Prosjekter - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Prosjekter - Vestre Viken HF

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKT I VESTRE VIKEN HF

pr. 01.01.2013

Pågående forskningsprosjekter - BÆRUM SYKEHUS

Prosjekttittel

Prosjektleder

Utføres ved

avdeling

Prosjektnr.

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

RATAF Arnljot Tveit BS FORSK Sara Ulimoen

Prosjektsammendrag/

Finansieringskilde

Prosjektstart/-avslutning

Ev.

samarbeids-

problemstilling

Start Avsl. partnere

Frekvensreduksjon ved kronisk

atrieflimmer (4x crossover RCT) HSØ, andre 2006 2013 OUS, Lund (S)

CASAF Arnljot Tveit BS FORSK

Prediktiv verdi av atrieflimmerfrekvens

for residiv av atrieflimmer etter

elektrokonvertering

2013 Lund (S)

GENAF Arnljot Tveit BS FORSK

BABLAF Arnljot Tveit BS FORSK

Ingrid

Christophersen

Undersøkelse av genetiske variasjoner

hos unge atrieflimmerpasienter Flere 2009

Lund (S), RH

2014 CPH (DK)

Undersøkelse av biomarkører hos

pasienter som skal til ablasjon mot

atrieflimmer

2013 OUS

ACE1950 Arnljot Tveit BS FORSK Trygve Berge

VTE 5år Arnljot Tveit BS FORSK Vigdis B. Semb

Undersøkelse av alle 60-åringer i Asker og

Bærum med tanke prediktorer for senere

utvikling av atrieflimmer. Årlig oppfølging Flere 2011

Ahus, Lund (S),

2050 RH CPH (DK)

Oppfølging av pasienter med

gjennomgått venøs trombose Flere 2009 2013

ABCDII

Odd Erik Johansen

(Arnljot Tveit) BS FORSK Anne Pernille Ofstad

IDRI Thomas de Lange BS FORSK Sigrun Eskeland

Kognitiv svikt ved

hjerneslag

Hege Ihle-

Hansen/Brynjar

Fure

BS MED/ BS

FORSK

Hege Ihle-Hansen

Nytten av et strukturert

behandlingsopplegg for pasienter med

diabetes type 2 sammenlignet med vanlig

behandling. (RCT) Flere substudier HSØ, andre 2009 2013 OUS

Interaktiv dynamisk henvisning over

internett sammenlignet med vanlig

henvisning av gastroenterologiske

pasienter til sykehus. Kontrollert

undersøkelse HSØ 2012 2015 OUS

Nytten av et strukturert

behandlingsopplegg for pasienter med

hjerneslag sammenlignet med vanlig

behandling med tanke på kognitiv svikt.

(RCT) Flere substudier HSØ 2007 2013 OUS


Effect of physiotherapy

after total hip arthroplasty Vegard Dahl BS FORSK Kristi Heiberg

Undersøker nytten av fysioterapi etter

operasjon med totalprotese i hofteledd.

Observasjonsstudie og RCT HSØ 2008 2013

Operasjonsmetode for

akutt AC-ledds dislokasjon

grad III: artroskopisk

fiksasjon med Tightrope

Wender Figved

(Studieleder: Odd

Arve Lien)

BS ORT

Prospektiv klinisk

serie

Operasjonsmetode for akutt ACledds

dislokasjon grad III: sammenligne +/-

artroskopisk fiksasjon med Tightrope Egen avdeling 2010 2013

Unipolar eller bipolar

hemiprotese ved

dislokerte lårhalsbrudd

Wender Figved

(Studieleder:

Wender Figved)

BS ORT

Randomisert

kontrollert klinisk

studie

Radiostereometrisk sammenligning av

bruskslitasje ved unipolar eller bipolar

hemiprotese ved dislokerte lårhalsbrudd Egen avdeling 2009 2013

Ustabile distale

radiusfrakturer: Volar

plate eller intramedullær

dorsal platenagle

Wender Figved

(Studieleder:

Morten Eikrem)

Randomisert

kontrollert klinisk

studie. Morten

Eikrem.

BS ORT

Effekt av profylaktisk

fenyefrin vs

kompresjonsbandasjering

av u-ekstremitetene på

hemodynamikk hos

kvinner under elektiv

sectio i spinalanestesi Ulrich Spreng BS AIO Jana Kuhn

Effect of gastric bypass in

morbidly obese patients,

with special reference to

gut hormones Tom Gerner BS KIR

Barselsopphold og

utenlandske kvinner Anne-Lill Valbø BS GYN

Sammenligne volar plate med

intramedullær dorsal platenagle ved

ustabile distale radiusfrakture Egen avdeling 2009 2013

Hemodynamikkstudier i forbindelse med

keisersnitt HSØ 2010 2014 OUS

Studere sammenhengen mellom graden

av vektreduksjon etter gastric bypass og

endringer i måltidsstimulert produksjon

av tarmhormoner VV 2011 2014

Dette er en ”Quality of life” studie som

tar sikte på å undersøke hvordan

utenlandske kvinner opplever

barseloppholdet 2012

OUS,

Fedmesenter

et Tønsberg

Risikoselektert

fødslesomsorg i

kvinneklinikk Tonje Lippert BS GYN

Perinatal outcomes of

immigrants giving birth at

a low risk central hospital

in Norway

Dr. gradsprosjekt,

veileder Pål Øian

Babill Stray

Pedersen og Ola

Skjeldal BS GYN

Fødselskomplikasjoner hos

Dr. gradsprosjekt, Stipendiat Kjersti Sletten

Prosjektet danner et utgangspunkt for å

vurdere intervensjonsforekomst for ulike

risikogrupper av fødende i en

kvinneklinikk. Man ønsker å sammenligne

praksis ved ulike fødeinstitusjoner og

vurdere effekten av å innføre et

differensiert fødetilbud VV UiT

innvandrerkvinner VV 2012


Pågående forskningsprosjekter - KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK

Prosjekttittel

Evaluation of F1+2 split

products in urine in

patientswith clinically

suspect deep vein

thrombosis and

pulmonary embolism

Prosjektleder

Ola Dahl, Innlandet

Utføres ved

avdeling

Prosjektnr.

Ev.

samarbeidspartnere

Bildediagnostikk

og

medisinsk

biokjemi REK: S-06157

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Doktorgradsprosjekt.

Stipendiat: Fredrik

Wexels

Prosjektsammendrag/

problemstilling

Evaluere sensitivitet og spesifisitet for

urinstix-test og bildediagnostiske

undersøkelser hos pasienter med klinisk

mistenkt DVT eller lungeemboli

Finansieringskilde

Prosjektstart/-avslutning

Start Avsl.

Egenfinansiering

OUS/Innlandet

og VVHF 2011 2015 HF

Comparison of the risk of

non-faal DVT and PE after

joint surgery in patients

receiving one week vs 5

weeks antithrombotic

prophylaxis: An evaluation

of 6399 patients over 14

years

Ola Dahl

Bildediagnostikk

Tilråding fra

Personvernom

Undersøke insidens av tromboembolier

Kvalitetssikringsstudi etter stort ortopedisk inngrep.

budet e

Sammenligne kort og lang profylakse

Egenfinansiering

og VVHF 2012 2013 Innlandet HF

Generell ultralydscreening

for medfødt

hofteleddsdysplasi. 5-12

års followup av 4200 barn

Karen Rosendahl,

Haukeland

Bildediagnostikk

REK: S-09342

Doktorgradsprosjekt.

Stipendiat: Stine

Feiring Olsen

Evaluere nytten av ultralydscreening

Egenfinansiering

og VVHF 2009 2015 Haukeland

Meningitt i Afrika

Seroprevalens mot

parvovirus B19, CMV og

rubella hos gravide

kvinner i Norge

Seroprevalens mot

toxoplasma hos gravide i

Norge

Hans Kristian

Pedersen

Susanne G

Dudman, FHI

Pål Arne Jenum

Bildediagnosti

kk

Medisinsk

mikrobiologi

Medisinsk

mikrobiologi

Søknadsproses

s initiert vinter

2013 Kohortstudie

REK:

2009/1322 Prevalensstudie

REK:

2009/1322a Prevalensstudie

Hvordan kan bildediagnostikk bidra til å

redusere sekundære komplikasjoner ved

meningitt hos små barn i utviklingsland VVHF 2013 2014

Kartlegging av prevalens med tanke på

rådgivning og vaksinetiltak for gravide.

Kartlegging av prevalens med tanke på

rådgivning om forebyggende tiltak for

gravide.

FHI/St Olavs

hospital/VVHF 2011 2014 FHI/St Olavs

VVHF/OUS/FHI/St

OUS/FHI/St

Olavs hospital 2012 2015 Olavs hospital

Extended Spectrum betalactamases

- Carriage,

environmental

dissemination and

population epidemiology -

The ESCAPE study Pål Arne Jenum

Medisinsk

mikrobiologi REK: S-08901

Doktorgradsprosjekt.

Stipendiat: Arne

Vasli Søraas

Risiko og varighet av humant bærerskap

for bakterier med ESBLresistensegenskap.

Miljøspredning av

resistens HSØ 2011 2015 UIT/OUS/NVH


Isoelektrisk fokusering og

diagnoser

Trine Lauritzen

Medisinsk

biokjemi

Rutiner for utdeling av

jernsupplement til

blodgivere Bjørn Anton Graff Blodbanken

Tilråding fra

Personvernom

budet

Søknadsproses

s initiert Vinter

2013 RCT

Kvalitetssikringsstudi

e

Kvalitetssikring av metoden isoelektrisk

fokusering Egenfinansiering 2012 2014 OUS

Vurdere effekten av ulike rutiner for

utdeling av jernsupplement Egenfinansiering 2013 2025

Pågående forskningsprosjekter - KONGSBERG SYKEHUS

Prosjekttittel

Prosjektleder

Acetylsalisylsyre-resistens

hos pasienter med Gunnar Eriksen,

koronarsykdom

OUS

Utføres ved

avdeling

Medisinsk

avdeling

Prosjektnr.

REK:

2009/2247

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Doktorgradsprosjekt.

Stipendiat: Øystein

Meen

Prosjektsammendrag/

problemstilling

Finansieringskilde

Prosjektstart/-avslutning

Start Avsl.

Utbredelse og karakteristika for pasienter

med koronarsykdom VVHF 2009 2013 OUS

Ev.

samarbeidspartnere

Hjertefrekvens-variabilitet

Morten Rostrup,

OUS

Anestesi

REK: 2012/901

S-05243

Doktorgradsprosjekt.

Stipendiat: Gernot

Ernst

Analyser av hjertefrekvensvariabilitet for

å predikere risiko etter blant annet

hofteleddsoperasjoner

OUS

VVHF/Oslofjordfon

det 2010

/HIBU/FFT/UI

2014 O

Kongsberg Satisfaction

Score Vladimir Kuklin Anestesi

Tilrådning fra

personvernom Kvalitetssikringsstudi Vurdere verktøy for å kunne gi optimal

budet e

smertebehandling etter operasjoner VVHF 2011 2015

SlagSens

Forberedelse og

oppfølging av

utskrivningsklare

pasienter

Bjørn Anton Graff

Bjørn Anton Graff

Ergo-

/Fysioterapi

Medisinsk

avdeling

RCT.

Søknad sendt Prosjektkoordinator

til REK jan2013 Bente Kristensen

Tilrådning fra

personvernom

budet

Vurdering av effekt av

sensibilitetsstimulering etter hjerneslag VVHF 2013 2014

Kvalitetssikringsstudi

e.

Forskningssykepleier Kartlegge hvor gode prosessene rundt

Torgeir Solberg

Mathisen

utskrivningen av pasienter til kommunale

tilbud er ved Kongsberg sykehus Helsedialog/HSØ 2013 2013

Kommunene

som sokner til

Kongsberg

sykehus

Pågående forskningsprosjekter - Klinikk for psykisk helse og rus

Prosjekttittel

Prosjektleder

Utføres ved

avdeling

Prosjektnr.

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Prosjektsammendrag/

problemstilling

Finansieringskilde

Prosjektstart/-avslutning

Start Avsl.

Ev.

samarbeidspartnere


Knut Engedal ph.d.

CO-PRODE: Coping among OUS

elderly depressed Roar Fosse, VVHF

Psykiatrisk

avd. Lier,

VVHF 6203001

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat: Guro H.

Bjørkløf, klinisk

spesialist i

gerontopsykologi

Målet for prosjektet er å undersøke

sammenheng mellom mestringsressurser

og strategier og depresjon ved høy alder

med kvlitative og kvantitative metoder.

Prosjektet forventes å brine frem nyttig

kunnskap for planlegging av

helsetjenester knyttet til behandling og

oppfølging, og utvikling av tilbud til

pårørende

50% NKAH

50% VVHF

(FU-midler) 2011 2014

Nasjonalt

Kompetansese

nter for

aldring og

helse PiV)

OUS, Ullevål.

SH Innlandet,

NTNU. Prof.

Jerson Laks,

Centre for

Alzheimers

disease,

University of

Rio de Janeiro

Can immunogical

variables predict

treatment outcome in

depressed outpatients

Dr.grads-prosjekt

(NORMOOD)

Ole Andreassen,

ph.d. OUS/UiO Ringerike DPS

Stipendiat: Johan

400225 Dahl, psykiater

Undersøke i hvilken grad ulike

immunologiske markører korrelerer med

behandlingsforløpet av depresjoner og

om slike markører kan predikere

behandlingsutfall. Studien vil gi ny

informasjon om sammenhenger mellom

immunsystemet og behandlingsforløp i

en generell behandlingspopulasjon

Ringerike DPS

Lønnet over

ordinært

avd.budsjett 2006

Ulrik F. Malt

OUS/UiO Heidi

Ormstad,

2013 HiBu/UiO

SAMROP I:

Co-morbid mental

disorders in substance

users from a catchment

area - a clinical study

Positive mental health -

from what to how

NORDLOTS I:

Nordic Long-term OCD

Treatment Study

Stein

Opjordsmoen,

ph.d. OUS

Paul Møller, ph.d.

VVHF

Tord Ivarsson,

ph.d.

R-BUP

Dr.grads-prosjekt

(NORMOOD)

Stipendiat: Anne-

Kongsberg

Marit Langås,

DPS 26704 psykiater

FoUavdelingen

6003003

Bærum BUP

Samarb.prosj

mellom

klinikker i

Danmark,

Sverige og

Norge

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat: Nina H.

Mjøsund, cand.san.

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat: Nor

Christian Torp,

psykologspes.

Hensikten med studien er å fremskaffe

kunnskap om omfang, typer og

alvorlighetsgrad av psykiske lidelser og

rusproblematikk ved hjelp av diagnostisk

intervju og et kartleggingsverktøy

(PRISM) for å skille rusavhengige og

uavhengige psykiske lidelser

Formålet med studien er å utvikle

kunnskap om opplevd god psykisk helse

hos personer med en psykisk sykdom og

hvordan god psykisk helse kan styrkes og

beskyttes i psykisk helsevern

NordLOTS er en nordisk studie hvor

klinikker for barn og unges psykiske helse

i Norge, Sverige og Danmark vil tilby

samme behandling av barn og ungdom

med behandling av barn og ungdom med

tvanslidelser (OCD).

Ordinære

lønnsmidler

Kun disputas

gjenstår 2007

Ulrik F. Malt,

2012 OUS, UiO

Midler fra Extrastiftelsen

FU-midler 2011 2014

NFR

Disputas planlagt

2013 2008 2013

Bengt

Lindstrøm,

NTNU

Corey Keyes,

Emory

University,

Atlanta, USA

R-BUP

Regionsenter

for barn og

unges psykiske

helse Øst og

Sør


Anomalous selfexperiende

in subjects at

ultra-high risk

(UHR) of developing

psychosis

Jan Ivar Røssberg,

ph.d. OUS

Paul Møller, VVHF

Multisenterstudie,

Oslo

Drammen

Asker, Bærum

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat: Tor

Gunnar Værnes,

psykologspes.

Prosjektet vil undersøke

selvfosrstyrrelser, prospektivt; kartlegge

forekomsten av slik selvforstyrrelser i en

gruppe pasienter med definert økt risiko

for psykose (UHR)

OUS

TIPS-SØ 2012 2015 OUS

PsyConnect

Deedee Gammon,

ph.d.

PHR/VVHF

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat: Monica

Strand,

psyk.sykepleier,

master i

sykepleievitenskap

Mål: Videreutvikle, implementere og

evaluere et internettbasert system for

mestring og brukersentrert samhandling

mellom brukere og helsepersonell.

Fremskaffe kunnskaper om faktorer som

påvirker vellykket tilpasning,

implementering og evaluering av slike

systemer i praksisfeltet

OUS,

Blakstad SH, VVHF

FoU-avd. PHR,

VVHF 2012

Asker

kommune,

OUS

2015 UNN

Barn som pårørende

BUPGEN-

Kliniske, miljømessige og

genetiske forhold ved

utviklingsforstyrrelser

Torleif Ruud, ph.d.

Ahus

Elin Kufås,

prosjektleder,

VVHF

Ole Andreassen,

ph.d.

Tonje Torske,

prosjektleder,

VVHF

Drammen SH,

PHR

BUPA

Bærum BUP

Forskningsprosjekt

Nasjonalt

multisenterstudie

Stipendiat: Marit

Hilsen R-BUP,

post.doc

Forskningsprosjekt

Multisenterstudie

Forekomst, kjennetegn og tiltak for barn

som pårørende til foreldre med alvorlig

somatisk eller psykiatrisk/rus lidelser

Formålet er å skaffe mer kunnskap om

kliniske, miljømessige og genetiske

forhold ved utviklingsforstyrrelser hos

barn og unge

Kristine

NFR +

Ordinære

lønnsmidler VVHF 2012

Amlund-

Hagen

2015 R-BUP

NFR +

Ordinære

lønnsmidler VVHF 2012 2014 OUS/UiO

Cognitive effects of

electro-convulsive therapy Christine Mohn,

in unipolar depression ph.d.

Effekt-evaluering av

forpliktende

samhandlingsteam innen

psykisk helse og rus i

Bærum

Alders-psyk.

avd Lier SH,

Blakstad SH

Forskningsprosjekt

post.doc.

Bror J. Andersen,

ph.d. VVHF Bærum DPS Forskningsprosjekt

Prosjektet vil evaluere nevrokognitiv

funksjon hos personer som gjennomgår

ECT for depresjon i to år etter

intervensjonen. Et bredt sammensatt

nevropsykologisk test-batteri vil bli

benyttet sammen med tester som måler

endring idepresjonsstatus

Samhandlingsteam innen psykisk helse og

rus skal gi et tilbud til personer med

alvorlige sammensatte psykiske lidelser

og/eller ruslidelse, og som ikke har et

annet stabilt behandlingsopplegg.

Prosjetket vil undersøke hvilken effekt

etableringen av samhandlingsteam har på

målgruppens funksjonsnivå, livskvalitet

og psykiske helse

Prof. Kjetil

Sundet,

Psykologisk

Institutt, UiO

Helse Sør-Øst RHF -

100% 2011

Prof. Bjørn R.

2014 Rund, VVHF

Delfinansiert av

RKDD

+ ordinære

lønnsmidler VVHF 2012 2014

Anne

Landheim,

Romeriksprosjektet

Torleif Ruud,

Ahus

Bærum

kommune


Jobbmestrende

oppfølging

NORDLOTS II:

Nordic OCD Treatment

Study 2 - Clinical, genetic

& neurochemical context

of OCD and OCD

treatments

Opplevelse av

"kenguruomsorg" hos

foreldre av premature

barn

PCERA:

Validation of the Parent-

Child Early Relational

Assessment in Norwegian

populations

Erik Falkum, ph.d.

OUS

Christine Lorraine

Carter Arka,

prosjektleder VVHF Drammen DPS

Anne Faugli, ph.d

VVHF

Dag Skjelstad,

ph.d.

Synnøve Drejer,

VVHF

Anne Faugli, ph.d

VVHF

Bærum BUP

Samarbeidsprosjekt

mellom

klinikker i

Danmark,

Sverige og

Norge

Drammen SH

Nyfødt

intensiv

Forskningsprosjekt

Forskningsprosjekt

post.doc.

Psykologspesialistoppgave

Forskningsprosjekt

post.doc

Sandra Bye,

NAV Buskerud

Torill Ueland,

OUS

prof. Susan

McGurk

Dartmouth

Randomisert og kontrollert studie som vil

undersøke effekten av å anvende kognitiv

atferdsterapeutisk metode eller kognitiv

trening i arbeidsrehabilitering for

pasienter med alvorlig psykisk lidelse Helsedirektoratet 2009

Psych

Research

Centre, New

Hampshire,

2015 USA

Nordisk multisenterstudie hvor enhetene

som behandler OCD hos barn og ungdom

skal bruke den samme prosedyre for

utredning, behandling og evaluering. Det

er utarbeidet en manual for kognitiv

atferdsterapi inklusive eksponering og

responsprevensjon HSØ 100% 2012 2015

Evaluere foreldres tilfredshet med

"kengurumetoden". For å lære mer om

hva det er som gjør at enkelte finner

metoden utfordrende, dybdeintervjues et Ordinære

utvalg foreldre

lønnsmidler VVHF 2012 2013

Regionsenter

for barn og

unges psykiske

helse Øst og

Sør

Trond H.

Diseth, UiO

Torbjørn

Moum, UiO

Sari Ahlqvist-

Bjørkroth,

Univers. I

Turku, Monica

Sarfi, UiO

Roseanna

Clark,

University of

Wisconsin,

Eline Wiese,

University of

Birmingham

Validering av instrumentet PCERA for

Roar Fosse,

foreldre-barn samspill 2010 2014 VVHF


PRODE:

Prognosis and depression

in the elderly

Femårig

longitudinell (7

sentre), inkl.

VVHF

Knut Engedal, ph.d. multisenterstu

OUS

die (7

Guro H. Bjørkløf, sentere), inkl

prosjektleder VVHF VVHF

Forskningsprosjekt

Målet er å øke kunnskap om hvordan

forstå og behandle depresjon med og

uten komorbid demens

Maria De

Barca, NKAH,

Vestfold

Tom Borza,

SIHF, Geir

Ordinære

lønnsmidler VVHF

(for VVHF-delen) 2010

Selbæk, SIHF,

Anne Sofie

2015 Helvik, NTNU

Voldsrisikoprediksjon ved

psykisk lidelse

Roar Fosse, ph.d.

VVHF

Forskningsprosjekt

RKDD

Blakstad SH,

Ordinære

FoU-avd.

lønnsmidler VVHF 2011 2013 VVHF

Pågående forskningsprosjekter - DRAMMEN SYKEHUS

Alvorlig blødning ved

fødsel

Prosjektleder

Babill Stray-

Pedersen,

Rikshospitalet

Lapraskopisk hysterectomi Gry Warsla

Utføres ved

avdeling

Fødeavdelingen

Gynekologisk

avdeling

Prosjektnr.

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Doktorgradsprosjekt

Lill Trine Nyfløt

Kvalitetssikringsstudi

e. D-stilling Grete

Bjerk

Ev.

samarbeids-

Prosjektsammendrag/

Finansieringskilde

Prosjektstart/ -avslutning

problemstilling

Start Avsl. partnere

Kasus-kontroll studie. Risikofaktorer,

Oslo

behandling, utkomme for mor og barn

Universitetssykehus

ved blødninger over 1500 ml. Helse Sør-Øst 05.12.2011 05.12.2014

Gjennomgå åpen vs lapraskopisk

hysterectomi siste 10 år. Trender.

Indikasjoner. Operasjonstid.

Rekonvalesenstid. Komplikasjoner. Drammen Sykehus 01.11.2012 01.11.2013

Pneumoniprosjektet i

Buskerud

Lars Heggelund

Medisinsk

avdeling

51910 PhD prosjekt

Undersøkelse av etiologi, risikofaktorer

OUS/UiO+

og biologiske markører ved pneumoni VVHF 2011 2014 Umass (USA)

Type D personlighet og

koronarsykdom

Oppfølgingsprosjekt av

pasienter med coronar

hjertesykdom

Toril Dammen og

Erik Gjertsen

Erik Gjertsen

Medisinsk

avdeling

Forskningsprosjekt

Basert på nyere og psykologiske teorier

vedrørende emosjonelle forstyrrelser er

målet med undersøkelsen, og få økt

kunnskap om psykologiske karakteristika

hos pasienter med type D personlighet,

som kan gi grunnlaget for å utvikle en

effektiv behandlingsmodell. Under søknad 01.01.2013

Medisinsk

avdeling Forskningsprosjekt Under utarbeidelse Under søknad Planlegges

UiO (Carl

Bjørnstad) og

Tønsberg

sykehus (Jan

Erik Otterstad)

UiO (Prof. Lars

Gullestad)

Sekundærprofylakse ved

koronar hjertesykdom Jon Munkhaugen Forskningsprosjekt Under utarbeidelse


Arvelige

bevegelsesforstyrrelser i

Vestre Viken Jeanette Koht Nevrologisk Forskningsprosjekt

Clinical and biological

markers in Parkinsons

Disease

Generalized epilepsyepidemiological

and

genetic study in a

Norwegian population

Kari Anne Bjørnarå Nevrologisk

Jeanette

Koht/Marte R.

Syvertsen

Nevrologisk

Forskningsprosjekt

Stipendiat:

Kari Anne Bjørnarå

ForskningsprosjektSt

ipendiat:

Marte R. Syvertsen

Prosjektet tar sikte på å finne ut av hvilke

genetiske typer for

bevegelighetsforstyrrelser som

forekommer i Norge.

Kartlegging av biomarkører ved

VV Ullevål

Parkingsons sykdom. Ved en slik

kartlegging vil man bedre kunne forstå de

mange årsaker til sykdommen og ha

muligheter for en bedre og mer målrettet

behandling. VV RH

Epidemiologisk kartlegging av epilepsi i

Norge VV HSØ SSE

Is epilepsy a progressive

disease A long term

clinical, radiological and

neuropsychological followup

study of patients with

temporal lobe epilepsy.

Kjell Heuser/Agnes

B. Bjørke Nevrologisk

ForskningsprosjektA

gnes B. Bjørke

Kartlegging av epilepsi.

Samarbeidsprosjekt med OUS Helse og Rehab OUS

Rett syndrom, - en

populasjonsbasert

kartleggingsunder-søkelse

Årsaker til migrene, -

mikroalbuminuri og

migrene

Ola Skjeldal/Mari

W. Henriksen Nevr./hab.

Forskningsprosjekt

Stipendiat:

Hilde Breck

En epidemiologisk undersøkelse av Rett

syndrom i Norge

VV HSØ

Jon Anker Zwart/

Mette Bergum Nevrologisk Forskningsprosjekt VV HSØ Ullevål

Steven von

Tetzchner, UiO

Akutt hjerneinfarkt og

trombolyse på Drammen

Sykehus, en retrospektiv

studie

Jeanette Koht, Kari

Anne Bjørnarå,

Karl Friedrich

Amthor, Birgitte

Rosenberg-Plyhn Nevrologisk hovedoppgave stud

Prosjektoppgave av stud.med. Birgitte

Rosenberg-Plyhn

Kontinuerlig

levodopabehandling hos

langtkommen

Mb.Parkinson pasienter,-

en retrospektiv studie av

pasienter i Vestre Viken

Kari Anne

Bjørnarå/ Jeanette

Koht/ Mats Døving Nevrologisk hovedoppgave stud

Prosjektoppgave av stud.med. Mats

Døving


Nor Dmard

Cecilie Kaufmann

lokalt. Tore Kristian

Kvien Nasjonalt. Revma

Nasjonal -

multisenter

registerstudie

Effekt/toleransestudie av DMARDs ved

inflammatorisk artropathi. Studien har

pågått i 10 år. Den nye prokollversjonen

(fra 2012) omfatter kun pasienter som

starter biologisk behandling

Initialt finansiert

ved bidrag fra

farmasøytisk

industri,

administert av

Diakonhjemmet.

Dette har opphørt,

pt. ingen

finansiering. 2000

Revmatologisk

avd. ved

Diakonhj.

Revmatismesykehuset

Lillehammer,

St. Olav, UNN.

NorVEAC (Norvegian very

erly arthritis clinic)

ARCTIC

Dystrofia myotonica 1

Cecilie Kaufmann

lokalt. Tore Kristian

Kvien regionalt. Revma

Åse Lexberg lokalt.

Espen

Haavardsholm

regionalt.

Gro Solbakken

Revma

Habiliteringsse

nteret 2503001

HSØ regional

multisenter

Nasjonal multisenter

randomisert åpen

studie

Hypotesen er at tidligst mulig

behandling/tett oppføging av artritter

bedrer prognosen.Inkluderer pasienter

med polyartritt av


Long-term follow-up of

patients randomized to

lumbar fusion vs cognitive

intervention and exercises

Er evaluering og

behandling av

syndesmoseskader

nødvendig i Weber B

frakturer. En randomisert

kontrollert studie.

Ort avd RH,

Fys med avd

Drammen

Jens Ivar Brox

(Anne Froholdt)

Anne Froholdt

Ole-Chr L. Brun, Ort Søknad pågår Ole-Chr Brun Evaluering av dagens

syndesmoseskadebehandling og

forsøksvis forbedring av av denne.

Avstivning i ryggen pga langvarige

ryggsmerter har økt betydelig de siste 20

årene, men effekten av denne

behandlingen har vært usikker. Man har

nå utført en langtidsundersøkelse av

pasienter som er operert med avstivning

vs fått kognitiv intervensjon og trening og Tidligere NFR og

sammenliknet utfallsmålene etter Vestre Viken, nå

gjennomsnittlig 9 år.

ingen 2008 2013

Ikke avklart

OUS

Posisjonerings guide

system versus

konvensjonell teknikk ved

protesekirurgi. En

prospektiv randomisert

studie

Justine van

Leuwen, Betanian

hospital, Stephan

Røhrl Ullevål,

Finnur Snorrason

Drammen

Ort avd

Drammen

sykehus,

Vestre Viken 2010/2056 Justin van Leuwen

Prospektiv randomisert studie der

konvensjonell måte å sette inn

kneproteser sammenlignes med pasient

spesifikke maler laget etter MR basert

datamodell. Kan posisjonerings guide

system forbedre innsetting og

posisjonering av kneprotesen

Delvis finansiert fra

OUS, Betanien

OUS 2012 2015 hospital

Total hofteprotese med

Vitamin-E stabilisert

Polyethylen

Prof Lars

Nordsletten OUS;

Stephan Røhrl Ort avd

OUS. Her: Finnur Drammen

Snorrason, Ass lege sykehus,

Knut Hansen Vestre Viken

Godkjent av

med etik +

personvern

ombud, har

ikke nr

Acetabular komponenter laget av Vitamin-

E stabilisert plast sammenlignes med

eksisterende acetabular komponenter

laget av moderat kryssbundet plast. Kan

vitamin E-stabilisert polyethylen gi

redusert slitasje av leddforbindelsen

Delvis finansiert fra

OUS 2011 2015 OUS

En ikke-intervensjonell

studie om Dubuytrens

kontraktur

Eivind Strandenes,

Haukeland

Universitetssykehu

s, Avd. for

plastikkkir. og

brannskade.

ORT.

Drammen

Sykehus VVHF

Klinisk studie.

Gjennomføres av

Seksjonoverlege Jon

Herje

Behandling av Dupuytren sykdom med

enten kirurgi eller injeksjon av Xiapex.

Europeisk multisenterstudie. 2 sentre i

Norge deltar- hhv Haukeland og

Drammen.

Pfeizer. ISF

systemet.

Start april

2012

(Stopp

inkludering av

pasienter april

2013) Skal

pågå i 5 år

Protokoll

overvåkes av

Parexel.

RCT mellom operasjon

med volar plate og

percutan pinning - distale

radiusfracturer type A.

Overlege Dr. med

Magne Røkkum,

Oslo

Universitetssykehu

s

ORT.

Drammen

Sykehus VVHF

Godkjent av

med etik, har

ikke nr

Klinisk studie.

Gjennomføres av

Seksjonoverlege Jon

Herje

Undersøke om en enkel og lite

ressurskrevende operasjon (percutan

pinning) gir like godt behandlingsresultat

som en ressurskrevende operasjon etter

håndleddsbrudd.

Delfinansiert av

Helse SØ,

resterende

gjennom ISF

systemet Høst 2009

Stopp

inkludering

høst 2013 -

pasientene

følges i 2 år

Sykehuset

Østfold, UIO -

Rikshospitalet


The role of combination

therapy versus

monotherapy in early

staphlococcal infections

after total hip and knee

arthroplasty

Behandlingsresultater hos

pasienter med

akillessenerupturer: En

studie som sammenlikner

konservativ behandling

med åpen og miniinvasiv

kirurgi.

Trykksårstudien

Marianne

Westberg OUS

Ståle Bergman

Myhrvold (Ortoped

ved AHUS)

Edda Johansen

HiBu

Godkjent av

Marianne med etik, har

Westberg OUS ikke nr

Ortopedisk

avdelinger ved

AHUS, OUS,

Fredrikstad

sykehus og

Drammen REK nr:

sykehus. 2012/530 D

Randomisert

prospektiv

multisenterstudie

Doktorgradsprosjekt

for Ståle

Myhrvold

Forskningsstudie -

En punkt prevanlens

studie

Undersøke om tilleggsbehandling med

Rifampicin har gunstig effekt ved tidlige

stafylokokkinfeksjoner i hofte-/

kneproteser OUS 2007

Sammenlikne behandlingsresultater hos

pasienter som er behandlet for

akillesseneruptur med konservativ

behandling VS åpen kirurgi VS Miniinvasiv

kirurgi. Prosjektgruppen ønsker å finne ut

hvilken metode som gir de beste

behandlingsresultatene ved

AHUS og Sophies

akillessenerupturer.

Minde.

Start: 09.01.13

(foreløpig

dato)

Inklusjon

ferdig ved

årskiftet. Pas

følges i 2 år

etter det.

Forventes

ferdig primo

2015

Avslutning:

2016.

Sammenligne forekomsten av trykksår

ultimo des

mellom forskjellige sykehusinstitusjoner 2013 2013

Ortopedisk

senter OUS

Ullevål

AHUS, OUS,

Fredrikstad

sykehus,

Drammen

sykehus.

Pågående forskningsprosjekter - RINGERIKE SYKEHUS

Prosjekttittel

Akuttinnleggelser i

Hallingdal sjukestugu

Prosjektleder

Per Hjortdal, UiO

Utføres ved

avdeling

Med. Avd. RS,

Hallingdal

sjukestugu

Prosjektnr.

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Dr.grads-prosjekt

med driftsmidler.

Stipendiat: Øystein

Lappegard

Prosjektsammendrag/

problemstilling

En prospektiv randomisert studie med 70

pasienter i hver gruppe (HSS og RS

innleggelser)

Finansieringskilde

Prosjektstart/-avslutning

Start Avsl.

Ev.

samarbeidspartnere

HSØ, Ål kommune,

egenfinansiert 2010 2016 UiO, NTNU

Kronisk Helicobacter

Pyroli (HP)-infeksjon,

immundevasjon og

malignitetspotensiale

Jon M Florholmen,

UiT

Med. Avd. RS

Dr.grads-prosjekt

med driftsmidler.

Stipendiat:

Skal undersøke om langvarig HP-infeksjon

kan relateres til kreftutvikling. Casekontroll

studie, der VV skal bidra med

Oddmund Nestegard pasienter i en av kontrollgruppene Egenfinansiert 2010 2013 UNN

Alentanil som kontinuerlig

infusjon under gen.

sammenliknet med

Remifentanyl til pasienter

til dagkirurgisk behandling Britt-Marie Berling AIO, RS

Forskningsprosjekt

Utføres ved

400221 anestesiavd., RS

Skal undersøke om Alfentanil er bedre

enn Remifentanil med tanke på

postoperativ smertelindring ved

dagkirurgisk arthroscopi av kne.

Randomisert kontrollert studie med 30

pasienter i hver gruppe

Finansiering fra RS

for 2009-2010 2009


Spinal anesthesia using

Lidocain and Sufentil and

TNS (transient

neurological syndrome) Britt-Marie Berling AIO, RS

Forskningsprosjekt

Utføres ved

400229 anestesiavd., RS

Skal undersøke om pasienter som får

spinalanestesi med bruk av Lidocain og

Sufenta får TNS. Alle pasienter som

oppfyller inklusjonskriteriene og som får

spinalbedøvelse med bruk av Lidocain og

Sufenta ved anestesiavdeling ved

Ringerike sykehus, skal inkluderes.

Spørreskjema spesielt rettet mot TNS blir

benyttet

Fiansiering fra RS

for 2010-2011 2010

Pågående forskningsprosjekter - Andre tilknytninger

Prosjektleder

Utføres ved

avdeling

Prosjektnr.

PROSJEKTTYPE

For doktorgradsprosjekt,

navn på

stipendiat

Prosjektsammendrag/

problemstilling

Finansieringskilde

Prosjektstart/ -avslutning

Start Avsl.

Ev.

samarbeidspartnere

Comparison of Hospital

Antibiotic use in

Norway.

Methodological and

epidemiological aspects Jon Birger Haug

Smittevern

avd. VVHF( i

samarbeid

med OUS)

Dr.grads-prosjekt

Stipendiat:

cand.med. Jon

Birger Haug, OUS

Veiledere: Åsmund

Reikvan (Ui), Dag

Berild (OUS),

Mette Walberg Utarbeide metoder for

(VV)

sammenligning av antibiotikabruk

Lokale midler fra

Aker US og fra

tidl. H-Ø

(Kompetanse

senter for

Rasjonell

Antibiotikabruk) 2009 2013 UiO, OUS

Risikofaktorer for

utvikling av

antibiotikaresistens

Ragnhild Raastad

Dr.gradsprosjekt

Stipendiat:

cand.med.

Ragnhild Raastad,

OUS. Veiledere:

Smittevernav

Fredrik Muller

d. VVHF (i

(UiO), Dag Berild

samarbeid

(OUS) og Mette

med OUS) 38603 Walberg (VV)

Analysere betydning av risikofaktorer

for utvikling av antibiotikaresistens.

Utvikle statistisk verktøy og predikere

utviklingen. Gjennomføre

kostnadseffektive tiltak for å stoppe

utviklingen. Evaluere tiltakene. HSØ

2012 -

2006 kontinueres

UiO, OUS

More magazines by this user
Similar magazines