bekendtgørelse om eksplosivstoffer - Forbundet Af Danske ...

sortkrudt.dk

bekendtgørelse om eksplosivstoffer - Forbundet Af Danske ...

BEMÆRKNINGER TIL

BEKENDTGØRELSE OM

EKSPLOSIVSTOFFER

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362 vedrørende

Krav til opbevaring

Klassificering af eksplosivstoffer

Mængde

DANSKE SORTKRUDTSKYTTER

BAGGRUNDSNOTAT

AUGUST 2009


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse............................................................................................................ 1

Kontakt .............................................................................................................................. 1

Baggrund og problemstilling .............................................................................................. 1

Om Danske Sortkrudtskytter .......................................................................................... 232

Om sortkrudt og sortkrudtserstatning ............................................................................ 343

Problem 1: Klassificering af eksplosivstoffer................................................................... 454

Baggrund og problemformulering ...........................................................................................454

Anbefalet løsning....................................................................................................................454

Argumentation .......................................................................................................................464

Problem 2: Mængde ....................................................................................................... 675

Baggrund og problemformulering ...........................................................................................675

Anbefaling til løsning ..............................................................................................................675

Argumentation .......................................................................................................................675

Problem 3: Krav til opbevaring ....................................................................................... 796

Baggrund og problemformulering ...........................................................................................796

Anbefalet løsning....................................................................................................................796

Argumentation .......................................................................................................................796

Bilag............................................................................................................................. 8117

Ansøgning om tilladelse til genopladning af sortkrudtpatroner.............................................8117

Ansøgning om tilladelse til køb af sortkrudt og fænghætter..................................................8117

Danske Sortkrudtskytter ‐ Side ‐ August 2009


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

KONTAKT

Notat udfærdiget i august 2009

af

Danske Sortkrudtskytters nedsatte udvalg til ændring af Bekendtgørelse 362

Udvalget består af:

Jens Westermann (formand)

Søren E. Poulsen

Martin Bernsen

Jørgen Andersen

Kontakt:

Jørgen E. Andersen

Hundige Strandvej 114

2670 Greve

Mobil 60 95 77 55

Mail: jeandersen@webspeed.dk

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 1 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

Danske Sortkrudtsskytter benytter sortkrudt i forbindelse med ladning af forladervåben på

skydebaner og i forbindelse med genopladning af sortkrudtspatroner.

Frem til 01.11.2008 var det tilladt at opbevare indtil ét kilo sortkrudt i rum, der ikke benyttes

til ophold.

Som følge af terrortruslen og ændringer i EU‐lovgivningen på våben‐ og ammunitionsområdet

udsendte Justitsministeriet en ny, restriktiv bekendtgørelse om eksplosivstoffer,

nr. 362, der trådte i kraft 01.11.2008.

I modætning til implementeringen i de øvrige EU‐lande medfører den nye danske

bekendtgørelse en række gener i forbindelse med udøvelsen af vores sport.

Stramningerne er så betydende, at de reelt medfører en nedlukning af sporten i Danmark

inden for en fire årig periode, hvor nuværende tilladelser efter de gamle regler udløber,

såfremt bekendtgørelsen ikke ændres på tre små, men afgørende punkter.

Disse er:
Klassificering af eksplosivstoffer

Mængde

Krav til opbevaring

Overordnet mener vi, at sortkrudt og sortkrudtserstatninger ikke bør klassificeres som

eksplosivstoffer, men som drivmidler til våben (på linie med patroner og ammunition i

øvrigt).

Af hensyn til de akutte problemer som følge af den nye bekendtgørelse vil vi imidlertid i

dette notat komme med konkrete anbefalinger til løsning af disse tre problematikker inden

for den nye bekendtgørelses indhold og omfang.

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 1 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

OM DANSKE SORTKRUDTSKYTTER

Danske Sortkrudtsskytter er organiseret i Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger.

Foreningernes formål er ‐ gennem træningsskydninger og ved deltagelse i nationale og

internationale arrangementer, hvor der skydes med antikke våbentyper – at fremme

interessen for disse våbentyper samt færdigheden i at betjene sådanne våben.

Vi har i dag over 1.300 medlemmer fordelt på 36 foreninger, og der er både verdensmestre

og nordiske mestre blandt vores medlemmer.

Danske Sortkrudtsskytter er en del af Dansk Skytte Union og dermed en del af Dansk

Idrætsforbund. Endvidere er vi med i det internationale samarbejde MLAIC Muzzle Loaders

International Commitee og det nordiske samarbejde MLASC Muzzleloaders Associations

Scandinavian Commitee.

For yderligere information se www.sortkrudt.dk

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 2 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

OM SORTKRUDT OG SORTKRUDTSERSTATNING

Engang i fortiden var sortkrudt eneste form for krudt, der blev brugt i skydevåben, bomber

og fyrværkeri. Nu om stunder bruges sortkrudt kun til skydning med antikke skydevåben og i

fyrværkeri.

Der findes i nyere tid ikke eksempler på, at sortkrudt er blevet anvendt i forbindelse med

forbrydelser. Hvis man har onde hensigter, er det væsentlig nemmere og langt mere

effektivt at bruge moderne eksplosivstoffer eller komponenter i fri handel end forældet

sortkrudt.

I øvrigt giver sortkrudt ikke samme ydeevne pr. kilo som moderne eksplosivstoffer, idet kun

ca. halvdelen af sortkrudt brænder, mens resten efterlades som krudtslam.

Sortkrudt er opdelt i typer, der beskriver "kornstørrelse/granulat" samt eventuelt

forbrændingshastighed.

I de 28 år, som forbundet har eksisteret, findes der os bekendt ikke noget eksempel på, at

sortkrudt til våben har afstedkommet ulykker.

For mange år siden opstod sortkrudtserstatninger i USA som et supplement til sortkrudt.

Sortkrudtserstatninger anvendes primært til brug i moderne typer af forladervåben, men

har ikke samme karakteristik som traditionelt sortkrudt, hvilket gør det uegnet til brug i en

række antikke våbentyper.

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 3 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

PROBLEM 1: KLASSIFICERING AF EKSPLOSIVSTOFFER

BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING

Klassificeringen af eksplosivstoffer i bekendtgørelsen er baseret på FNs klassificering for

transport af farligt gods.

Idet den danske bekendtgørelse sammenblander krudttype og underklasse, begrænser man

danske sortkrudtskytters mulighed for opbevaring af krudt i forhold til for eksempel den

tyske og den svenske lovgivning på området.

Opdeling af krudt i underklasser afhænger af en kombination af antændelighed og indpakning.

Det er leverandøren, der er ansvarlig for mærkningen af underklassen, som

derefter er gældende inden for EU. Dette betyder, at krudt kan fås i forskellige underklasser,

henholdsvis 1.1 og 1.3.

Bekendtgørelsens §5 stk. 5 åbner nu mulighed for opbevaring af to kilo røgsvagt krudt (ikke

sortkrudt) i underklasse 1.3 i lejligheder, men ikke i parcelhuse, hvorimod sortkrudt og

sortkrudtserstatning i underklasse 1.1 & 1.3 ikke kan opbevares i et parcelhus, hvilket vi

som erfarne brugere af både sortkrudt og våben finder temmelig ulogisk.

ANBEFALET LØSNING

Da bekendtgørelsen åbner mulighed for opbevaring af op til 2 kilo røgsvagt krudt i underklasse

1.3 i lejligheder anbefaler vi, at dette også skal gælde for sortkrudt og sortkrudtserstatninger

i underklasse 1.3. Konkret: I § 5 stk. 5 udgår ordet ”røgsvagt”. Alternativt indsættes

”sortkrudt og sortkrudtserstatninger” efter ordet ”røgsvagt”.

Derudover indsættes nyt stk. 6 i §5, der formuleres på en måde, så vilkår kobles til FNs klassificering

af krudttyperne. Konkret: ”Alle krudttyper (røgsvagt krudt, sortkrudt og sortkrudtserstatning)

klassificeret i underklasse 1.1 kan opbevares i op til 2 kilo i boligens rum,

der er sammenbygget med opholdsrum, men ikke benyttes til ophold.”

ARGUMENTATION

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 4 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

For at sikre fortsat mulighed for opbevaring og anvendelse af sortkrudt i forbindelse med

udøvelsen af sporten foreslås det, at der i bekendtgørelsen alene anvendes betegnelse i

underklasser.

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 5 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

PROBLEM 2: MÆNGDE

BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING

Den nye bekendtgørelse sætter en begrænsning på max. 500 gram sortkrudt til opbevaring,

svarende til én dåse sortkrudt. Det vil betyde væsentlige begrænsninger i at dyrke denne

klassiske sport. I praksis må vi forvente, at mange medlemmer, heraf flere nordiske mestre

og verdensmestre, stopper med at udøve sporten, der således er i fare for helt at lukke ned i

Danmark.

Da sortkrudtskytter ofte skyder flere discipliner, betyder det, at der anvendes forskellige

våben (riffel/pistol, flint/perkussion). De forskellige våben kræver forskellige krudttyper

både af ydelsesmæssige og ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager.

Rent praktisk vil en begrænsning på et 500 gram sortkrudt medføre, at en sortkrudtskytte

ikke kan opbevare sortkrudt til mere én våbentype og dermed er vedkommende stærkt

begrænset i udøvelsen af sin sport.

ANBEFALING TIL LØSNING

Vi vil anbefale mindst 2 kilo sortkrudt til opbevaring, så vi får en praktisk anvendelig krudtmængde

til rådighed for at dyrke vor sport.

ARGUMENTATION

Vores nærmeste nabolande tillader gennemsnitlig 5 kilo, et enkelt endda op til 15 kilo.

Det er for alle borgere ‐ uden tilladelse eller erfaring ‐ muligt at indkøbe fyrværkeri, som

indeholder langt større mængder sortkrudt, end vi ‐ som erfarne indehavere af både

våbentilladelser og tilladelser til indkøb og opbevaring af sortkrudt – har tilladelse til. Det

giver ingen mening.

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 6 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

PROBLEM 3: KRAV TIL OPBEVARING

BAGGRUND OG PROBLEMFORMULERING

I den nye bekendtgørelses § 5 stk. 4 er der tilføjet et krav om, at opbevaring af eksplosivstoffer

nu ikke længere må finde sted i ikke‐opholdsrum, der er sammenbygget med

opholdsrum. Det gælder således også for sortkrudt og sortkrudtserstatninger.

Denne stramning vil i praksis umuliggøre opbevaring på bopælen hos de af vores medlemmer,

som ikke er i stand til at bygge deres eget ”krudt‐kammer” et sted på grunden.

§ 5 stk. 5 giver dispensation fra § 5 stk. 4 med hensyn til opbevaring af indtil 2 kilo røgsvagt

krudt, således at dette kan opbevares i boliger (opholdsrum og rum, der er sammenbygget

med opholdsrum). Men sortkrudt og sortkrudtserstatninger er ikke omfattet af denne

dispensationsbestemmelse, hvilket virker meget ulogisk, idet der –bortset fra røgudviklingen

– ikke er forskel på krudttyperne[JA1].

ANBEFALET LØSNING

§ 5 stk. 5 ændres, så dispensationen omfatter alle krudttyper (røgsvagt krudt, sortkrudt og

sortkrudtserstatning) klassificeret i underklasse 1.3.

§ 5 tilføjes nyt stk. 6, som giver dispensation fra § 5 stk. 4, så der kan opbevares indtil 2 kilo

krudt (røgsvagt krudt, sortkrudt og sortkrudtserstatning) klassificeret i underklasse 1.1. i

boligens rum, der er sammenbygget med opholdsrum, men ikke benyttes til ophold.

ARGUMENTATION

Det er i dag som privatperson tilladt at opbevare fyrværkeri, gasflasker, diverse brandfarlige

husholdningsartikler og kosmetiske produkter, hvor man vil i sin bolig.

Derfor giver det ikke nogen mening over for erfarne tilladelsesindehavere at fastholde de

med bekendtgørelsen indførte stramninger på sortkrudt og sortkrudtserstatninger, idet

disse det er i samme kategori som ovennævnte.

Idet hovedparten af sortkrudts typerne stadig er klassificeret i underklasse 1.1, er det

nødvendigt at genetablere muligheden for opbevaring af dette i boligen[JA2].

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 7 af 1114


Bekendtgørelse om Eksplosivstoffer

Anbefaling til ændringer i BEK nr. 362

BILAG

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL GENOPLADNING AF SORTKRUDTPATRONER

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL KØB AF SORTKRUDT OG FÆNGHÆTTER

Vi kan evt. indsætte ”ansøgning om tilladelse til genopladning af ammuition – som gælder

for røgsvagt krudt, for at vise at de gamle opbevaringsregler var ens med sortkrudt, bortset

fra mængden 1kg. hhv 3 kg.

Danske Sortkrudtskytter Anbefalede ændringer af BEK 362 August 2009 ‐ Side 8 af 1114

More magazines by this user
Similar magazines