510110 Bruksanvisning - Mekk

gkwebonline.no

510110 Bruksanvisning - Mekk

Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 1

Table Saw with Stand

Bordsåg med stativ

Bordsåg med stativ

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

TS10CW Varenr. 590305


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 2

Bordsag m/stativ TS10CW

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid

følgende forholdsregler følges for å redusere

brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før

de begynner å bruke produktet.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for

regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte

omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke

maskinen i nærheten av brennbare væsker eller

gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre

og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

Norsk

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.

SIKKERHETSREGLER FOR BORDSAG

- Hold arbeidsstykket fast mot anlegget og bordet.

- Bruk skyvestokk på smale arbeidsstykker

- Skjær ikke på frihånd, da dette kan medføre at

bladet kjører seg fast

- Hold hendene godt unna bladet

- Strekk deg ikke over eller rundt bladet.

- Ta bort anlegget når du skal skjære på tvers av

materialet.

- Stopp alltid sagen før gjenstander som har satt seg

fast fjernes.

- Benytt støttebukker ved skjæring av lange materialer

- Hold bladet rent og skarpt

- Kontroller at bladet er uten skader.

- Kontroller at bordinnlegget er på plass og er godt

festet.

- Utsett ikke sagen for regn.

- Trekk ut støpselet før vedlikehold og justeringer

utføres.

- Trekk ut støpselet når sagen ikke er ibruk.

2


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 3

Bordsag m/stativ TS10CW

1. AV/PÅ-BRYTER

2. HÅNDTAK FOR VINKLING

3. LÅSEVRIDER FOR VINKLING

4. SKYVESPAK

5. GJÆRINGSMÅLER

6. SAGBLAD

7. SPALTEKNIV

8. SAGBLADVERN

9. ANHOLD

10. LÅSEHÅNDTAK FOR ANHOLD

11. HÅNDTAK FOR HEVING/SENKING

Norsk

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

3


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 4

Bordsag m/stativ TS10CW

Norsk

4


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 5

TEKNISKE DATA

Spenning:

230 V~50 Hz

Effekt:

1500 W

Hastighet uten belastning: 4500 min-1

Dimensjoner sagblad: Ø254 x 2.8 x Ø30mm

Maksimal sagdybde: 80 mm

Dimensjoner bord: 1000 x 580 mm

Sagvinkel: 0-45°

Vekt:

23,5 kg

STØYNIVÅ

Lydtrykk:

Lydstyrke:

TILBEHØR

Anhold:

Gjæringsmåler:

Skyvespak:

Fastnøkkel for skifte av

sagblad:

Umbrakonøkkel:

Støtteknekter:

Bordbein:

Støttebjelker for

forlengerbord:

Bordsag m/stativ TS10CW

99,3 dB (A)

112,3 dB (A)

1 stk.

1 stk.

1 stk.

2 stk.

2 stk.

4 stk.

4 stk.

6 stk.

ADVARSEL: Les bruksanvisningen nøye før du begynner

å bruke bordsagen.

MONTERING AV BORDSAG

1. Bordbein

1) Pakk ut bordsagen. Finn to av beinene og en

støtteknekt. Fest knekten til beinene med de vedlagte

boltene, uten å stramme dem (se Fig 1.) Gjør

det samme med de to andre beinene.

2) Monter de to andre støtteknektene på beinene (se

Fig 2.) Sett opp settene ved siden av hverandre, og

fest dem til hverandre med støtteknektene og boltene.

Pass på å stramme alle boltene (se Fig 3.)

Bordet skal nå se ut som på Fig 4.

3) Før du går videre, snu sagenheten opp ned og fjern

sikkerhetsdekselet på undersiden (se Fig 13.) Bruk

deretter vinkelhåndtaket (se Fig 14.) til å vinkle sagbladet

slik at du kan fjerne skumgummien som

beskyttet motoren under transport. Sett deretter

sikkerhetsdekselet på plass igjen.

4) Snu sagenheten opp ned. Sett bordbeinene du allerede

har satt sammen inn i festehullene på sagenheten

og skru dem fast med de vedlagte boltene.

Pass på å stramme alle boltene.

2. Forlengerbord

Plasser et forlengerbord på hovedbordet, og fest det

med de vedlagte mutterne

(se Fig 6.) Ta ut to støttebjelker, fjern festeskruene fra

sagen (se Fig 7), plasser støttebjelkene, og skru på

plass festeskruene (se Fig 8) før du fester de andre

støttebjelkene med bolter (se Fig 9.) Gjenta denne operasjonen

på den andre siden av bordet.

Norsk

3. Montering av sagvern

Sett sagvernet over sagbladet, og pass på at festebolten

går gjennom hullet i sagvernet (se Fig 10.) Fest vernet

med den vedlagte flate pakningen og sikkerhetsmutteren,

men uten å stramme, slik at vernet roterer lett

(se Fig 11.)

4. Montering av støvsugerfeste

Legg sagen opp ned på bordet. Fest den ene enden av

slangen (A) til støvsamlermunnstykker på sagvernet

under bordet, og fest den andre enden (B) til utblåseråpningen

på sagenheten (se Fig 12.) Fest støvsugerens

munnstykke over denne enden av slangen (B) og fest

med de fire skruene (se Fig 12A.)

5. Heve/senkehåndtak

Sett håndtaket på spaken på sagens venstre side, og

fest det ved å stramme festeskruen i håndtaket.

6. Montering av anhold

Monter anholdet slik at siden med indikatoren er på

motorsiden (se Fig 15A.) Først løsner du låsespaken

helt og monterer forenden slik at anholdet er i kontakt

med forsiden av sagbordet, og deretter bakenden ligger

i vater på bordet. Pass på at begge låseplatene er i kontakt

med både fram- og bakkanten av bordet (se Fig 15B.)

STYREMEKANISMER

1. AV/PÅ-sikkerhetsbryter

ADVARSEL: Før du slår på bryteren, pass på at sagvernet

er korrekt installert og fungerer som det skal.

For å starte sagen, sett bryteren til ON (se Fig 16.) Når

du setter bryteren til ON, stå alltid til siden for sagbladet,

aldri foran.

La sagbladet komme opp i full hastighet før du begynner

å sage.

For å stanse sagen, sett bryteren til OFF.

2. Heve/senke-håndtak

Heve/senke-håndtaket brukes til å heve eller senke

sagbladet. Vri med klokken for å senke det og mot

klokken for å heve det (se Fig 18.)

3. Vinkelhåndtak

Vinkelhåndtaket brukes til å vinkle sagbladet for vinkelsaging.

Løsne først låsevrideren, vri deretter vinkelhåndtaket

med klokken for å vinkle sagbladet til venstre

og mot klokken for å vinkle til høyre.

4. Låsevrider

Låsevrideren låser sagbladet i ønsket vinkel. For å løsne

den, vri mot klokken.

Løsne helt for å vinkle sagbladet.

Før du starter sagen, pass på at låsevrideren er godt

strammet, slik at sagbladet ikke flytter seg mens du

sager.

5. Spaltekniv

Spalteniven holder sagsporet oppe bak sagbladet, og

forhindrer at sagbladet setter seg fast og at arbeidsstykket

slår seg.

5


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 6

Bordsag m/stativ TS10CW

6. Anhold

Anholdet brukes for all saging med veden (kløyving.)

Sag aldri med veden uten at anholdet er montert og

sikkert festet.

Norsk

7. Gjæringsmåler

Hodet låses i ønsket posisjon for tverrsaging eller gjæresaging

ved å stramme låsevrideren. Den må alltid være

godt strammet før saging.

GRUNNLEGGENDE BRUK AV BORDSAGEN

a) Når du skal tverrsage, gjærsage, skråsage eller sporsage

på tvers av et smalt arbeidsstykke, bruk gjæringsmåleren.

b) Utfør aldri denne typen saging for hånd (uten gjæringsmåleren

eller andre hjelpemidler), siden sagbladet

kan sette seg fast og slynge ut arbeidsstykket eller

trekke hender eller fingre inn mot sagbladet.

c) Gjæringsmåleren må alltid være låst når du sager.

d) Anholdet må aldri fjernes fra bordet.

e) Pass på at sagvernet er montert før alle slike sagoperasjoner

(sagbladet skjærer gjennom hele trestykkets

tykkelse.) Sett alltid på plass sagvernet

etter sporsaging eller formsaging.

f) Sagbladet bør stikke opp omtrent 3 mm over arbeidsstykket.

1. Tverrsaging

Tverrsaging er saging av trestykket på tvers av veden i

en 90° vinkel eller i vinkel med både kanten og flatsiden

av veden. Dette gjøres med gjæringsmåleren stilt på

”0” (se Fig 20.)

Før du begynner å sage, pass på at gjæringsmåleren er

låst. Gjæringsmåleren kan brukes på hvert av sporene i

bordet (se Fig 21.)

2. Gjærsaging

Gjærsaging er saging av trestykket i en annen vinkel

enn 90°. Følg samme

prosedyrer som for tverrsaging. Juster gjæringsmåleren

til ønsket vinkel (se Fig 22.)

3. Skråsaging

Skråsaging er det samme som tverrsaging, bortsett fra

at trestykket sages i en annen vinkel enn 90°.

Juster sagbladet til ønsket vinkel. Bruk gjæringsmåleren

i sporet til høyre for sagbladet så sagvernet ikke kommer

i veien (se Fig 23.)

4. Kombigjæring

Kombigjæring er en kombinasjon av gjærsaging og skråsaging.

Trstykket sages i en annen vinkel enn 90° fra

både kanten og flatsiden av trestykket. Juster gjæringsmåleren

og sagbladet til ønsket vinkel og pass på at

gjæringsmåleren er låst (se Fig 24.)

5. Repetisjonssaging

Repetisjonssaging er saging av flere arbeidsstykker til

samme lengde uten å være nødt til å merke hvert

stykke. Før ikke arbeidsstykket med høyre hånd, bare

styr det slik at det ikke setter seg fast eller klemmer

6


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 7

Bordsag m/stativ TS10CW

fast sagbladet. Bruk anholdet for å justere lengden, og

pass på at anholdet er plassert identisk både foran og

bak. Pass også på at arbeidsstykket klemmes fast mot

gjæringsmåleren og skyv arbeidsstykket lett gjennom

sagen med skyvespaken.

Norsk

6. Bruk av anhold

Kløvsaging, skråkløving, omsaging og sporsaging gjøres

ved hjelp av anholdet.

7. Kløvsaging

Kløvsaging er saging av trestykket med veden. Dette

gjøres ved hjelp av anholdet. Plasser anholdet til ønsket

sagbredde og lås det fast. Før du begynner å kløvsage,

pass på at

a) Anholdet løper parallelt med sagbladet

b) Spaltekniven er på linje med sagbladet.

Når du sager lange planker eller store plater, sørg for at

du har noe som støtter opp arbeidsstykket. Hold stykket

mot anholdet og skyv det gjennom sagen med et jevnt,

lett trykk med skyvespaken. Når sagbredden er større

enn 150 mm (6”), bruk høyre hånd til å skyve arbeidsstykket

til det er fritt fra bordet. Bruk venstre hånd kun

til å styre, ikke skyve arbeidsstykket (se Fig 26.)

8. Skråkløving

Når du skråkløver materiale som er 150 mm (6”) eller

smalere, brukes anholdet kun på høyre side av sagbladet

(se Fig 26.)

SKIFTE AV SAGBLAD

1. Ta ut strømmen til sagen.

2. Ta av sagvernet.

3. Ta ut bordinnsatsen (se Fig 27.)

4. Etter at du har løsnet låsevrideren, bruk heve/senkehåndtaket

til å heve sagbladet til høyeste posisjon.

Bruk begge fastnøklene til å løsne festemutteren (se

Fig 28.)

5. Ta bort mutteren, den ytre skiven og sagbladet (se

Fig 28.) Skift til nytt sagblad (pass på at sagtennene

vender mot fronten av sagen.) Sørg for at pilen på

bladet er i samsvar med motorens retning.

6. Sett på plass den ytre skiven og mutteren, og stram

godt. Pass på t begge skivene er i kontakt med sagbladet.

7. Sett på plass bordinnsatsen og sagvernet.

7


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 8

Bordsag m/stativ TS10CW

VEDLIKEHOLD

ADVARSEL:

Pass på at sagen ikke er tilkoblet strøm FØR du utfører

noen form for vedlikehold eller justeringer. Denne

bordsagen behøver svært lite vedlikehold.

Hvis du følger instruksene nedenfor, vil dette ikke bare

sørge for maksimal sikkerhet ved bruk, men også forlenge

sagens levetid.

Norsk

1. ETTER HVER GANGS BRUK

Sagmugg må fjernes fra sagen. Ta av sidedekselet ved

å løsne festeskruene, og bruk en støvsuger til å fjerne

all sagmugg, før du setter på plass dekselet.

Alle plastdeler kan tørkes rene med en myk, tørr klut.

2. SPALTEKNIV

Spaltekniven er en viktig komponent, og må alltid være

på plass og på rett linje med sagbladet. Den forhindrer

at arbeidsstykket vrir seg eller setter seg fast når du

sager.

Om nødvendig, ta ut bordinnsatsen, løsne de to festeskruene

og juster etter behov.

Sørg for at avstanden mellom sagbladet og spaltekniven

er maksimalt mellom 2 og 5 mm.

Se over med jevne mellomrom for å sikre at avstanden

er optimal, og juster hvis det trengs.

Det kan også være nødvendig å fjerne spaltekniven og

bende den tilbake hvis den er litt bøyd og derfor ikke på

linje med sagbladet.

8


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 9

Bordsag m/stativ TS10CW

Norsk

9


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 10

Bordsåg m/stativ TS10CW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att

minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs

hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång

den här apparaten och spara instruktionerna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas

vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har

långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

rena och fria från olja och fett.

Svenska

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att

ström-brytaren är frånslagen när du sätter i

stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller

anordning än vad som rekommenderas i denna

instruktion eller i katalog kan innebära risk för

personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande

säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast

utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan

användaren råka ut för olycksfall.

SÄKERHETSREGLER FÖR BORDSSÅG

- Håll arbetsstycket fast mot anhållet och

bordet.

- Använd påskjutare vid arbete med smala

arbetsstycken.

- Såga ej på frihand, detta kan medföra att bladet

kläms och orsakar skada.

- Håll händerna på bra avstånd från klingan.

- Luta dig aldrig över eller runt klingan.

- Tag bort anhållet vid kapsågning.

- Stanna alltid sågen och tag ur kontakten vid bor

tagning av bitar som fastnat.

- Använd stödbock vid arbete med långa eller större

material.

- Håll klingan ren och vass.

- Kontrollera att klingan är hel och fri från skador.

- Kontrollera att bordsinsatsen är korrekt monterad

och fastspänd.

- Utsätt intesågen för regn.

- Drag alltid ur stickkontakten före all underhåll och

service.

- Drag alltid ur stickkontakten när sågen ej används

10


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 11

Bordsåg m/stativ TS10CW

1. AV/PÅ-BRYTARE

2. HANDTAG FÖR VINKLING

3. LÅSVRIDARE FÖR VINKLING

4. SKJUTKÄPP

5. GERIGSLIKARE

6. SÅGKLINGA

7. SPALTKNIV

8. SÅGKLINGSSKYDD

9. KLYVSÅGNINGSSTAKET

10. LÅSHANDTAG FÖR KLYVSÅGNINGSSTAKET

11. HANDTAG FÖR LYFTNING/SÄNKNING

Svenska

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

11


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 12

Bordsåg m/stativ TS10CW

Svenska

12


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 13

Bordsåg m/stativ TS10CW

TEKNISKA DATA

Spänning:

230 V~50 Hz

Effekt:

1500 W

Hastighet utan belastning: 4500 min-1

Dimentioner sågklinga: Ø254 x 2.8 x Ø30mm

Maksimalt sågdjup: 80 mm

Dimentioner bord: 1000 x 580 mm

Sågvinkel: 0-45°

Vikt:

23,5 kg

LJUDNIVÅ

Ljudtryck:

Ljudstärka:

TILLBEHÖR

Klyvsågningsstaket:

Geringslikare:

Skjutkäpp:

Fastnyckel för byte av

sågklinga:

Umbrakonyckel:

Stödfästen:

Bordben:

Stödbjälkar för

förlängningsbord:

99,3 dB (A)

112,3 dB (A)

1 st.

1 st.

1 st.

2 st.

2 st.

4 st.

4 st.

6 st.

VARNING: Läs bruksanvisningen noga innan du börjar

använda bordsågen.

MONTERING AV BORDSÅG

1. Bordben

1) Packa upp bordsågen. Hitta två utav benen och ett

stödfäste. Skruv fast fästet till benen med dom medföljande

bultarna, utan att stramma åt dom

(se Fig 1.) Gör sen det samma med dom andra två

benen.

2) Montera dom andre två stödfästerna till benen

(se Fig 2.) Ställ upp dom två sektionerna vid sidan

om varandra, och fästa dom sen till varandra med

stödfästerna och bultarna. Se till att stramma åt alla

bultarna (se Fig 3.) Bordet ska nu se ut som i Fig 4.

3) Innan du går vidare, vänd sågenheten upp ner och ta

bort säkerhetstäcket på undersidan (se Fig 13.)

Använd därefter vinkelhandtaget (se Fig 14.) till att

vinkla sågklingan så att du kan ta bort skumgummin

som skyddade motorn vid transport. Sätt därefter

säkerhetstäcket tillbaks.

4) Vänd sågenheten upp ner. Platsera bordbenen du

redan har skruvad i hop in i fästhålen på sågenheten

och skruva fast dom med dom medföljande bultarna.

Se till att stramma åt alla bultar.

2. Förlängningsbord

Platsera ett förlängningsbord på huvudbordet, och fästa

det med dom medföljande muttrarna (se Fig 6.) Ta fram

två stödbjälkar, ta bort fästskruvarna från sågen

(se Fig 7), platsera stödbjälkarna, och skruva på plats

fästskruvarna (se Fig 8) innan du fäster dom andra stödbjälkarna

med bultar (se Fig 9.) Upprep denna operation

på andra sidan av bordet.

Svenska

3. Montering av sågklingsskydd

Platsera sågklingsskyddet över sågklingan, och se till at

fästbulten går genom hålet i sågklingan (se Fig 10.)

Fästa skyddet med medföljande platta packning och

säkerhetsmutter, dock utan att stramma åt, så skyddet

lätt kan rotera (se Fig 11.)

4. Montering av dammsugarfäste

Lägg sågen upp ner på bordet. Fästa den ena ändan

utav dammsugarslangen (A) till dammsugarmunstycket

på sågklingsskyddet under bordet, och fästa den andra

ändan (B) till utblåsningsöppningen på sågenheten (se

Fig 12.) Fästa dammsugarens munstycke över denna

ända utav slangen (B) och fästa med dom fyra

skruvarna (se Fig 12A.)

5. Handtag för lyftning/sänkning

Platsera handtaget till spaken på sågens vänstersida,

och fästa det vid att stramma åt fästskruven i handtaget.

6. Montering av klysågningsstaket

Monter klysågningsstaketet så att sidan med indikatorn

är på motorsidan (se Fig 15A.) Först lossnar du låsspaken

fullt, och monterar sen framändan så att

staketet kommer i kontakt med framsiden av sågbordet,

och se därefter till att bakändan ligger plant på bordet.

Se till at båda låsplaterna er i kontakt med båda främra

och bakra kant av bordet (se Fig 15B.)

STYRMEKANISMER

1. AV/PÅ-säkerhetsbrytare

VARNING: Innan du trycker in brytarense till att sågklingsskyddet

är korrekt installerad och funkar som det

ska.

För att slå på sågen, ställ brytaren till ON (se Fig 16.)

När du ställer brytaren till ON, ställ dig alltid åt sidan för

sågklingan, aldrig rakt framför.

Låt sågklingan nå upp till full hastighet innan du börjar

såga.

För att stanna sågen, ställ brytaren tilll OFF.

2. Handtag för lyftning/sänkning

Detta handtag används till att lyfta eller sänka sågklingan.

Vrid med klockan för att sänka klingan och mot

klockan för att lyfta den (se Fig 18.)

3. Vinkelhandtag

Vinkelhandtaget används till att vinkla sågklingan för

vinkelsagning. Lossna först låsvridaren, vrid därefter

vinkelhandtaget med klockan för att vinkla sågklingan åt

vänster och mot klockan för att vinkla åt höger.

4. Låsvridare

Låsvridaren låser sågklingan i önskad vinkel. För att

lossna, vrid mot klockan.

Lossna helt för att vinkla sågklingan.

Innan du slår på sågen, se till att låsvridaren är gott tillstrammad,

så att sågklingan inte rör sig medan du

sågar.

13


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 14

Bordsåg m/stativ TS10CW

5. Spaltkniv

Spaltkniven håller sågspåret öppet bakom sågklingan,

och förhindrar att sågklingan kör sig fast och att arbetsstycket

slängs ut.

Svenska

6. Klyvsågningsstaket

Klyvsågningsstaketet används för all sågning jämte med

väden (klyvsågning.) Klyvsåga aldrig utan att

klyvsågningsstaketet är monterad och säkert fästad.

7. Geringslikare

Huvudet låsas i önskad position för tvärsågning eller

gering vid att stramma åt låsvridaren. Denna måste

alltid vara säkert tillstrammad innan sågning.

GRUNDLÄGGANDE BRUK AV BORDSÅGEN

a) När du ska tvärsåga, gersåga, snedsåga eller spårsåga

på tvärran av ett tunnt arbetsstycke, använd

geringslikaren.

b) Utför aldrig denna typ sågning för hand (utan geringslikaren

eller andra hjälpmedel), sedan sågklingan kan

sätta sig fast och slänga ut arbetsstycket eller rycka

händer eller fingrar in mot sågklingan.

c) Geringslikaren måste alltid vara låst när du sågar.

d) Klyvsågningsstaketet måste aldrig avlägsnas från bordet.

e) Se till att sågklingsskyddet är monterad innan alla

sådana sågoperationer (sågklingan skär genom hela

trestyckets djup.) Återställ alltid sågklingsskyddet

efter spårsågning eller formsågning.

f) Sågklingan bör sticka upp ungefär 3 mm över arbetsstycket.

1. Tvärsågning

Tvärsågning är sågning av trädstycket på tvärran av

väden i en 90° vinkel eller i vinkel med båda kanten och

flatsiden av väden. Detta görs med geringsmålaren

ställd till ”0” (se Fig 20.)

Innan du börjar såga, se till att geringslikaren är låst.

Geringslikaren kan användas på varje av spåren i bordet

(se Fig 21.)

2. Gersågning

Gersågning är såging av trädstycket i en annan vinkel än

90°. Följ samma procedyr som vid tvärsågning. Justera

geringslikren till önskad vinkel (se Fig 22.)

3. Snädsågning

Snädsågning är det samma som tvärsågning, bortsädd

från att trädstycket sågas i en annan vinkel enn 90°.

Justera sågklingan till önskad vinkel. Använd geringslikaren

i spåret till höger om sågklingan så sågklingsskyddet

ej är i vägen (se Fig 23.)

4. Kombinastionsgersågning

Kombinationsgersågning är en kombination utav

gersågning och snedsågning. Trädstycket sågas i en

annan vinkel än 90° från båda kanten och flatsiden av

trädstycket. Justera båda geringslikaren och sågklingan

till önskad vinkel och se till att geringslikaren är låst

(se Fig 24.)

14


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 15

Bordsåg m/stativ TS10CW

5. Repetitionssågning

Repetitionssågning är sågning av flera arbetsstycken i

samma längd utan att vara tvungen att märka av vart

enda stycke. Skjut inte arbetsstycket med högerhanden,

styra det endast så det inte kör sig fast eller klämmer

åt sågklingan. Använd klyvsågningsstaketet till att justera

längden, och se till att staketet är platserad

identiskt på båda sidor av bordet.

Se även till att arbetsstycket kläms fast mot geringslikaren

och skjut arbetsstycket lätt genom sågen med

skjutkäppen.

Svenska

6. Bruk av klyvsågningsstaket

Klyvsågning, snädklyvning, gensågning och spårsågning

utförs vid hjälp utav klyvsågningsstaketet.

7. Klyvsågning

Klyvsågning är sågning av trädstycket med väden. Detta

utförs vid hjälp utav klyvsågningsstaketet. Ställ staketet

till önskad sågbrädd och låsa fast det. Innan du börjar

klyvsåga, se till att

a) Staketet går parallelt med sågklingan.

b) Spaltkniven är radad upp med sågklingan.

När du sågar långa eller stora arbetsstycken, se till att

stödja upp arbetsstycket. Håll arbetsstycket mot staketet

och skjut det genom sågen med et lätt, stadigt tryck

med skjutkäppen. När sågbrädden är större än 150 mm

(6”), använd höger hand till att skjuta arbetsstycket tills

det är klart från bordet. Använd vänster hand endast till

att styra, inte skjuta arbetsstycket (se Fig 26.)

8. Snädklyvning

När du snädklyver matrial som är 150 mm (6”) eller

tunnare, används staketet endast på höger sida om

sågklingan (se Fig 26.)

BYTE AV SÅGKLINGA

1. Tag ur strömmen åt sågen.

2. Tag bort sågklingsskyddet.

3. Tag ur bordinsättningen (se Fig 27.)

4. Efter att du lossnat låsvridaren, använd handtaget för

lyftning/sänkning till att lyfta sågklingan till högsta

position.

Använd båd fastnycklarna till att lossna fästmuttern

(se Fig 28.)

5. Tag bort muttern, den yttre skivan och sågklingan

(se Fig 28.) Ersätt med ny sågklinga (se till att

sågtänderna vänder mot sågens framsida.) Se till att

pilen på klingan samsvarar med motorns riktning.

6. Återställ den yttre skivan och muttern, stramma sen

gott åt. Se till att båda skivarna är i kontakt med

sågklingan.

7. Återställ bordinsättningen och sågklingsskyddet.

15


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 16

Bordsåg m/stativ TS10CW

UNNERHÅLL

VARNING: Se till att sågen ej är tillkopplad ström INNAN

du utför någon sorts unnerhåll eller justering. Denna

bordsåg behöver inte mycket unnerhåll.

Om du följer instrukserna nedanför, kommer dette inte

bara att säkra maximal säkerhet vid användning, utan

även förlänga sågens livslopp.

Svenska

1. EFTER VARJE GÅNGS ANVÄNDNING

Sågen måste rengöras för sågdamm. Tag bort sidtäcket

vid att lossna fästskruvarna, och använd än dammsugare

till att avlägsna allt sågdamm, innan du återställer

täcket.

Alla plastdelar kan torkas rena med en mjuk, torr klut.

2. SPALTKNIV

Spaltkniven är en viktig komponent, och måste alltid

vara på plats och rakt i led med sågklingan. Den förhindrar

at arbetsstycket vrider sig eller kör sig fast när

du sågar.

Om nödvändigt, ta ur bordinsättningen, lossna dom två

fästskruvarna och justera.

Se till att avståndet mellan sågklingan och spaltkniven

är maximalt mellan 2 och 5 mm.

Se över rätt ofta för att säkra att avståndet är optimalt,

och justera om det behövs.

Det kan även vara nödvändigt att avlägsna spaltkniven

och böja den rak om den böjt sig och således inte är i

led med sågklingan.

16


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 17

Bordsåg m/stativ TS10CW

Svenska

17


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 18

18


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 19

19


Manual 590305 24-05-06 15:26 Side 20

Svenska

GARANTI

Pumpen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om pumpen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Bordsåg m/stativ

Märke ................Best Tools

Modell typ............TS10CW

Norsk

GARANTI

Pumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om pumpen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning.

Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Bordsag m/stativ

Merke ................Best Tools

Modell ................TS10CW

överensstämmer med följande norm

EN61029-1:2000+A11+A12,

EN61029-2-1:2002, EN55014-1:2000+A1+A2,

EN55014-2:1997+A1, EN61000-3-11:2000,

EN61000-3-2:2000

er i overensstennelse med normene

EN61029-1:2000+A11+A12,

EN61029-2-1:2002, EN55014-1:2000+A1+A2,

EN55014-2:1997+A1, EN61000-3-11:2000,

EN61000-3-2:2000

Halmstad, 2006-06-01

Trondheim, 01.06.2006

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans

med hushållsavfall. För säker hantering,

lämna maskinen vid närmaste avfallsanläggning.

Detta enligt WEEE (Waste from Electrical and Electronic

Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen

med husholdningsavfall. Lever maskinen ved nærmeste

avfallsmottak for sikker behandling. Dette i henhold til

WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

direktiv gjeldende fra August 2005.

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om pumpen skulle ändras väsentligt.

2006 © Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om pumpen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 590305

20

More magazines by this user
Similar magazines