Q1 2012 (PDF) - Spar Nord

sparnord.dk

Q1 2012 (PDF) - Spar Nord

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING

PÅ 11,2 PCT. – BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER

Præsentation af resultat for 1. kvartal 2012


HOVEDPUNKTER

• Resultat før skat på 144 mio. kr. – bedste resultat i 15 kvartaler

– Egenkapitalforrentning på 11,2 pct.

• Basisindtjening før nedskrivninger på 265 mio. kr. – 51 pct. bedre end Q4

– Nettorenteindtægter falder 4 pct. pga. volumenfald og lave markedsrenter

– Vækst i gebyrindtjening - bl.a. drevet af konverteringsaktivitet

– Kursreguleringer på højt niveau

– Omkostninger på niveau med det forventede

• Nedskrivninger fortsat på betydeligt niveau – 106 mio. kr.

– 79 mio. kr. kan henføres til erhvervskunder – nedskrivningsprocent på 1,4

– 27 mio. kr. kan henføres til privatkunder – nedskrivningsprocent på 0,8

• Stærk kapital- og likviditetssituation

– Kapitaludvidelse gennemført – egentlig kernekapitalprocent forbedret til 13,1

– Overdækning i forhold til strategisk likviditetsmål forbedret med 3,0 mia. kr. til 6,9

mia. kr.

• Forventninger til 2012 fastholdes

– Basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 800 mio. Kr.

side side 2 2


HIGHLIGHTS FRA KVARTALSREGNSKABET

SPAR NORD BANK Realiseret Realiseret Ændring Realiseret

Mio. kr. Q1 2012 Q4 2011 i pct. Q1 2011

Ændring

i pct.

Nettorenteindtægter 386 402 -4 344 12

Nettogebyrindtægter 152 117 30 132 15

Kursreguleringer mv. 79 33 54 48

Øvrige indtægter 21 12 69 23 -8

Basisindtægter 638 564 13 553 15

Lønomkostninger 215 243 -12 215 0

Driftsomkostninger mv. 158 145 9 146 8

Omkostninger i alt 373 388 -4 361 3

Basisindtjening før nedskrivninger 265 176 50 192 38

Nedskrivninger på udlån mv. 106 141 -25 84 26

Basisindtjening 159 35 356 108 47

Beholdningsindtjening mv. 6 0 7 -16

Ordinært resultat 165 35 377 115 43

Bidrag til sektorløsninger -19 24 -179 -1

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 146 59 149 114 28

Resultat af ophørende aktiviteter før skat -2 10 -120 25 -108

Resultat før skat 144 69 110 139 4

side 3


NETTORENTEINDTÆGTER PÅVIRKET AF VOLUMENFALD OG

LAVE MARKEDSRENTER

• Nettorenteindtægter på 386 mio. kr. – 12 pct.

højere end i Q1 2011 men 4 pct. lavere end i

Q4 2011

• Volumen under pres

– Bankudlån 1,3 mia. kr. lavere end ultimo

2011

Mio. kr.

800

600

400

200

0

30,6

Q1

2011

Nettorenteindtægter og volumentrend

32,7

Q2

2011

31,4

Q3

2011

31,2

Q4

2011

29,9

Q1

2012

Mia. kr.

50

40

30

20

10

0

• Udlånsmarginal fastholdt på pænt niveau

Nettorenteindtægter

Bankudlån

• Lave markedsrenter trigger

– Negativ indlånsmarginal

– Lavere renteindtægter på obligationer

Pct.

7,0

6,0

5,54

5,71

Rentemarginal

Dekomponering for fortsættende aktiviteter

5,53 5,61

5,48 5,41

6,11

6,24

6,00

5,0

4,0

3,0

5,52 5,70

5,43 5,28 5,12 4,91

5,67

6,12 6,12

2,0

1,0

0,0

Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112

Rentemarginal

Udlånsmarginal

side 4


VÆKST I NETTOGEBYRINDTÆGTER DREVET AF

LÅNEKONVERTERING

• Nettogebyrindtægter på 152 mio. kr. – 15

pct. højere end i Q1 2011 og 30 pct. højere

end Q4 2011

Mio. kr.

100

75

Værdipapirhandel

Q4/Q1: 21 pct.

100

75

Kapitalforvaltning

Q4/Q1: -5 pct.

• Højt konverteringsaktivitet medfører vækst i

– Lånesagsgebyrer

– Garantiprovision

50

50

25

25

• Pæn vækst i andre gebyrer

– Vækst i forsikringsformidling

0

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

YTD

11

YTD

12

0

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

YTD YTD

11 12

Mio. kr.

300

Nettogebyrindtægter

YTD 11/YTD 12: 15 pct.

Mio. kr.

100

Lånesagsgebyrer

Q4/Q1: 13 pct.

100

Andre gebyrer

Q4/Q1: 88 pct.

75

75

200

50

50

100

25

25

0

YTD 11 YTD 12

0

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

YTD

11

YTD

12

0

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

YTD YTD

11 12

side 5


STOR VÆKST I KURSREGULERINGER

• Kursreguleringer på 78 mio. kr. – mere end

dobbelt så højt som forrige kvartal

• Gunstig udvikling i spændet mellem danske

realkreditobligationer og renteswaps

• Stort handelsflow i Markets

Mio. kr.

100

75

50

25

Kursreguleringer

• Lavere indtjening fra kunders afdækning af

rente- og valutarisici

0

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

Mio. kr.

YTD

2012

YTD

2011 Ændring

Kursreg. i Handel og Udland mv. 60 24 37

Anlægsaktier i alt 9 13 -4

Valutahandel og -agio 8 17 -8

I alt 78 54 25

side 6


OMKOSTNINGSUDVIKLING SOM FORVENTET

• Samlede omkostninger på 373 mio. kr. – 3

pct. højere end Q1 2011 og 4 pct. lavere end

forrige kvartal

Mio. kr.

750

500

0,65

Omkostninger og O/I

0,58

0,8

• Lønomkostninger på uændret niveau (å/å)

250

• 10 pct. stigning i driftsomkostninger (å/å)

– Periodeforskydning af personaleudgifter

(forsikring) og marketing (aktionærmøder)

– Højere IT-udgifter

• O/I-nøgletal forbedret til 0,58

• Forventning om nulvækst i 2012 fastholdes

0

Omkostninger

(Mio. kr.)

YTD

2011

YTD

2012

YTD

2012

YTD Ændring i

2011 pct.

Lønninger 215 215 0

Driftsomkostninger 143 130 10

Af- og nedskrivninger 15 16 -2

Omkostninger i alt 373 361 3

0,0

Driftsomkostninger

(Mio. kr.)

YTD

2012

YTD

2011 Ændring

Personaleudgifter 13 10 3

Rejseudgifter 3 2 0

Marketingudgifter 24 23 1

IT-omkostninger 67 60 7

Lokaleudgifter og husleje 18 20 -2

Øvrige driftsomkostninger 18 16 2

Driftsomkostninger i alt 143 130 12

side 7


NEDSKRIVNINGER SOM FORVENTET

• Driftspåvirkning på 106 mio. kr. – 1,18 pct. af samlede udlån og garantier

– Højere end Q1 2011 – lavere end forrige kvartal

• Nedskrivningsprocent på erhverv: 1,4 – nedskrivningsprocent på privat: 0,8

• Fortsatte udfordringer for landbrugssektoren – bidrager med 36 mio. kr.

Mio. kr.

200

150

Nedskrivninger og nedskrivningsprocent

0,89

1,18

Pct. Mio. kr.

300

1,5

250

200

Nedskrivninger og nedskrivningsprocent

0,89 0,91 1,01

1,55 1,18

5,20

100

50

150

100

50

-1,40

0

YTD

2011

YTD

2012

-1,5

0

Q1

2011

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

-8,00

side 8


LÅNEBOG – UÆNDRET GOD SPREDNING PÅ BRANCHER

• Udlån og garantier til privatkunder udgør 39 pct. af samlede udlån og garantier

• Landbrugseksponering på 9,2 pct. – afdækket med 34 pct. af de individuelle

nedskrivninger

• Eksponering mod finansiering og forsikring markant under sektorgennemsnittet

Udlån og garantier

Indv.

nedskr.

*Spar Nord

Sektoren

*Spar Nord

Branche, pct.

31.03

2012

31.12

2011

31.12

2010

31.03

2012

Landbrug og skovbrug 9.2 9.2 **4,0 34.1

Fiskeri 0.5 0.5 - 0.3

Industri og råstofudvinding 2.5 2.5 6.6 4.3

Energiforsyning 4.5 4.4 1.5 0.3

Bygge- og anlæg 2.9 2.8 2.5 1.9

Handel 8.8 8.7 4.9 8.1

Transport, hoteller og restauranter 3.0 3.0 3.5 2.5

Information og kommunikation 0.5 0.4 0.8 0.6

Finansiering og forsikring 6.5 6.3 24.9 4.3

Fast ejendom 12.8 13.2 11.9 10.9

Øvrige erhverv 5.7 5.6 6.1 8.4

Erhverv i alt 56.9 56.6 66.7 75.7

Offentlige myndigheder 3.8 4.8 2.2 0.0

Privatkunder i alt 39.3 38.6 31.1 24.3

I alt 100.0 100.0 100.0 100.0

*) ekskl. ophørende aktivitet

**) inkl. fiskeri

side 9


LAV EFTERSPØRGSEL SÆTTER UDLÅNSVÆKST UNDER PRES

• Bankudlån 4 pct. lavere end ultimo 2011

– Reduktion fordelt på privat, erhverv og offentlige kunder

– Meget beskeden efterspørgsel - sektorens udlån falder fortsat

• Bankindlån på niveau med ultimo 2011

• Garantier 2 pct. højere end ultimo 2011

– Vækst i antallet af konverteringssager

Mia. kr.

50

Bankudlån

Q4/Q1: -4 pct.

Mia. kr.

50

Bankindlån

Q4/Q1: 0 pct.

Mia. kr.

10

Garantier

Q4/Q1: 2 pct.

Mia. kr.

100

Forretningsomfang*

Q4/Q1: -2 pct.

40

40

8

75

30

30

6

20

20

4

50

10

10

2

25

0

Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12

0

Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12

0

Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12

0

Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12

* Opgjort inkl. repo, reverse og puljeindlån

side 10


STÆRK KAPITALPOSITION EFTER SUCCESFULD EMISSION

• Fuldtegnet kapitaludvidelse gennemført i 1.

kvartal – nettoprovenu på 831 mio. kr.

• Egentlig kernekapitalprocent øget til 13,1

(ultimo 2011: 10,4)

• Ansvarlige lån for 508 mio. kr.

førtidsindfriet i 1. kvartal

• Solvensprocent på 15,5 mod 14,0 ultimo

2011

Pct.

20

Pct.

Q1

2012 2011 2010 2009

Egentlig kernekapitalprocent 13,1 10,4 9,5 9,3

Hybridkapital 4,0 3,8 3,8 3,9

Fradrag i hybridkapital -1,5 -0,9 -0,2 -0,1

Kernekapitalprocent 15,5 13,3 13,2 13,2

Supplerende kapital 0,4 1,6 2,0 2,6

Fradrag i basiskapitalen -0,4 -0,9 -1,8 -1,7

Solvensprocent 15,5 14,0 13,4 14,2

Kernekapitalprocent

Mio. kr.

1.500

Efterstillede kapitalindskud

forfald pr. år

• Individuelt solvensbehov på 8,8 pct.

– Overdækning på 6,7 procentpoint

svarende til 2,7 mia. kr.

15

10

1.200

900

600

5

300

0

2008 2009 2010 2011 YTD

2012

Hybridkapital

Egentlig kernekapitalprocent

0

2012 2013 2014 2015

Ansvarlig kapital

Hybrid kapital

side 11


OVERDÆKNING I FORHOLD TIL STRATEGISK LIKVIDITETSMÅL

FORBEDRET TIL 6,9 MIA. KR.

• Overdækning i forhold til strategisk mål på 6,9

mia. kr. – stigning på 3,0 mia. kr. i Q1

Mia. kr.

10

8

Likviditetsmål

• Udvikling i Q1

– Afvikling i leasingudlån: 0,7 mia. kr.

– Reduktion i bankudlån: 1,3 mia. kr.

– 0,9 mia. kr. i ny egenkapital og konsolidering

• Aktuel likviditetsbuffer samt afvikling af

leasingaktiviteter vurderes tilstrækkelig til

indfrielse af obligationslån i 2012 og 2013

6

4

2

0

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2009 2010 2011 12

Mia. kr.

Forfaldsstruktur på seniorfunding

Mia. kr.

Q1

2012

Q4

2011

Q3

2011

Indlån ex. repo 31,1 31,1 29,7

Seniorlån og udstedte obligationer 8,7 10,2 10,8

Egenkapital og efterst. kap. 7,4 6,9 7,1

Likviditetsfremskaffelse 47,2 48,2 47,6

Udlån, bankaktivitet 29,9 31,2 31,4

Udlån, leasingaktivitet 6,4 7,1 7,7

Forfald < 1 år -4,0 -6,0 -7,1

Likviditetsmål (>0) 6,9 3,9 1,4

0,2

0,2

3,7 4,0

0,2

0,3

0,0

0,2

2012 2013 2014 2015 2016 ->

Udstedte obligationer

Seniorlån

side 12


AFVIKLING AF LEASINGAKTIVITETER FORLØBER

TILFREDSSTILLENDE

Mia. kr.

8

Afvikling af leasingudlån

leasingaktiviter

7

6

5

4

Sept

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2011 2012

Forecast

Realiseret

side 13


FORVENTNINGER TIL 2012 FASTHOLDES

• Basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 800 mio. kr.

• Nulvækst i omkostninger

• Nedskrivninger fortsat på højt niveau

• Bidrag til sektorløsninger i niveauet 45 mio. kr.

side 14

More magazines by this user
Similar magazines