Pareto Energy Solutions AS - Pareto Project Finance

paretoprojectfinance.no

Pareto Energy Solutions AS - Pareto Project Finance

Pareto Energy Solutions AS

2012 Kvartal 2

Lenke: www.paretoprojectfinance.no/

Avdelinger/Forvaltning/Private-equity-fond


Forvaltningsteamet

Ola T. Lyngstad Christian A. Helland Hans G. Martinsen

Ansvarlig Forvalter Forvalter Forretningsfører

Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions Growth/Energy Solutions

Tlf: +47 22 01 58 63 Tlf: +47 22 01 58 69 Tlf: +47 22 01 58 88

E-post: ola.lyngstad@pareto.no E-post: cah@pareto.no E-post: hgm@pareto.no

Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: 22 87 87 00, www.pareto.no


Pareto er en uavhengig og ledende aktør i

det norske markedet for finansielle tjenester.

Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen,

Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore

og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har

utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende

produktspekter. Selskapet har cirka 580 ansatte.

Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom

dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt

fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert

vekst og ikke minst ved at våre kunder og

forretningsforbindelser har vist oss tillit.

Pareto Project Finance AS

Pareto Business Management AS

Pareto Securities AS

Pareto Forvaltning AS

Pareto Bassøe Shipbrokers AS

Pareto Bank ASA

Pareto Wealth Management AS

Pareto Offshore AS

Pareto Dry Cargo AS

JGO Shipbrokers AS

Pareto Forsikringsmegling AS

Pareto Maritime Services AS

Pareto Nordic Investments AS


Kursutvikling

Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Energy Solutions

AS («Fondet» og «PES») er basert på prinsipper fastsatt

av European Private Equity & Venture Capital Association

(EVCA). EVCA setter prinsipper som anses å være

markedspraksis for hvordan investeringer i ikke-børsnoterte

aksjer skal verdsettes. Et av hovedprinsippene er at en

investering i ikke-børsnoterte aksjer skal verdsettes til kostpris

de første tolv månedene etter investeringstidspunktet,

med mindre det inntreffer vesentlige hendelser som endrer

verdien. For investeringer som er gjennomført for mer enn

tolv måneder siden skal verdien fastsettes på grunnlag av

prisingen av sammenlignbare børsnoterte selskaper justert

for at verdipapiret ikke er børsnotert (likviditetsrabatt).

Verdien av Fondets investeringer («porteføljeselskapene»)

fastsettes av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter Pareto

Forvaltning AS (PF). Det gjøres oppmerksom på at verdivurderinger

gjennomføres to ganger årlig (års rapporten og

halvårsrapporten) med kvartalsvise justeringer.

Forutsetninger for verdifastsettelsen

Verdien av Fondets investeringer («porteføljeselskapene»)

fastsettes av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter

Pareto Forvaltning AS (PF). Det gjøres oppmerksom på at

verdivurderinger gjennomføres to ganger årlig (årsrapporten

og halvårsrapporten) med kvartalsvise justeringer.

Verdiene er basert på følgende:

• Master Marine og RMI. Fastsatt av styret etter anbefaling

fra kapitalforvalter

• AquaLyng. Basert på inngått avtale med World Bank

Group

• Scanergy. Basert på tredjepartsvurdering

• Armada Seismic. Aksjene er solgt med forventet utbetaling

i august

• Drilling Technologies. Basert på nylig transaksjon

• Niri. Fastsatt av styret etter anbefaling fra kapitalforvalter

Investeringsmandat

Fondet vil primært investere i selskaper innenfor bransjene;

Oil Service/Oil Technology, Shipping, Energy (fornybar

og alternativ energi), men kan også investere inntil 20 % i

andre bransjer. Fondet skal primært investere i porteføljeselskaper

med base i Norge, men kan også investere i utenlandske

selskaper. Maksimalt 25 % av Totalt Kapitalinnskudd

kan investeres i selskaper utenfor Europa og USA.

Fondet har i utgangspunktet ikke anledning til å oppta

lån eller andre former for fremmedkapitalfinansiering,

med mindre generalforsamlingen samtykker med 2/3 flertall.

Kapitalforvalter skal fortløpende vurdere realisasjon av

investeringene. Fondet skal søke å få realisert alle investeringene

innen 2015.

Direkteavkastning

Tidspunktet for eventuelle utbetalinger fra Fondet vil i

stor grad avhenge av eventuelle utbetalinger fra porteføljeselskapene.

Midler fra foretatte investeringer skal

ikke reinvesteres og vil bli utbetalt løpende til investorene

innenfor aksjelovens regler. Dette innebærer at man vil

gjøre utdelinger direkte til aksjonærene ved realisasjon av

porteføljeselskapene.

Pareto Energy Solutions AS har i Generalforsamlingen i

juni 2012 besluttet følgende:


Kapitalutvikling Pareto Energy Solutions AS

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

175

Emisjon I

(02.11.09)

VEK

(31.12.09)

VEK

(30.06.10)

VEK

(30.09.10)

VEK

(31.12.10)

VEK

(31.03.11)

VEK

(30.06.11)

VEK

(30.09.11)

VEK

(31.12.11)

VEK

(31.03.12)

VEK

(30.06.12)

Verdijustert egenkapital (av totalt kommitert kapital, per 2. kvartal 2012): NOK 213.34

Verdijustert egenkapital (av innkalt kapital, per 2. kvartal 2012): NOK 217.17

Verdijustert egenkapital (av totalt kommitert kapital, per 4. kvartal 2011): NOK 221.85

Verdijustert egenkapital (av innkalt kapital, per 4. kvartal 2011): NOK 228.12

Porteføljeoversikt per andre kvartal 2012

PROSJEKT / SELSKAP SEGMENT EIERANDEL INVESTERT (MNOK) SISTE VERDIVURDERING

Master Marine & RMI AS Oljeservice 0,2% & 13% 32 19

AquaLyng Prosess industri Konv. lån 24 42

Scanergy AS (Conseptor Renew.) Vann, vindkraft 14 % 32 44

Armada Seismic ASA Seismikk Solgt Solgt Solgt

Drilltek Ltd Oljeservice 17 % 40 49

Niri AS Fisk 4 % 2 3

• Overkursfondet nedsettes med kr. 29.380.000

(« Nedsettelsesbeløpet»).

• Nedsettelsesbeløpet utbetales forholdsmessig til

aksjonærene på utbetalingstidspunktet. Utdelingen

gjennomføres som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

• Nedsettelsen gjennomføres etter registrering av ikrafttredelse

av nedsettelsen av overkursfondet i Foretaksregisteret.

Utbetalingen tilsvarer en utbetaling på tilnærmet NOK 35

per aksje i Pareto Energy Solutions AS.

Investeringstakt og kapitalutvikling

Fondet hentet inn NOK 216 millioner i kommitert kapital

i desember 2008. Fondet er lukket for investeringer i nye

porteføljeselskap.

Styret og forvalterne anser fondet som fullinvestert,

men har satt av midler til eventuelle oppfølgingsinvesteringer

i underliggende portefølje. Hovedbegrunnelsen for

dette er den positive og sterke veksten i flere av porteføljeselskapene.

Fondet har per kvartalsslutt MNOK 48 i uinnkalt

kapital og MNOK 30.0 i bankinnskudd hvor MNOK

29.38 utbetales til aksjonærene i august.

PES er utelukkende egenkapitalfinansiert.

Annenhåndsomsetning

Det har i løpet av siste kvartal ikke vært omsatt aksjer i

Pareto Energy Solutions AS.


Nøkkelinformasjon, Master Marine AS og

Rector Marinus Invest AS

• Master Marine er et norsk, offshore-serviceselskap etablert

i 1997

• Service Jack («Haven») har kontrakt med ConocoPhillips

på Ekofisk og er et flotell med ~450 enkeltlugarer

• Hovedaksjonær er Nordic Capital eier i overkant av

80 % av Master Marine AS

Risiko og suksessfaktorer

• Fremtidige kontrakter og generelt ratenivå

Status

Master Marine sitt fartøy «Haven» rapporter om 100 %

oppetid og god drift på Ekofisk.

«Haven» er på en fast treårs kontrakt med ConocoPhillips

hvor ConocoPhillips må gi beskjed til selskapet innen

utgangen av januar 2013 om de ønsker å utøve opsjonen

fra 2014. Gitt dagens tilbakemeldinger og markedsbilde

anser man det som sannsynlig at ConocoPhillips vil

utnytte seg av opsjonen.

Fartøy nummer to ble i 2011 kansellert av Master Marine

med «refund-garantier» fra Singaporske banker på i overkant

EUR 93 millioner. Refund-garantiene er nå tilbakebetalt

Master Marine og delvis benyttet til å nedbetale lån.

«Haven» virker å være en attraktiv eiendel som opererer

i et marked/segment som har begrenset kapasitet.

«Haven» er bygget i henhold til Norsoc-standard og er i

øyeblikket det eneste boligfartøyet i Nordsjøen designet

for 10.000-årsbølgen.

Den sensitive faktoren er verdien og de fremtidige kontantstrømmene

fra «Haven». Forsinkelser og kostnadsoverskridelser

under ferdigstillelsen av «Haven» har medført

en negativ verdiutvikling selv om fartøyet nå er i god drift.

Revisjonsselskapet Ernst & Young priser «Haven» til EUR

478 millioner og dermed en bokført egenkapital i Master

Marine AS på 38 øre per aksje. Pareto Energy Solutions

priser Master Marine aksjen til 30 øre per aksje og dermed

RMI til NOK 5,65 per aksje.


AquaLyng AS

• Norsk selskap etablert i 1998

• Selskapet har lengre erfaring innen avsaltningsanlegg

(saltvann til ferskvann)

• Verdensledende teknologi på avsaltning, med en energieffektivitet

ca. 98 %

• Hovedprosjekt i Kina er et samarbeid med Beijing

Enterprise Water Group Limited. BEWGL er et stort,

børsnotert selskap i Hong Kong med store konkurransefortrinn

innen leveranse av ferskvann til industriområdene

i Kina.

Pareto Energy Solutions har gitt selskapet et lån med

konverteringsrett til kr 0,50 pr aksje

• Selskapets største aksjonær er Staur Private Equity

Risiko og suksessfaktorer

• Evnen til å ferdigstille prosjektene til avtalt tid og budsjett

• Tilfang av nye prosjekter

• Juridisk risiko i avtaleverket

• Verdens vilje og evne til å kjøpe ferskvann som åpenbart

er en økende mangelvare i flere land

Status

Avsaltingsanlegget i Kina er nå ferdigbygd og avventer

endelig igangsettelse. Den fortsatte forsinkelsen skyldes

infrastrukturelle forhold som er utenfor Aqualyng sin kontroll.

Det er foretatt testkjøring på rekuburatorene med

svært gode resultater. Selskapet er i fortsatt i sluttfasen

med å inngå avtale med store institusjonelle aktører i Asia,

hvor disse vil tegne seg for anslagsvis MUSD 65 i ny kapital

til selskapet. I den forbindelse verdsettes Aqualyng til

MUSD 75 med mulighet for opptil ytterligere MUSD 40

i earn out. Earn out’en baseres på flere faktorer, bl.a. inngåtte

kontrakter på vannkonsesjoner i Kina samt inntjening.

Earn out perioden er til 2014. Ved årsskiftet inngikk

Aqualyng en intensjonsavtale i Kina med formål å bygge

et nytt avsaltingsanlegg i Kina på 100.000 m3/dag. Det

foregår nå egnethetsvurderinger som vil danne grunnlag

for om det inngås fast kontrakt. Avgjørelsen ventes å bli

tatt over sommeren. Verdifastsettelsen av Aqualyng innebærer

en vesentlig verdiøkning i forhold til inngangsverdien

for Pareto Energy Solutions AS. Selskapet har videre

gjennomført omfattende tester med den nye versjonen av

rekuburatoren, med lovende resultater.

Saltvann til ferskvannsrensing er en meget energikrevende

prosses hvor AquaLyng besitter avansert membran,

ventil og materialteknologi som gir renseprosessen verdensledende

energieffektivitet. Kostnadene ved å omgjøre

saltvann til ferskvann har vært sterkt fallende og AquaLyng

kan anslagsvis gjennomføre dette til USD 0,5 pr 1.000 liter

vann. Av verdens vannreserver er anslagsvis 97,5 % saltvann

og 2,5 % ferskvann. Av ferskvannet er igjen anslagsvis

70 % fra isbreer samt permanent is- og snødekke.

Selskapet fokuserer på få og store prosjekter hvor forretningsmodellen

er salg av ferskvann. Aqualyng vil konsentrere

seg om den sterke veksten som er forventet i Kina,

hvor selskapet har fått et meget sterkt fotfeste. Anlegget i

Coafeidian som er en industriby ca. 250 km øst for Beijing,

er et anlegg på 50.000 kubikkmeter ferskvann pr. dag

hvor kineserne garanterer kjøp av 90 % av det produserte

ferskvannet i 30 år. Videre ser Aqualyng for seg at det kan

være en rekke interessante muligheter i India, som det

arbeides konkret i mot.

Aqualyng og BEWGL har etablert Aqualyng China

Limited med 50 % eierinteresse hver. Det er store planer

for Aqualyng China Limited de neste årene. Som tidligere

nevnt er det forventes betydelig ordreinngang i løpet av de

neste to årene med anlegg fra 50.000 – 200.000 kubikkmeter.

Samlet arbeides det med prosjekter på ca 1.000.000

kubikkmeter (risket) i Kina som blir avklart over de neste

5 – 6 år. Anslaget for disse nivåene ble gjentatt av det offisielle

Kina ved testkjøring og seremoniell åpning av anlegget

i fjerde kvartal 2011.

Scanergy AS

• Scanergy er et selskap etablert i 2007 med hovedkontor

i Asker

• Selskapet er et rent utviklingsselskap innen små vannkraftverk

(Norge) og vindkraft (Sverige)

• Alpiq (betydelig Sveitsisk energiprodusent) sitt datterselskap

i Norge vil være kjøper av alle vannkraftverkene

samt deler av vindporteføljen i Sverige. Alpiq har inngått

bindene kjøpsavtaler med Scanergy til fastsatte priser

(regnestykket er sensitiv til langsiktige kraftpriser)

Pareto Energy Solutions eier 14 %. Eierbetingelsene er

godt regulert i en aksjonæravtale med et klart exit-løp

mot 2014

Risiko og suksessfaktorer

• Evnen til å erverve attraktive utviklingsområder

• Utviklingstiden fra signert kontakt til byggetillatelse/

konsesjon

• Kraftprisene og prisen på grønne sertifikater

Status

Driften av Scanergy går mer eller mindre i henhold til forventningene.

Scanergy arbeider med å sikre seg full kontroll


på vannprosjektene og vil over tid i større og større grad

rendyrke vannporteføljen og vindporteføljen hver for seg.

Som nevnt tidligere har prosjektrealiseringen innen gått

tregere enn forventet blant annet på bakgrunn av uavklarte

nettverksløsninger (bl.a. kraftlinjen over Hardangerfjorden)

samt økt treget i behandlingen av konsesjonssaker

generelt. Innen vind fikk Scanergy fikk nylig konsesjon

på Sattravallen i Sverige på 48 MW og arbeider i øyeblikket

med å realisere prosjektet. Organisasjonen har i løpet

av 2011/2012 valgt å fokusere på et tjuetalls av porteføljeprosjektene

som ansees som høyst realistiske i løpet av de

nærmeste årene.

Swedbank First Securities har gjennomført en 3. parts

verdivurdering hvor Scanergy etter en 25% likviditetsrabatt

priser aksjen til NOK 800 – 850. Siden årsskifte har

det vært mindre verdidrivende endringer, enkelt prosjekter

som trekker opp og en kraftpris som trekker ned. Pareto

Energy Solutions priser Scanergy til NOK 825 per aksje.

Armada Seismic ASA

• Seismikkfartøyet NB 532 (Polar Duke) er ferdigstilt og

på langsiktig kontrakt med Dolphin Group

• NB 533 (Polar Duchess) er ferdigstilt og gikk i april

2012 på langsiktig kontrakt med Dolpin Group

Status

Armada Seismic aksjene ble i mai 2012 solgt til GC

Rieber Shipping for NOK 26 per aksje. Investeringen gir

Pareto Energy Solutions en brutto avkastning på 30% og

en internrente på tilnærmet 15% p.a. som er i tråd med

forventingene. Pareto Energy Solutions tilbakebetaler i

august 2012 i overkant av MNOK 29 til aksjonærene.

Pareto Energy Solutions har i tidligere rapporter verdsatt

Armada til NOK 21 per aksje.

Drilltek Ltd

• Drilltek er et service-selskap innen mud-logging,

kjerne analyser samt geologiske analyser til olje- og gassmarkedet.

Selskapet er registret i Storbritannia.

• Selskapet har i tillegg til sin kjernevirksomhet fokusert

på salg av barytt. Barytt et tungt mineral som er hovedbestanddelen

i borevæske som bidrar til å holde brønntrykket

i balanse.

• Selskapet fokuserer i første omgang på det sterkt voksende

latin-amerikanske markedet, samt videre USA

samt Midt-Østen. Selskapet er tuftet på tilsvarende

forretningsmodell som ResLab, som i sin tid ble solgt

til Weatherford med betydelig gevinst. Gründerne bak

Drilltek er de samme som i sin tid etablerte ResLab.

• Drilltek har oppnådd flere betydelige kontrakter og er i

kraftig organisk vekst. I tillegg er det konkretiserte oppkjøpsobjekt

innen samme forretningsområde. Selskapet

er skalerbart ved økt aktivitet.

PES har investert følgende i Drilltek hvor investerings- og

eierbetingelsene er godt regulert gjennom aksjonæravtale:

• MUSD 4 i aksjer

• MUSD 2 i konvertibelt lån med 12 % p.a. rente, hvor

– MUSD 2 kan konverteres til aksjer innen 31.3.13

• 10.000 warrants som kan utøves innen første kvartal

2014

Risiko og suksessfaktorer

• Evnen til å vinne kontrakter innen mud-logging og

kjerneanalyser

• Ratenivåer på kontraktene

• Leveringsevne (kvalitet, pris, tid, volum) på Barytt

• Driftsmessig håndtering av betydelig organisk vekst

• God likviditetsstyring

• Gjennomføring av eventuelle oppkjøp/fusjon

• Forsinkelser fra kundens side

• Landrisiko

• Meget sterk vekst innen oljeinvesteringer og produksjon

i Colombia og Mexico

Status

Den første halvdelen av 2012 ga resultater under budsjett

for Drilltek grunnet forsinkelser i oppstart av kontrakter.

Imidlertid har det vært betydelig fremgang i å sikre fremtidig

vekst. Drilltek har en meget god kontraktsdekning

for 2012 og 2013:

• Inngåtte kontrakter for 2012: MUSD 44

• Ytterligere betydelig anbud for 2012 utover overnevnte

• Inngåtte kontrakter for 2013: MUSD 46

• Ytterligere betydelige anbud for 2013 utover overnevnte

Første halvdel av 2012 har i stor grad blitt benyttet til å

kvalitetssikre driften med tilrettelegging av gode prosedyrer

for på en god måte sikre den kraftige, forventede

veksten.

Som kjent har Drilltek et betydelig eier- og verdiskapningspotensiale

i Numerical Rocks AS gjennom retten

til å kjøpe Statoil sine aksjer (47 %). Drilltek har i dag

eierskapsmessig kontroll over Numerical Rocks gjennom

en egen preferanseaksje som kontrollerer 50,1 % av selskapet.

Numerical Rocks er et relativt lite oljeservice-selskap

med base i Trondheim. Selskapets teknologi er å benytte

små fragmenter av borekakset for å modellere olje- eller


gassfeltets petrofysiske egenskaper samt for å simulere

flytegenskapene til karbonforekomstene. Denne form for

elektronisk kjerneprøveanalyse er et resultat av mer enn ti

års forskning.

Numerical Rocks annonserte i mars at selskapet planlegger

fusjon med australske Digital Core. Fusjonsprosessen

er nå i den avsluttende fasen, og et nytt fellesselskap er

etablert. Det fusjonerte selskapets navn vil være Lithicon.

Selskapet vil være det ledende innen denne type tjenester

både i forhold til modelleringen, tolkningen samt bildegjengivelse.

Niri AS

• Niri er et aqua-teknologi/fiskeopprettselskap med

kontor på Måløy og i Cork, Irland.

• Selskapet og gründer har i 20 år drevet utvikling av

oppdrett av fisk på land

• Selskapet har fått et godt fotfeste i Irland, men har så

langt ikke fått tillatelse til landopprett av laks i Norge

Risiko og suksessfaktorer

• Tid og kostnad ved å bygge anlegget

• Skalering og drift

Status

Ingen vesentlige nyheter siste kvartal. Selskapet har bevist

sin land-teknologi ved å vokse frem laks til full størrelse,

med overbevisende kvalitet og på kort tid. Selskapet arbeider

i øyeblikket med å finansiere et konkret prosjekt på

3000 tonn (tre konsesjoner). Den fallende lakseprisen gir

et blandet bilde for Niri da selskapet ser for seg å bli en

kostnadsleder, men samtidig opplever en mer utfordrende

finansieringssituasjon.

Pareto Energy Solutions har valgt å ta minimalt med

risiko da selskapet fortsatt er i en tidlig fase. Fondet har

investert MNOK 2 og sikret seg en opsjon på ytterligere

MNOK 13, som kun vil utøves dersom det er overveiende

sannsynlighet for at selskapet vil lykkes med sine planer.

Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å

handle aksjer i Fondet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på

bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet.

Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som

pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet.

Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige

resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for

tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon.

Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning.

Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens

urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten

ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS’ markedsrapport av mars 2012. Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere

beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum).


Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo


Til aksjonærene i Pareto Energy Solutions

Investor ASA

PARETO ENERGY SOLUTIONS INVESTOR ASA - 2. KVARTAL 2012:

Pareto Energy Solutions Investor ASA sitt eneste formål er å investere i

Pareto Energy Solutions AS (PES), og eier p.t. 14 % i dette investeringsselskapet.

PES sitt investeringsmandat er å investere i oljeservice/oljeteknologi og energi (fornybar og

alternativ energi), men har mandat til å investere inntil 20 % av sin kapital i andre bransjer.

Forvalter av PES er Pareto Forvaltning AS. Kvartalsrapport for PES ligger vedlagt.

På generalforsamling den 3. juli 2012 ble det vedtatt å nedsette selskapets overkursfond med totalt

kr. 3.990.000 («Nedsettelsesbeløpet»). Nedsettelsesbeløpet på totalt kr. 3.990.000 (kr. 12,00 pr.

aksje) utbetales til aksjonærene etter at kreditorfristen er utløpt og nedsettelsen er registrert i

Brønnøysundregistrene, noe som antas å skje i siste halvdel av september 2012. Utdelingen

gjennomføres som tilbakebetaling av innbetalt kapital, og skal derfor skattemessig behandles som

en reduksjon av inngangsverdien på aksjonærenes aksjer (ikke inntektsføres som utbytte).

Verdijustert egenkapital (30.06.2012):

Siste omsatte kurs (24.05.2012):

Siste ligningsverdi (31.12.2011):

99,86 kr

80,00 kr

74,19 kr

More magazines by this user
Similar magazines