420809 manual

gkwebonline.no

420809 manual

Kärkihiomakone

Hörnslip

Deltasliper

Art.no.420809

1


ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

Teknisk data:

Effekt: 180W

Spänning: 230V/50Hz

Hastighet: 10000 v/min.

Slipplatta: 90x90x90 mm

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång

den här apparaten och spara instruktionerna. När man

använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter

följas för att minska risken för brand,

elstöt eller personskada.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas

vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har

långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

3

Svensk

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att

strömbrytaren är frånslagen när du sätter i

stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus

bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller

anordning än vad som rekommenderas i denna

instruktion eller i katalog kan innebära risk för

personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna.

Reparation får endast utföras av

en behörig elektromontör, i annat fall kan

användaren råka ut för olycksfall.

ANVÄNDNING - UNDERHÅLL

Motorn kräver god ventilation när den arbetar. Håll

ventilationsöppningarna fria från smuts. Denna maskin

är ej avsedd för vattenslipning. Om dammuppsamlare

ska anslutas till maskinen, krävs att man har papper

med hål som är avsett för detta ändamäl. Byta slippapper

ofta för att undvika slitage på slipplattan. Innan maskinen

sätts till arbetsstycket, ska maskinen startats och

kommit upp i varv, maskinen ska även tas bort från arbetsstycket

innan den stängs av. Tryck inte på maskinen

vid arbete utan låt slippapperet göra jobbet och styr maskinen

parallellt med arbetsytan. Håll alltid maskinen

plant mot arbetsytan om man lutar maskinen kan oönskade

slipmärken uppkomma.


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Hörnslip

Märke ................Scan Tools

Modell typ............H180SC

överensstämmer med följande norm

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2005-02-11

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 420809

4


ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

Tekniske data:

Effekt: 180W

Spenning: 230V/50Hz

Hastighet: 10000 o/min.

Platemål: 90x90x90 mm

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før

de begynner å bruke produktet.

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler

følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk

støt og personlig skade.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for

regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte

omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke

maskinen i nærheten av brennbare væsker eller

gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og

sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

Norsk

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.

BRUK - VEDLIKEHOLD

Motoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Hold

ventilasjonsåpningene på maskinen frie for støv og skitt.

Denne maskinen er ikke beregnet for våtsliping.

Om støvoppsamler skal tilkobles maskinen, er det påkrevd

at man benytter slipepapir med hull som er beregnet

for dette formål. Bytt slipepapir ofte for å unngå

slitasje på slipeplaten. Før maskinen settes ned på arbeidsstykket,

skal maskinen ha kommet opp i turtall, og

maskinen skal tas vekk fra arbeidsstykket før den slås

av. Press ikke på maskinen ved sliping, men la slipepapiret

gjøre jobben. Styr maskinen parallellt med arbeidsflaten.

Hold maskinen i plan med arbeidsflaten, om man

vinkler maskinen kan man få uønskede slipemerker.

5


Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle

tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Deltasliper

Merke ................Scan Tools

Modell ................H180SC

er i overensstennelse med normene

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Trondheim, 11.02.2005

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

6


TEKNISET TIEDOT:

Teho: 180 W

Verkkojännite: 230 V/50 Hz

Nopeus kuormittamattomana: 10000 kierr/min

Hioma-ala: 90x90x90 mm

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Ennen kuin pistät pistokoskettimen pistorasiaan,

varmista, että verkkojännite on kojeen kilvessä olevan

merkinnän mukainen.

YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ

Lue tämä käyttöohje huolellisesti!

Pane se talteen! Sähkötyökaluja käytettäessä on palon,

sähköiskun tai tapaturman vaaran vähentämiseksi aina

noudatettava yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Lue tämä

ohje kokonaan ennen kuin yrität käyttää tätä laitetta, ja

pane ohjeet talteen.

Finsk

Turvallinen käyttö

1. Pidä työalue puhtaana – Roskaiset pinnat ja työpöydät

aiheuttavat vahinkoja.

2. Ajattele työympäristöä – Älä altista sähkötyökaluja

sateelle. Älä käytä niitä kosteissa tai märissä

paikoissa tai helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen

lähellä. Huolehdi työalueen hyvästä valaistuksesta.

3. Varo iskuja – Vältä koskettamasta maadoitettuja

pintoja (esimerkiksi putkia, lämpöpattereita, liesiä,

jääkaappeja).

4. Pidä lapset poissa lähettyviltä – Älä anna kävijöiden

koskea konetta tai jatkojohtoa. Kaikki kävijät on pidettävä

poissa työalueelta.

5. Koneen säilytys – Kun konetta ei käytetä, sitä tulee

säilyttää lukon takana kuivassa paikassa, korkealla

lasten ulottumattomissa.

6. Älä ylikuormita konetta – Koneet toimivat parhaiten

ja varmimmin niille tarkoitetulla nopeudella.

7. Käytä oikeata konetta – Älä pakota pieniä koneita

töihin, joissa vaaditaan vahvempia. Älä käytä konetta

sellaiseen työhön, johon se ei ole tarkoitettu, esimerkiksi

pyörösahaa oksien tai puiden

katkomiseen.

8. Pukeudu asianmukaisesti – Älä pidä liehuvia vaatteita

tai riippuvia koruja. Ne voivat takertua liikkuviin

osiin. Ulkotöihin suositellaan kumikäsineitä ja luistamattomia

jalkineita. Jos tukkasi on pitkä, käytä

hiusverkkoa.

9. Käytä suojalaseja – Käytä pölyisessä työssä myös

kasvonaamaria.

10. Älä vioita sähköjohtoa – Älä koskaan kanna konetta

johdosta äläkä nykäise johtoa irti pistorasiasta.

Varjele johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

11. Kiinnitä työkappale – Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä

työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Se

on varmempaa kuin käsin piteleminen, ja molemmat

kätesi ovat vapaina työhön.

12. Älä kurkottele – Pidä huoli, että aina seisot

tanakasti ja varmasti tasapainossa.

13. Hoida konetta huolellisesti – Pidä työkalut terävinä

ja puhtaina. Noudata voitelua ja varusteiden vaihtamista

koskevia ohjeita. Tarkasta säännöllisesti

johdot/kaapelit ja korjauta ne valtuutetussa korjaamossa,

jos ne ovat vioittuneet.

Tarkasta säännöllisesti jatkojohdot ja vaihda ne, jos ne

ovat vioittuneet. Pidä kahvat kuivina, ja puhtaina

liasta, rasvasta ja öljystä.

14. Kytke kone irti sähkönsyötöstä – Koneiden on oltava

irti kytkettynä, kun niitä ei käytetä, niitä huollettaessa

ja tarvikkeita kuten teriä ja laikkoja vaihdettaessa.

15. Irrota säätöavaimet ja ruuviavaimet – Ota tavaksi

varmistaa, että kiristys- ja säätöavaimet on irrotettu

koneesta ennen sen käynnistämistä.

16. Varo, ettei kone käynnisty vahingossa – Älä kanna

verkkoon liitettyä konetta sormi liipaisimella.

Varmista, että kytkin on virrattomassa asennossa,

kun pistät pistokoskettimen pistorasiaan.

17. Jatkojohtojen käyttäminen ulkona – Kun konetta

käytetään ulkosalla, käytä ainoastaan ulkokäyttöön

tarkoitettuja ja sen mukaisesti merkittyjä johtoja.

18. Ole tarkkana – Katso mitä teet. Käytä tervettä

järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä.

19. Tarkasta vioittuneet osat – Ennen kuin koneen käyttöä

jatketaan, on vaurioitunut suojalaite tai muu osa

tarkasti tutkittava, jotta voidaan varmistaa, että

kone toimii oikein ja tekee tehtävänsä. Tarkista liikkuvien

osien kohdistus, vapaa liikkuminen,

halkeamien muodostuminen, kiinnitykset ja muut

seikat, jotka voivat vaikuttaa käyttöön. Suojalaite

tai muu osa, joka on vioittunut, on korjattava oikealla

tavalla tai vaihdettava uuteen valtuutetussa korjaamossa,

ellei tässä ohjeessa muuta mainita.

Viallinen virtakytkin on vaihdatettava valtuutetussa

korjaamossa. Älä käytä konetta, jos sitä ei voi

kytkimellä käynnistää ja pysäyttää.

20. Varoitus – Muun kuin luettelossa tai tässä ohjeessa

suositellun tarvikkeen tai laitteen käyttäminen voi

aiheuttaa tapaturman vaaran.

21. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu

sähköasentaja – Kone täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset.

Korjauksia saa suorittaa vain

valtuutettu sähköasentaja, muuten käyttäjää voi

uhata tapaturman vaara.

KÄYTTÖ – HOITO

Moottori tarvitsee käydessään hyvän ilmanvaihdon.

Pidä tuuletusaukot puhtaina. Jos koneeseen liitetään

pölynkerääjä, on käytettävä paperia jossa on tähän

tarkoitetut reiät. Vaihda hiomapaperia usein, jotta

hiomalaatta ei kulu. Kone on käynnistettävä ja annettava

sen käydä täydellä nopeudella ennen kuin se pannaan

työkappaletta vasten, ja se on nostettava irti

työkappaleesta ennen pysäyttämistä. Älä paina konetta

vaan anna hiomapaperin tehdä työ ja ohjaa konetta pinnan

suuntaisesti. Pidä kone aina pinnan suuntaisena;

koneen kallistaminen voi aiheuttaa rumia hiomajälkiä.

7


Finsk

TAKUU

Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän vahvistamasta

ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan aine- tai

valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole

noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty

epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai purkamiskustannukset

on ostajan maksettava. Kiistan sattuessa

pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna reklamationsnämden)

suositukset.

EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut toiminimi

Gisle Krigsvoll AB

B. Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

vakuuttaa, että seuraava kone

Tuote ..................Tasohiomakone

Merkki ................ScanTools

Malli tyyppi ..........H180SC

on standardin EN50144, EN55014, EN55104,

EN61000

ja direktiivien

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

määräysten ja ohjeiden mukainen.

Tässä koneessa on EU-direktiivin nro 20 mukainen suojaeristys.

Suojaeristys parantaa sähköturvallisuutta eikä

vaadi maadoitusta.

Trondheim, 2005-02-11

Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB

Muutokset

Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen painoon

mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen päivittämiseen,

jos kone muuttuu olennaisesti.

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB

Tuote nro 420809

8

More magazines by this user
Similar magazines