoduler 3 110 899

Avskrivningssatser % 20 20/10 10 20

Samtlige anleggsmidler blir avskrevet lineært. Tilgang utviklingskostnader gjelder videreutvikling av GS 501.

Avgang utviklingskostnader gjelder tilskudd fra Skatte-Funn ordningen. Tilgang maskiner og anlegg gjelder

blant annet oppgradering av antenner.

Resterende avskrivningstid for utleide guardmoduler er økt fra 2 til 5 år. Endringen medfører at årlige

avskrivninger reduseres med kr. 610.878,-. Endringen skyldes at abonnement på utleieguardene fornyes

i større utstrekning enn opprinnelig forventet.

10


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

7 INVESTERING I DATTERSELSKAP

Guard Guard Norguard

Systems AB Systems ApS AS

Gøteborg Gentofte Larvik

Aksjekapital SEK 500.000 DKK 125.000 NOK 600 000

Antall aksjer 1000 125 6 000

Pålydende 500 1000 100

Eierandel 100 % 100 % 100 %

Bokført verdi 11 069 500 139 925 1

Virksomheten i Guard Systems Danmark ApS startet opp fra 01.01.2004. Det er ingen virksomhet i Norguard

AS. Investeringene er bokført til anskaffelseskost i morselskapets regnskap.

Mellomværende med datterselskap

GS Sverige GS Danmark Sum

Kundefordringer 180 234 346 248 526 482

Leverandørgjeld 0 0 0

Annen langsiktig gjeld 917 680 0 917 680

8 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR

2004 2003

Depositum leiekontrakt 20 670 0

9 KUNDEFORDRINGER

Det er inngått factoringavtale med Elcon Finans AS for 80% av kundefordringene.

Innenfor samme avtale kan varelageret finansieres med NOK 5.000.000.

Total ramme utgjør NOK 9.000.000, hvorav NOK 5.781.092,- var benyttet pr.31.12.04

Se for øvrig note 16 vedrørende pantstillelser og sikkerhetsstillelser

Det er i 2004 konstatert NOK 192.001,- som tap på kundefordringer.

Total avsetning til delkredere utgjør ved årets slutt NOK 299.907,-.

11


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

10 SPESIFIKASJON AV EGENKAPITAL

Aksje- Overkurs- Annen

kapital fond egenkap. Konsern

Pr.01.01.2004 20 931 390 450 000 -3 702 618 7 946 361

Emisjoner - kontant 218 750 131 250 350 000

Emisjon - konvertering av

aksjonærlån 11 869 360 7 121 603 18 990 963

Årets resultat 665 838 501 234

Elimineringer -963 761

Pr. 31.12.2004 33 019 500 7 702 853 -3 036 780 26 824 797

Opsjoner knyttet til aksjeutvidelse i selskapet

Fullmakt for styret til å tegne inntil 8 mill aksjer bortfalt pr. 24.04.2004.

Konvertibelt aksjonærlån

Av konvertibelt aksjonærlån inkl. akkumulerte renter, ble kr. 18.990.963 konvertert til aksjekapital og overkursfond

i generalforsamling 06.05.2004.

11 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V.

Aksjekapitalen består av 26.415.600 aksjer, hver pålydende NOK 1,25

De 20 største aksjonærene pr.31.12.2004:

Aksjonær Antall aksjer Prosent

Borea AS 6 376 443 24,14 %

MTU Telecom AS (Stein Matre, styremedlem) 5 401 275 20,45 %

Jan Åge Rønnestad 1 575 979 5,97 %

Areopagos 1 459 406 5,52 %

Gen. Communication AS (Roy Furulund, styremedlem) 1 427 369 5,40 %

Einar Rønnestad 903 020 3,42 %

Fritz Rieber 858 524 3,25 %

Åge Børresen 720 000 2,73 %

Askeladden Invest AS 678 300 2,57 %

Tore J. Paulsen (Administrerende direktør) 600 000 2,27 %

Nordås Invest AS 593 078 2,25 %

Pentar Shipping Ltd. 527 000 2,00 %

Feelgood Investments Ltd. 465 574 1,76 %

Knut Fosse 340 040 1,29 %

Adaris AS 315 275 1,19 %

Barclays Bank (Suisse) 201 000 0,76 %

Aurora AS 200 500 0,76 %

Dag Arvid Hansen 158 315 0,60 %

Margit Eide 138 164 0,52 %

Rika AS 125 000 0,47 %

Totalt av 26 415 600 aksjer 23 064 262 87,31 %

Utenlandske eiere totalt 1 385 354 5,24 %

12


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

12 BANKINNSKUDD

Av totale bankinnskudd er kr. 84.752,- bundet til betaling av skyldig skattetrekk.

13 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

I posten Annen kortsiktig gjeld inngår blant annet forskuddsfakturerte abonnementsinntekter.

14 SKATTEKOSTNAD

Ordinært resultat før skattekostnad 97 976

Permanente forskjeller 23 223

Endring midlertidige forskjeller 2 028 079

Ligningsmessig resultat 2 149 278

Årets økning av utsatt skattefordel 567 863

Negativ skattekostnad 567 863

15 BEREGNING AV UTSATT SKATTEFORDEL

Midlertidige forskjeller 2004 2003 Endring

Kundefordringer -265 181 -153 444 -111 737

Regnskapsmessige avsetninger - -255 000 255 000

Varige driftsmidler -2 462 919 -757 467 -1 705 452

Gevinst og tapskonto -466 390 - -466 390

Aksjer -550 000 -550 000 -

-3 744 490 -1 715 911 -2 028 579

Fremførbart ligningsmessig underskudd -83 688 821 -83 688 821 -

Netto midlertidige forskjeller -87 433 311 -85 404 732 -2 028 579

Beregnet utsatt skattefordel 24 481 327 23 913 464 567 863

For å utnytte framførbart underskudd fra 1994 er skattemessige saldoavskrivninger for 2004 satt til 0. Saldoavskrivningene

tas igjen i senere år.

Fremførbart ligningsmessig underskudd er uendret fra 2003 til 2004. Dette skyldes at man i 2003 reduserte

underskuddet med den del som mest sannsynlig ikke kunne utnyttes, før beregning av utsatt skattefordel. I 2004

har man likevel greid å utnytte kr. 2.149.278,- av dette underskuddet.

Opprinnelsesår for skattemessig underskudd til fremføring:

År 1995 3 088 962

År 1996 5 842 445

År 1997 7 089 800

År 1998 14 759 556

År 1999 12 227 759

År 2000 7 523 941

År 2001 17 567 888

År 2002 11 447 209

År 2003 4 141 261

År 2004 0

Samlet underskudd til fremføring 83 688 821

13


Guard Systems ASA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2004

16 PANTSTILLELSER

2004 2003

Pantesikret gjeld

Lån til LN-ACV (lån fra 2003 nedbetalt) 9 022 590 738 453

Pantelån 4 000 000 4 000 000

Ramme driftskreditt (trukket pr. 31.12.04 kr. 5.781.092) 9 000 000 9 000 000

Ramme kassekreditt (trukket pr. 31.12.04 kr. 2.357.840) 2 500 000 -

Sum 24 522 590 13 738 453

Pantsatte eiendeler (bokførte verdier)

Fly 9 122 163 911 454

Kundefordringer 2 893 335 3 192 081

Varelager 4 537 381 4 567 308

Sum 16 552 879 8 670 843

I tillegg er driftstilbehøret pantsatt som sikkerhet for ethvert mellomværende med

MTU Telecom AS og Nordea ASA.

14


Guard Systems ASA - konsern

2004 2003 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2004 2003

Guard Systems ASA

Guard Systems konsern

Kont.strøm fra operasjonelle aktiviteter

97 975 2 487 774 Ordinært resultat før skattekostnad -242 721 -3 643 121

2 444 707 3 639 957 Ordinære avskrivninger 2 739 371 3 933 966

- -7 000 000 Nedskrivning av aksjer - -

370 860 627 210 Innbetaling fra Skattefunn 370 860 627 210

765 355 1 530 000 Kalkulerte renter konvertibelt lån 765 355 1 530 000

29 927 762 890 Endring i varer 134 834 565 136

298 746 -1 706 949 Endring i kundefordringer -191 500 -1 456 433

-1 178 364 1 365 523 Endring i leverandørgjeld -1 298 753 1 209 170

- 1 312 229 Endring i konsernmellomværender -

101 629 -2 554 914 Endring i øvrige omløpsm. og gjeld 702 789 -2 863 514

2 930 835 463 720 Nto. kont.strøm fra oper. aktiviteter 2 980 235 -97 586

Kont.strøm fra investeringsaktiviteter

- -1 658 375 Endring investering i datterselskaper - -

911 454 649 000 Innbet. ved salg av varige driftsmidler 911 454 649 000

-12 879 386 -2 429 104 Utbet. ved kjøp av varige driftsmidler -12 908 955 -3 526 497

-11 967 932 -3 438 479 Nto. kont.strøm fra inv.aktiviteter -11 997 501 -2 877 497

Kont.strøm fra finansaktiviteter

-19 015 295 - Konvertering av aksjonærlån -19 015 295 -

9 022 590 4 000 000 Innbet. ved opptak av ny langs. gjeld 9 022 590 4 000 000

-738 453 -125 847 Utbet.ved nedbet.av langsiktig gjeld -738 453 -125 847

415 145 -2 734 649 Endring kortsiktig bankfinansiering 415 144 -2 734 649

19 340 963 1 200 000 Innbetaling av egenkapital 19 340 963 1 200 000

9 024 950 2 339 504 Nto.kont.strøm fra fin. aktiviteter 9 024 949 2 339 504

-12 147 -635 255 Nto.endring i bankinnsk.og kontanter 7 683 -635 579

121 921 757 177 Beh.av bankinnsk.og kont. 01.01. 386 020 1 021 599

109 774 121 922 Beh.av bankinnsk.og kont. 31.12. 393 703 386 020

15


Omsetnings og kostnads struktur

Omsetningsstruktur

Guard selger som regel produktet med betaling up-front hvor kunden typisk binder et abonnement for 12

måneder som løper inntil det blir terminert av kunden. Dette gir en forutsigbarhet med hensyn til omsetningsutvikling.

Skalerbarhet og stordriftsfordeler

Det er relativt store faste kostnader forbundet med drift av alarm og søkefunksjoner i selskapet. Dette tilsier at

det kan oppnås stordriftsfordeler som gir økonomisk gevinst ved økt kundemasse. Hvis man tar utgangspunkt i

en gjennomsnittlig løpende abonnements inntekt per kunde per år (ARPU) på rundt NOK 1,100 gir dette etter

selskapets beregninger et break-even driftsresultat nivå på rundt 11,500 moduler. Etter dette vil det i hovedsak

være de variable kostnadene som vil øke, men i langt mindre grad enn omsetningen. Det vil derfor gi betydelig

positiv resultateffekt når man øker modulmassen over 11,500.

Diagrammet under illustrerer skalerbarheten i Guard Systems modell.

Gjennomsnittelig inntekt per kunde per år (ARPU) kan økes ved å introdusere nye tilleggstjenester. Videre kan

omsetningen økes ved å øke kundemassen fra dagens ca 13,000 moduler. Gjennomsnittelig kostnad per kunde

vil synke som følge av store faste kostnader. Dette kan reduseres ytterligere ved kostnadsoptimalisering. Dette vil

resultere i en betydelig økning i resultat per kunde.

17


Marked

Konsument

Guard Systems har i 2004 styrket sin posisjon i konsumentmarkedet,

som i all hovedsak retter seg mot

bil og båtmarkedet. Bil og båtmessene Guard Systems

har deltatt på i 2004 og så langt i 2005, viser

en klar tendens til økt kjennskap. Dette gjelder for

alle de nordiske land. Spesielt i Norge og Sverige har

abonnementsmassen styrket seg vesentlig i dette markedet.

Forhandlernettverket for TrackGuard, generer

mye salg på dette området og det er satt opp ambisiøse

målsettinger for denne distribusjonskanalen i

2005.

Entreprenør

Entreprenørmarkedet har fått en god vekst i 2004.

Spesielt Danmark ligger langt fremme med prosjektrettet

salg mot dette segmentet. Trenden i Norden

er at aktørene i dette segmentet opplever tyveriproblematikken

som økende, noe som også fremgår av

søksstatistikken.

Prosjekter

Guard Systems har i 2005, med et styrket salgskorps

anledning til å henvende seg i langt større grad mot

prosjektkunder. Dette segmentet, som blant annet er

definert som kommuner, institusjoner etc, opplever

en høy tyverigrad. Erfaringen fra dette markedet så

langt, er at et fungerende sporing og gjenfinningssystem

blir ansett som et godt sikringsalternativ. Alle

de tre nordiske landene vil derfor ha fokus på denne

type salg i 2005.

Ny profil og kommunikasjonsstrategi

Guard Systems gjennomgikk i 2004 en total endring

i den grafiske profilen og kommunikasjonen ut mot

de enkelte markeder. Prosessen var nødvendig for å

identifisere profilen med bedriftens verdier. Trygghet

og spenning var således to nøkkelord. Trygghet

for at kunden skal få sitt objekt gjenfunnet og spenning

fordi det representerer en merverdi. I 2004 ble

det lansert nye internettsider. Her vil kunden skulle

kunne følge Guard Systems fra dag til dag i utviklingen.

Samtidig ble kommunikasjonen spisset, slik

at markedene tydelig skulle oppfatte Guard Systems

egenskaper. Det var viktig for selskapet å markere

skille mellom Guard Systems og konkurrentene. Som

eneste aktør med ren VHF teknologi, ble det naturlig

å fokusere på dette opp mot det høye gjenfinningsresultatet.

Guard Systems unike sider skulle frem. I

2005 vil videreføring av denne strategien være sentral

i all markedskommunikasjon.

Nye produkter – nye muligheter

Guard Systems lanserer i 2005 en ny produktportefølje,

basert på GPS/GPRS/GSM teknologi. Produktene

vil sette oss i stand til å nå markeder vi før ikke

har vært aktive i. Sentralt for produktene er at de via

nevnte teknologi, gir kunden mulighet til sanntids

presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting av

driftsdata, presentert i en web løsning.

For Guard Systems vil likevel vårt VHF baserte sporing-

og gjenfinningssystem TrackGuard være hovedfokus.

Ingen av de nye produktene vil kunne erstatte

TrackGuard, som markedets suverent beste gjenfinningsprodukt,

men det ligger likevel et stort potensial

i nye markeder og kombinasjonsløsninger.

18


Teknologi

Guard Systems vil utvide sitt produkt og tjeneste

spekter i 2005, men det radiobaserte systemet vil

fremdeles ha hovedfokus i selskapet.

Også 2004 har vist at det radiobaserte sporingssystemet

til Guard Systems er unikt og enestående, både

når det gjelder bruks områder og resultater. Den nye

sporingsmodulen som ble lansert i 2003, har nå bidratt

til at en rekke nye bruks- og markedssegmenter

har åpnet seg.

Selskapet har i løpet av året arbeidet mye med søke

plattformen som er utplassert i antennestasjoner, søkebiler

og fly. Ny, tilgjengelig teknologi og kompetanse

gjør at vi stadig kan og vil forbedre de systemer

som brukes for vår unike søketjeneste.

Selskapet vil imidlertid også lansere nye produkter og

tjenester basert på GPS/GPRS/GSM teknologi for

sanntids presentasjon av posisjoner, alarmer og innhenting

av driftsdata for nye og eksisterende markeder,

presentert i en web løsning i 2005. Det er viktig å

merke seg at dette konseptet ikke skal erstatte dagens

radiobaserte system, men utgjøre ett komplement

slik at selskapet får en helhetlig produktportefølje i

markedet.

Selskapet har startet utviklingen og det er inngått

avtale med en ledende produsent på verdensbasis på

levering av selve produktene. Med det nye konseptet

vil våre kunder få tilgang til sanntid og historisk informasjon

om sine objekter, og dette vil sette en ny

standard for denne type tjenester. Systemet baserer

seg på overføring av data ved hjelp av GPRS, dette

muliggjør overføring av store datamengder til en meget

lav kostnad.

Kundene vil få tilgang til posisjonering, sporlogg,

rapport system etc. fra sine egne PC’er via Guard Systems

Internett sider. Guard Systems vil stå for drift

av kart databaser, Internett server og back-up systemer.

Nasjonale kommunikasjonsservere i hvert land

sikrer kunden tilgang til tjenesten med en optimal

kost/nytte effekt.

Alle nye produkter og tjenester vil også kunne kombineres

med en radiosporings enhet.

Den tekniske staben i Guard Systems har også blitt

utvidet med 2 nye personer i 2004, årsaken er den

stadig økende mengde oppdrag for våre kunder og

ikke minst ett ennå høyere tempo med utvikling og

nyvinning.

19


Guard Systems ASA

Kanalgata 3

N-3263 Larvik

Telefon : +47 33 14 18 00

Telefaks: +47 33 14 18 01

www.guardsystems.no

E-mail: kundeservice@guardsystems.no

Salgskontor Oslo

Ravnsborgveien 52

1395 Hvalstad

Telefon : +47 33 14 18 00

Telefaks: +47 33 14 18 01

Guard Systems Sverige AB

Kabelgatan 5

S-434 37 Kungsbacka

Telefon: 0046 300 56 69 01

Telefaks: 0046 300 14 799

www.guardsystems.se

E-mail: info@guardsystems.se

Salgskontor Stockholm

Oxelgrensvägen 19

S-152 42 Södertälje

Telefon: 0046 855 01 24 65

Telefaks: 0046 855 01 24 75

Guard Systems Danmark Aps

Holmegården

Lyngbyvej 403

DK-2820 Gentofte

Telefon: 0045 39 62 00 45

Telefaks: 0045 39 62 61 45

www.guardsystem.dk

E-mail: info@guardsystems.dk

Lisenspartner

Guard Systems Polska S.A.

UL. Modlinska 223A

03-120 Warsaw

Poland

Telefon: +48 22 88 46 260

Telefaks: +48 22 67 68 374

www.guardsystem.pl

More magazines by this user
Similar magazines