KURSKATALOG - Røde Kors

rodekors.no

KURSKATALOG - Røde Kors

KURSKATALOG

SØR-TRØNDELAG

RØDE KORS

Utgitt juli 2010


Velkommen til kurs i Sør-Trøndelag Røde Kors

Endelig er den her - Kurskatalogen for alle

opplæringstiltak som er aktuelle for frivillige i Sør-

Trøndelag Røde Kors, det være seg innen

omsorg, hjelpekorps, ungdom eller tverrfaglige

administrative og organisatoriske kurs.

Denne katalogen er ment å skulle inneholde

den viktigste informasjonen rundt all opp-læringsaktivitet

i Sør-Trøndelag, slik at dere som medlemmer

lettere kan planlegge, i god tid, hva dere skal

delta på.

Kurskatalogen vil finnes både i papirutgave og

nettutgave. Planen er for øvrig at vi etter hvert

også legger ved en langtidsplan som viser hvilke

kurs vi planlegger de nærmeste 3-5 årene, og at

oppdatert kurskatalog blir en årlig foreteelse.

I tillegg til denne kurskatalogen vil dere også

finne terminlisten med informasjon om når og hvor

kursene arrangeres, påmeldingsfrist og kostnad.

Bruk begge disse aktivt for å planlegge kompetanseutviklingen

for deg selv og dine med-frivillige.

Denne høsten innføres Røde Kors-Skolen, en

modulbasert helhetlig opplæringsplan for hele

Røde Kors. Kursene blir mer standardiserte, og

det blir i tillegg enklere for deg som frivillig å øke

din kompetanse innen flere områder.

Katalogen inneholder de aller fleste kurs som

per dags dato tilbys frivillige i Sør-Trøndelag

Røde Kors. Ikke alle kursene går av stabelen inneværende

år, og endringer vil forekomme underveis.

Innføring av ny modulbasert opplæring

gjennom Røde Kors-skolen vil gi mange kurs ny

drakt, og tilføre nye.

Kursene arrangeres både av lokalforeninger,

distrikter og Røde Kors sentralt. Så følg godt

med på våre nettsider, intranett-sidene, og i

informasjon utgitt av Røde Kors sentralt.

Vi håper at Kurskatalogen faller i smak, brukes

flittig og slites i liminga.

For Opplæringsgruppa

Arne Reidar Skjerdingstad

Leder


Røde Kors-skolen - Modulbasert opplæring

Røde Kors-skolen lanseres for alvor høsten 2010.

Med denne nye, modulbaserte opplæringen, følger

også nye krav til frivillige og deres kunnskaper.

Under er oppbyggingen av modulene skissert.

Disse er obligatoriske for alle frivillige, og vil i stor

grad erstatte tidligere kurs. I tillegg til disse finnes

tilleggsmoduler, som i varierende grad er åpne, og i

varierende grad obligatoriske for de ulike aktivitetene.

Grunnmodul (Introduksjonskurs)

3 timer - obligatorisk innføring før øvrige moduler.

Erstatter “Dette er Røde Kors”, arrangeres lokalt/av distrikt.

Førstehjelp (NGF)

5-6 timer - obligatorisk for alle frivillige senest innen 6 mnd. etter fullført grunnmodul.

Arrangeres lokalt/av distrikt

Hovedmoduler

Innføring i de ulike fagområdene innen Røde Kors-skolen. Obligatorisk basis for all videre utdanning

innenfor ditt fagfelt i Røde Kors

Hjelpekorps

- under utvikling

- mye som i dag, med

annen organisering

Omsorg

- 9 timer

- i bruk fra høsten 2010

Ungdom

- 5-7 timer

- i bruk fra høsten 2010

Organisasjon

- klart høsten 2010

- erstatter “styre og stell”

med mer


05: ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

06: Grunnmodul Røde Kors-Skolen

07: Leder- og Organisasjonsutvikling (LOUP)

08: Seminar i organisasjonsarbeid

09: Grunnkurs for kursholdere

10: Mangfold og Dialog (MOD)

11: Talspersonkurs

12: Veilederkurs

13: Seminar i ledelse

14: Kurs i valgkomitéarbeid

15: Kasserer-kurs

16: HJELPEKORPS

17: Utdanningsplan

18: Grunnmodul Røde Kors-Skolen

19: Grunnkurs Hjelpekorps

20: Ettersøkning Redning Barmark (Sommer C)

21: Ettersøkning Redning Vinter (Vinter C)

22: Vannredning C (Sjø)

23: Vannredning C (Elv)

24: Ettersøkning Redning Barmark (Sommer B)

25: Ettersøkning Redning Vinter (Vinter B)

26: Vannredning B (Sjø)

27: Vannredning B (Elv)

28: Operativ Ledelse Barmark (Sommer A)

29: Operativ Ledelse Vinter (Vinter A)

30: Vannredning A (Sjø)

31: Ambulansepersonellkurs

32: Repetisjonsgodkjenning for ambulansepersonell

33: Samband B Kurs

34: Videregående Førstehjelp

35: Redning Skred

INNHOLDSFORTEGNELSE

36: Snøscooterkurs

37: Idrettskadekurs

38: Grønt Diplom

39: KO-kurs

40: Fagkurs Skred

41: Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)

42: Grunnkurs Hjertestarter (D-HLR)

43: Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for barn (NGFB)

44: Sminkekurs

45: Grunnkurs for kursholdere

46: Førstehjelpsinstruktør NGF / NGFB / D-HLR

47: OMSORG

48: Omsorgsmodulene

49: Grunnmodul Røde Kors-Skolen

50: Tilleggsmodul Besøkstjeneste

51: Tilleggsmodul Visitortjeneste

52: Tilleggsmodul Døråpner (Nettverk)

53: Tilleggsmodul Flyktningeguide

54: Suppleringskurs Flyktningeguide for barn og unge

55: Grunnkurs for kursholdere

56: Grunnkurs i Arbeid med Barn og Unge

57: UNGDOM

58: Ungdomsmodulene

59: Grunnmodul Røde Kors-Skolen

60: Hovedmodul Røde Kors Ungdom

61: Tilleggsmodul Seksuell Helse (16 timer)

62: Tilleggsmodul Seksuell Helse (3-4 timer)

63: Tilleggsmodul Migrasjon (16 timer)

64: Tilleggsmodul Migrasjon (3-4 timer)

65: Tilleggsmodul Regler i Krig (16 timer)

66: Tilleggsmodul Regler i Krig (3-4 timer)

67: Påbyggingsmodul Internasjonalt arbeid


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Utvikle dine lederegenskaper

Røde Kors er en stor organisasjon med mange frivillige

involvert i en rekke svært ulike aktiviteter.

Aktivitetene organiseres og ledes av tillitsvalgte, med

ulik bakgrunn og kompetanse innen sitt område.

Behovet for opplæring og videreutvikling er felles for

alle med ansvar i Røde Kors.

Kurstilbudene gjengitt under denne delen av katalogen

er myntet på så vel nye medlemmer som erfarne tillitsvalgte.

De kan være aktuelle for deg som ønsker å

gå inn i et verv, og for deg som trenger faglig påfyll og

inspirasjon til å arbeide videre innenfor Røde Kors.

Kursene er i utgangspunktet åpne for alle, de fleste

krever dog påmelding eller søknad grunnet begrenset

antall plasser.

Det gjøres spesielt oppmerksom på Grunnkurs for

Kursholdere, som danner et grunnlag for deg som

ønsker å lære bort til andre, og som danner basis for

videreutdanning innen instruksjon, veiledning m.m.

5

Kurstilbud:

Grunnmodul Røde Kors-Skolen 06

Leder- og Organisasjonsutvikling (LOUP) 07

Seminar i organisasjonsarbeid 08

Grunnkurs for kursholdere 09

Mangfold og Dialog (MOD) 10

Talspersonkurs 11

Veilederkurs 12

Seminar i ledelse 13

Kurs i valgkomitéarbeid 14

Kasserer-kurs 15

Grunnkurs for kursholdere erstatter tidligere

kurs “Instruktør Trnn 1” og “Instruktør Trinn 2”.

I løpet av 2010 vil deler av Røde Kors Skolens

nye moduler bli tatt i bruk, og vil kunne

supplere eller erstatte kursene du finner i

dette kapittelet. Følg med på våre nettsider:

www.rodekors.no/sør-trøndelag og intranettet

Korsveien”.


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Grunnmodul Røde Kors Skolen:

“Dette er Røde Kors

Første del av Røde Kors Skolens modulbaserte opp-læring.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors,

nye som gamle.

Kurset er en obligatorisk start for all opplæring for alle

frivillige fra høsten 2010.

Kurset arrangeres av distrikt/lokalt.

Krav: Ingen

Kursets innhold:

* Organisasjonens historie, utvikling og oppbygging

* Røde Kors-prinsippene

* Vårt arbeid i utlandet og hjemme

* Roller, krav og forventninger til frivillige

* M.m.

Kurset avholdes jevnlig, og går over 3 timer.

Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.

6


Leder- og Organisasjonsutviklingsprogrammet

(LOUP)

Lederutviklingsprogrammet er spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte

ledere i Røde Kors og gjennomføres lokalt.

Lederutviklingsprogrammet er en arena for egenutvikling,

læring, inspirasjon og erfaringsutveksling.

ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Fokus på:

* Egen lederutvikling

* Å lære mer om ledelse

* Diskutere lederutfordringer med andre

* Utveksle ideer og erfaringer

* Aktiv deltakelse

Underveis i programmet vil deltakeren bli oppfordret til

å sette fokus på lokale utfordringer og utvikling av egen

organisasjon, og deltakerne kan få råd fra andre ledere,

veiledning og oppfølging i dette arbeidet.

Arrangeres av distrikt/sentralt,

avholdes lokalt.

Krav: Søknad gjennom lokalforening.

Deltakelse på alle samlinger.

Lederutviklingsprogrammet består av 3 hovedsamlinger

og individuell oppfølging og nettverksmøter i mindre

grupper for idé- og erfaringsutveksling mellom samlingene.

7


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Seminar i organisasjonsarbeid

For deg som er leder, styremedlem, kursholder, aktivitetsansvarlig,

ansatt eller på annen måte er en del av Røde

Kors lokalt.

Seminaret er også et nyttig verktøy når nye styrer skal tre i

funksjon.

Arrangeres av distrikt.

Krav: Først og fremst for tillitsvalgte i

styrer og utvalg, samt ansatte,

kursholdere m.m.

Seminaret vil blant annet ta opp følgende tema:

* Om Røde Kors

* Frivillighet

* Humanitære aktiviteter

* Styrearbeid

* Media

Gjennom kurset får du bakgrunnsstoff om Røde Kors.

Du får et innblikk i forskningen som finnes om frivillighet,

praktiske tips om rekruttering av frivillige, en oversikt over

de humanitære aktivitetene Røde Kors organiserer, og

ikke minst veiledning i forhold til hvordan du kan planlegge,

starte og følge opp Røde Kors-aktiviteter i lokalmiljøet.

Du får også kunnskap om praktisk styrearbeid og

mediekunnskap. (Endringer/justeringer kan forekomme.)

Varighet: 6 timer.

8


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Grunnkurs for Kursholdere [RK-skolen]

Deltakerne skal få kunnskaper om pedagogiske begreper

og bevissthet rundt det å fungere som kursholdere

(instruktører, veiliedere, talspersoner og andre som presenterer

budskap i Røde Kors både internt og eksternt).

Målet er at deltakerne skal kunne drive opplæring innenfor

ulike fagområder på en tilfredsstillende måte.

Innhold:

* Innsikt i pedagogiske begreper og læringsteorier

* Planlegging og gjennomføring av undervisning og til

rettelegging for gode læresituasjoner

* Pedagogikk i Røde Kors-Skolen - hvordan jobbe med

ditt fagområde

* Hvordan forbedre din pedagogiske praksis

* Hvordan tilrettelegge for større undervisningssamlinger

Fullført kurs gir kompetanse til å være kursholder i Røde

Kors-skolens ulike kurs.

Kurset avholdes over to helgesamlinger, med obligatorisk

selvstudium i forkant og mellom samlingene, samt en

avsluttende praktisk prøve med vurdering av egnethet.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Ønske om å bli RK-kursholder.

Fullført introduksjonsmodul,

“Dette er Røde Kors” e.l.

Fullført eller god kjennskap til

grunnmodul for eget fagfelt.

God kjennskap til

organisasjonen og fagfeltet.

9


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Mangfold og Dialog (MOD)

Et handlingsrettet kurs for mennesker som tar det flerkulturelle

Norge på alvor!

Arrangeres sentralt/av distrikt.

Krav: Ingen.

Målet er å motvirke intoleranse, fordommer og

diskriminering overfor minoriteter i det norske samfunnet:

* Bidra til likestilling i arbeids- og samfunnsliv for alle

– uansett kulturell bakgrunn.

* Øke bevisstheten om egne reaksjoner og holdninger.

* Spørsmål og ulike perspektiver: Kanskje det er mulig å

se det på annen måte....

* Kurset ender med å lage en aktivitetsplan som tar

utgangspunkt i deltagernes egen hverdag .

* Vi har nå avdekket noen utfordringer

– hva gjør vi med dem

MOD-kurs brukes ikke bare i anti-rasistisk sammenheng,

men i forhold til fordommer mot for eksempel homofile,

kvinner, funksjonshemmede og andre.

[Kurset endrer delvis profil og innhold når Røde Kors-Skolen

har utarbeidet fullstendig kursplan]

10


Talspersonkurs

Beredskap er også å være forberedt på å stå fram for og

snakke på vegne av Røde Kors.

Målet med kurset er at vi skal bli flinkere til å profilere oss

selv og våre aktiviteter i lokalsamfunnet, slik at det blir

lettere å rekruttere flere medlemmer og frivillige.

Kurset forutsetter at deltakerne kjenner Røde Kors sitt

arbeid nasjonalt og internasjonalt og at de ønsker å spille

en mer utadrettet rolle i å fremme organisasjonens verdier

og virksomhet.

ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Innhold i kurset:

* Talspersonrollen og Røde Kors` prinsipper

* Mediearbeid og Røde Kors` prinsipper.

* Hvordan overbeviser vi andre

* Hvordan være talsperson i mitt lokalmiljø

[Kurset endrer delvis profil og innhold når Røde Kors-Skolen

har utarbeidet fullstendig kursplan]

Kurset arrangeres sentralt/av distrikt.

Krav: Kjennskap til Røde Kors sitt

arbeid nasjonalt og internasjonalt.

Interesse for å ta en mer

utadrettet rolle for å fremme

organisasjonen.

11


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Deltakerne skal etter endt kurs ha tilstrekkelig kunnskap til

å fungere som veiledere i dertil egnede undervisningssituasjoner.

Kurset bygger videre på kunnskaper tilegnet gjennom

Grunnkurs for kursholdere (se side 9), og regnes som en

videreutdanning til veilederrollen.

Innhold i kurset:

* Under utvikling, gjøres kjent gjennom invitasjon

Veilederkurs

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Fullført Grunnkurs for kursholdere.

Egnet til og ønske om å

videreutvikle egne veilederegenskaper.

Varighet: 6 timer.

12


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Seminar i ledelse

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende

kunnskaper om det å utøve ledelse på ulike nivå i Røde

Kors.

Kurset bygger videre på kunnskaper tilegnet gjennom

praktisk virksomhet, men er også som en første inngangsport

til lederverv i organisasjonen. Kurset utformes innenfor

rammene av “Grunnkurs Ledelse” innenfor Røde Kors-

Skolen.

Innhold i kurset:

* Under utvikling, gjøres kjent gjennom invitasjon

Varighet: 6 timer.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Du ønsker å innta et lederverv

i Røde Kors.

Aktuell for lederverv.

Fordel med praktisk virksom

het som leder, men ingen forutsetning.

13


ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

Kurs i valgkomitéarbeid

Hensikten med kurset er å sette valgkomitéene i stand til

å arbeide gjennom hele valgperioden, samle inn forslag,

og komme med egne forslag samt presentere en helhetlig

innstilling overfor årsmøte/valgmøte, slik at møtet gis et

best mulig grunnlag til å gå til valg.

Målgruppen er medlemmer av valgkomiteer for lokalstyrer,

lokalråd, distriktsråd og distriktsstyre.

Kurset arrangeres av distrikt/sentralt.

Krav: Gjennomgått kurset Grunnmodul

eller inneha tilsvarende

kompetanse.

Nåværende eller kommende

del av valgkomité.

Interesse for valgkomitéarbeid.

Kursets innhold:

* Valkomiteens rolle og strategi

* Valgkomiteens arbeidsform

* Rett person til å løse oppgavene

* Lover og retningslinjer for Røde Kors i forbindelse med valg

Kurset arrangeres normalt i tilknytning til distriktssamlinger,

og går over 5 timer.

14


Kasserer-kurs

Til kasserer stilles det noen formelle krav til utøvelse av

aktiviteten. Deltakerne skal etter endt kurs kjenne til

kravene, og ha fått gode retningslinjer for regnskapsføring,

håndtering av midler og rapportering.

Kurset er beregnet på de som sitter med kasserer-ansvar i

lokalforening/aktivitetsutvalg og liknende, og tar for seg de

grunnleggende forventningene til en kasserer:

ORGANISASJON / LEDERUTVIKLING

* Ansvar og plikter

* Resultatregnskap og balanse

* Bokføring

* Årsregnskap

* Bokføringsloven

* Bank, kontanter, verdipapirer og varelager

* Driftsmidler og avskrivninger

* Lønn

* Aktivitetsregnskap

* Prinsipper for inntektsføring

* Kontering

* Bilag og faktura

* Kontoplan

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Inne i eller på vei inn i rollen

som kasserer/økonomiansvarlig,

eller som leder i

aktivitet/lokalforening.

Interesse for regnskapsarbeid.

Kurset arrangeres normalt i tilknytning til distriktssamlinger.

15


HJELPEKORPS

Fra grunnkurs til spesialisering

Kurstilbudet til hjelpekorpsets medlemmer er omfattende

og allsidig, og kravene som stilles for deltakelse varierer.

På neste side finner du en oversikt over de ulike kursene

og de riktige stegene å gå for å utvikle din kompetanse.

Sør-Trøndelag Røde Kors har engasjerte og høyt

kvalifiserte hjelpekorpsmedlemmer, og ønsker at det skal

fortsette å være slik. Derfor tilbys det også gode kurs på

alle nivå for de frivillige.

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp, Norsk Grunnkurs i

Førstehjelp for Barn og Grunnkurs Hjertestarter er

åpne kurs som tilbys alle. Det varierer fra korps til korps

hvordan dette organiseres.

De fleste øvrige kurs krever påmelding/opptak, og stiller

ulike krav til bakgrunn og kvalifikasjoner hos deltakerne.

Se de enkelte kursdetaljene for nærmere informasjon.

I løpet av 2010 vil de første modulene av Røde Kors-

Skolen tas i bruk også innenfor Hjelpekorpsrelatert

opplæring. Det forventes noen fortløpende endringer i

dagens system som følge av dette.

16

Kurstilbud:

Utdanningsplan 17

Grunnmodul Røde Kors-Skolen 18

Grunnkurs Hjelpekorps 19

Ettersøkning Redning Barmark (Sommer C) 20

Ettersøkning Redning Vinter (Vinter C) 21

Vannredning C (Sjø) 22

Vannredning C (Elv) 23

Ettersøkning Redning Barmark (Sommer B) 24

Ettersøkning Redning Vinter (Vinter B) 25

Vannredning B (Sjø) 26

Vannredning B (Elv) 27

Operativ Ledelse Barmark (Sommer A) 28

Operativ Ledelse Vinter (Vinter A) 29

Vannredning A (Sjø) 30

Ambulansepersonellkurs 31

Regodkjenning for ambulansepersonell 32

Samband B Kurs 33

Videregående Førstehjelp 34

Redning Skred 35

Snøscooterkurs 36

Idrettskadekurs 37

Grønt Diplom 38

KO-kurs 39

Fagkurs Skred 40

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) 41

Grunnkurs Hjertestarter (D-HLR) 42

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for barn 43

Sminkekurs 44

Grunnkurs for kursholdere 45

Førstehjelpsinstruktør NGF / NGFB / D-HLR 46


17

HJELPEKORPS

Utdanningsplan per juli 2010


HJELPEKORPS

Grunnmodul Røde Kors-Skolen:

“Dette er Røde Kors

Første del av Røde Kors Skolens modulbaserte opp-læring.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors,

nye som gamle.

Kurset er en obligatorisk start for all opplæring for alle

frivillige fra høsten 2010.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Ingen

Kursets innhold:

* Organisasjonens historie, utvikling og oppbygging

* Røde Kors-prinsippene

* Vårt arbeid i utlandet og hjemme

* Roller, krav og forventninger til frivillige

* m.m.

Kurset avholdes jevnlig, og går over 3 timer.

Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.

18


HJELPEKORPS

HJELPEKORPS

Grunnkurs hjelpekorps

Å være medlem i Hjelpekorpset er en ansvarsfylt fritidsaktivitet.

Våre oppdragsgivere har store forventninger til

oss, og dermed til våre medlemmer.

Det forventes at du skal gjennomføre den obligatoriske

utdanningen og holde deg faglig oppdatert som medlem.

Alle aktive medlemmer forplikter seg til å delta i en viss

andel aktivitet, både for å bidra til drift av korpset, og for å

holde seg selv faglig oppdatert.

Som medlem i Hjelpekorpset må du:

* Være voksen og ansvarsbevisst

* Kunne håndtere allmennheten på en korrekt måte

* Kunne gjøre en innsats i pressede situasjoner

* Ha gode samarbeidsevner

* Kunne følge Røde Kors-prinsippene

Vi kan tilby deg som medlem en meningsfylt fritidsaktivitet

med mange muligheter for personlig utvikling. Du får tilbud

om å utdanne deg i ulike disipliner i et miljø med høyt

faglig nivå.

Kurset fordeler seg normalt over flere helge- og kveldssamlinger

i løpet av 3-5 måneder, og fordrer aktiv

deltakelse samt godkjenning gjennom avsluttende prøve.

19

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Noen hjelpekorps krever

skriftlig søknad.

Fylt 17 år.

Medlemskap i Røde Kors.

Godkjent gjennom intervju/

samtale.


HJELPEKORPS

Ettersøkning Redning Barmark (Sommer C)

Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å fungere

som et lagsmedlem under ettersøkning og enkle redningsoppdrag

på barmark.

Deltagerne må ha gjennomført Hjelpekorpsets grunnopplæring

og ha interesse for fagområdene som blir

gjennomgått.

Medlemmer må være fylt 17 år for å kunne delta på kurset,

og være fylt 18 år for å kunne ta del i aksjoner.

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Gjennomført grunnkurs

Fylt 18 år før deltakelse

i aksjoner.

Tilstrekkelige basiskunnskaper

i friluftsliv og orientering.

For å kunne få faglig utbytte av de avsluttende øvelsene

må deltagerne ha tilstrekkelige basisferdigheter i friluftsliv

og orientering.

Kurset består av tre deler:

* Friluftsferdigheter

* Teori

* Øvelseshelg.

20


HJELPEKORPS

Ettersøkning Redning Vinter (Vinter C)

Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å fungere

som et lagsmedlem under ettersøkning og enkle redningsoppdrag

på vinterstid.

Deltakerne må ha gjennomført Hjelpekorpsets grunnopplæring

og det er en fordel å ha gjennomført Ettersøkning

Redning Barmark (Sommer C), men ikke et

absolutt krav.

Medlemmer må være fylt 18 år for å kunne ta del i aksjoner.

For å kunne få faglig utbytte av de avsluttende øvelsene

må deltakerne ha tilstrekkelige basisferdigheter i friluftsliv

og orientering, herunder gode skiferdigheter.

21

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Gjennomført grunnkurs.

Anbefalt gjennomført ERB

(Sommer C).

Fylt 18 år før deltakelse

i aksjoner.

Tilstrekkelige basisferdigheter

i friluftsliv og orientering,

herunder gode skiferdigheter.


HJELPEKORPS

Vannredning C (Sjø)

Kurset tar utgangspunkt i generell redning og søk ved

og på sjø.

Målgruppen er medlemmer som som ønsker å lære grunnleggende

ferdigheter i søk og redning langs strand og på

sjø.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Godkjent medlem.

Inneha Grønt Diplom.

Kursets temaer er:

* Egensikkerhet

* Tau og knuter

* Strandsøk

* Skader og skademekanismer

* Søkemetoder med båt

Deltakeren må være godkjent medlem og inneha Grønt

Diplom.

22


HJELPEKORPS

Vannredning C (Elv)

Kurset tar utgangspunkt i generell redning og søk ved og i

elv.

Målgruppen er medlemmer som ønsker å lære grunnleggende

ferdigheter i elveredning.

Kursets temaer er:

* Egensikkerhet

* Tau og knuter

* Sikringsutstyr

* Skader og skademekanismer

* Søkemetoder strandsøk.

Etter den nye kursplanen fra Ressurssenter Sjoa – Elv,

får deltakerne også en SFR (Swiftwater First Responder)

sertifikat, som er en internasjonalt anerkjent sertifisering

innen følgende områder:

* Kunnskap om hydrologi

* Egensikkerhet ved søk/redning

* Bruk av kasteline

* Fot- og kroppsfeller.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Godkjent medlem.

Inneha Grønt Diplom.

Deltakeren må være godkjent medlem og inneha Grønt

Diplom.

23


HJELPEKORPS

Ettersøkningsledelse Barmark (Sommer B)

Deltageren skal etter endt kurs kunne utøve hensiktsmessig

lederskap på lagsnivå innen ettersøkning og

redning.

Dette er et lederkurs. Det innebærer at de ulike ferdigheter

som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten skal

deltakerne inneha før de starter på dette kurset.

Kurset tar for seg lederskapsteori, lederstiler, lederfunksjoner,

praktisk lederskap, ordregivning og laglederens

rolle.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Minimum ERB (Sommer C)

Erfaring fra reelle aksjoner.

Arbeidsoppgave besvares i

forkant med tilfredsstillende

resultat.

Fylt 18 år.

Medlemmet må ha gjennomført ERB (Sommer C), men

det forventes at deltakeren også har erfaring fra reelle

aksjoner. Søkerne må ha fylt 18 år.

En arbeidsoppgave må besvares med tilfredsstillende

resultat i forkant av kurset.

Deltakeren kan etter endt kurs påta seg lagleder rollen

under aksjoner på barmark.

Kurset går som regel fra torsdag ettermiddag til søndag,

altså en langhelg.

24


HJELPEKORPS

Ettersøkningsledelse Vinter (Vinter B)

Deltageren skal etter endt kurs kunne utøve hensiktsmessig

lederskap på lagsnivå innen ettersøkning og redning

vinterstid.

Dette er et lederkurs. Det innebærer at de ulike ferdigheter

som kreves for å ta del i den praktiske tjenesten skal

deltakerne inneha før de starter på dette kurset.

Kurset tar for seg lederskapsteori, lederstiler, lederfunksjoner,

praktisk lederskap, ordregivning, snøskred, og

spesielle hensyn under ettersøkning og redningsoppdrag

vinterstid.

Medlemmet må som minstekrav ha gjennomført ERV

(Vinter C), men det forventes at deltakeren også har

erfaring fra reelle aksjoner. Søkerne må ha fylt 18 år.

En arbeidsoppgave må besvares med tilfredsstillende

resultat i forkant av kurset.

Deltakeren kan etter endt kurs påta seg lagleder rollen

under aksjoner på vinter.

Kurset arrangeres av distriktet.

Krav: Gjennomført ERV (Vinter C)

Erfaring fra reelle aksjoner.

Arbeidsoppgave med

tilfredsstillende resultat må

besvares i forkant av kurset.

Fylt 18 år.

Kurset går som regel fra torsdag ettermiddag til søndag,

altså en langhelg.

25


HJELPEKORPS

Vannredning B (Sjø)

Kurset er en naturlig videreutvikling av C-kurs sjø.

Målgruppen er medlemmer i hjelpekorps som ønsker å

utdanne seg som båtførere i Røde Kors.

Kurset arrangeres av distrikt/sentralt.

Krav: Båtførerprøven.

Maritimt VHF-sertifikat.

Gjennomført Vannredning C (Sjø)

Kurset inneholder omfattende:

* Navigering

* Definerte oppgaver for Røde Kors i sjøredning

* Medisinsk del, drukning og hypotermi

* Dykkerassistanse

* Utstyrsbehandling

* VHF samband på sjø, kommunikasjon med kystradioene

* Organisering av søk og redning fra båt

* Aksjoner nattestid og nattnavigering

Krav til deltaker på B-kurs sjø er:

* Båtførerprøven

* Maritimt VHF sertifikat

* Vannredning C Sjø

Kurset strekker seg som regel fra torsdag til søndag.

26


HJELPEKORPS

Vannredning B (Elv)

Dette kurset gir deg grunnleggende og nødvendig

kompetanse til å kunne utføre redningsarbeid i elv, enten

svømmende eller med båt.

Kurset går over fire hele dager, og gir de som fullfører en

internasjonal sertifisering som elvrednings-tekniker.

Kurset inneholder:

* Egenredning

* Hydrologi

* Kasteline

* Tausystem og knuter

* Svømmeteknikker

* Lesing av elv

* Risikoanalyse

For deltakelse på kurset kreves bestått “Grønt Diplom”,

C-kurs Elv eller tilsvarende.

Det forventes at deltakeren har gode svømmekunnskaper

og føler seg trygge i og under vann.

Kurset arrangeres sentralt.

Krav: Bestått Grønt Diplom.

Vannredning C (Elv) eller likn.

Gode svømmekunnskaper.

Trygg i og under vann.

27


HJELPEKORPS

Kurset arrangeres sentralt.

Krav: Minimum ELB (Sommer B)

eller tilsvarende kompetanse.

Fylt 20 år.

Spesiell interesse for ettersøkningsarbeid.

Arbeidsoppgave med

tilfredsstillende resultat må

besvares i forkant av kurset

Operativ Ledelse Barmark (Sommer A)

Hensikten med kurset er å tilføre deltakerne økte kunnskaper,

ferdigheter og holdninger i det å lede et Røde Kors Hjelpekorps

fra et oppdrag mottas til det er utført:

* Øke evnen til samvirke med andre parter innen redningstjenesten.

* Øve taktisk planlegging av oppdrag på barmark.

* Øve ledelse av taktisk gjennomføring av oppdrag på barmark.

Kurset skal gi deltakerne nødvendige kunnskaper til å kunne

lede søk og redningsaksjoner under ulike forhold på barmark.

Det legges spesielt vekt på lederskapsopplæring, planlegging,

organisering og gjennomføring av ulike aksjoner.

Kursdeltakerne skal gjennom følgende tema:

* Oppbygging av redningstjenesten i Norge

* Aksjonsledelse

* Ettersøkning og skadestedsledelse

Deltageren får erfaring i å betjene KO-funksjonen, samt lede

mannskaper under aksjoner knyttet til skadested og ettersøkinger.

Deltakerne skal før opptak ha gjennomført ELB (Sommer B)

eller ha tilsvarende kompetanse Det er en fordel at søkeren har

spesiell interesse hva angår ettersøkingsarbeid. Søkerne må ha

fylt 20 år. En arbeidsoppgave må besvares med tilfredsstillende

resultat i forkant av kurset.

28


HJELPEKORPS

Operativ Ledelse Vinter (Vinter A)

Hensikten med kurset er å tilby adekvat opplæring av

ledere som har, eller kan få, ansvar for ledelse av redningsoperasjoner

under svært vanskelige forhold.

Deltagere som består Finsekurset skal kunne ta ledelse

av redningsoperasjoner under svært vanskelige forhold og

blant annet kunne:

* Forstå å anvende nødvendige holdninger, kunnskaper og

ferdigheter for å løse tildelt oppdrag på en tilfredsstillende

måte.

* Kunne ivareta sikkerheten til alt innsatspersonell i hele

aksjonsperioden

* Forstå samvirkeprinsippet og samarbeidet mellom

aktørene i redningsverdikjeden

* Forstå potensialet og begrensningene til personale og

utstyr fra andre aktører i redningsverdikjeden.

* Forstå muligheter og begrensninger hos seg selv, egne

mannskaper, andres mannskaper, klima, utstyr, teknologi,

ekstern bistand (fly, helo, hund, snøscooter, etc.)

Deltagere på kurset er nåværende og kommende ledere

innen offentlige etater, private bedrifter, opplæringsinstitusjoner,

media, Norges Røde Kors og andre som har interesse

og behov for videreutvikling innen dette faget.

29

Ledelse av operasjoner innenfor:

* Ettersøkning etter savnede

* Redning av savnede som er funnet

* Sikkerhet i alle faser av et oppdrag

* Opptreden i vinterfjellet

* Snøskred

* Arbeid for/med pårørende

* Arbeid for/med media

* Mange praktiske øvelser


HJELPEKORPS

Vannredning A (Sjø)

Norges Røde Kors arrangerte for første gang i 2009

A-kurs i vannredning.

Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å lede en

redningsaksjon på sjø/vann. Enhver leder som har eller

kan få ansvar for mannskaper i innsats forbundet med

vann bør derfor delta på dette kurset.

Den operative delen av kurset baseres på det internasjonale

metodeverket IAMSAR, og tar for seg

utfordringene ved aksjoner med store styrker involvert.

Kurset arrangeres sentralt.

Krav: Gjennomført Vannredning B (Sjø).

Krav til deltakeren er gjennomført B-Kurs Sjø.

30


HJELPEKORPS

Ambulansepersonellkurs

Kurset skal utdanne personell i Røde Kors Hjelpekorps til

å kunne utføre livreddende behandling på syke og skadde

med utgangspunkt i ambulansen og dens utstyr, og er

basert på den tidligere offentlige ambulanseutdanningen

(NOU76-2).

Målgruppen for kurset er medlemmer som er tilknyttet den

frivillige ambulansetjenesten i Røde Kors, som suppleringstjeneste

eller driver vaktvirksomhet. Kurset er et krav for

personellet for å kunne bemanne en ambulanse i Røde

Kors.

Kurset består av akuttmedisin, redningsteknisk del, skadestedslære

og tjenesteberedskap fordelt på:

* 98 timer undervisning

* 88 timer dokumentert egenarbeid

* 7 timer veiledning

* 2 timer teoretisk eksamen

* 5 timer praktisk eksamen

TOTALT: 200 timer

Krav: Godkjent medlem.

Gjennomført videregående

førstehjelpskurs.

Minimum 2 års praksis fra

hjelpekorps/sanitet.

Deltageren må i forkant av kurset være godkjent medlem

og ha gjennomført videregående førstehjelpskurs, samt at

de fleste kursarrangører krever minimum 2 års praksis fra

hjelpekorps/sanitet.

31


HJELPEKORPS

Repetisjonsgodkjenning for ambulansepersonell

Repetisjonskurs skal foregå hvert 3 år, og det er

ambulansepersonellet som selv har ansvaret for å

dokumentere at opplæringen er gjennomgått.

”Fagleder ambulanse” lokalt, legger opp undervisning og

utdanning for å regodkjenne personellet.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Kun for godkjent ambulansepersonell.

32


HJELPEKORPS

Samband B Kurs

Dette kurset er beregnet på medlemmer i hjelpekorpsene

med interesse og ferdigheter innen samband og digitale

hjelpemidler, som har en rolle innenfor fagfeltet i sitt lokale

hjelpekorps.

Kurset på ca 20 timer tar for seg:

* Røde Kors Hjelpekorps sambandstjeneste og

organisasjon

* Retningslinjer for anskaffelse og konsesjon

* Organisering av redningstjenesten og hvilke

konsekvenser dette har for sambandsfaget

* Sambandstjeneste under aksjoner / KO drift

* Opprettelse av drift av radionett

* Sambandsformer for personlig varsling

* Forvaltning av materiell

Kurset arrangeres lokalt av distrikt.

Kurset gjennomføres normalt over en helg.

33


HJELPEKORPS

Videregående Førstehjelp

Dette kurset skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i

førstehjelp for å kunne mestre de oppgaver som er

aktuelle i hjelpekorpsene.

Kurset er en fordypning i førstehjelpsfaget og kommer

som en naturlig videreføring fra grunnopplæringen.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Gjennomført grunnutdanning

førstehjelp.

Aktivt medlem av hjelpekorps i

minst ett år.

Deltageren skal kunne:

* Undersøke og vurdere / prioritere pasienter

* Førstehjelpsbehandle og observere pasienter

* Delta i arbeidet på større skadested

* Transportere pasienter under alle forhold

* Kommunisere med- og assistere akuttmedisinsk fagpersonell.

Forutsetning for deltakelse på kurset er gjennomført

grunnutdanning i førstehjelp, og du skal ha vært aktivt

hjelpekorpsmedlem i minst 1 år.

34


HJELPEKORPS

Redning Skred

Kurset skal gi deltakeren faglig påfyll slik at de kan drive

skredopplæring i eget korps og kvalifisere for skredfaglig

lederoppgave i lokalt hjelpekorps.

Kurset tar for seg:

* Snø og skredteori

* Vurdering av skredfare og valg av sikker vei

* Utstyr og bruken av dette knyttet til skredredning

* Kameratredningsmetoder ved skredulykker

* Den organiserte redningstjenesten ved skredulykker

Det settes som krav at deltakeren har gjennomført ERV

(Vinter C).

Kurset gjennomføres over en helg.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Gjennomført ERV (Vinter C)

35


HJELPEKORPS

Snøscooterkurs

Målet med kurset er å heve deltakerens kunnskaper og

ferdigheter knyttet til bruk av og transport med snøscooter,

og er påkrevd for å drive transport av syke og skadde

personer med snøscooter.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Snøscooteropplæringen er som regel fordelt på to

separate kurs, et grunnkurs og et videregående kurs hvor

innholdet er tredelt:

* Del 1 - tar for seg det å ivareta en pasient under snøscootertransport,

samt transport av materiell.

* Del 2 - gjør deltakeren i stand til å føre, lede og ha

ansvaret for en snøscootertransport med pasient samt

ettersøkning med snøscooter.

* Del 3 - gjør deltakeren i stand til å gjennomføre omfattende

vedlikehold og krevende kjøreoppdrag under

ekstreme vær og føreforhold.

Grunnkurset går over en helg, fra fredag til søndag,

mens videregående kurset går fra torsdag til søndag.

36


HJELPEKORPS

Idrettsskadekurs

Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap i førstehjelp

ved idrettsskader.

Deltakeren skal kunne gi idrettsutøvere førstehjelp etter

skade for å oppnå kortest mulig skadeavbrekk.

Målgruppe er medlemmer som har vakter på idrettsarrangementer.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne:

* CRIE- prinsippet

* Kjenne til ankel-, kne- og albueleddets viktigste strukturer

* Kjenne til de mest vanlige idrettsskader

* Få en innføring i taping for forebygging av idrettsskader

og avlastning.

Deltakeren må være godkjent medlem

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Godkjent medlem.

37


HJELPEKORPS

Grønt Diplom

Dette er et kurs som foregår innendørs i svømmehall

over en ettermiddag hvor deltakeren viser at han innehar

grunnleggende svømmeferdigheter.

Dette innebærer:

* Fri svømming på brystet, 500 m

* Svømming på rygg, 100 m

* Svøm med treningsoverall og sko, 50 m

og deretter avkledning i vann

* Ilandfør en jevnstor person, begge med klær, 25 m

* Dykking omtrent 3 m fra svømmende stilling etter gjen

stand på minimum 2 kg som deretter føres i land 25 m

Kurset arrangeres av eksterne.

Krav: Svømmedyktig.

Grønt diplom er et krav for at deltakeren skal kunne ta

vannredningskurs i Røde Kors.

38


HJELPEKORPS

KO-kurs

Målet med kurset er at deltakeren skal kunne fungere som

nestleder og sambandsleder i mindre til mellomstore

aksjoner.

Deltakeren skal bli kjent med metodikk og metode i KOarbeid

og få en innføring i bruk av Planverket. Dette innebærer

blant annet et mål om at deltakerne skal oppnå en

forståelse for taktisk vurdering og effektiv ressursbruk.

Deltakerne skal lære seg å benytte digitalt kartverk.

Deltakere bør ha gjennomført Ettersøkningsledelse

barmark eller tilsvarende, og bør ha minimum to års

erfaring i Hjelpekorpset.

Deltakerne må ha godkjent grunnopplæring fra Hjelpekorpset

(førstehjelpskompetanse på kvalifisert nivå i henhold

til Norsk Førstehjelpsråd sin nivåinndeling).

Søker må også ha godkjent Hjelpekorpsprøve.

Arrangeres av distrikt.

Krav: Godkjent grunnopplæring.

Godkjent Hjelpekorpsprøve.

Anbefalt gjennomført ERB

(Sommer C).

Minimum 2 års erfaring i

hjelpekorps.

39


HJELPEKORPS

Fagkurs skred

Målgruppe for dette kurset er personer som er medlem i en av

Hjelpekorpsets skredgrupper og har gjennomført ”Ettersøkingsledelse

Vinter” (Vinter B).

Kurset arrangeres nasjonalt. Det forventes en del forkunnskaper

ang. skred, samt at søkere må ha fylt 20 år. Deltakernes innsats

og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått kurs.

Kurset foregår i høyfjellet og deltakerne forutsettes å mestre de

forhold som dette kan by på: Deltakerne må være i god fysisk

form og ha gode skiferdigheter, spesielt i bratt terreng og utenfor

oppkjørte løyper. Terrenget påkrever gode fjellski.

Kurset arrangeres sentralt.

Krav: Medlem av skredgruppe.

Gjennomført Vinter B.

Forkunnskaper om skred.

Fylt 20 år.

God fysisk form.

Gode skiferdigheter.

De tre første dagene av kurset blir det lagt vekt på:

• Forebyggende arbeid

• Terreng, snøkjennskap og snøskredlære

• Skredfarevurdering

Siste del av kurset tar for seg:

• Søk i skred – kameratredning og organisert redningstjeneste

• Ledelse av innsats i skred

• Organisering av redningstjenesten i Norge

• Samhandling med politi, luftambulanse, redningshunder m.fl.

• Kurset avsluttes med en storskala skredøvelse.

Kurset arrangeres over 8 dager.

40


HJELPEKORPS

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)

En av Hjelpekorpsets viktigste oppgaver er å videreformidle

førstehjelpskunnskaper. Norsk Grunnkurs i førstehjelp

(NGF) gir deg grunnlaget for å kunne yte når ulykken

er ute.

Høres hjerte-lungeredning, fjerning av fremmedlegemer i

luftveiene, akutte hjertesykdommer, opptreden på et skadested

og førstehjelp i det daglige interessant ut

Kurset tar for seg de grunnleggende kunnskapene du

behøver for å yte korrekt førstehjelp:

* Hjerte- og lungeredning

* Fjerning av fremmedlegemer i luftveien

* Akutte hjertesykdommer

* Opptreden på et skadested

* Førstehjelp i det daglige m.m.

Kurset er åpent for alle, uavhengig av forhåndskunnskaper.

Kurset følger europeisk førstehjelpsstandard, og det

utstedes kursbevis. Tilbys også til bedrifter og andre.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Ingen krav til forhåndskunnskaper.

Åpent kurs for alle.

Obligatorisk for alle frivillige i

Røde Kors fra høsten 2010.

Gratis for medlemmer av Røde Kors, ikke-medlemmer kr.

500,- (Medlemskap: 13-25 år 125,- / over 25 år 250,-)

41


HJELPEKORPS

Grunnkurs Hjertestarter (D-HLR)

Kurset skal gi kunnskap om bruk av hjertestartere (av

typen AED) og en god forståelse for hjertestansproblematikk.

Kurset inneholder:

* Kjeden som redder liv

* Hjertestarterens funksjon

* Hjerte-lunge-redningstest

* Bruk av hjertestartere

* Praktisk trening med hjertestarter

* Juridiske spørsmål og rapportering

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Ingen krav til forhåndskunnskaper.

Åpent kurs for alle.

Åpent kurs for alle, ingen krav til forhånskunnskaper.

Kurset følger europeisk førstehjelpsstandard, og det

utstedes kursbevis.

Tilbys også til bedrifter og andre.

42


HJELPEKORPS

Norsk Grunnkurs Førstehjelp for Barn (NGFB)

Målet er at deltakerne skal kunne yte livreddende førstehjelp

overfor barn i alderen 0-8 år.

Kurset består av både teori og praktiske øvelser. Det

trenes hjerte- og lungeredning på baby- og barnedukker.

Innhold i kurset:

* Varsling 113

* Undersøkelse sykt/skadet barn

* Bevisstløshet - Sideleie

* Livløshet - Hjerte- og lungeredning

* Fjerning av fremmedlegeme i luftveiene

* Akutte barnesykdommer

* Forgiftning

* Alvorlig skade og ulykke

* Lettere skader på barn

Kurset er rettet mot perosner som arbeider eller har kontakt

med barn i aldersgruppen 0 til 8 år.

Kurset er åpent for alle, uavhengig av forkunnskaper.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Ingen krav til forhåndskunnskaper.

Åpent kurs for alle.

Målgruppen er personer som

arbeider med barn 0-8 år.

43


HJELPEKORPS

Kursets målsetting er at deltakerne etter endt kurs skal ha

nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å kunne utøve

sminke og markørtjeneste i hjelpekorpset.

Deltakerne skal også kunne delta i planlegging og

gjennomføring av realistiske øvelser.

Sminkekurs

Kurset arrangeres lokalt.

Kurset består av:

* Innføring i sminkelære

* Materiellkjennskap

* Skademekanismer

* Markørtjenesten

* Organisering av sminketjenesten

* Sikkerhet ved øvelser

Kurset legges opp med mest mulig praktisk trening.

44


HJELPEKORPS

Grunnkurs for Kursholdere [RK-skolen]

Deltakerne skal få kunnskaper om pedagogiske begreper

og bevissthet rundt det å fungere som kursholdere

(instruktører, veiliedere, talspersoner og andre som presenterer

budskap i Røde Kors både internt og eksternt).

Målet er at deltakerne skal kunne drive opplæring innenfor

ulike fagområder på en tilfredsstillende måte.

Innhold:

* Innsikt i pedagogiske begreper og læringsteorier

* Planlegging og gjennomføring av undervisning og til

rettelegging for gode læresituasjoner

* Pedagogikk i Røde Kors-Skolen - hvordan jobbe med

ditt fagområde

* Hvordan forbedre din pedagogiske praksis

* Hvordan tilrettelegge for større undervisningssamlinger

Fullført kurs gir kompetanse til å være kursholder i Røde

Kors-skolens ulike kurs.

Kurset avholdes over to helgesamlinger, med obligatorisk

selvstudium i forkant og mellom samlingene, samt en

avsluttende praktisk prøve med vurdering av egnethet.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Ønske om å bli RK-instruktør.

Fullført introduksjonsmodul,

“Dette er Røde Kors” e.l.

Fullført eller god kjennskap til

grunnmodul for eget fagfelt.

God kjennskap til

organisasjonen og fagfeltet.

45


HJELPEKORPS

Førstehjelpsinstruktør NGF/NGFB/D-HLR

Røde Kors utdanner instruktører på nasjonalt godkjente

førstehjelpskurs:

* Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF)

* Norsk Grunnkurs i Førstehjelp for barn (NGFB)

* Bruk av hjertestarter ved hjerte lunge redning (D-HLR)

Instruktørutdanningen i Norsk Grunnkurs i Førstehjelp og

D-HLR er basert på at deltakerne har det samme nivået

og utgangspunktet for kurset. Derfor skal alle deltakerne

først gjennomføre brukerkurset.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Godkjent medlem.

Gjennomført NGF/NGFB/

D-HLR.

Gjennomført Grunnkurs for

Kursholdere.

Målgruppen for kurset er medlemmer som ønsker å bidra

til opplæring av andre medlemmer innenfor de nevnte

fagfeltene.

Kursene avvikles normalt over en dag.

46


OMSORG

Tradisjonelle tjenester med nye kurs

Innen Omsorg finner vi mange av de tradisjonsrike

aktivitetene i Røde Kors, og dessuten de

forholdsvis nye aktivitetene innen nettverk, guidetjenester

og migrasjon.

For tiden foregår en fornying av opplæringen til

disse aktivitetene, og deler av Røde Kors Skolens

moduler er allerede tatt i bruk.

Foruten grunnkursene arrangeres også kurs for

deg som ønsker å virke som kursholder, det være

seg enten innen begrensede fagområder eller

mer generelt. Hvis du tror dette er noe for deg, se

Grunnkurs for kursholdere (side 55).

Kurstilbud:

Omsorgsmodulene 48

Grunnmodul Røde Kors-Skolen 49

Tilleggsmodul Besøkstjeneste 50

Tilleggsmodul Visitortjeneste 51

Tilleggsmodul Døråpner (Nettverk) 52

Tilleggsmodul Flyktningeguide 53

Suppleringskurs Flyktningeguide for barn og unge 54

Grunnkurs for kursholdere 55

Grunnkurs i Arbeid med Barn og Unge 56

Grunnmodulen i Røde Kors-Skolen er en obligatorisk

start for alle frivillige uavhengig av aktivitet (side 49).

Ta også en kikk på hjelpekorpsenes tilbud om

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF), som er

obligatorisk for alle frivillige i Røde Kors fra høsten

2010. Det er rimelig/ gratis, grundig og livsviktig.

47


OMSORGSMODULENE

Røde Kors-Skolens modulbaserte opplæring

innføres høsten 2010. Dette innebærer at

opplæringsløpet er fastsatt, og i langt større grad

likt for alle frivillige. Opplæringen er obligatorisk, og

omfang og innhold avhenger av hvilken aktivitet du

ønsker å være med i.

Grunnmodul (Introduksjonskurs)

3 timer - obligatorisk innføring før øvrige moduler.

Erstatter “Dette er Røde Kors”, arrangeres lokalt/av distrikt.

Førstehjelp (NGF)

5-6 timer - obligatorisk for alle frivillige senest innen 6 mnd. etter fullført grunnmodul.

Arrangeres lokalt/av distrikt

Hovedmodul Omsorg (9 timer)

Innføring i de ulike fagområdene innen Røde Kors-omsorg. Obligatorisk basis for all videre utdanning

innenfor ditt fagfelt i Røde Kors

Tillegg sosiale

nettverk, ensomhet,

sosial inkludering

3-15 timer

Besøksvenn, visitor,

flyktningeguide, nettverk

Konfliktløsing og Psykososial

voldsforebyggende beredskap og respons

arbeid

3-15 timer Omfang ikke avklart

MOD-kurs, nattevandring,

gatemegling

m.m.

48

Barn i Røde Kors

Ulike kurs

4-8 timer

Leksehjelp

Barnas Røde Kors

m.m.


49

OMSORGSAKTIVITETER

Grunnmodul Røde Kors-Skolen

Første del av Røde Kors Skolens modulbaserte opplæring.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors,

nye som gamle.

Kurset er en obligatorisk start for all opplæring for alle

frivillige fra høsten 2010.

Kursets innhold:

* Organisasjonens historie, utvikling og oppbygging

* Røde Kors-prinsippene

* Vårt arbeid i utlandet og hjemme

* Roller, krav og forventninger til frivillige

* m.m.

Kurset avholdes jevnlig, og går over 3 timer.

Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Ingen


OMSORGSAKTIVITETER

Tilleggsmodul Besøkstjenesten

Kurset skal gi allmennyttig kunnskap om bakgrunn for

tjenesten, og skal motivere og gi inspirasjon og lyst til å gå

ut i aktiv tjeneste som Besøksvenn.

Som nytt medlem får du en innføring i Røde Kors Ideen,

prinsippene og hvordan Røde Kors arbeider.

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Fullført grunnmodul.

Kan tas før hovedmodul

(forrige side), men fordel med

fullført hovedmodul omsorg.

Innhold i kurset:

* Å være Røde Kors besøksvenn

* Kommunikasjon/møtet med andre mennesker

* Rolleavklaring og grensesetting

* Ensomhet

* Demens / angst

Varighet: 3 timer

50


OMSORGSAKTIVITETER

Tilleggsmodul Visitortjeneste

Kurset skal gi allmennyttig kunnskap om bakgrunn for

tjenesten, og skal motivere og gi inspirasjon og lyst til å gå

ut i aktiv tjeneste som Visitor til noen som sitter i fengsel.

Innhold i kurset:

* Dette er Røde Kors / Taushetsløftet

* Å være Røde Kors Visitor

* Hvordan kan den frivillige bidra

* Rolleavklaring mellom frivillig og bruker

* Grensesetting mellom frivillig og bruker

* Ensomhet

* Fengselets rutiner og regler

* Etikk

* Møte med en innsatt

* Opplæring, oppfølging og veiledning

Varighet: Minimum 12 timer.

51

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Fylt 25 år, medlem.

Godkjenning gjennom intervju

før kursavholdelse.

Avlagt taushetsplikt før aktiv

tjeneste.

Godkjent vandel.

Norsk statsborger.

Fullført grunnmodul.

Fullført hovedmodul omsorg.


OMSORGSAKTIVITETER

Tilleggsmodul Døråpner (Nettverk)

Som Døråpner bidrar du til at en tidligere rusmisbruker

eller psykisk syk kommer tilbake i samfunnet.

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Fylt 23 år.

Godkjent gjennom intervju.

Avlagt taushetsløfte før

aktiv tjeneste.

Fullført grunnmodul.

Kan tas før hovedmodul

(forrige side), men fordel med

fullført hovedmodul omsorg.

Innhold i kurset:

* Dette er Røde Kors / Taushetsløftet

* Å være Røde Kors Døråpner

* Hvordan kan den frivillige bidra

* Rolleavklaring mellom frivillig og bruker

* Grensesetting mellom frivillig og bruker

* Ensomhet

* Etikk og etikette

* Møte med en fremmed

* Opplæring, oppfølging og veiledning

52


OMSORGSAKTIVITETER

Tilleggsmodul Flyktningeguide

(Flerkulturelt arbeid)

Et nytt land, en ny kultur, et nytt språk, en ny hverdag, nye

muligheter og nye krav. Dette er hverdagen for mange

flyktninger som hvert år kommer til Norge.

Innhold i kurset:

* Dette er Røde Kors / Taushetsløftet

* Flyktningeguidens betydning i integreringsarbeidet

* Norsk og internasjonal flyktningpolitikk

* Flyktningers bakgrunn: Krig, traumer, kultur

* Møte med en flyktning

* Flyktningeguidens idegrunnlag

* Grensesetting og frivillighet

* Kvalitetssikring og utvelgelse av frivillige

* Opplæring, oppfølging og veiledning

53

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Fylt 18 år.

Godkjenning gjennom intervju.

Avlagt taushetsplikt før aktiv

tjeneste.

Fullført grunnmodul.

Kan tas før hovedmodul

(forrige side), men fordel med

fullført hovedmodul omsorg.


OMSORGSAKTIVITETER

Suppleringskurs:

Flyktningeguiden for barn og unge

For deg som vil være flyktningeguide for en enslig mindreårig

flyktning.

Eslige mindreårige flyktninger har samme behov, ønsker

og interesser som ungdom flest.

Det foretas koblinger mellom guide og flyktning, eller også

mot en ungdom som har familie i Trondheim, men som har

behov for en guide på lik linje som voksne flyktninger.

Kurset arrangeres lokalt.

Krav: Fullført grunnmodul, hoved

modul omsorg og tilleggsmodul

Flyktningeguide

(flerkultur).

Godkjent gjennom intervju.

Avlagt taushetsløfte før

aktiv tjeneste.

Godkjent vandel.

Innhold i kurset:

* Hva er Flyktningeguiden for barn og unge

* Enslige mindreårige: bakgrunn, flukt og situasjon i Norge

* Guiderollen/ praktisk informasjon

Kursdeltakerne må ha fullført Grunnkurs for Flyktningeguiden,

ha godkjent vandel og være funnet egnet til

tjenesten.

Kurset arrangeres normalt over en kveld i etterkant av

ordinært grunnkurs.

54


OMSORGSAKTIVITETER

Grunnkurs for kursholdere [RK-skolen]

Deltakerne skal få kunnskaper om pedagogiske begreper

og bevissthet rundt det å fungere som kursholdere

(instruktører, veiliedere, talspersoner og andre som presenterer

budskap i Røde Kors både internt og eksternt).

Målet er at deltakerne skal kunne drive opplæring innenfor

ulike fagområder på en tilfredsstillende måte.

Innhold:

* Innsikt i pedagogiske begreper og læringsteorier

* Planlegging og gjennomføring av undervisning og til

rettelegging for gode læresituasjoner

* Pedagogikk i Røde Kors-Skolen - hvordan jobbe med

ditt fagområde

* Hvordan forbedre din pedagogiske praksis

* Hvordan tilrettelegge for større undervisningssamlinger

Fullført kurs gir kompetanse til å være kursholder i Røde

Kors-skolens ulike kurs.

Kurset avholdes over to helgesamlinger, med obligatorisk

selvstudium i forkant og mellom samlingene, samt en

avsluttende praktisk prøve med vurdering av egnethet.

Kurset arrangeres av distrikt.

Krav: Ønske om å bli RK-instruktør.

Fullført introduksjonsmodul,

“Dette er Røde Kors” e.l.

Fullført eller god kjennskap til

grunnmodul for eget fagfelt.

God kjennskap til

organisasjonen og fagfeltet.

55


OMSORGSAKTIVITETER

Grunnkurs i arbeid med barn og unge

Obligatorisk grunnkurs for alle som skal arbeide frivillig

med barn og unge i Røde Kors-regi. Må gjennomføres innen

ett år etter påbegynt aktivitet.

Målet med kurset er å tilføre den enkelte frivillige

anvendbare kunnskaper, og å sette i gang en god

prosess rundt planlegging av aktiviteter for barn og

unge i et samfunn i stadig endring.

Kurset arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Fylt 18 år.

Avlagt taushetsplikt.

For alle barneaktiviteter:

- Godkjent vandel.

Innhold i kurset:

* Røde Kors som organisasjon

* Hva styrer aktivitetene i Røde Kors

* Kulturelle perspektiver

* Å kommunisere med barn og unge

* Å arbeide som frivillig med barn og unge

* Planlegging og gjennomføring av aktiviteter for barn og unge

Kurset er nyttig for alle frivillige i Røde Kors som driver

barne- og ungdomsarbeid. Det fokuserer på aktiviteter der

barn og unge er målgruppen.

[Kurset utgår når nye moduler i Røde Kors-skolen

tas i bruk]

56


UNGDOM

Kurs av, for og med ungdom

Røde Kors Ungdom organiserer flere ulike

aktiviteter, der ungdom i alderen 13-30 år kan delta

som frivillige.

Kursene er tilrettelagt og tilpasset aldersgruppen,

med forventninger om høy grad av egeninnsats og

engasjement, aktiv toveis kommunikasjon og bruk av

rollespill m.m.

Kursene arrangeres med jevne mellomrom, i regi

av både distrikt, lokalforening og Røde Kors

sentralt. I de fleste tilfeller må påmelding gå gjennom

lokalforening eller distrikt. Jevnt over forventes et

visst aktivitetsnivå i distrikt/lokalt i etterkant av

kursene, og antall plasser er begrenset.

Kurstilbud:

Ungdomsmodulene 58

Grunnmodul Røde Kors-Skolen 59

Hovedmodul Røde Kors Ungdom 60

Tilleggsmodul Seksuell Helse (16 timer) 61

Tilleggsmodul Seksuell Helse (3-4 timer) 62

Tilleggsmodul Migrasjon (16 timer) 63

Tilleggsmodul Migrasjon (3-4 timer) 64

Tilleggsmodul Regler i Krig (16 timer) 65

Tilleggsmodul Regler i Krig (3-4 timer) 66

Påbyggingsmodul Internasjonalt arbeid 67

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp (NGF) er gratis for

medlemmer, og vil i løpet av 2010 innføres som

obligatorisk for alle frivillige i Røde Kors.

Røde Kors-Skolens moduler har blitt innført, og alle

kurs følger nye maler og har delvis nytt innhold.

57


UNGDOMSMODULENE

Røde Kors-Skolens modulbaserte opplæring

innføres høsten 2010. Dette innebærer at

opplæringsløpet er fastsatt, og i langt større grad

likt for alle frivillige. Opplæringen er obligatorisk, og

omfang og innhold avhenger av hvilken aktivitet du

ønsker å være med i.

Grunnmodul (Introduksjonskurs)

3 timer - obligatorisk innføring før øvrige moduler.

Erstatter “Dette er Røde Kors”, arrangeres lokalt/av distrikt.

Førstehjelp (NGF)

5-6 timer - obligatorisk for alle frivillige senest innen 6 mnd. etter fullført grunnmodul.

Arrangeres lokalt/av distrikt

Hovedmodul Ungdom (5-7 timer)

Innføring i de ulike fagområdene innen Røde Kors Ungdom. Obligatorisk basis for all videre

utdanning innenfor ditt fagfelt i Røde Kors

Seksuell Helse

16 timer

- arrangeres sentralt

eller:

3-4 timer

- Innføring, lokalt

- kan brukes for eksterne

Migrasjon

16 timer

- arrangeres sentralt

eller:

3-4 timer

- innføring, lokalt

- kan brukes for eksterne

58

Regler i Krig

16 timer

- arrangeres sentralt

eller:

3-4 timer

. innføring, lokalt

- Kan brukes for eksterne


UNGDOM

Grunnmodul RK-skolen

Første del av Røde Kors Skolens modulbaserte opplæring.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors,

nye som gamle.

Kurset er en obligatorisk start for all opplæring for alle

frivillige fra høsten 2010.

Kursets innhold:

* Organisasjonens historie, utvikling og oppbygging

* Røde Kors-prinsippene

* Vårt arbeid i utlandet og hjemme

* Roller, krav og forventninger til frivillige

* m.m.

Kurset avholdes jevnlig, og går over 3 timer.

Det utstedes kursbevis etter fullført kurs.

Arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Ingen

59


UNGDOM

Hovedmodul Ungdom

Modulen skal gi en innføring i de områdene Røde Kors

Ungdom har aktiviteter innen, og danner grunnlag for

tilleggsmodulene på 16 timer.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats innen

en av Røde Kors Ungdom sine aktiviteter.

Kurset kjøres etter behov, og kan organiseres og ledes av

en med Grunnkurs for kursholdere (se side 9).

Arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført grunnmodul Røde Kors.

Varighet: 5-7 timer.

60


UNGDOM

Tilleggsmodul Seksuell Helse (16 timer)

Modulen skal gi kunnskap til å undervise større grupper

innen fagområdet seksuell helse (tidl. instruktørkurs).

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats

innen “Aktivt Valg”, RK Ungdom sin aktivitet innen seksuell

helse.

Kurset gir kvalifikasjoner til å undervise små og store

grupper internt og eksternt, innenfor rammene av fagområdet.

Arrangeres én gang årlig, av Røde Kors Ungdom sentralt.

Søknad via egen lokalforening/distriktet.

Varighet: 16 timer (helg)

Arrangeres av Røde Kors sentralt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført hovedmodul ungdom.

Søknad gjennom lokalforening/

distrikt.

61


UNGDOM

Tilleggsmodul Seksuell helse (3-4 timer)

Modulen gir en innføring i emnet seksuell helse (“Aktivt

Valg”) og setter deltakerne i stand til mindre oppgaver

innenfor fagområdet.

Modulen egner seg også som undervisningsopplegg for

eksterne, rekrutteringsopplegg for nye frivillige m.m.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats innen

“Aktivt *Valg”, samt eksterne som trenger en kortere innføring.

Arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført grunnmodul.

Tilleggsmodulen kan tas før

hovedmodul ungdom og bør

etterfølges av tilleggsmodul

seksuell helse (16 timer).

Varighet: 3-4 timer.

62


UNGDOM

Tilleggsmodul Migrasjon (16 timer)

Modulen skal gi kunnskap til å undervise større grupper

innen fagområdet migrasjon (tidl. instruktørkurs).

Danner grunnlaget for arbeid på asylmottak, undervisning

av eksterne m.m.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats

innen migrasjon.

Kurset gir kvalifikasjoner til å undervise små og store

grupper internt og eksternt, innenfor rammene av fagområdet.

Arrangeres én gang årlig, av Røde Kors Ungdom sentralt.

Søknad via egen lokalforening/distriktet.

Varighet: 16 timer (helg)

Arrangeres av Røde Kors sentralt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført hovedmodul ungdom.

Søknad gjennom lokalforening/

distrikt.

63


UNGDOM

Modulen gir en innføring i emnet migrasjon og setter deltakerne

i stand til mindre oppgaver innenfor fagområdet.

Modulen egner seg også som undervisningsopplegg for

eksterne, rekrutteringsopplegg for nye frivillige m.m.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats innen

migrasjon, samt eksterne som trenger en kortere innføring.

Varighet: 3-4 timer.

Tilleggsmodul Migrasjon (3-4 timer)

Arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført grunnmodul.

Tilleggsmodulen kan tas før

hovedmodul ungdom og bør

etterfølges av tilleggsmodul

migrasjon (16 timer).

64


UNGDOM

Tilleggsmodul Regler i krig (16 timer)

Modulen skal gi kunnskap til å undervise større grupper

innen fagområdet regler i krig (tidl. instruktørkurs).

Danner grunnlaget for undervisning av eksterne m.m.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats

innen menneskerettgiheter, opplysningsarbeid om

Genevekonvensjonene etc.

Kurset gir kvalifikasjoner til å undervise små og store

grupper internt og eksternt, innenfor rammene av fagområdet.

Arrangeres én gang årlig, av Røde Kors Ungdom sentralt.

Søknad via egen lokalforening/distriktet.

Varighet: 16 timer (helg)

Arrangeres av Røde Kors sentralt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført hovedmodul ungdom.

Søknad gjennom lokalforening/

distrikt.

65


UNGDOM

Tilleggsmodul Regler i krig (3-4 timer)

Modulen gir en innføring i emnet regler i krig og setter deltakerne

i stand til mindre oppgaver innenfor fagområdet.

Modulen egner seg også som undervisningsopplegg for

eksterne, rekrutteringsopplegg for nye frivillige m.m.

Målgruppen er alle frivillige og medlemmer av Røde Kors

mellom 13 og 30 år, som ønsker å gjøre en innsats innen

menneskerettighetene, opplysningsarbeid om Genevekonvensjonene

og dertil hørende emner, samt eksterne

som trenger en kortere innføring.

Arrangeres lokalt/av distrikt.

Krav: Alder 13-30 år.

Fullført grunnmodul.

Tilleggsmodulen kan tas før

hovedmodul ungdom og bør

etterfølges av tilleggsmodul

regler i krig (16 timer).

Varighet: 3-4 timer.

66


UNGDOM

Påbyggingsmodul Internasjonalt Arbeid

Unge engasjerte deltakere søker hvert år påbyggingsmodulen

internasjonalt arbeid. Kurset kvalifiserer deg til

å søke på spennende og utfordrende oppdrag som Røde

Kors Ungdomsdelegat i Nepal, Sudan eller Rwanda.

Krav til deltakerne:

* Mellom 21 og 28 år

* Erfaring fra Røde Kors Ungdom eller fra andre deler av

Røde Kors

* Annen organisasjonserfaring er også en stor fordel

* Du må ha gode engelskkunnskaper, være engasjert og

klar for store utfordringer.

Oppdraget som ungdomsdelegat varer i 9 måneder så du

må være klar for et lengre opphold i utlandet, og du forplikter

deg til å delta i etterarbeid når du kommer tilbake.

Opptak til kurset i internasjonalt arbeid skjer i januar. Du

må ha gjennomført grunnkurset for å kunne søke om å bli

ungdomsdelegat.

67

Kurset arrangeres sentralt.

Krav: 21-28 år.

Erfaring fra Røde Kors.

Fordel med annen org.erfaring.

Gode engelskkunnskaper.

Søknad og opptaksprosess, fullført

kurs kvalifiserer til å kunne søke om

deltakelse som ungdomsdelegat.


Katalogen er utviklet av Sør-Trøndelag Røde Kors, og inneholder kurs som arrangeres av

lokalforeninger, distrikt eller Røde Kors sentralt. Alle kurs er med andre ord åpne for frivillige

tilknyttet distriktet, med ulike krav om forhåndskunnskaper knyttet til de enkelte kursene.

Sør-Trøndelag Røde Kors

Nardovegen 4b

7033 Trondheim

Opplag: 20 (tilgjengelig for nedlasting på nettsidene)

Trykk: NTNU Trykk

Utgitt: juli 2010

Tlf.: 05003

E-post: post@strk-redcross.no

www.rodekors.no/sør-trøndelag

More magazines by this user
Similar magazines