Bruksanvisning FRODE

gkwebonline.no

Bruksanvisning FRODE

KLAPIKONE

VEDKLYV

VEDKLYVER

Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

SP537A/SP552A 1 Vnr. 530165/530166


Vedklyver SP537A/SP552A

INTRODUKSJON - SIKKERHET

Vær vennlig å les bruksanvisningen nøye. Ved å følge

bruksanvisningen sikrer man at du får et fremragende

resultat ut av vedklyveren.

Vedklyveren er designet og produsert i overensstemmelse

med de siste nye europeiske sikkerhetsregulativer,

med bestemt referanse til EN609 og

EN60204 standardene.

”ZHB-kontrollsystem” er designet og produsert slik at

brukeren er nødt til å arbeide i et sikkerhetsområde

uten å sette hender og armer i noen form for fare.

Før transport, installering eller bruk av maskinen.

Les alle deler av bruksanvisningen med spesiell vekt

på sikkerhet.

SIKKERHET - ADVARSLER OG

INSTRUKSJONER

Les og forstå brukeranvisningen og

symbolene på maskinen.

ALKOHOL OG BEROLIGENDE MIDLER

Bruk aldri maskinen dersom du har nytt

alkohol eller har tatt beroligende midler e.l.

BRUK AV MASKINEN

Sett maskinen på et arbeidsbord eller

lignende, komfortabel arbeidshøyde er

60-75cm. Sørg for at det er arbeidsrom

rundt klyveren. Bolt klyveren fast til

arbeidsbordet hvis det er vanskelig å få

maskinen til å stå stødig. Hold arbeidsområdet

ryddig. Bruk ikke maskinen i

regnvær. Bruk ikke maskinen

i eksplosjonsfarlige områder.

Norsk

BESKYTTELSE AV ØYNE OG ANSIKT

Ved kan lett splittes, det er derfor viktig at

sikkerhetsbriller brukes. Bruk ikke vedklyveren direkte

på bakken, sett den alltid på et arbeidsbord eller

lignende, slik at du får avstand til maskinen.

SKJØTELEDNING

Bruk av feil skjøteledning kan medføre at maskinen blir

overopphetet .Skjøteledningen må være min. 2,5 mm2

og ikke lenger enn 10m. Bruk gummikabel godkjent for

utendørs bruk.

DRA IKKE I LEDNINGEN

Dra ikke i ledningen når du skal frakoble denne. Flytt

aldri maskinen når du er tilkoblet strømkilden.

TILKOBLING

Sjekk at tilkoblings kilden er jordet og at strømstyrken

er i samsvar med merkeskiltet på motoren. Maskinens

bryterhus må ALDRI åpnes av ikke kvalifisert person.

HOLD BESØKENDE OG BARN PÅ AVSTAND

Vedklyveren må kun betjenes av en person. Hold andre

på avstand, dette gjelder spesielt når maskinen er i bruk.

SJEKK VEDKUBBENE

Sjekk at det ikke er spiker eller andre stålobjekter i

kubben som skal splittes. Endene skal være rette.

Grener må kuttes inn til kubben.

UNNGÅ SKADER

Vær oppmerksom på maskinens bevegelige deler, prøv

aldri å fjerne vedkubber før maskinens bevegelse er

stoppet helt. Hold hendene borte fra alle bevegelige deler.

BESKYTT DINE HENDER

Hold hendene borte fra vedkubben når denne er under

splitting, spalter i kubben kan plutselig lukkes og gjøre

at fingre klemmes. Fastklemte kubber må aldri fjernes

med hendene.

PRESS ALDRI VEDKLYVEREN

Press aldri vedklyveren, la den arbeide fritt. Splitt aldri

større vedkubber enn dimensjonen som er spesifisert i

tabellen.

SJEKK AV MASKINEN

Sjekk at deksler etc. er på plass,

verktøy eller lignende må fjernes før

maskinen startes.

Erstatt ødelagte eller manglende deler før

maskinen startes.

ARBEIDSKLÆR

Bruk ikke klær som kan feste

seg til maskinens bevegelige

deler. Bruk hansker og sko

med gummisåler.

LA ALDRI MASKINEN GÅ UTEN TILSYN

FRAKOBLING AV MASKINEN

Frakoble alltid maskinen når denne ikke er i bruk og når

du skal foreta service eller lignende på vedklyveren.

MILJØVERN

Hvis du skifter hydraulisk olje må denne oljen leveres

inn til oppsamlingsstasjon.

VEDLIKEHOLD

Hold vedklyveren ren, fjern rester av trevirke og tørk av

maskinen med en klut etter bruk

2


Vedklyver SP537A/SP552A

Norsk

SPESIFIKASJONER

Model nr. SP537A SP552A

Motor 230V- 50Hz 1500W IP54

Diameter*

5 – 25 cm

Kapasitet Lengde 37 cm 52 cm

Styrke

5t

Hydraulisk trykk

20 Mpa

Hydraulisk olje kapasitet 1,6 L 2,4 L

Lengde 955 mm 1200 mm

Størrelse Bredde 260 mm

Høyde

485 mm

Vekt 45 kg 50 kg

VEDSTØRRELSE

*Diameteren er avhengig av treets struktur. Hvis det er

meget harde tresorter med kvister kan selv en liten

kubbe være vrien å kløyve. For lettkløyvd virke kan det

kløyves enda større kubber enn spesifisert.

ARBEIDSVILKÅR

Denne vedklyveren er en modell for bruk i hjemmet. Den

er designet for bruk i temperatur på +5°C til + 40°C.

Maskinen kan lagres og transporteres i temperatur ned

til – 25°C.

INNHOLD I KARTONGEN

A. Vedklyver 1 set

B. Støtteben 1 stk

C. Bruksanvisning 1 stk

D. Pose med M8 bolter og muttere

5 sett

Montering og klargjøring

1. Monter støttebenet til maskinen opp på et arbeidsbord

eller lignende ved hjelp av håndtakene i hver ende av

maskinen.

2. Gjør deg kjent med de forskjellige kontroller og deler

i denne illustrasjonen.

NB: Deler for montering til arbeidsbenk medfølger ikke.

1. Oljetank

2. Trykkstempel

3. Anleggsflate

4. Klyvblad

5. Håndtak

6. Støttebein

7. Støtteanordning for vedkubber.

8. Bryter

9. Motor

10. Bryterhus

11. Hjul

12. Løftehåndtak

13. Hydraulisk spak

14. Beskyttelse for spak

15. Luftskrue

16. Oljepåfylling – bolt med peilepinne

3


Vedklyver SP537A/SP552A

Lufteskruen må løsnes 3–4 rotasjoner før vedklyveren

brukes. Før du flytter på vedklyveren må lufteskruen

strammes til, ellers vil det lekke olje fra skruen.

Hvis lufteskruen ikke løsnes før bruk vil luften inne

i hydraulikksystemet bli de-komprimert etter

komprimering, dersom dette skjer flere ganger på

rad kan dette resultere i at pakningene ryker og

oljen kan lekke ut.

17. Skrue for maks. trykk

Juster aldri skruen for maks. trykk.

Norsk

Oljen vil bli overopphetet etter 5 sekunder og dette kan

resultere i at maskinen skades.

Legg vedkubben ned på anleggsflaten, sjekk at kubben

ikke flytter seg side veis under splitting. Bruk aldri kun

toppen av kløyvebladet, dette kan resultere i at bladet

ryker eller skades på annen måte.

Kløyv vedkubbene langsetter. Kubber må aldri plasseres

på tvers, dette kan skade maskinen. Prøv aldri å kløyve

2 kubber samtidig, den ene kan lett fly opp å gjøre

skade.

Hvordan løsne en fastklemt kubbe

Skruen er justert fra fabrikk, slik at trykket ikke kan

overstige 5 tonn. Skruen er forseglet og må aldri

justeres. Uautorisert justering kan resultere i at

maskinen slutter å fungere.

BRUK AV VEDKLYVEREN

• Slipp begge kontroller

• La stemplet gå tilbake i startstilling

• Sett en trekantet trekloss under den fastklemte

kubben, og kjør stemplet slik at klossen kommer

under kubben.

• Gjenta med en trekloss med brattere vinkel inntil

kubben er fri.

Bruk av vedklyveren

Vedklyveren er utstyrt med et ”ZHB” kontrollsystem som

krever at maskinen opereres med begge hender.

Venstre hånd kontrollerer spaken for hydraulikk mens

høyre hånd brukes til å holde inne bryteren for motoren.

Vedklyveren vil stanse umiddelbart hvis en av hendene

forlater sine posisjoner. Begge hender må slippe

samtidig for at trykkstemplet skal gå tilbake. Spaken for

hydraulikk har en låsebryter, for å frigjøre spaken

trekkes bryteren tilbake med pekefingeren mens

spaken føres nedover.

VIKTIG! Hvis vedkubbene er vanskelige å splitte, må

maskinen aldri kjøres lengre enn 5 sekunder uten at

stemplet beveger seg.

Prøv aldri å slå kubben løs, dette kan skade

kløyvbladet.

4


Vedklyver SP537A/SP552AW

HVORDAN SKIFTE HYDRAULISK OLJE

Skift hydraulisk olje etter ca.150 timers bruk.

• Kople maskinen fra strømkilden

• Fjern bolten for oljepåfylling og peilepinnen

• Løft maskinen og la oljen renne ut i et fat eller lignende

• Løft maskinen motsatt vei

• Fyll på olje i henhold til spesifisert mengde

• Rengjør målepinnen og sett

denne inn med maskinen

i vertikal stilling

• Rengjør bolten og

sett denne på

plass, trekk til slik

at olje ikke kan lekke ut.

Dette må gjøres før

klyveren settes i horisontal

posisjon

Norsk

Sjekk med jevne mellomrom at oljen er mellom de 2

ringene på oljepeilepinnen, hvis nødvendig må mer

olje fylles på

Følgende hydrauliske oljer kan brukes:

Shell Tellus 22

Mobil DET 11

Aral Vitam GF 22

Bp Energol HLP-HM 22

VEDLIKEHOLD AV KLØYVEBLAD

Etter en tids bruk bør

kløyvebladet skjerpes ved bruk

av en fin fil, fjern alle hakk og

lignende

FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK HVORDAN LØSE PROBLEMET

Motoren vil ikke starte Overbelastningsbryter Kontakt en kvalifisert elektriker

har slått seg ut

for å åpne bryterdekselet

Vedkubben ligger ikke riktig

Størrelsen på vedkubben

overstiger kapasiteten

Sjekk instruksjonene i brukerveiledningen

Reduser størrelsen på vedkubben

Vedkubben kan Kløyvebladet er slitt Skjerp bladet med en fil

ikke kløyves

Oljelekkasje

Finn hvor det lekker og kontakt forhandler

Uatorisert justering av maks trykk

bolten har resultert i for lav

inntilling av det hydrauliske trykket

Kontakt forhandler

Trykkstempelet Mangel på hydraulisk olje i Sjekk oljenivået og fyll på om

beveger seg i systemet nødvendig

rykk og vibrerer

Luft i det hydrauliske systemet

Løsne lufteskruen 3 til 4 omdreininger

Oljelekkasje Lufteskruen er ikke trukket til før Trekk til lufteskruen før vedkløyveren

rundt sylinder vedkløyveren flyttes flyttes

og andre

punkter Bolten for oljepåfylling er løs Trekk bolten

Slitt hydraulisk kontroll dyse/

slitte pakninger

5

Kontakt forhandler


Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og

demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Vedklyver

Merke ................Best Tools

Modell ................SP537A/SP552A

er i overensstennelse med normene

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000,

EN609, EN60204

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Trondheim, 13.02.2004

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2004 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 530165/530166

6


Vedklyv SP537A/SP552A

INLEDNING – SÄKERHET

Vi ber dig läsa igenom bruksanvisningen noggrant.

Genom att följa bruksanvisningen försäkrar du dig om

att vedklyvens kapacitet utnyttjas optimalt.

Vedklyven är utformad och tillverkad i enlighet med de

senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna, och då i

synnerhet standarderna EN609 och EN60204.

”ZHB-kontrollsystem” är utformat och tillverkad på ett

sätt som innebär att användaren måste arbeta i ett

säkerhetsområde utan att placera händer och armar där

de kan utsättas för eventuell fara. Före transport,

installation eller användning av maskinen. Läs igenom

hela bruksanvisningen och läs igenom avsnittet om

säkerhet extra noggrant.

SÄKERHET – VARNINGAR OCH

INSTRUKTIONER

Läs och förstå bruksanvisningen och

symbolerna på maskinen.

ALKOHOL OCH LUGNANDE MEDEL

Använd aldrig maskinen om du har förtärt

alkohol eller har tagit lugnande medel

eller liknande.

ATT ANVÄNDA MASKINEN

Placera maskinen på ett arbetsbord eller

liknande, bekväm arbetshöjd är 60-75 cm.

Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme

runt klyven. Skruva fast klyven i

arbetsbordet med bultar om det är svårt

att få den att stå stadigt. Håll arbetsområdet

rent. Använd inte maskinen om

det regnar. Använd inte maskinen på

platser där det föreligger explosionsrisk.

Svensk

SKYDD AV ÖGON OCH ANSIKTE

Ved splittras lätt. Därför är det viktigt att du använder

skyddsglasögon. Använd inte vedklyven placerad direkt på

marken. Placera den alltid på ett arbetsbord eller liknande,

så att avståndet till maskinen blir tillräckligt stort.

FÖRLÄNGNINGSSLADD

Användning av felaktig förlängningssladd kan medföra att

maskinen blir överhettad. Förlängningssladden måste vara

minst 2,5 mm2 och får inte vara längre än 10 m. Använd

sladd med gummiisolering, godkänd för utomhusbruk.

DRA INTE I SLADDEN

Dra inte i sladden för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Flytta aldrig maskinen när denna är ansluten till

strömkälla/eluttag.

ANSLUTNING

Kontrollera att anslutningskällan är jordad och att

strömstyrkan överensstämmer med vad som uppges på

märkskylten på motorn. Maskinens brytarhus får ALDRIG

öppnas av person som saknar behörighet för detta.

HÅLL BESÖKANDE OCH BARN PÅ AVSTÅND

Vedklyven får endast betjänas av en person. Håll andra på

avstånd, detta gäller speciellt när maskinen används.

KONTROLLERA VEDKUBBARNA

Kontrollera att det inte finns spikar eller andra

metallföremål i kubben som ska klyvas. Ändarna måste

vara räta. Grenar måste kapas in till kubben.

UNDVIK SKADOR

Var uppmärksam på maskinens rörliga delar, försök

aldrig att ta bort vedkubbar förrän maskinen har stannat

helt. Håll händerna borta från alla rörliga delar.

SKYDDA DINA HÄNDER

Håll händerna borta från vedkubben när denna klyvs,

sprickor i kubben kan plötsligt stängas och göra att

fingrar kommer i kläm. Kubbar som klämts fast får

aldrig tas bort med händerna.

TRYCK ALDRIG MOT VEDKLYVEN

Tryck aldrig mot vedklyven – låt den arbeta fritt. Klyv

aldrig vedkubbar med högre dimension än vad som

anges i tabellen.

ATT KONTROLLERA MASKINEN

Kontrollera att skydd och skyddskåpor

sitter på plats, verktyg och liknande

måste tas bort innan maskinen startas.

Ersätt söndriga delar/delar som saknas

innan du startar maskinen.

ARBETSKLÄDER

Använd inte kläder som kan

fastna i maskinens rörliga delar.

Använd handskar och skor med

gummisulor.

GÅ ALDRIG IFRÅN MASKINEN

KOPPLA UR MASKINEN

Koppla alltid ur maskinen när denna inte används, samt

när service eller liknande ska göras på vedklyven.

MILJÖSKYDD

Om du byter ut hydrauloljan, måste du lämna in den

gamla oljan till en miljöstation.

UNDERHÅLL

Håll vedklyven ren, ta bort trärester (flisor, bark etc.),

och torka av maskinen med en trasa efter användning.

7


Vedklyv SP537A/SP552A

Svensk

TEKNISK DATA

Model nr. SP537A SP552A

Motor 230V- 50Hz 1500W IP54

Diameter*

5 – 25 cm

Kapacitet

Längd 37 cm 52 cm

Presskraft

5t

Hydraltryck

20 Mpa

Max oljemengd 1,6 L 2,4 L

Längd 955 mm 1200 mm

Storlek Bredd 260 mm

Höjd

485 mm

Vikt 45 kg 50 kg

VEDSTORLEK

*Diametern beror på träets struktur. Om det är mycket

hårda trädsorter med kvistar kan till och med en liten

kubbe vara besvärlig att klyva. För lättkluvet virke går

det att klyva större vedkubbar än vad som anges i

tabellen.

ARBETSVILLKOR

Denna vedklyvare är en modell avsedd för privat bruk.

Den är utformad för användning vid temperaturer på +5

°C till + 40 °C. Maskinen kan förvaras och

transporteras vid temperaturer ned till – 25 °C.

INNEHÅLL I KARTONGEN

A. Vedklyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 set

B. Stödben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 st

C. Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . 1 st

D. Påse med M8-bultar och muttrar 5 set

BS! Delar för montering på

arbetsbänk medföljer inte.

Montering och iordningställande

1. Montera stödbenet till maskinen uppe på ett arbetsbord

eller liknande med hjälp av handtagen i vardera

änden av maskinen.

2. Sätt dig in i de olika funktionerna samt delarna i

denna illustration.

OBS! Delar för montering på arbetsbänk medföljer inte.

1. Oljetank

2. Tryckplatta

3. Anläggningsyta

4. Klyvblad

5. Handtag

6. Stödben

7. Stödanordning för vedkubbar

8. Strömbrytare

9. Motor

10. Brytarhus

11. Hjul

12. Lyfthandtag

13. Hydraulisk spak

14. Skydd till spak

15. Luftskruv

16. Oljepåfyllning – bult med mätsticka

8


Vedklyv SP537A/SP552A

Luftskruven måste skruvas ut 3-4 varv innan vedklyven

tas i drift. Innan du flyttar vedklyven måste luftskruven

dras åt, annars kommer det att läcka olja från den.

Om luftskruven inte skruvas ut före användning,

kommer luften i hydraulsystemet att dekomprimeras

efter komprimering. Om detta inträffar flera gånger i

rad, kan packningarna gå sönder och oljan läcka ut.

17. Skruv för maxtryck

Justera aldrig skruven för maxtryck.

Svensk

Oljan blir överhettad efter 5 sekunder, och detta kan

göra att maskinen tar skada.

Lägg vedkubben på anläggningsytan, kontrollera att

kubben inte flyttar sig i sidled när den klyvs. Använd

aldrig enbart toppen på klyvbladet, detta kan resultera i

att bladet går sönder eller skadas på annat sätt. Klyv

vedkubbarna på längden. Kubbar får aldrig placeras på

tvären, detta kan skada maskinen. Försök aldrig klyva

2 vedkubbar samtidigt, den ena kan lätt flyga upp och

åsamka skada.

Så här tar du loss en kubbe som klämts fast

Skruven har ställts in på fabriken så att trycket aldrig kan

överstiga 5 ton. Skruven är förseglad och får aldrig

justeras. Justering utförd av person som saknar

behörighet för detta kan göra att maskinen slutar

fungera.

• Släpp båda kontrollerna

• Låt plattan gå tillbaka till startläget, sätt en trekantig

träkloss under den fastklämda kubben, och kör plattan

så att klossen kommer under kubben.

• Upprepa med en träkloss med brantare vinkel tills

kubben lossnar.

ANVÄNDNING AV VEDKLYVEN

Användning av vedklyven

Vedklyven är utrustad med ett ”ZHB-kontrollsystem”

som kräver att maskinen används med båda händerna.

Vänster hand styr hydraulspaken medan höger hand

används för att hålla in strömbrytaren till motorn.

Vedklyven stängs omedelbart av om någon av händerna

flyttas. Båda händerna måste flyttas samtidigt för att

tryckplattan ska gå tillbaka. Hydraulspaken är försedd

med en låsbrytare. Frigör spaken genom att dra

brytaren bakåt med pekfingret, samtidigt som du för

spaken nedåt.

VIKTIG! Om vedkubbarna är svåra att klyva, får

maskinen aldrig köras i mer än 5 sekunder utan att

plattan rör sig.

Försök aldrig att slå loss kubben, då detta kan skada

klyvbladet.

9


Vedklyv SP537A/SP552A

SÅ HÄR BYTER DU HYDRAULOLJA

Byt ut hydrauloljan efter ca 150 användningstimmar.

• Koppla ur strömmen tillmaskinen

• Ta bort oljepåfyllningsbulten

och mätstickan.

• Lyft upp maskinen och

låt oljan rinna ut på

ett fat eller

liknande.

• Lyft maskinen åt andra hållet.

• Fyll på den specificerade

mängden olja.

• Rengör mätstickan och sätt

i denna när maskinen står

i vertikalläge.

• Kontrollera att oljenivån är

mellan de båda ringarna

på mätstickan.

• Rengör bulten och sätt

den på plats, dra åt så

mycket att olja inte kan

läcka ut. Detta måste göras

innan klyvaren ställs i

horisontalläge igen.

Kontrollera med jämna mellanrum att oljenivån är

mellan de båda ringarna på oljemätstickan.

Fyll på mer olja vid behov.

Följande hydrauloljor kan användas:

Shell Tellus 22

Mobil DET 11

Aral Vitam GF 22

Bp Energol HLP-HM 22

Underhåll av klyvblad

Efter en tids användning bör

klyvbladet slipas med hjälp

av en fin fil, slipa bort alla

hack och liknande.

Svensk

FELSÖKNING

PROBLEM ORSAK PROBLEMLÖSNING

Motorn går inte att Överbelastningsbrytaren har Kontakta en elektriker för att låta denne

starta aktiverats öppna brytarkåpan

Vedkubben ligger inte rätt

Storleken på vedkubben överstiger

kapaciteten

Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen

Minska vedkubbens storlek

Vedkubben går inte Klyvbladet är slitet Slipa bladet med en fin fil

att klyva

Oljeläckage

Lokalisera läckaget och kontakta återförsäljaren

Justering av maxtryckbulten som utförts

av obehörig har medfört att det

hydrauliska trycket är för lågt inställt.

Kontakta återförsäljaren

Tryckplattan rör sig För låg hydrauloljenivå i systemet Kontrollera oljenivån och fyll på vid behov

ryckvis samt

vibrerar

Luft i hydraulsystemet

Skruva ut luftskruven 3 till 4 varv

För låg hydraul- Luftskruven drogs inte åt innan Dra åt luftskruven innan vedklyven flyttas

oljenivå

vedklyven flyttades

i systemet

Oljepåfyllningsbulten sitter löst. Dra åt bulten

Sliten hydraulventil/

slitna packningar

Kontakta återförsäljaren

10


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om

bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Vedklyv

Märke ................Best Tools

Modell typ............SP537A/SP552A

överensstämmer med följande norm

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

EN609, EN60204

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2004-02-13

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2004 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 530165/530166

11


Klapikone SP537A/SP552A

JOHDANTO – TURVALLISUUS

Lue käyttöohje huolellisesti. Käyttöohjetta

noudattamalla saat klapikoneesta suurimman hyödyn.

Klapikone on suunniteltu ja valmistettu noudattaen

uusimpia eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä ja

standardeja EN609 ja EN60204.

”ZHB-ohjausjärjestelmä” on siten suunniteltu ja

valmistettu, että käyttäjän on pakko työskennellä

turvallisella alueella vaarantamatta käsiään ja

käsivarsiaan.

Ennen koneen kuljettamista, asennusta tai käyttöä: Lue

käyttöohje tarkasti kiinnittäen erityistä huomiota

turvallisuuteen.

TURVALLISUUS – VAROITUKSET

JA OHJEET

Lue käyttöohje ja varmista että ymmärrät

olevien symbolien merkityksen.

ALKOHOLI JA RAUHOITTAVAT AINEET

Älä koskaan käytä konetta, jos olet

nauttinut alkoholia tai ottanut

rauhoittavia aineita tms.

KONEEN KÄYTTÄMINEN

Sijoita kone esimerkiksi työpöydälle;

sopiva työskentelykorkeus on 60–75 cm.

Pidä huoli, että klapikoneen ympärillä on

riittävästi työskentelytilaa. Ruuvaa

klapikone kiinni työpöytään, jos se ei

muuten pysy tukevasti paikallaan. Pidä

työalue siistinä. Älä käytä konetta

sateella. Älä käytä konetta

räjähdysvaarallisella alueella.

Finsk

minkä vuoksi suojalasien käyttäminen on tärkeätä. Älä

koskaan käytä klapikonetta maassa, vaan aseta se aina

työpöydälle tms., jotta voit olla tarpeeksi kaukana

koneesta.

JATKOJOHTO

Vääränlaisen jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa koneen

ylikuumenemisen. Jatkojohdon poikkipinnan tulee olla

vähintään 2,5 mm2 ja se saa olla enintään 10 metrin

pituinen. Käytä ulkokäyttöön hyväksyttyä kumikaapelia.

ÄLÄ VEDÄ JOHDOSTA

Älä vedä johdosta kun irrotat sitä pistorasiasta. Älä

koskaan siirrä konetta sen ollessa kytkettynä verkkoon.

VERKKOON KYTKEMINEN

Kone on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan, jossa on

koneen kilven mukainen jännite. Koneen katkaisimen

koteloa ei saa KOSKAAN avata muu kuin siihen

valtuutettu henkilö.

PIDÄ LAPSET JA KÄVIJÄT LOITOLLA

Klapikonetta saa käyttää vain yksi henkilö. Pidä muut

loitolla, etenkin koneen ollessa käytössä.

TARKISTA PÖLLIT

Tarkista, että halkaistavassa pöllissä ei ole nauloja tai

muuta metallia. Päiden tulee olla kohtisuoraan

katkaistut. Oksat on katkaistava pöllin pintaa myöten.

VÄLTÄ VAHINKOJA

Varo koneen liikkuvia osia; älä koskaan yritä ottaa pölliä

pois ennen kuin koneen liike on kokonaan pysähtynyt.

Pidä kädet erossa kaikista liikkuvista osista.

VARO KÄSIÄSI

Pidä kädet erossa pöllistä kun sitä halkaistaan –

pöllissä olevat halkeamat voivat yhtäkkiä sulkeutua niin

että sormet jäävät likistyksiin. Kiinni takertuneita pöllejä

ei koskaan saa irrottaa käsin.

ÄLÄ KOSKAAN PAKOTA KLAPIKONETTA

Älä koskaan pakota klapikonetta, anna sen toimia

vapaasti. Älä koskaan halkaise suurempia kuin taulukon

mukaisia pöllejä.

KONEEN TARKISTAMINEN

Tarkista että kannet ym. ovat paikoillaan;

työkalut ym. on siirrettävä pois ennen kuin

kone käynnistetään. Korvaa vialliset tai

puuttuvat osat ennen kuin kone käynnistetään.

TYÖVAATTEET

Älä pidä vaatteita, jotka voivat takertua

koneen liikkuviin osiin. Käytä käsineitä

ja kumipohjaisia jalkineita.

SILMIEN JA KASVOJEN

SUOJAAMINEN

Puusta voi helposti irrota sälöjä,

ÄLÄ KOSKAAN ANNA KONEEN KÄYDÄ

VALVOMATTOMANA

KONEEN IRTI KYTKEMINEN

Kytke kone aina irti verkosta, kun se ei ole käytössä tai

kun aiot suorittaa koneen huoltoa tms.

YMPÄRISTÖN SUOJELU

Hydrauliöljyä vaihdettaessa on vanha öljy toimitettava

jäteasemalle.

HUOLTO

Pidä klapikone puhtaana, poista puuntähteet ja pyyhi

kone rievulla käytön jälkeen.

12


Klapikone SP537A/SP552A

Finsk

TEKNISET TIEDOT

Malli SP537A SP552A

Moottori 230V- 50Hz 1500W IP54

Halkaisija*

5 – 25 cm

Suorituskyky Pituus 37 cm 52 cm

Voimakkuus

5t

Paine

20 Mpa

Öljy 1,6 L 2,4 L

Pituus 955 mm 1200 mm

Koko Leveys 260 mm

Korkeus

485 mm

Pinaa 45 kg 50 kg

PÖLLIN KOKO

*Pöllin sallittu halkaisija riippuu puun rakenteesta. Jos

puuaines on hyvin kovaa ja oksaista, voi pienikin pölli

olla vaikea halkaistava. Helposti halkeavaa puuta

voidaan halkaista suositellun koon ylittävinäkin pölleinä.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Tämä klapikone on kotikäyttöön tarkoitettu malli. Se on

suunniteltu käytettäväksi +5 – +40 asteen

lämpötilassa. Konetta voidaan säilyttää ja kuljettaa

niinkin kylmässä kuin –25 asteen lämpötilassa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

A. Klapikone 1 sarja

B. Tukijalka 1 kpl

C. Käyttöohje 1 kpl

D. Pussi, jossa on M8-ruuveja ja muttereita 2 sarjaa

Asennus ja valmistelu

1. Asenna koneen tukijalka työpöydälle tms. koneen

kummassakin päässä olevien kahvojen avulla.

2. Tutustu kuvan avulla koneen ohjauselimiin ja osiin.

Huom.: Työpöytään kiinnittämiseen tarvittavat osat eivät

seuraa mukana.

1. Öljysäiliö

2. Paininlevy

3. Alusta

4. Halkaisuterä

5. Kahva

6. Tukijalka

7. Pöllituki

8. Katkaisija

9. Moottori

10. Katkaisijakotelo

11. Pyörä

12. Nostokahva

13. Hydrauliikkavipu

14. Vivun suojus

15. Ilmaruuvi

16. Öljyntäyttö – tulppa ja mittapuikko

13


Klapikone SP537A/SP552A

Ilmaruuvia on avattava 3–4 kierrosta ennen kuin

klapikonetta käytetään. Ennen klapikoneen siirtämistä

on ilmaruuvi kiristettävä, jottei ruuvista vuoda öljyä.

Jos ilmaruuvia ei löysätä ennen käyttöä, hydraulijärjestelmässä

oleva ilma laajenee kokoonpuristumisen

jälkeen, ja jos tämä toistuu monta kertaa peräkkäin,

tämä voi aiheuttaa tiivisteiden vioittumisen, jolloin öljy

pääsee vuotamaan ulos.

17. Maksimipaineen säätöruuvi

Älä koskaan säädä maksimipaineen säätöruuvia.

Finsk

Viiden sekunnin kuluttua öljy kuumenee liikaa, mikä voi

aiheuttaa koneen vioittumisen.

Aseta pölli alustalle ja varmista, että pölli ei

haljetessaan liiku sivuttain. Älä koskaan käytä

pelkästään halkaisuterän yläreunaa, koska terä voi

silloin särkyä tai vioittua.

Halkaise pöllit pituussuunnassa. Pöllejä ei koskaan saa

asettaa poikittain; se voi vahingoittaa konetta. Älä

koskaan yritä halkaista kahta pölliä samalla kertaa –

toinen voi helposti lennähtää ilmaan ja aiheuttaa

vahinkoa.

Kiinni takertuneen pöllin irrottaminen

Ruuvi on säädetty tehtaalla siten, että puristus ei

koskaan voi nousta suuremmaksi kuin 5 tonnia. Ruuvi

on sinetöity eikä sitä saa koskaan säätää. Luvaton

säätäminen voi aiheuttaa sen, että kone lakkaa

toimimasta.

KLAPIKONEEN KÄYTTÄMINEN

•Hellitä otteesi molemmista ohjaimista

• Anna männän palata alkuasentoon, aseta

takertuneen pöllin alle kolmiomainen puupalikka ja

aja mäntää niin että palikka menee pöllin alle.

•Toista sama toisella, jyrkkäkulmaisemmalla palikalla,

kunnes pölli irtoaa.

Klapikoneen käyttäminen

Klapikone on varustettu ZHB-ohjausjärjestelmällä, joka

vaatii että konetta käytetään molemmin käsin. Vasen käsi

käyttää hydrauliikan ohjausvipua, ja oikealla kädellä

pidetään moottorin kytkintä painettuna. Klapikone

pysähtyy heti, jos jompikumpi käsi siirtyy pois paikaltaan.

Jotta painelevy liikkuisi takaisin, on molemmat kädet

hellitettävä. Hydrauliikkavivussa on lukituskytkin; vivun

vapauttamiseksi kytkintä painetaan etusormella

taaksepäin samalla kun vipu käännetään alas.

Jos pöllien halkaisu on vaikeaa, konetta ei koskaan

saa käyttää pitempään kuin 5 sekunnin ajan, jos

mäntä ei liiku.

Älä koskaan yritä irrottaa pölliä lyömällä, koska se voi

vioittaa halkaisuterää.

14


Klapikone SP537A/SP552A

HYDRAULIÖLJYN VAIHTAMINEN

Vaihda hydrauliöljy noin 150 tunnin käytön jälkeen.

• Kytke kone irti verkosta.

• Irrota öljyntäyttötulppa ja mittapuikko.

• Kallista kone ja valuta öljy sopivaan astiaan.

• Kallista kone vastakkaiseen suuntaan.

• Täytä öljyä ohjeen mukainen määrä.

• Puhdista mittapuikko ja

pistä se aukkoonsa

koneen ollessa

pystyasennossa.

• Tarkista että öljyn

pinta on puikossa

olevien kahden renkaan välillä.

• Puhdista tulppa, pane se

paikalleen ja kiristä niin että

öljyä ei voi vuotaa ulos.

Tämä on tehtävä ennen

kuin klapikone pannaan

vaakasuoraan asentoon.

Finsk

Tarkista säännöllisesti, että öljyn pinta on puikossa

olevien kahden renkaan välillä; tarvittaessa on öljyä

Seuraavia hydrauliöljyjä voidaan käyttää:

Seuraavia hydrauliöljyjä voidaan käyttää:

Shell Tellus 22

Mobil DET 11

Aral Vitam GF 22

Bp Energol HLP-HM 22

HALKAISUTERÄN HUOLTO

Jonkin ajan käytön jälkeen on

halkaisuterä teroitettava hienolla

viilalla, jolloin poistetaan kaikki

lovet yms.

VIANETSINTÄ

PROBLEEMA SYY RATKAISU

Moottori ei käynnisty Ylikuormitussuoja on Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan

lauennut

katkaisijan kannen avaamiseksi

Pölli ei ole oikeassa asennossa

Pölli on liian suuri

Tarkista käyttöohjeen antamat ohjeet

Pienennä pölliä

Pölli ei halkea Halkaisuterä on kulunut Teroita halkaisuterä hienolla viilalla

Öljyvuoto

Maksimipaineen säätöruuvia on

luvattomasti säädetty, hydraulipaine

on asetettu liian pieneksi

Etsi vuotokohta ja ota yhteys myyjään

Ota yhteys myyjään

Mäntä liikkuu Hydrauliöljyä on liian vähän Tarkista öljyn pinta ja täytä tarvittaessa

nykien ja täristen

Ilmaa hydraulijärjestelmässä

Avaa ilmaruuvia 3–4 kierrosta

Öljyvuoto Ilmaruuvia ei ole kiristetty ennen Kiristä ilmaruuvi ennen klapikoneen

sylinterin klapikoneen siirtämistä siirtämistä

ympäristössä

ja muualla Öljyntäyttötulppa on löysällä Kiristä tulppa

Hydraulisuutin tai tiivisteet kuluneet

Ota yhteys myyjään

15


Finsk

TAKUU

Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän

vahvistamasta ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan ainetai

valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole

noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty

epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai

purkamiskustannukset on ostajan maksettava. Kiistan

sattuessa pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna

reklamationsnämden) suositukset.

EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut toiminimi

Gisle Krigsvoll AB

B. Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

vakuuttaa, että seuraava kone

Tuote ..................Vedklyv

Merkki ................Best Tools

Malli tyyppi ..........SP537A/SP552A

on standardin EN50144, EN55014, EN55104,

EN61000, EN609, EN60204

ja direktiivien

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

määräysten ja ohjeiden mukainen.

Tässä koneessa on EU-direktiivin nro 20 mukainen

suojaeristys. Suojaeristys parantaa sähköturvallisuutta eikä

vaadi maadoitusta.

Trondheim, 2004-02-13

Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB

Muutokset

Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen painoon

mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen

päivittämiseen, jos kone muuttuu olennaisesti.

2004 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB

Tuote nro 530165/530166

16


Klapikone SP537A/SP552A

Finsk

DELETEGNING DELRITNING OSAPIIRUSTUS

PROBLEEMA SYY RATKAISU

17

More magazines by this user
Similar magazines