«Syng for Herren, all jorda, forkynn frå dag til dag ... - Mediamannen

mediamannen.no

«Syng for Herren, all jorda, forkynn frå dag til dag ... - Mediamannen

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim

Alversund kyrkjekontor

Kyrkjevegen 1

5911 Alversund

Tlf. 56 35 73 70

Fax. 56 35 73 71

alversund@lindas.kirken.no

Opningstider:

tysd. – fred. kl.10.00-15.00

Stab

Prost:

Helge Hitland 56 35 73 73

helge.hitland@lindas.kirken.no

Sokneprest:

Åge Palmesen 56 35 73 76

age.palmesen@lindas.kirken.no

Prostiprest:

Rolf Eivind Monsen 56 35 73 75

rolf.monsen@lindas.kirken.no

Sekretær:

Mariann Nepstad 56 35 73 70

mariann.nepstad@lindas.kirken.no

Kantor:

Odd Leif Mjøs 56 35 73 74

odd.leif.mjos@lindas.kirken.no

Kyrkjekontakten

Faks: 56 35 73 71

Redaktør:

Terje H. Hella 56 35 13 87

Redaksjon:

Jorunn Bernssen

Monika Bøkevoll Aarland.

Rekneskap:

Mariann Nepstad 56 35 73 70

Layout/setting:

Terje H. Hella

ID fix design 56 17 60 50

Framsidefoto:

Helge Haugland IGNIS

Trykk:

Trykk-Service A/S Knarvik

Url: www.menighetsblad.no

Sokneråd

Alversund sokneråd:

Vidar Rydland 56 35 20 09

Seim sokneråd:

Lars Hjelmtveit 911 89 506

Lygra sokneråd:

Kari Dahl 56 35 51 12

Kontonummer

kontonr. 3632.53.60741

Din plass

i Guds store rom

Andakt ved Helge Hitland

Leiteaksjonar og etterfølgingar høyrer vi ofte om. I fjor vart over 4000

personar meldt sakna her i Noreg i følgje statistikk frå Kripos. Det har

vore mange urolege hjarto, gråt og tårer og mykje spenning knytta til desse

forsvinningane.

Bibelen fortel oss at Gud har ein leiteaksjon gåande. Aksjonen begynte den

kvelden då Gud gjekk omkring i Edens hage og ropte: «Adam, kor er du?»

Denne leiteaksjonen er utvida til å gjelde alle jordas folkeslag. Herren sjølv står

i spissen for aksjonen. For Gud vår skapar kan ikkje miste ein einaste ein av

sine dyrebare menneskebarn.

Er ikkje det fantastisk flott å tenke på at Gud som har skapt milliardar av

menneske – Han søkjer etter den eine bortkomne? Er ikkje det eit godt bilde

av Gud og Hans omsorg for oss?

Vi veit sikkert alle litt om kor vondt det er å miste nokon vi er glade i. Er ikkje

det noko av det vondaste vi opplever? Gud vår Far kjenner same smerten, når

nokon vender seg bort frå Han!

I Lukas 15, 8-10 står det ei forteljing om ei kvinne som hadde 10 sølvpengar

og mista ein. Som ho måtte tenne lys for å finne den mista sølvpengen sin, slik

tente Gud eit lys i verda då Han sende Jesus for å berge oss for himmelen. Som

kvinna bøygde seg ned for å sope og leite, slik bøygde himmelens Gud seg ned

då Han sende Jesus til vår jord for å frelse oss. Gud er ustoppeleg i sin kjærleik

når Han søkjer den bortkomne.

Vi er som dyrebare sølvmyntar som har fått prenta inn Guds bilde og korsmerke.

Vi er hans dyrt kjøpte barn. Med sorg i hjarte ser Han at mange av dei

som ber hans bilde og merke, har snudd ryggen til seg.

Om vi ikkje bryr oss om Gud, så sluttar ikkje Han å bry seg om oss. Om vi

ser oss ferdige med Han, så vit at Han aldri blir ferdig med oss. Om vi sluttar

å tenke på Han, så er vi likevel alltid i Guds tanke. Vi vil alltid vere omslutta

av hans usvikelege kjærleik.

Lar du deg finne av Han, så blir det glede og fest i himmelen og i Guds kyrkjelyd

her på jorda. Du kan også rekne med at det blir glede i din lokale

kyrkjelyd.

«Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn,

slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at her hørte jeg hjemme.

Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg.

Og jeg kjente her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.»

Velkomen til gudsteneste og andre samlingar i kyrkjelyden.

Velkomen til nådens fellesskap.

Styrking av kyrjelydsarbeidet

i Alversund sokn

Har du lagt merke til at Alversund

sokneråd har starta gjevarteneste

for kyrkjelydsarbeidet?

Utviklinga dei seinare åra har

vist at offentlege løyvingar ikkje

strekk til. Den store folkeauken

i soknet utfordrar kyrkja til innsats.

Mange oppgåver ventar på å

verta løyst.

Kunne du tenkje deg å gje ei lita

glasrute slik at vi kunne få nye

vindaugo i kyrkja? – eller til fornying

av ein del utstyr der? Er du

meir oppteken av å styrkje koordineringa

av det mangfaldige arbeidet

i kyrkjelyden, få utvide kateketstillinga

m.m.? Eller kanskje

ein spesiell aktivitet står deg aller

nærast?

Når vi skal planleggje ny kyrkje

i Knarvik, trengst det midlar til

mykje utstyr der.

Vi får ofte tilbakemeldingar om

at det arbeidet som skjer i kyrkjelyden

vert sett pris på. Mange fri-

Samling på julaftan

villige medarbeidarar er i sving

med aktivitetar for «sokneborn» i

alle aldrar: Småbarnstreff, song og

musikk i ulike former, trusopp-læring

for små og store, speidararbeid,

idrett, misjonsengasjement, diakonalt

arbeid, kyrkjering, strikkecafé

med meir.

Kyrkja ønskjer å vere ein kraftfaktor

i nærmiljøet, og leggje til

rette for trivelege møteplassar der

folk kan engasjera seg i det som

interesserer, og som kanskje kan

skapa ringverknader vidare utover.

Ved sida av stor dugnadsinnsats er

økonomien ei sentral side ved arbeidet.

Difor inviterer vi alle som

kan tenkje seg å styrkje kyrkjelydsarbeidet

til eit felles løft gjennom

gjevartenesta, slik at vi kan verta

betre rusta til å ta fatt på oppgåvene

vi står overfor.

Vi veit at det ikkje alle stader er like

sterk tradisjon for gjevarteneste til

det lokale kyrkjelydsarbeidet.

Samstundes ser vi fleire døme på

Har du lyst til å vere saman med andre på julaftan?

Vi har starta arbeid med å planleggje ei samling på Nordhordland

Folkehøgskule på julekvelden. Det vert ei tradisjonell feiring med

julesongar, julehelsing, god julemat m.m. Program vil koma i lokalavisene

og neste nr av Kyrkjekontakten. Vi inviterer alle som ønskjer

å ha nokon å vere saman med på julekvelden. Vi har og bruk for medarbeidarar

til arrangementet. Både deltakarar og medarbeidarar kan

melde seg til Alversund kyrkjekontor i november, tlf. 56 35 73 70.

Kontoret har ope tysdag - fredag kl. 10.00 - 15.00.

Påmelding kan og sendast på e-post: alversund@lindas.kirken.no.

Ver venleg å opplyse om evt. transportbehov.

s.2 s.3

av Vidar Rydland

slikt engasjement i Nordhordland.

Både på Lindås og i Seim har frivillige

gåver bidratt sterkt til å få

nye vindaugo i kyrkja. På Ostereidet

og i Meland vert ein stor

del av lønnsmidlane til diakon og

kyrkjelydskoordinator finansiert

av innsamla midlar. I Alversund

er vi langt fleire kyrkjemedlemer

enn dei andre som er nemnt. Skal

tru kva vi kan få til her?

Kan du avsjå eit par hundre kroner

– eller ein annan sum – i månaden?

Nokre praktiske opplysningar:

I dette bladet vil du finne ein blankett

som du kan bruke dersom du

vil vere med i gjevartenesta.

Blanketten må fyllast ut og sendast

til Alversund kyrkjekontor,

Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund.

Kontoret vil då registrere deg som

gjevar. Autogiro-ordninga medfører

at banken din vil få melding

om å overføre den summen du vil

gje til kyrkjelydsarbeidet. Banken

stadfester avtalen og informerer

deg om når overføringa startar.

Du kan krysse av om du ønskjer

skattefrådrag for gåva – i så fall

du føre på fødselsnummeret ditt.

Det er sjølvsagt også høve til å gje

gåver på andre måtar. Kyrkjelyden

sitt bankkontonummer

3632 50 10635 skal nyttast til

alle gåver. Dersom du ønskjer, kan

du melde frå om eit bestemt formål

som du vil gåva skal gå til.

Har du spørsmål om ordninga,

kan du ta kontakt med kyrkjekontoret

på tlf. 56 35 73 70.

More magazines by this user
Similar magazines