Årsrapport 2009

otc.nfmf.no

Årsrapport 2009

Årsrapport 2009

yA Bank AS


NØKKELTALL

Alle tall i tusen kroner om ikke annet er oppgitt

Resultatutvikling 2009 2008

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 79 633 61 847

Netto andre driftsinntekter 1 061 -7 399

Driftskostnader 51 718 58 750

Tap på utlån 30 965 30 948

Kredittap på sertifikater og obligasjoner -1 347 10 061

Driftsresultat før skatt -642 -45 310

Skatt på ordinært resultat 174 12 636

Resultat av ordinær drift etter skatt -468 -32 674

Balanseutvikling

Brutto utlån til og fordringer på kunder 817 569 886 185

- Individuelle nedskrivninger på utlån -33 975 -29 252

- Gruppevise nedskrivninger på utlån -4 518 -300

Netto utlån til og fordringer på kunder 779 076 856 633

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 171 397

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0

Fondsobligasjoner 0 0

Egenkapital 197 739 158 208

Forvaltningskapital 1 315 656 1 339 730

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1 327 693 1 248 919

Rentabilitet og drift i %

Rentenetto 1) 6,0 % 5,0 %

Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,1 % -0,6 %

Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 3,9 % 4,7 %

Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 64,1 % 107,9 %

Tapsprosent utlån 3) 3,8 % 3,5 %

Konstaterte tap utlån 4) 2,6 % 0,9 %

Total rentabilitet 5) 0,0 % -2,6 %

Egenkapitalrentabilitet 6) -0,3 % -19,3 %

Finansiering og likviditet i %

Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 70,2 % 73,1 %

Innskuddsdekning 7) 142,4 % 136,7 %

Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % -9,1 % 5,6 %

Soliditet

Netto ansvarlig kapital 135 594 96 042

Beregningsgrunnlag 856 473 810 950

Kjernekapitaldekning i % 15,8 % 11,8 %

Kapitaldekning i % 15,8 % 11,8 %

Egenkapital m.v.

Antall utstedte aksjer 110 70

Pålydende pr aksje 1 1

Aksjekapital 110 000 70 000

Overkursfond 170 000 170 000

Bokført egenkapital 197 739 158 208

Fortjeneste pr. aksje -0,004 -0,467

Antall årsverk 8) 28 32

1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter

3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder

4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder

5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital

6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital

7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder

8) Ikke oppgitt i hele tusen

yA Bank AS


Årsberetning 2009

Selskapsstruktur

yA Bank AS er et 100 % eid selskap av yA Holding ASA. Konsernet består

av morselskapet yA Holding ASA og datterselskapene yA Bank AS og

MetaTech AS.

Virksomheten

yA Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets

hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og

partnere. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim.

Bankens formål er å tilby finansielle tjenester til private personer i Norge.

Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre den

tradisjonelle måten å kjøpe og bruke finansielle tjenester på.

www.ya.no er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende

kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort,

kredittkort med reise- og ulykkeforsikring, forbrukslån og pantelån.

yA Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser,

gebyrfrihet og selvbetjening. Banken tilbyr ikke produkter som krever

personlig rådgivning.

yA Bank AS tilbyr også sine produkter på ”white label” basis. Det vil si at

produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som

dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, selv om yA Bank står

bak leveransene.

yA Bank ble i 2009, for 4. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til

den banken i Norge med beste lønns- og sparekonto. Banken hadde pr.

31.12.2009 i overkant av 48 000 kunder.

Økonomisk situasjon

Resultat etter skatt bedret seg med 32,2 MNOK fra 2008 til 2009. Resultat

etter skatt ble for yA Bank AS et underskudd på 0,5 MNOK. Underskuddet

forslås dekket av annen egenkapital.

Den positive utviklingen skyldes at banken oppnådde gode marginer på

utlån til kunder, samtidig som banken praktiserte stram kostnadsstyring.

Tap på utlån var imidlertid noe større enn forventet.

yA Banks kjernekapitaldekning var 15,8 % ved årsskiftet, og egenkapitalen

var på 197,7 MNOK.

yA Bank AS hadde ved utgangen av desember 2009 1110 MNOK i

innskudd og 818 MNOK i utlån.

yA Bank AS fikk styrket egenkapitalen i mars 2009 gjennom en rettet

emisjon mot yA Holding ASA. Emisjonen tilførte banken 40 MNOK.

Styrets forventning om økt rentemargin i 2009 ble innfridd, men

utlånsporteføljen vokste ikke så mye som forventet. Konsernets tap på

utlån ble omtrent som i 2008, men lavere enn fryktet i første halvår 2009.

Kontantstrømoppstilling

Banken har styrket sin kontantbeholding gjennom året som følge av

positiv netto kontantstrøm fra driften. Dette skyldes hovedsaklig at

banken fikk gode rente- og gebyrinntekter, samt at banken har redusert

sin eksponering mot boliglån.

Banken har investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner.

De beløp som har vært investert i bankens obligasjons- og

sertifikatportefølje har variert gjennom året. Innbetalinger fra salg av

verdipapirer har medført en kontantstrøm på 20 MNOK i 2009.

Organisasjon

yA Bank engasjerte 28 årsverk ved utgangen av 2009. Av 5 personer

i ledergruppen var en kvinne. Selskapet legger vekt på å fremme

likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens

personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre

forskjellsbehandling mellom kjønnene, og styret vil arbeide videre med

likestillingsspørsmål i 2010.

De ansatte var representert i styret i yA Bank, som ved årsskiftet bestod

av 5 representanter og 1 vararepresentant. Av disse var 2 kvinner og 4

menn.

Sykefraværet var 3,1 % i 2009, en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2008.

Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i siste halvdel

av 2009. Det inntraff ikke skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet

var godt.

Banken påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av

papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men

ikke utover det som er normalt for bankvirksomhet.

Fremtidsutsikter

yA Bank vil i 2010 søke å øke bankens utlånsportefølje, og da særlig

innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har en god tilgang

på søknader, og styret forventer at denne trenden vil vedvare i 2010.

Utlån i 2010 vil imidlertid forsatt være underlagt streng kredittvurdering,

noe som vil begrense omfanget av veksten.

Styret forventer at 2010 vil bli det først året med positivt resultat for

banken.

Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsatt

drift er til stede.

Risikoforhold

yA Bank begrenser sin likviditetsrisiko ved å sikre seg god tilgang

på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i

markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av innskuddene

i likviditetsreserve, noe som gjør banken robust ovenfor normale

endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve plasseres som

bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjoner med lav risiko.

Likviditetsrisikoen (dvs. risikoen for mangel på likviditet) vurderes å være

lav.

Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følger

pengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge

av endringer i rentenivået) å være lav.

yA Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si

forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har økt sin

risikoprofil i utlånsporteføljen også i 2009, da selskapet har økt andelen

usikrede lån, og redusert andelen lån med pantesikkerhet.

yA Bank AS


Årsberetning 2009

Banken benytter en egenutviklet scoremodell i kredittvurderingsprosessen.

Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy

risiko avslås. yA Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og

beløpsmessig. Banken har ingen garantiansvar.

yA Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for

bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen.

Konstaterte tap var i 2009 på 21,2 MNOK. Avsetninger til tap oppført i

balansen var på 38,5 MNOK. Forventet totale resultatførte tap gitt normale

økonomiske konjunkturer er beregnet til om lag 30 MNOK på årsbasis.

Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for

å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine

respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via

bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av

selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som

må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til

IT-området.

Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter

bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentet

publiseres samtidig med bankens årsrapport.

Tvister

Banken foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de

tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder

om økonomiske forhold. Banken hadde ved utgangen av desember 2009

ingen kjente rettstvister.

yA Bank AS


Resultatregnskap

Alle tall i tusen kroner Noter 31-12-2009 31-12-2008

RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 3 349 7 369

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1 108 538 108 307

Renter og lignende inntekter av sertifkater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 11 581 13 613

Sum renteinntekter og lignende inntekter 123 468 129 289

RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1 42 894 67 297

Andre rentekostnader og lignende kostnader 942 144

Sum rentekostnader og lignende kostnader 43 836 67 442

NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 79 633 61 847

PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER

Andre gebyrer og provisjonsinntekter 2 9 255 4 034

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9 255 4 034

PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER

Andre gebyrer og provisjonskostnader 2 8 408 11 432

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 8 408 11 432

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Andre driftsinntekter 215 0

Sum andre driftsinntekter 215 0

LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Lønn mv. 3, 4 20 379 26 452

Administrasjonskostnader 18 173 22 829

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 38 552 49 281

AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER

Ordinære avskrivninger 1, 5 6 225 5 590

Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 6 225 5 590

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Andre driftskostnader 6, 7 6 941 3 879

Sum andre driftskostnader 6 941 3 879

TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER

Tap på utlån 1, 8 30 965 30 948

Tap på garantier 0 0

Sum tap på utlån, garantier 30 965 30 948

NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER -1 347 10 061

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler -1 347 10 061

RESULTAT FØR SKATT -642 -45 310

SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 9 174 12 636

RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 19 -468 -32 674

Resultat pr. aksje 0,0 -0,5

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER:

Overført til/fra(-) annen egenkapital 19 -468 -32 674

yA Bank AS


Balanse

Alle tall i tusen kroner Noter 31-12-2009 31-12-2008

Eiendeler

KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN 545 204 705

UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 10 310 726 29 048

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 310 726 29 048

UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER

Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 11, 12, 13 488 114 108 056

Nedbetalingslån 1,11 12,13 329 455 778 130

- Nedskrivning på individuelle utlån 1,13 -33 975 -29 252

- Nedskrivning på grupper av utlån -4 518 -300

Sum netto utlån og fordringer på kunder 779 076 856 633

OVERTATTE EIENDELER 14 2 590 0

SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING

Utstedt av andre

- Sertifikater og obligasjoner 15 150 520 169 195

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 150 520 169 195

AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING

Aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning 16 97 0

Sum aksjer, andeler og andre verdiapirer med variabel avkastning 97 0

IMMATRIELLE EIENDELER

Utsatt skattefordel 9 31 891 31 717

Andre immaterielle eiendeler 1, 5 30 255 30 449

Sum immatrielle eiendeler 62 146 62 166

VARIGE DRIFTSMIDLER

Maskiner, inventar og transportmidler 1, 5 382 1 234

Sum varige driftsmidler 382 1 234

ANDRE EIENDELER 714 710

FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER

Opptjente ikke mottatte inntekter 1 931 6 804

Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 6 928 9 235

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 8 859 16 039

SUM EIENDELER 1 315 656 1 339 730

yA Bank AS


Balanse

Alle tall i tusen kroner Noter 31-12-2009 31-12-2008

Gjeld og egenkapital

INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER

Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, 17 1 109 627 1 171 397

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 171 397

ANNEN GJELD

Annen gjeld 1, 18 6 004 6 121

Sum annen gjeld 6 004 6 121

AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER

Andre påløpte kostnader og forpliktelser 18 2 286 4 004

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 2 286 4 004

SUM GJELD 1 117 916 1 181 522

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Selskapskapital

- aksjekapital 19, 20 110 000 70 000

- overkursfond 19, 20 170 000 170 000

Sum innskutt egenkapital 280 000 240 000

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 19 -82 260 -81 792

Sum opptjent egenkapital -82 260 -81 792

SUM EGENKAPITAL 197 739 158 208

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1 315 656 1 339 730

POSTER UTENOM BALANSEN:

Betingede forpliktelser 21 0 0

Forpliktelser 21 0 0

yA Bank AS


Kontantstrømoppstilling

Alle tall i tusen kroner 31-12-2009 31-12-2008

Kontantstrøm vedrørende driften

Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder 132 723 133 322

Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder -52 244 -78 874

Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder 47 391 -72 466

Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder -61 771 207 667

Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester -23 044 -35 950

Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v -20 379 -26 452

Netto kontantstrøm vedrørende driften 22 677 127 247

Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet

Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av verdipapirer 20 022 15

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler -5 180 -8 641

Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter 14 842 -8 626

Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter

Utstedelse av aksjer 40 000 10 000

Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter 40 000 10 000

Netto kontantstrøm for perioden 77 519 128 621

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 77 519 128 621

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 233 753 105 131

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 311 272 233 753

Kontanter er definert som kontanter og innskudd i eksterne banker. Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor.

yA Bank AS


NOTER

1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som

stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter

beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og

verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre

eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike

fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare

kostnadsføres løpende.

Utlån

Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert

kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direkte

kostnader.

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den

effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets

kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på

etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det

foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For

slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert

for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres

renter basert på lånets nedskrevne verdi.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et

utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som

forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige

kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på

konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån.

Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje

etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for

verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av

hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og

tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger.

Misligholdte lån

Lån eller kontokreditter der en lånetaker ikke har betalt avdragsterminer,

eller rammekreditter, innen 45 dager etter forfall på sine lån vurderes som

misligholdt.

Konstaterte tap

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført

frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som

er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de

tilfeller banken på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på

deler av eller hele engasjementer.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med

årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det

laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer

bokføres som endring i tap over resultatregnskapet.

Immaterielle eiendeler

Banken har utviklet egen programvare for deler av bankdriften.

Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel

i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig

verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den

avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas

i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes

ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på

forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien.

Varige driftsmidler

Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost

fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster

årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet.

Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet

restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid

som driftsmiddelet har.

I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere

enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes

å være forbigående, foretar banken nedskrivning til virkelig verdi på dette

driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet

under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er

anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for

nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen

medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris

Obligasjoner

Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og

bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til

å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt

til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall.

Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost. Banken

valgte i første kvartal 2009 å omklassifisere obligasjoner til kategorien

holdt til forfall.

Sertifikater og aksjer

Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til

laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på

observerbare markedsverdier.

Virksomhetsområder – segmenter

Banken vurderer sin virksomhet som ett samlet virksomhetsområde.

Dette skyldes at alle vurderinger ses samlet. Styring av banken skjer også

etter prinsipper som tilsier en enhetlig vurdering.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel

Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god

regnskapsskikk NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er

beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som

eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som

finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende

midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme

periode er utlignet og nettoført i balansen.

yA Bank AS


Skattekostnad

I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens

betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt i egen

note.

Pensjonskostnad og - forpliktelser

Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Banken har ingen

pensjonsforpliktelse da alle ansatte har pensjonsprogram basert på

innskudd.

Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring

Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter

hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader,

i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader

periodiseres og føres som gjeld i bankens balanse. Opptjente ikke betalte

inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen.

Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas.

Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering

av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret.

Betalinger av operasjonelle leasingavtaler

Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet

lineært over leieperioden.

Valuta

Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske

kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på

transaksjonstidspunket.

Leverandørgjeld og andre forpliktelser

Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost.

Kontantsstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode.

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd

og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre

måneder eller kortere.

Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og

utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger

knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver.

Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra

verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til

investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen.

Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra opptak og

nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital.

Kontantsstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet.

2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER

2009 2008

INNTEKTER

Provisjonsinntekt fra betalingsformidling 6 687 2 933

Andre provisjonsinntekter fra banktjenester 2 568 1 101

Sum 9 255 4 034

KOSTNADER

Provisjonskostnad fra betalingsformidling 1 954 5 134

Andre provisjonskostnader fra banktjenester 6 454 6 299

Sum 8 408 11 432

yA Bank AS


NOTER

3. LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M.

Lønnskostnader 2009 2008

Lønninger 16 513 21 393

Pensjonskostnader 803 1 051

Sosiale kostnader 3 063 4 009

Sum 20 379 26 452

Det var ved utgangen av 2009 sysselsatt 28 årsverk. Oppgavepliktige rentesubsidier på lån til ansatte utgjorde 122 tusen kroner i 2009.

Ytelser til ledende ansatte

Det er ikke etablert noen form for bonusprogram eller etterlønnsprogram i yA Bank. Ledelsen i yA Bank AS deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er

beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Ansatte har andre

rentevilkår enn eksterne kunder. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for

spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder.

Opsjonsprogram

Ansatte i yA Bank har et opsjonsprogram i yA Holding. Opsjonsordningen er redgjort for i yA Holdings årsregnskap.

Honorar

Lønn

Pensjonsinnskudd

Samlet

godtgjørelse

Lån og

sikkerhetsstillelser

Ledende ansatte

Administrerende direktør - Svein Lindbak 1 234 243 1 477

Direktør IT - Marit Solem (1) 8 1 076 51 1 135

Økonomisjef - Lars Gjerstad 852 51 903 1 447

Risk Manager - Christian Wennberg Svendsen 720 41 761

Juridisk sjef / Personalsjef - Hans Ditlef Christiansen 726 40 766

Styret

Leder - Jørgen Randers 150 150

Medlem - Turid Solvang 90 90

Medlem - Morten Birkeland 90 90

Medlem - Alex Madsen 90 90

Ansatterepresentant - Audun Rønningen Danielsen 90 489 23 602

Vara ansatterepresentant - Tonje Solvang 45 498 19 562 352

Representantskap

Leder - Tom Collett 60 60

Nestleder - Tore Lindbak 10 10

Medlem - Marit Lambrechts 10 10

Medlem - Espen Galtung Døsvig 10 10

Medlem - Terje Børresen 10 10

Medlem - Knut Aspelin 10 10

Medlem - Jon Sandberg 10 10

Medlem - Per Storhaug 10 10

Medlem - Svein Garberg 10 10

Medlem - John Strøm 5 5

Medlem - Pål W. Caspersen 10 10

Medlem (ansatt) - Helmer Krogh 10 397 16 423

Medlem (ansatt) - Marit Haavik 10 407 16 433 1 023

Medlem (ansatt) - Roar Andersen 10 511 23 544 1 427

Medlem (ansatt) - Svein Frode Pedersen 10 456 20 486 1 090

Varamedlem (ansatt) - Linn Marita Grythe 5 401 15 421 1 052

Varamedlem - Svein Johnsen 5 5

Varamedlem - Nils J. Krogsrud 5 5

Varamedlem - Hans Klein 5 5

Varamedlem - Monna Nordhagen 5 5

Varamedlem - Audun Hasti 5 5

Kontrollkomitè

Leder - Knut Eirik Storsul 60 60

Medlem - Camilla Forgaard Andreassen 45 45

Medlem - Henning Koch 45 45

Varamedlem - Harald Aas 15 15

Sum 953 7 767 558 9 278 6 391

Note:

(1) Varamedlem Representantskap

yA Bank AS


NOTER

4. PENSJON

yA Bank har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Pensjonsordningen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og

innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet pensjonsordningen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert

år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og

12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon.

Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen. Selskapet er pliktig til å ha

obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven.

5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER

Immatrielle eiendeler: 2009 2008

Anskaffelseskost 01.01 41 441 32 880

+ Tilgang 5 127 8 561

- Avgang 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12 46 568 41 441

Akk. av- og nedskrivning pr. 01.01 -10 992 -6 682

Årets av- og nedskrivning i resultatet -5 321 -4 310

Akk. av- og nedskrivning pr. 31.12 -16 313 -10 992

Balanseført verdi per 31.12 30 255 30 449

Gevinst/tap ved salg 0 0

Varige driftsmidler: 2009 2008

Anskaffelseskost 01.01 4 159 4 079

+ Tilgang 52 80

- Avgang 0 0

Anskaffelseskost per 31.12 4 212 4 159

Akk. av- og nedskrivning pr. 01.01 -2 926 -1 645

Årets av- og nedskrivning i resultatet -904 -1 280

Akk. av- og nedskrivning pr. 31.12 -3 829 -2 926

Balanseført verdi per 31.12 382 1 234

Gevinst/tap ved salg 0 0

Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware

Fast inventar/innredninger

Annet kjøpt EDB utstyr og innredning

12,50% pr. år

20,00% pr. år

33,33% pr. år

6. ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2009 2008

Husleie og kostnader leide lokaler 2 138 2 016

Medlemskontingent bankorganisasjoner 360 329

Kredittopplysninger 599 1 119

Andre kostnader 3 844 415

Sum andre driftskostnader 6 941 3 879

Revisor:

Banken utbetalte 965 tusen til revisor KPMG i 2009 inklusiv mva, hvorav 363 tusen til lovpålagt revisjon, 313 tusen til andre attestasjonstjenester, 0 til skatterådgivning, og

289 tusen til tjenester utenfor revisjon.

Store enkelttransaksjoner:

Betaling av BankID for 2009 beløp seg til 1 MNOK.

yA Bank AS


NOTER

7. LEIEAVTALER

yA Bank har ingen leasing avtaler, og alt av datautstyr kjøpes. Banken har vesentlige leieavtaler vedrørende bankens lokaler:

Husleie i 2009

Leieavtalens utløp

Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo 1 651 30-09-11

Vestre Rosten 81, 7075 Teller 326 31-05-11

Banken har en rett til å forlenge leieavtalen etter markedsvilkår i en periode på 3 år med utløp uten oppsigelse 30.09.2014 for lokalet i Oslo. For lokalet i Trondheim har banken

ved utleietidens utløp fortrinnsrett fremfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet.

8. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I PERIODEN

Utlån

Garantier

2009 2008 2009 2008

Kostnadsførte konstaterte tap 21 932 8 218

Nye individuelle nedskrivninger 17 196 25 817

Sum nye individuelle nedskrivninger 39 127 34 035 0 0

Tilbakeførte individuelle nedskrivninger 11 673 2 221

Sum individuelle nedskrivinger 27 455 31 813 0 0

Tilbakeførte tidligere konstaterte tap 708 270

Endring i gruppenedskrivninger på utlån 4 218 -596

Sum tap på utlån og garantier 30 965 30 948 0 0

9. SKATT

Alminnelig inntekt 2009 2008

Resultat før skattekostnad -642 -45 310

Permanente forskjeller:

- ikke fradragsberettigede kostnader 21 181

Endring midlertidige forskjeller -1 178 10 856

Alminnelig inntekt -1 799 -34 273

Skattekostnad

Endring utsatt skatt -174 -12 636

Årets skattekostnad i resultatregnskapet -174 -12 636

Betalbar skatt fra årets resultat 0 0

Betalbar skatt opptjent før eiertiden 0 0

Betalbar skatt i balansen 0 0

Beregnet skattekostnad

28% skatt av resultat før skatt -180 -12 687

28% av permanente forskjeller 6 51

Beregnet skattekostnad -174 -12 636

Utsatt skatt

Anleggsmidler -12 167 -13 345

Fremførbart underskudd -101 728 -99 928

Netto forskjeller etter utligning -113 895 -113 274

Balanseført utsatt skattefordel 31 891 31 717

yA Bank AS


NOTER

10. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER

2009 2008

Bankinskudd hos Dnbnor 310 726 29 048

Det er 885 tusen i bundne midler på skattetrekkskontoen i Dnbnor.

11 . NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Pr. 31.12.2009

Utlån

Garantier

Potensiell eksponering

ved f.eks trekkfasiliteter

Misligholdte

engasjementer

Øvrige tapsutsatte

engasjementer

Nedskrivninger på

utlån/garantier

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Personmarked 808 641 886 185 0 0 281 675 304 820 125 841 86 875 70 799 48 225 38 420 29 552

Øvrige 8 928 0 0 0 66 262 0 228 0 1 169 0 73 0

Sum 817 569 886 185 0 0 347 937 304 820 126 069 86 875 71 968 48 225 38 493 29 552

Gruppen "øvrige" er utlån til Rema Bedriftskort.

12 . UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO

Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser

på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og

forbrukslån klassifiseres som høy risiko. Klassifisering av type lån i risikoklasser er endret fra 2008, og 2008 tallene er reklassifisert i de nye risikogruppene.

Fordeling på risikoklasse 2009

Risikoklasse Brutto utlån Garantier

Ubenyttet

kreditt

Totalt Fordeling i %

Individuelle

nedskrivninger

Gruppe

nedskrivning

Forventet

årlig tap

Lav risiko 135 551 135 551 12% 1 072 407

Middels risiko 0 0 0% 0 0

Høy risiko 682 018 347 937 1 029 955 88% 32 903 4 518 27 281

Totalt 817 569 0 347 937 1 165 506 100% 33 975 4 518 27 687

Fordeling på risikoklasse 2008

Risikoklasse Brutto utlån Garantier

Ubenyttet

kreditt

Totalt Fordeling i %

Individuelle

nedskrivninger

Gruppe

nedskrivning

Forventet

årlig tap

Lav risiko 227 426 227 426 19% 1 642 682

Middels risiko 0 0 0% 0 0 0

Høy risiko 658 759 304 820 963 579 81% 27 610 300 19 223

Totalt 886 185 0 304 820 1 191 005 100% 29 252 300 19 905

Forskyvninger mellom risikogrupper :

I 2009 er kredittkort flyttet fra gruppen middels risiko til gruppen høy riskiko. Gruppen med lav risiko har blitt redusert i 2009, og gruppen høy risiko har økt.

Dettes skyldes at banken har økt den samlede verdien av kredittkort- og forbrukslånsporteføljen, mens boliglånporteføljen har blitt redusert.

Forventet tapsnivå:

Forventet gjennomsnittlig årlig tapsnivå i % av brutto utlån for risikogruppene er under en normal økonomisk konjunktur:

Lav risiko

0,3 % pr. år

Middels risiko

2,5 % pr. år

Høy risiko

4,0 % pr. år

Forventet tapsnivå er estimert på basis av bransje data, erfaringstall fra eksterne samarbeidspartnere og skjønnsmessig vurdering.

yA Bank AS


NOTER

13. UTLÅN - MISLIGHOLD M.V. per 31.12.2009

Misligholdte engasjementer 2009 2008 2007

Misligholdte engasjement 126 069 86 875 79 309

Tapsavsetninger 33 975 29 552 10 446

Netto misligholdte engasjement 92 094 57 323 68 863

Øvrige tapsutsatte engasjementer 2009 2008 2007

Tapsutsatte engasjementer 71 968 48 225 45 806

Tapsavsetninger 4 518 0 0

Netto tapsutsatte engasjementer 67 450 48 225 45 806

Konstaterte tap 2009 2008 2007

Konstaterte tap utlån 21 224 8 218 2 064

Konstaterte tap garantier 0 0 0

Individuelle nedskrivninger på utlån 2009 2008 2007

Individuelle nedskrivninger 01.01 29 252 9 550 1 595

- Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 13 496 4 256 117

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 12 696 8 160 455

+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 17 196 18 020 8 963

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 11 673 2 221 1 346

Individuelle nedskrivninger 31.12 33 975 29 252 9 550

Nedskrivning på grupper av utlån 2009 2008 2007

Gruppevise nedskrivninger 01.01 300 896 0

+/- Periodens endring 4 218 -596 896

Nedskrivning på grupper 31.12 4 518 300 896

Sum individuell nedskrivning og gruppenedskrivning på utlån 38 493 29 552 10 446

Brutto utlån fordelt etter geografiske områder 2009 2008 2007

Nordland, Troms og Finnmark 71 706 67 144 55 530

Oslo og Akershus 319 352 317 332 388 676

Norge for øvrig 426 511 501 709 377 731

Sum Norge 817 569 886 185 821 938

Utland 0 0 0

yA Bank klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement. yA Bank klassifiserer lån som er i restanse over 30 dager som tapsutsatt.

14. OVERTATTE EIENDELER

Banken har i 2009 overtatt faste eiendommer til en verdi av 2 590 tusen. Banken hadde ingen inngående portefølje av overtatte eiendeler i 2009.

15. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING

Obligasjoner og sertifikater Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.sn. eff. rente

- Utstedt av andre 100% 81 559 74 628 78 688 3,4 % pr. år

- Utstedt av andre 20% 80 319 75 892 78 666 3,0 % pr. år

Sum 161 878 150 520 157 354 3,1 % pr. år

Obligasjoner og sertifikater er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer

11%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente, basert på markedsverdi og gjenværende løpetid. 44 % av

verdipapirene er børsnoterte.

Beholdningsendring gjennom året:

Inngående balanse 169 195

Tilgang og avgang -20 022

Reklassifisering 0

Reversering av tidligere års nedskrivning 1 347

Utgående balanse 150 520

yA Bank AS


NOTER

16. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING

Aksjer Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi

Visa Inc. - C 100% 86 97 97

Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Aksjer utgjør 0,007 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert.

Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk.

17. RENTESATSER GJELDSPOSTER

Gjeldspost

Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid

Gj.sn. rentesats

3,4 % pr. år

18. ANNEN GJELD og AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER

2009 2008

Offentlige avgifter 805 1 161

Annen gjeld ellers 5 199 4 960

Sum annen gjeld 6 004 6 121

Påløpte ikke forfalte rentekostander 53 154

Offentlige avgifter 622 837

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 1 611 3 013

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 2 286 4 004

19. EGENKAPITAL

Aksjekapitalen utgjorde 110 MNOK pr. 31.12.2009 fordelt på 110 000 aksjer pålydende NOK 1.000. Alle aksjer tilhører samme klasse og har lik stemmerett.

Tabellen under viser endringen i egenkapitalen i løpet av 2009.

Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 70 000 170 000 -81 792 158 208

Innskudd av aksjekapital 40 000 40 000

Disponering av årsresultat -468 -468

Egenkapital pr. 31.12. 110 000 170 000 -82 260 197 739

Største aksjonærer er følgende:

Navn Beholdning Prosentandel

yA Holding ASA 110 000 100,0 %

Konsernregnskapet kan mottas ved henvedelse til post@ya.no eller telefon 09292. Konsernets forretningsadresse er Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.

yA Bank AS


NOTER

20. KAPITALDEKNING pr. 2009

Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Beregningen av kjernekapital i noten er gjort i

samsvar med de regler som stilles av myndighetene, og viser at banken har en kapitaldekning som tilfredstiller myndighetenes krav.

2009 2008

Kjernekapital

Innbetalt aksjekapital 110 000 70 000

Overkursfond 170 000 170 000

Annen egenkapital -82 260 -81 792

Goodwill og andre immaterielle eiendeler -62 146 -62 166

Sum kjernekapital 135 594 96 042

Tilleggskapital

Ansvarlig lånekapital 0 0

Fondsobligasjoner 0 0

Sum tilleggskapital 0 0

Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0

Tellende ansvarlig kapital 135 594 96 042

Fra eiendeler 20% 77 324 20 798

Fra eiendeler 35% 27 899 60 610

Fra eiendeler 75% 381 175 427 357

Fra eiendeler 100% 350 314 277 544

Fra eiendeler 150% 19 761 24 641

Beregningsgrunnlag 856 473 810 950

Kjernekapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 %

Kapitaldekning (%) 15,8 % 11,8 %

21. BETINGEDE FORPLIKTELSER OG TVISTESAKER

Betingede forpliktelser 2009 2008

Garantier 0 0

Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0

Sertfikater og obligasjoner 0 0

Tvistesaker

yA Bank AS har ingen rettstvister.

22. BANKENES SIKRINGSFOND

Sikringsfondsavgift

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet

plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har som innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn,

samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

2009 2008

Innbetalt avgift til sikringsfond 942 144

yA Bank AS


NOTER

23. LIKVIDITETSRISIKO

Likviditetsrisiko / restløpetid

Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer

og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjengelig. Tabellen under viser

restløpetidene på bankens balanse pr. 31.12.2009.

Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker 545 545

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 310 726 310 726

Utlån til og fordringer på kunder 75 303 123 328 30 657 124 459 463 822 817 569

Obligasjoner og sertifikater 85 583 64 937 150 520

Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0

Eiendeler uten restløpetid 36 295 36 295

Sum eiendelsposter 386 575 123 328 30 657 210 042 528 759 36 295 1 315 656

Gjeld og egenkapital

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 109 627

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0

Øvrig gjeld med restløpetid 0

Øvrig gjeld uten restløpetid 8 290 8 290

Ansvarlig lånekapital 0

Egenkapital/minoritetsinteresser 197 739 197 739

Sum gjeld og egenkapital 1 109 627 0 0 0 0 206 029 1 315 656

Netto likviditetseksponering balanse -723 052 123 328 30 657 210 042 528 759 -169 734 0

Banken har ikke inngått noen valutaterminforretninger i 2009.

24. RENTERISIKO

Renterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring

Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter.

Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Banken har pr 31.12.2009 kun flytende renteprodukter

for alle aktiva og passiva poster. Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for bankens balanse pr. 31.12.2009

Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år

Poster uten renteeksponering

Totalt

Kontanter og fordringer på sentralbanker 545 545

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 310 726 310 726

Utlån til og fordringer på kunder 817 569 817 569

Obligasjoner og sertifikater 150 520 150 520

Ikke rentebærende eiendeler 36 295 36 295

Sum eiendelsposter 311 272 968 089 0 0 0 36 295 1 315 656

Gjeld og egenkapital

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 109 627

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0

Øvrig gjeld 8 290 8 290

Ansvarlig lånekapital 0

Egenkapital/minoritetsinteresser 197 739 197 739

Sum gjeld og egenkapital 1 109 627 0 0 0 0 206 029 1 315 656

Ikke balanseførte

Netto inkl. ikke balanseførte -798 355 968 089 0 0 0 -169 734 0

Valutarisiko

Banken har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta pr. 31.12.2009.

Sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalysen måler effekten på resultat og egenkapital av +/- 1 prosentpoeng endring i rentebærende eiendeler og gjeld for 2009 og 2008.

Endring på +/-1 prosentpoeng ansees som en hensiktsmessig utslagsstørrelse.

Resultateffekt

Egenkapitaleffekt

2009 2008 2009 2008

Effekt av 1 % økning i rentenivå 1 697 1 177 1 222 848

Effekt av 1 % reduksjon i rentenivå -1 697 -1 177 -1 222 -848

yA Bank AS


NOTER

25. Klassifisering av finansielle eiendeler og forpliktelser

2009

Finansielle eiendeler -

holdt til forfall

Finansielle eiendeler -

utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser

målt til amortisert kost

Totalt

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker 545 545

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 310 726 310 726

Utlån til og fordringer på kunder 779 076 779 076

Obligasjoner og sertifikater 150 520 150 520

Sum finansielle eiendeler 150 520 1 090 348 1 240 868

Forpliktelser

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 109 627

Sum finansielle forpliktelser 1 109 627 1 109 627

2008

Finansielle eiendeler -

holdt til forfall

Finansielle eiendeler -

utlån og fordringer

Finansielle forpliktelser

målt til amortisert kost

Eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker 204 705 204 705

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 29 048 29 048

Utlån til og fordringer på kunder 856 633 856 633

Obligasjoner og sertifikater 169 195 169 195

Sum finansielle eiendeler 1 259 581 1 259 581

Forpliktelser

Innskudd fra og gjeld til kunder 1 171 397 1 171 397

Sum finansielle forpliktelser 1 171 397 1 171 397

Totalt

yA Bank AS

More magazines by this user
Similar magazines