Årsrapport Enerconsult 2012

enerconsult.no

Årsrapport Enerconsult 2012

Foto: Rune Dahl

ÅRSRAPPORT

2 0 1 2


2 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Det finnes så mange

mennesker som kan

beregne omkostninger,

og så få som

kan måle verdier.

innhold

ÅRSBERETNING 4

HOVEDTALL 8

RESULTATREGNSKAP 9

BALANSE 10

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 11

NOTER TIL REGNSKAPET 13

REVISJONSBERETNING 18

ENERGIEFFEKTIVISERING 20

FORNYBAR ENERGI 22

Design og produksjon:

Rekyl Reklame as, Narvik

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

3


Kunnskapen er det

høyeste av alle

goder, for ingen kan

klare å stjele den,

og ingen kan måle

dens verdi eller

ødelegge den.

2012

ÅRSBERETNING

ENERCONSULT AS

VIRKSOMHETENS ART

HISTORIKK OG EIERSKAP

Enerconsult AS ble stiftet 28. juni 2007.

Selskapet er 100 % eid av Nordkraft AS.

Selskapets hovedformål er å drive med salg

av tjenester knyttet til energirelaterte spørsmål,

samt virksomhet som står i naturlig sammenheng

med dette.

Forretningsadressen er i Narvik.

Det er etablert avtaler med Nordkraft Produksjon

AS (konsernsøster) vedrørende innleie av administrative

tjenester og tjenester knyttet til lønn,

regnskapsførsel og økonomiforvaltning.

ÅRET 2012

Styret har i 2012 avholdt 3 styremøter og behandlet

10 saker.

Gjennom 2012 har det vært arbeidet med å iverksette

planer og strategier utviklet gjennom strategiprosessen

for 2010-2012. Selskapet har organisert

virksomheten i to grupper – Fornybar Energi og

Energirådgiving.

Fornybar Energi har syv medarbeidere, og tilbyr

tjenester innen prosjektering av småkraftverk og

vindkraftverk. Aktiviteten innen prosjektering av

småkraftverk har vært høy gjennom året. I løpet

av 2012 rekrutterte gruppen en ny-ansatt som har

NVE-godkjenning innenfor fagområde betong- og

murdammer med godkjenning innenfor alle sikkerhetsklasser

(1-4).

Energirådgiving har seks medarbeidere samt én

innleid, og har i 2012 levert tjenester over hele landet

innen energieffektivisering, energiomlegging

og miljøkonsekvenser av energiforbruk. En vesentlig

del av gruppens oppdrag har vært knyttet til

en langsiktig avtale om leveranse av svartjenester

4

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Ethvert komplisert

problem har en

enkel løsning

- den gale.

for Enova SF. Under en nasjonal anbudskonkurranse

i 2012 klarte Enerconsult å vinne oppdraget om

drift av Enova Svartjeneste også for 2013-2014 med

opsjon for perioden 2015-2017.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes

det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede

og lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen.

RESULTAT, INVESTERINGER,

FINANSIERING OG LIKVIDITET

Selskapets driftsinntekter var på 13,2 mnok (16,4),

og årsresultatet ble -1,1 mnok (0,8).

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2012 var 3,9

mnok (4,6).

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 10,0

mnok (9,7). Egenkapitalen var pr. 31.12.2012

3,6 mnok (4,7) og egenkapitalandelen var 36,6 %

(48,9 %).

Investeringer i driftsmidler utgjorde 0,1 mnok i

2012 (0,3).

ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL

Selskapet hadde ved årsskiftet 15 ansatte i full

stilling, samt én innleid.

SYKEFRAVÆR

Totalt sykefravær var i 2012 på 5,3% (3,6%). Ser

man bort fra langtidssykemeldinger var sykefraværet

1,5%.

HMS

Det ble i 2012 ikke registrert arbeidsulykker eller

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

5


Vi arver ikke jorden

av våre forfedre,

men låner den av

våre barn.

yrkessykdom i Enerconsult AS og det er heller ikke

rapportert andre avvik eller uønskede hendelser i

virksomheten.

Selskapet er tilsluttet bedriftshelsetjeneste og det

fysiske arbeidsmiljøet betegnes som godt.

Enerconsult AS har eget verneombud som inngår

i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med

andre virksomheter i konsernet. Det ble foretatt

valg i 2011 og verneombudet har en funksjonstid

på to år.

Selskapet har system for personalsamtaler,

herunder rutiner for periodiske medarbeidersamtaler.

HMS-arbeidet er organisert og planlagt overordnet

i konsernet og med egne HMS-aktiviteter i hvert

selskap.

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Selskapet har et helhetlig og godt forankret personalarbeid

og fokuserer på og prioriterer arbeidet

med HMS samt å fremme et godt og sikkert

arbeidsmiljø. Selskapet er tilsluttet avtalen om et

inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

LIKESTILLING

Av selskapets 15 ansatte er det to kvinner. Selskapets

styre består av tre menn.

Enerconsult AS praktiserer likestilling gjennom å

sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling

på grunnlag av kjønn, religion eller

etnisitet.

Selskapet ansetter gjerne flere kvinnelige medarbeidere.

6

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Godt råd er dyrt,

dårlige finner man

overalt.

YTRE MILJØ

Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke

utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Styret mener at styrets årsberetning og årsregnskapet

gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og

gjeld, finansielle stilling og resultat.

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på kr 1

080 313.

Styret foreslår at årets underskudd overføres til

udekket tap.

Narvik, 22. mars 2013

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

7


HOVEDTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FIRE ÅR FOR ENERCONSULT AS

Tall i 1.000 NOK 2012 2011 2010 2009

RESULTATER

Driftsinntekter 13 165 16 431 12 796 8 708

Driftsresultat - 1 535 1 198 - 2 249 1 284

Finansposter 50 -10 3 70

Resultat før skatt - 1 485 1 188 - 2 246 1 354

Resultat etter skatt - 1 080 847 - 1 626 970

BALANSE PR. 31.12

Anleggsmidler 1 918 1 752 1 639 408

Omløpsmidler 8 055 7 921 7 261 5 915

Egenkapital 3 646 4 726 3 880 4 212

Avsetning for forpliktelser 2 167 1 660 1 133 439

Kortsiktig gjeld 4 160 3 287 3 887 1 672

Totalkapital 9 972 9 672 8 900 6 323

ØKONOMISKE NØKKELTALL

EBITDA -1 188 1 501 -2 249 1 318

Egenkapitalandel % 36,6 % 48,96 % 43,6 % 66,6 %

Likviditetsgrad 1 1,9 2,4 1,9 3,5

Totalavkastning -15,0 % 13,4 % -24,2 % 16,9 %

Arbeidskapital 3 895 4 634 3 374 4 242

ANDRE FORHOLD

Investeringer 108 324 1 324 118

Antall ansatte pr. 31.12 15 14 14 7

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter,

avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.

Egenkapitalandel:

Egenkapital 31.12 x 100

Totalkapital 31.12

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler 31.12

Kortsiktig gjeld 31.12

Totalavkastning:

(Driftsresultat + Finansinntekter) x 100

Gjennomsnittlig totalkapital

Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12 ÷ Kortsiktig gjeld 31.12.

8 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


RESULTATREGNSKAP

ENERCONSULT AS

Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekt 2, 10 13 164 665 16 431 376

Sum driftsinntekter 13 164 665 16 431 376

Lønnskostnader m.m. 3, 4 10 576 737 11 493 075

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 347 000 303 000

Annen driftskostnad 2, 3, 10 3 776 000 3 437 359

Sum driftskostnader 14 699 737 15 233 434

Driftsresultat -1 535 073 1 197 942

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt 60 382 48 079

Finansinntekt 7 655 0

Finanskostnad 17 709 58 514

Resultat av finansposter 50 328 - 10 435

Resultat før skattekostnad -1 484 745 1 187 507

Skattekostnad på ordinært resultat 6 -404 432 341 007

Ordinært resultat -1 080 313 846 500

Årsoverskudd (Årsunderskudd) -1 080 313 846 500

Overføringer

Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 8 0 846 500

Overført til udekket tap 8 1 080 313 0

Sum overføringer -1 080 313 846 500

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

9


BALANSE

ENERCONSULT AS

Note 2012 2011

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6 918 652 514 220

Sum immaterielle eiendeler 918 652 514 220

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 998 972 1 237 511

Sum varige driftsmidler 998 972 1 237 511

Sum anleggsmidler 1 917 624 1 751 731

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 232 633 1 182 311

Fordringer på konsernselskap 10 2 065 648 812 907

Andre fordringer 2 905 331 2 858 698

Sum fordringer 6 203 613 4 853 916

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 1 851 081 3 066 649

Sum omløpsmidler 8 054 694 7 920 565

Sum eiendeler 9 972 318 9 672 296

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 7, 8 1 000 000 1 000 000

Overkursfond 8 2 990 000 2 990 000

Annen innskutt egenkaital 8 1 293 312 1 293 312

Sum innskutt egenkaital 5 283 312 5 283 312

Opptjent egenkapital

Udekket tap 8 - 1 637 435 - 557 121

Sum opptjent egenkapital - 1 637 435 - 557 121

Sum egenkapital 3 645 877 4 726 191

GJELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 4 2 166 726 1 659 575

Kortsiktig gjeld

Leverandrgjed 1 898 883 695 209

Kortsiktig gjeld til konsernselskap 93 896 0

Betalbar skatt 6 0 444 459

Skyldig offentlig avgifter 1 072 230 551 450

Annen kortsiktig gjeld 1 094 705 1 595 412

Sum kortsiktig gjeld 4 159 715 3 286 530

Sum gjeld 6 326 441 4 946 105

Sum egenkapital og gjeld 9 972 318 9 672 296

Narvik, den 22. mars 2013

10 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


KONTANTSTRØMOPPSTILLING

ENERCONSULT AS

2012 2011

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN:

Tilført fra årets virksomhet 1) -1 582 204 1 490 507

+ Endring i lager, debitorer og kreditorer 1 153 352 1 192 422

+ Endring i andre tidsavgrensninger -678 254 320 611

= Netto likviditetsendring fra virksomheten -1 107 106 3 003 540

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER:

- Investering i varige driftsmidler -108 461 - 324 018

= Netto likviditetsendring fra investeringer -108 461 - 324 018

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING:

+ Innbetaling av egenkapital - -

= Netto likviditetsendring fra finansiering - -

Netto endring i likvider i året -1 215 567 2 679 522

+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01 3 066 648 387 126

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12 1 851 081 3 066 648

1) Dette tallet fremkommer slik:

Resultat før skattekostnad -1 484 745 1 187 507

+ Ordinære avskrivninger 347 000 303 000

- Betalte skatter -444 459 -

= Tilført fra årets virksomhet -1 582 204 1 490 507

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

11


12 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


1

Noter

til Regnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

og god regnskapsskikk i Norge. Enerconsult AS inngår i

konsernet Nordkraft. Alle konsernselskapene har hovedkontor

i Narvik. Enerconsult AS følger de samme regnskapsprinsipper

som morselskapet.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på

leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert

som de leveres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG

KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

som anleggsmiddel. Varige driftsmidler balanseføres og

avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende

under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer

tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt

med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet

er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning

til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste

av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien

av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen

forventes å generere.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og

virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt

beløp på etableringstidspunktet.

IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill var avskrevet i sin helhet i 2008 i samsvar med

rettighetene som dannet grunnlaget for goodwill.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende

etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell

vurdering av de enkelte fordringene.

PENSJONER

Selskapet har kollektiv pensjonsordning. Alle ansatte omfattes

av ytelsesplaner, som er en pensjonsordning som

definerer den pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta

ved pensjonering og er finansiert gjennom innbetalinger

til forsikringsselskaper. Pensjonsutbetalingen er normalt

avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet

og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til

ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen

minus virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert

for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte

kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening.

Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig

aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende

opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik som

skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige

forutsetningene, i den grad de overstiger 10 % av

den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene

(korridor).

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både

periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de

midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige

og skattemessige verdier, samt ligningsmessig

underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller

som reverserer eller kan reversere i samme periode

er utlignet og nettoført. Balanseført utsatt skattefordel

knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller

og underskudd til fremføring er basert på en sannsynliggjøring

av tilstrekkelig fremtidig inntjening eller utnyttelse

av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte

metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter,

bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer

som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan

konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende

løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

13


Den som stiller

mange spørsmål,

øker manges

visdom.

2

Selskapet

Driftsinntekter, driftskostnader

har en langsiktig avtale til 31.12.2014. Omsetningen

knyttet til denne avtalen utgjorde ca. 53 % av

selskapets samlede omsetning i 2012.

I 2012 ble det kjøpt inn tjenester eksternt knyttet til levering

i forbindelse med denne avtalen for ca. kr 1.678.000.

Kostnadene inngår i posten Annen driftskostnad.

3

Lønns- og personalkostnader

Tall i NOK 2012 2011

LØNNSKOSTNADER

Lønninger 7 911 821 8 999 810

Arbeidsgiveravgift 500 574 530 171

Pensjonskostnader 1 447 119 1 393 333

Andre ytelser 717 223 569 761

Sum 10 576 737 11 493 075

Antall ansatte pr. 31.12. 15 14

Antall årsverk pr. 31.12. 15 14

YTELSER TIL DAGLIG LEDER

Lønn 787 398 787 424

Andre ytelser 15 691 16 084

Sum 803 089 803 508

Ytelser er oppgitt på funksjonen daglig leder.

STYREHONORAR

Det er ikke utbetalt honorar til styret

LÅN TIL ANSATTE

Langsiktig personallån 440 812 470 338

Kortsiktig personallån 65 800 38 884

Sum 506 612 509 222

Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp,

med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt

5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer mot konstituert daglig leder utgjorde

kr. 230.417 pr. 31.12.2011.

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonorar 21 780 21 250

Regnskapsteknisk bistand mv.*) 12 850 12 500

Annen bistand og revisorbekreftser *) 6 410 6 250

Sum 41 040 40 000

*) Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

samt andre revisorbekreftelser.

14 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Rot er et midlertidig

tegn på effektiv

fremgang i arbeid.

4

Pensjonskostnader

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte.

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse

er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå

ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra

follketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert

ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig

tjenestepensjon (OTP)

Pensjonsforpliktelsen

Beløp i hele NOK 31.12.12 31.12.11

Nåverdi av opptjent pensjonsorpliktelser -4 200 318 -3 403 716

Virkelig verdi pensjonsmidler 2 907 933 2 001 715

Faktisk netto pensjonsforpliktelser -1 292 385 -1 402 001

Ikke resultatført estimatavvik -769 200 -186 072

Arbeidsgiveravgift -105 141 -71 502

Netto pensjonsforpliktelse i balanse inkl. AGA -2 166 726 -1 659 575

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 377 669 1 370 809

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 129 022 95 915

Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm.kostnader) -39 945 -29 406

Periodisert arbeidsgiveravgift 74 804 73 303

Netto pensjonskostnad 1 541 550 1 494 900

Økonomiske forutsetninger for beregningene av pensjonskostnaden

Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 3,25 %

Årlig forventet G-regulering 3,25 % 3,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under betaling 2,50 % 2,50 %

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

15


De var kloke de

gamle, de laget

husene hule.

5

Varige driftsmidler

Tall i NOK

Driftsløsøre, inventar o.l.

Anskaffelseskost pr. 01.01 1 814 326

Tilgang 108 461

Avgang -

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 922 787

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01 576 815

Årets avskrivninger 347 000

Av-/nedskrivninger på avgang -

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 923 815

Bokført verdi pr. 31.12 998 972

Avskrivningssats 10 - 33,33 %

Kostnader knyttet til leasing av kontoutstyr utgjorde i 2012 kr. 21.816 eks. mva.

6

Skatt

Tall i NOK

Driftsløsøre, inventar o.l.

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ 31.12.2012 31.12.2011

Betalbar skatt - - 444 459

Endring i utsatt skatt midlertidige forskjeller -404 432 -

Sum skattekostnad -404 432 444 459

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG

Ordinært resultat før skatt -1 484 745 1 187 507

Permanente forskjeller 40 345 30 376

Endring i midlertidige forskjeller 483 266 369 471

Årets skattegrunnlag -961 134 1 587 354

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER 31.12.2012 31.12.2011 Endring

Varige driftsmidler -153 040 -176 925 -23 885

Pensjonsforpliktelser -2 166 726 -1 659 575 507 151

Fremførbart underskudd -961 134 - 961 134

Sum -3 280 900 -1 836 500 1 444 400

28 % skattefordel (-) / utsatt skatt (+) 918 652 514 220 -404 432

16 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Ingen tar imot gode

råd, men alle tar

imot penger. Altså

er penger mer verd

enn gode råd.

7

Aksjekapital, akjsonærinformasjon

Aksjekapitalen i Enerconsult AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

Tall i NOK Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 1 000 1 000 1 000 000

Aksjene gir samme rett i selskapet.

AKSJONÆR PR. 31.12.2011 Antall aksjer Andel

Nordkraft AS 1 000 100 %

Det foreligger ingen avtaler om opsjoner eiet av medlemmer i styret eller daglig leder.

8

9

Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2012 fremkommer slik:

Tall i NOK Aksje- Overkurs- Annen innskutt Udekket Sum egenkapital

fond egenkapital tap kapital

Egenkapital pr. 01.01.12 1 000 000 2 990 000 1 293 312 -557 121 4 726 191

Mottatt konsernbidrag -

Årets resultat -1 080 313 -1 080 313

Egenkapital pr. 31.12.12 1 000 000 2 990 000 1 293 312 -1 637 435 3 645 877

Betalingsmidler

Tall i NOK 2012 2011

Ordinært bankinnskudd 1 351 081 2 680 035

Skattetrekksmidler 500 000 386 613

Sum bankinnskudd 1 851 081 3 066 648

10

Konserntransaksjoner/Mellomværende

Tall i NOK 2012 2011

Andre driftsinntekter konsern 5 232 604 7 074 814

Andre driftskostnader konsern 160 008 160 008

Nordkraft konsern består av Nordkraft AS (mor), Nordkraft Produksjon AS, Enerconsult AS, Nordkraft Vind AS, Naturgass

Nord AS, Narvik Fjernvarme AS, Fjellkraft AS med datterselskaper og Narvik Energinett AS (døtre), til sammen

20 aksjeselskaper. Enerconsult selger konsulenttjenester til flere av konsernselskapene. Disse inntektene utgjør 40 %

av all omsetning i 2012. Det er ikke foretatt avsetninger til tap, ettersom tapsrisiko vurderes som svært lav.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

17


REVISJONSBERETNING

ENERCONSULT AS

18 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


REVISJONSBERETNING

ENERCONSULT AS

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012

19


Den mest

miljøvennlige

energien er den

som ikke blir

brukt.

ENERGIRÅDGIVNING

Enerconsult tilbyr tjenester og rådgivning

innenfor energieffektivisering og mer bruk

av miljøvennlige og fornybare energikilder.

Enerconsult skal være ledende i Norge på

energirådgivning for energieffektiv og miljøvennlig

energibruk.

mot 2020. Det reelle potensialet er vurdert til rundt 7,5

TWh i årlig energireduksjon.

ENERCONSULT tilbyr en rekke produkter som avdekker

lønnsomme tiltak og fører til reduserte energikostnader.

Noen av våre arbeidsområder:

• Energieffektive bygg

• Planer, utredninger og analyser

• Normtallsvurdering

• Energiteknisk gjennomgang

• Enøkanalyser

• Lavenergi/passivhus

• Energiledelse

• Energimerking av bygg

• Bistand i søknadsprosesser

• Termografering og tetthetskontroll

• Manuelle og dynamiske energiberegninger

Det er et stort potensiale for energieffektivisering

i norske bygninger. En ny studie fra Enova

viser at teknisk potensiale for energieffektivisering

i norske boliger og yrkesbygg er på rundt 33 TWh fram

20 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


Fokus på

miljøvennlig

energibruk bidrar

til bærekraftig

utvikling.

Energimerking av bygg

Fra 2010 ble energimerking obligatorisk

for nye bygg og bygninger som skal leies

ut eller selges. Forskriften gjelder både for

yrkesbygg og boliger.

Termografering utføres på alle typer bygg uten å skade

bygget som kontrolleres.

ENERCONSULT er sertifisert gjennom Det Norske Veritas

og tilfredsstiller alle krav til å utføre termografering og

tetthetskontroll av bygg

Energimerking øker bevisstheten om energibruk

og løsninger som gjør boligen eller bygningen mer

energieffektiv.

ENERCONSULT har kvalifiserte energirådgivere med

kompetanse til å utføre energimerking.

Termografering

Termografering er en enkel og

kostnadseffektiv måte å avdekke

mangler, feil og svakheter

i bygningskonstruksjoner.

Feil montering av fuktsperre,

vindsperre, isolasjon og vinduer

kan være vanskelig å avdekke

og føre til høyt varmetap.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012 21


Hvordan skal man få

folk til å tenke logisk

i en verden hvor alle

snakker om at solen

går ned, når det i

virkeligheten er

horisonten som

hever seg

FORNYBAR ENERGI

Økende energibehov sammen med

økt klimatrussel og knapphet på fossile

energiressurser gjør fornybar energi

mer aktuelt enn noen gang.

SMÅKRAFTVERK er derfor et viktig bidrag til å dempe

klimaeffektene samtidig som det gir et økonomisk

løft for lokalsamfunnet og grunneiere.

VANNKRAFT er den desidert viktigste kilden til energiproduksjon

i Norge i dag, og vil være det i

fremtiden.

VINDKRAFT er energi som er omformet fra den fornybare

bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi

ved hjelp av en vindturbin. Landbasert vindkraft er

i dag, etter vannkraft, den mest modne og billigste

løsningen for å produsere ny fornybar elektrisitet.

På verdensbasis er vindkraft den raskest voksende nye

fornybare energikilden.

ENERCONSULT prosjekterer infrastruktur, tekniske installasjoner

og bygg i forbindelse med vindkraftanlegg.

Vannkraftanlegg

Utbygging av småkraftverk har et stort

potensial i Nordland og Troms.

Småskala vannkraftanlegg løser ikke verdens klimaproblemer

alene, men er en del av løsningen.

Vannkraft har mange fordeler i forhold til andre kilder

til elektrisk energi. Det er en fornybar energikilde som i

liten grad bidrar til CO 2 -utslipp.

ENERCONSULT utarbeider konsesjonssøknader og

detaljplaner i henhold til NVEs forskrifter samt

detaljprosjektering for tilbudsgrunnlag for utbygging

av småkraft-anlegg.

Vindkraftanlegg

Vindkraft er en fornybar energikilde som

har stort fokus i Norge.

Selv om Norge har meget store vindressurser i Norge

kommer bare rundt én prosent av strømproduksjonen

fra vindkraft. Dette skyldes at vindkraft har vært dyrt

å bygge ut.

22 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2012


ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

23

More magazines by this user
Similar magazines