Finansieringsmuligheter i nedgangstider - MON

mon.no

Finansieringsmuligheter i nedgangstider - MON

FINANSIERINGSMULIGHETER i

NEDGANGSTIDER

Finansieringsmuligheter

i nedgangstider

Seminar i Mosjøen 17. Februar 2009

v/adm. banksjef Arnt Krane

1


Finanskrisens effekt på

Helgeland

• Boligmarkedet

– Moderat vekst i boligpriser over tid gir lavere prisfallsrisiko

enn i sentrale strøk

• Næringseiendom

– Få store eiendomsprosjekt som er igangsatt eller ikke solgt

– Lite ledige næringsarealer i regionen

– Generelt lavt prisnivå gir lavere prisfallsrisiko enn i sentrale

strøk

• Byggebransjen

– Brukbart aktivitetsnivå, ikke like stor oppbremsing som

sentrale strøk

– Aktivitetsnivå vaierer imidlertid noe fra sted til sted, men

2

oppsummert fortsatt bra aktivitet på Helgeland


Finanskrisens effekt på

Helgeland

• Landbruksnæringen

– Stabil næring uten store kriser

– Fortsatt gode utsikter på Helgeland

• Oppdrettsnæringen

– Lakseoppdrettsnæringen går fortsatt godt

– Torskeoppdrettsnæringen sliter

• Fiskeri

–Helgeland har en liten fiskeriflåte med relativt få fiskefartøy

3


Hovedtrekk i 2008

– God lønnsomhet i bankens basisdrift

– Fallende men fortsatt god nettorente

– Økte innlånskostnader som følge av sterk

kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter

– Stabile kostnader og god kostnadsprosent

– Lave tap på finansielle instrumenter

– Økning i tap på utlån

– Moderat utlånsvekst

– Stabil innskuddsdekning

– Bedret rating opp til A-

– Oppstart etablering av boligkredittforetak

4


Hovedtrekk regnskap 2008

Driftsresultat før skatt *)

Nettorente

Kostnader i % av

forv.kapital

Kostnader i % av inntekter

Resultat per

grunnfondsbevis

Kapitaldekning

Herav kjernekapitaldekning

12 mnd. vekst innskudd

12 mnd. vekst utlån

31.12.08

177 mill

2,19 %

1,34 %

48,4 %

Kr. 14,9

14,1 %

13,1 %

8,2 %

10,7 %

31.12.07

242 mill

2,34 %

1,54 %

51,6 %

Kr. 26,2

13,8 %

12,8 %

7,5 %

11,4 %

*) Redusert resultat er i all hovedsak knyttet til høy aksjegevinst og høye

inntekter fra tilknyttede selskaper i 2007 og økte tap i 2008

5


Balansetall

(mill.kr.) 31.12.08 31.12.07

Forvaltningskapital 16.594 14.256

Brutto utlån 14.190 12.818

Innskudd fra kunder 8.581 7.930

Utlånsvekst - 12 mnd. 10,7 % 11,7 %

Personmarked 11,4 % 12,9 %

Næringsliv 9,4 % 9,9 %

Innskuddsvekst - 12 mnd. 8,2 % 7,5 %

Personmarked 10,8 % 9,3 %

Næringsliv 4,0 % 4,7 %

Innskuddsdekning 60,5 % 62,0 %

PM-andel utlån 63,9 % 63,5 %

PM-andel innskudd 63,7 % 62,2 %

Regnskap 2008:

- Noe lavere utlånsvekst i andre halvår

- Stabil andel utlån til PM kunder

- Stabilt innskuddsvolum

6


Bankpakke 1 - høsten 2008

Innrettet for å tilføre bankene likviditet etter at det

internasjonale kapitalmarkedet kollapset.

2 forskjellige instrumenter med ei total økonomisk ramme på

350 mrd kr.

• F- lån i Norges Bank – maksimert til 1 mrd. kr. pr bank

• Bytte av statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett

(OMF)

7


Bankpakke 2 - Februar 2009

Innrettet for å stimulere finansmarkedet til å yte

lån og kreditter til bedrifter/næringsliv

2 forskjellige instrumenter med ei total økonomisk ramme på

100 mrd. kroner.

• Obligasjonsfond 50 mrd. kroner – stimulans til

obligasjonsmarkedet

• Egenkapitalfond 50 mrd. kroner for å gi bankene en

mulighet/kilde til å imøtekomme de skjerpede og uspesifiserte

kravene til soliditet som markedet nå synes å kreve.

8


Markedsstrategi

• Opprettholde samlet markedsandel (50 % +)

• Midlertidig prioritet egne kunder

• Breddesalg på eksisterende kunder

• Personkunder

• Bedriftskunder

– Sterk satsing på pensjons- og livsforsikring

– Salg av spare- og plasseringsprodukter, men fortsatt ingen

satsing på kompliserte spareprodukter

– Salg av skadeforsikring, stigende markedsandel

– Gode kundeprogrammer for opprettholdelse av lojalitet

– Ta nye markedsandeler der markedsandelen er lav

– Følge gode kunder som er flyttet ut av Helgeland

– Ivareta eksisterende kunder

– Nye bedriftskunder forutsatt lav risiko

9