30 november, 2012 www.g12.se Call for Papers, deadline 16 april ...

genus.se

30 november, 2012 www.g12.se Call for Papers, deadline 16 april ...

g12

Nationell genusforskningskonferens, Göteborg, 28 – 30 november, 2012

www.g12.se

Call for Papers, deadline 16 april 2012

Arr. Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund

Dagens förändrade ekonomiska, kulturella, politiska och sociala klimat medför stora utmaningar för alla

former av kritisk teori och solidarisk politik. Urholkningen av politiska och sociala rättigheter och den

framväxande uppfattningen om kulturer som homogena, skapar ökade klyftor mellan sociala grupper.

Samtidigt växer det fram spänningar mellan olika rättviseprojekt, i form av konflikter mellan bland annat

jämställdhet och mångfald. Denna motsägelsefulla situation väcker svåra frågor för genusforskare som vill

förstå och utmana diskriminering och förtryck i en strävan att uppnå social rättvisa.

Med konferensen g12 återupptar Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med

återkommande nationella genuskonferenser och bjuder in genusforskare att gemensamt kritiskt reflektera

kring, diskutera och utvidga våra kunskapspraktiker. Hur kan vi förstå och utmana sociala hierarkier och

nya former av diskriminering, exploatering och exkludering Vilken roll spelar frågor om privilegium,

ansvar och (själv)kritik inom olika former av solidarisk teori och politik Med ambitionen att utveckla våra

teoretiska och politiska verktyg och våra strategier för förändring välkomnar g12 presentationer som i

följande tematiska paneler undersöker och expanderar fältets centrala frågeställningar och

förklaringsmodeller:

1. Akademin i en nyliberal tid

I dagens samhälle har marknadens ideal i allt högre utsträckning kommit att prägla det vi kallar

det offentliga, något som bland annat har inneburit en utveckling där det politiska, i termer av

konflikter och motsättningar, allt mer får stå tillbaka för de ekonomiskt ”rätta” lösningarna.

Liknande trender har också kommit att prägla akademi och forskning, vilket bland annat har

medfört olika former av redovisningskrav, från redovisning av forskningsresultat i antalet

refereegranskade tidskriftsartiklar till självvärderingar och krav på studenters anställningsbarhet.

Ledord som konkurrens, excellens och forskningens nytta innebär utmaningar för kritiska

forskare från alla ämnesområden. Temat välkomnar papers som undersöker betydelserna av de

diskurser som präglar akademin i dag, som studerar hur förändringar i akademin kan förstås i

relation till både traditioner inom akademin och mer övergripande samhällsförändringar av

offentlig politik samt bidrag som diskuterar den feministiska forskningens/genusforskningens

möjligheter och utmaningar i dagens akademi.

2. Genusteori – genuspolitik i en glokal värld

Hur kan nya och gamla teoretiska, politiska och konstnärliga verktyg användas och utvecklas för

att förstå och förändra en värld som präglas av komplexa ojämlika maktstrukturer och

maktordningar, lokalt, nationellt, transnationellt och globalt Vad sker i nationens inre när Sverige

framställs som ett internationellt föredöme när det gäller demokrati, rättvisa, sekularism och

jämställdhet Hur införlivas raskritiska-, queer-, ny-materialfeministiska, affektions- och

intersektionalitetsteorier i kampen för en bättre värld överallt och för alla Temat välkomnar

presentationer utifrån empiriska studier, och teoretiska eller politiska reflektioner över diverse

produktioner av kategorier, subjekt och diskurser i en glokal värld.


3. Exkludering och nya sociala hierarkier: interventioner mot våld och orättvisa

Hur förändras föreställningar om och organisation av arbete, familj, medborgarskap, hälsa,

kroppar och sexualiteter i en tid som präglas av en ökad global mobilitet av såväl kapital som

människor och av ett förstärkt marknadsliberalt ekonomiskt system Hur kan nya former av

sociala hierarkier och kränkningar, exkludering, exploatering och diskriminering studeras,

synliggöras och utmanas Hur kan genusforskning studera kopplingarna mellan ökade sociala

klyftor och växande ohälsa Vilka uttryck tar sig det symboliska, politiska och fysiska våldet och

vad får det för konsekvenser, exempelvis för hälsa Hur sker normaliserings- och

rasifieringsprocesser inom olika arenor som exempelvis utbildning, sjukvård, kulturliv och

arbetsliv Temat välkomnar presentationer som undersöker sociala, kulturella och medicinska

effekter av politiska, ekonomiska och kulturella förändringar och rörelser i samtiden. Temat söker

även diskussioner omkring social rättvisa, alternativa former av agentskap och nya plattformar för

aktion som kan motarbeta exkludering och bryta ner nya sociala hierarkier.

4. Aktivism och genusforskning

Vad betyder aktivism idag Vilken är relationen mellan genusforskning, aktivism, sociala rörelser

och policyskapande Hur kan vi medverka i och utveckla fungerande former och metoder för

kollektiv organisering Vilka kopplingar finns det mellan missnöje, intolerans, extremism och

stärkta former av dominans, kontroll och makt, liksom en ökad segregering och sårbarhet hos

grupper och individer i dagens samhälle Detta tema välkomnar presentationer som analyserar

dessa motsägelsefulla processer liksom diskussioner av genusforskningens och den genuspolitiska

aktivismens relationer till varandra, deras roll och funktion i en tid som präglas av en allt starkare

betoning på individuell framgång och konkurrens. Vilka är dagens sårbara subjekt och hur kan

kritiska undersökningar av detta bidra till ökad social rättvisa

5. Gränser: Platsens politik

Hur påverkas vi av den plats vi verkar i och hur påverkar vi – medvetet eller omedvetet – det

sociala rummet Vilken roll spelar frågor om privilegium, ansvar och (själv)kritik inom olika

former av kritisk teori och solidarisk politik Hur kan vi förstå de konflikter som uppstår mellan

olika rättviseprojekt Vilka förväntningar om samhörighet och vilka visioner om förändring finns

bland genusforskare och genuspolitiska aktivister och vilka effekter skapas av dessa

förväntningar Temat välkomnar presentationer som diskuterar platsens och rummets betydelse

för möjligheten att uppnå förändring. Hur kan ett undersökande av olika former av gränser,

exempelvis geografiska, ämnesmässiga, materiella-språkliga och/eller affektiva gränser, ge oss en

djupare förståelse av vår egen praktik och dess exkluderingar, och en djupare förståelse av möten

och ömsesidiga utbyten

Bestämda key notes och rundabordsdeltagare, fler namn tillkommer

Vron Ware (Faculty of Social Sciences, Open University, Milton Keynes, Storbritannien)

Anu Pylkkänen (Juridiska institutionen, Umeå universitet)

Paulina de los Reyes (Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet)

Kristina Boréus (Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet)

Ulrika Dahl (Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns Högskola)

Praktisk information

Abstracts ska inte vara längre än 300 ord och kan endast laddas upp via konferensens hemsida. Deadline

för abstracts är 16 april 2012. Konferensens arrangörer välkomnar också posterpresentationer, förslag till

paneler, liksom alternativa former för presentationer, såsom öppna debatter eller rundabordssamtal.

Registrering för konferensen öppnar 15 april. Observera att konferensen kommer att ha en avgift på ca

2000 kronor för doktorander och ca 3000 kronor för seniorer (exkl. moms), vid tidig anmälan. Reducerad

avgift för medlemmar i Sveriges Genusforskarförbund. Mer information finns på: www.g12.se.

More magazines by this user
Similar magazines