Fylkesoversikt - Statsbudsjettet

statsbudsjettet.no

Fylkesoversikt - Statsbudsjettet

private grunneiere for å finansiere deler av kostnadene for utbyggingen av

riksveg 154 Søndre Tverrveg i Ås og Ski kommuner.

• Innenfor den statlige rammen på 152 millioner kroner til riksveger utenom

stamvegnettet prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivog

trafikksikkerhetstiltak.

• Ved hjelp av ”vegmidler”, det vil si både statlige riksvegmidler og bompenger, vil

det i 2006 bli brukt om lag 110 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i

Akershus. Det er lagt vekt på tiltak for å øke hastigheten og framkommeligheten

for kollektivtrafikken. Dessuten prioriteres forbedret tilgjengelighet til

kollektivtilbudene gjennom utbedring av kollektivknutepunkt. I tillegg

prioriteres statlig andel til prosjektet riksveg 154 Søndre Tverrveg i Ås og Ski

kommuner. Prosjektet som delfinansieres med tilskudd fra private grunneiere,

vil avlaste Nordbyveien mellom Nygårdskrysset på E18 og Ski sentrum og vil

legge til rette for videre utvikling av Ski sentrum.

• I budsjettforslaget blir det vist til at det i Handlingsprogrammet for Nasjonal

transportplan 2006 - 2009 er lagt til grunn igangsetting av arbeidet med

Fornebubanen i 2007. - Det foreligger imidlertid ikke endelig kostnadsoverslag

og finansieringsplan for prosjektet. Saken vil derfor bli lagt fram for Stortinget

når det er skjedd nærmere avklaringer.

• 40 millioner kroner er foreslått til igangsetting av arbeidet med ombygging av

Ski stasjon. Ombyggingen omfatter blant annet utviding med to nye spor og

forbedring av tilgjengelighet, atkomstforhold og omstigningsforhold på

stasjonen.

• Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det satt av midler til arbeid

med detalj- og reguleringsplan for jernbanestrekningen Kolbotn - Ski.

• 325 millioner kroner er avsatt til videre arbeid på prosjektet Lysaker stasjon, på

Drammensbanen. Prosjektet er en ombygging av dagens stasjon fra to til fire

spor til plattform og omfatter 900 meter nytt dobbeltspor, medregnet ny

jernbanebru over Lysakerelva. Ny jernbane skal samordnes med ny busstasjon

og med tilknytning til en egen bane som skal ta trafikk til og fra Fornebu.

Konstruksjoner som er nødvendig for Fornebubanens endestasjon skal etter

planen gjennomføres av Jernbaneverket, på vegne av Akershus fylkeskommune.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2009.

• Innenfor programområdet ”Stasjoner og knutepunkter” er det på

Jernbaneverkets investeringsbudsjett satt av midler til videre arbeid med

ombyggingstiltak ved Strømmen jernbanestasjon. Tiltakene vil bedre

tilgjengeligheten til stasjonen.

7

More magazines by this user
Similar magazines