23.12.2014 Views

Agnar Kvalbein gikk raskt gjennom noen viktige momenter ... - NGA

Agnar Kvalbein gikk raskt gjennom noen viktige momenter ... - NGA

Agnar Kvalbein gikk raskt gjennom noen viktige momenter ... - NGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Turfgrass Research Group<br />

ERFA-treff Oppegård 8.mai 2012<br />

Drenering<br />

<strong>Agnar</strong> <strong>Kvalbein</strong>


Skyldes dårlig infiltrasjons-kapasitet.<br />

Tett overflate. Kan endre seg mye<br />

<strong>gjennom</strong> en sesong.<br />

Vannproblemer kan ha<br />

to prinsipielt<br />

forskjellige årsaker<br />

Skyldes dårlig<br />

drenering. Høy<br />

grunnvannstand<br />

Bilder: Peter Jones


Repetisjon av litt jordfysikk<br />

Porer også fylt med luft<br />

Kapilært bundet vann<br />

(Capillary fringe)<br />

Fritt vann<br />

Dette vannet kan<br />

strømme sidelengs i<br />

jorda.


Repetisjon av litt jordfysikk<br />

Porer også fylt med luft<br />

Kapilært bundet vann<br />

(Capillary fringe)<br />

Fritt vann<br />

Dette vannet kan<br />

strømme sidelengs i<br />

jorda.


Det er ikke alltid så enkelt i virkeligheten.<br />

Ulike jordtyper og sig fra høyereliggende påvirker<br />

grunnvannspeilet.<br />

Her fra grunnundersøkelser på hull 18 Vestfold GK


Situasjon hull 18 Vestfold<br />

golfklubb


h<br />

Jord som<br />

inneholder<br />

luft<br />

H<br />

Jord der alle porer er fylt med vann<br />

Dreneringsrør som ligger dypt gir en mye<br />

tørrere jord enn rør som ligger grunt. Svært<br />

grunne rør drenerer ofte ikke <strong>noen</strong> ting!


Små porer (leire, silt,<br />

finsand) gir stor<br />

kapillærkraft<br />

Lang<br />

sammenhengende<br />

vannsøyle<br />

nedover gir stor<br />

tyngdekraft<br />

Ingen drenering hvis ikke<br />

tyngdekraften er større enn<br />

kapillærkraften!


Jordoverflaten til venstre<br />

blir mye tørrere enn<br />

jordoverflaten vil høyre!<br />

h<br />

h<br />

Dreneringsrør


Hvorfor drenering<br />

•Gir luftfylte makroporer i jorda. Dette er<br />

en betingelse for rotvekst for nesten alle<br />

planter.<br />

•En tørrere overflate: Mindre sykdom<br />

•Gir fortrinn for kulturplanter framfor<br />

ugras med svakt rotsystem: Tunrapp,<br />

Krypsoleie, mose.<br />

•Gir jorda bedre bæreevne. Mindre<br />

pakkeskader. Bedre fremkommelighet.<br />

•Høyere jordtemperatur om våren.<br />

•Mindre overvintringsskader på gress


Definisjon drenering<br />

Drenering er å trekke vann ut av porene i<br />

jorda.<br />

”Overflatedrenering” er å fjerne vann som<br />

renner eller står i dammer oppå bakken<br />

BEGGE DELER ER NØDVENDIG I ET<br />

GRØNTANLEGG


Dreneringsgrus


Test: Hvilken av disse tre gir den tørreste overflaten


Om dette bidrar til drenering av jorda er avhengig av dybden på grøfta.<br />

Men når slissene fylles med grus vil overflatevann lettere presses ned og<br />

forsvinne. Dette er derfor god overflatedrenering.


Forstår du nå hvorfor<br />

dette ikke vil fungere<br />

Vi har alltid<br />

gjort slik<br />

Dessuten skal<br />

jeg fylle på<br />

med grus


Mange aksepterer<br />

hvordan USGA-greenen<br />

virker, men de vil ikke<br />

overføre denne<br />

kunnskapen til vanlige<br />

grøfter (diker)


Forslag til halvåpen avskjæringsgrøft<br />

Sand / vekstmasse<br />

Dreneringsgrus<br />

Dreneringsrør<br />

Mykt formet overflate for klipping<br />

med stor maskin<br />

Lavpunkt!<br />

Her anbefaler jeg grus helt opp!


Konklusjoner<br />

1. Dybden på dreneringen er avgjørende for<br />

hvor effektiv dreneringen er<br />

2. Vann går ikke fra små porer inn i store<br />

porer før det er et trykk som presser vannet<br />

ut av de små porene. grus i grøfter gir<br />

ikke bedre drenering , men kan føre bort<br />

vann fra overflaten (fungere som sluk)


Overflatedrenering<br />

!<br />

Steinar Selle viser<br />

fram et sluk for å ta<br />

unna overflatevann.<br />

Viktig på en golfbane!


Foto: Terje Haugen<br />

Legg merke til at vannet står her!


Sluk ved en green på<br />

København golfklubb<br />

(helt nytt)<br />

Hvorfor er det kliss<br />

vått rundt sluket<br />

h<br />

Fordi utløpet fra sluket<br />

ikke ligger dypere enn<br />

den kritiske<br />

dreneringshøyden.


Drenering rundt en USGA-green<br />

Vanlig<br />

dreneringsgrøft<br />

rundt hele<br />

greenen. Dybde<br />

tilpasset jordtypen,<br />

60 – 120 cm<br />

Plastskille<br />

mellom<br />

vekstmasse<br />

og jord<br />

Overflateprofilert,<br />

grusfyllt grøft der det<br />

kan renne<br />

overflatevann inn fra<br />

høyereliggende<br />

terreng. NB smal<br />

grusfylling.


Greener og greenområder


Mange bygger greener riktig.<br />

Problemene dukker opp i<br />

områder rundt fordi man ikke<br />

skiller jorden fra greenen med<br />

en vannsperre.


Dyp drenering rundt en green vil tappe utkanten<br />

av greenen for vann dersom det mangler en sperre<br />

Dreneringrør


Drenering rundt en USGA-green<br />

Vanlig<br />

dreneringsgrøft<br />

rundt hele<br />

greenen. Dybde<br />

tilpasset jordtypen,<br />

60 – 120 cm<br />

Plastskille<br />

mellom<br />

vekstmasse<br />

og jord<br />

Overflateprofilert,<br />

grusfyllt grøft der det<br />

kan renne<br />

overflatevann inn fra<br />

høyereliggende<br />

terreng. NB smal<br />

grusfylling.


Sikring av utløp til bekker<br />

Særlig ravinelandskap (leirjordsområder med bratte<br />

skråninger ned til bekken) er utsatt for skader<br />

Prøv å unngå å legge<br />

utløp til yttersving av<br />

bekken der det normalt<br />

graver mest.<br />

Stivt rør siste lengde<br />

mot bekken<br />

Sprengstein (helst)<br />

til sikring av utløpet


I praksis brukes slike dreneringsrør. Korrugert<br />

plast med små hull som vannet kan renne inn i.<br />

Mange dimensjoner og utallige koblingsdeler.


Noen punkter for å legge et dreneringsrør riktig<br />

Dypt<br />

nok<br />

Forsiktig tilbakefylt tørr jord<br />

Godt filtermateriale* dekker rørets åpninger<br />

Dreneringsrør inntil en side av grøfta<br />

Stødig bunn med jevnt fall. Grus er<br />

enklere å jevne<br />

* Beste filtermateriale er sagspon fra tømmer som kløyves på langs


Lukkede grøfter må<br />

legges med riktig fall.<br />

Vannet renner ikke<br />

oppover!<br />

Et gruslag i bunnen<br />

gjør det enkelt å<br />

justere fallet.<br />

Rørene bør dekkes<br />

med et filtermateriale<br />

av sagflis eller fin<br />

grus.


Oppsummering / konklusjon<br />

•Drenering er avgjørende viktig for å lykkes med et<br />

golfanlegg<br />

•Det er svært kostbart å drenere etter at gressmatta<br />

er etablert.<br />

•Drenering påvirker kvaliteten på gressmatta sterkt<br />

og er en lønnsom investering på nesten alle<br />

jordtyper også fordi sesongen blir lengre og antall<br />

dager med stengt bane reduseres.


agnar.kvalbein@bioforsk.no<br />

Turfgrass Research Group

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!