Åpning Oluf Ulseth, Energi Norge

energinorge.no

Åpning Oluf Ulseth, Energi Norge

Velkommen til PTK 2013

Administrerende direktør Oluf Ulseth


Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å

erstatte fossil energibruk

Av hensyn til forsyningssikkerhet, klima, miljø og grønn

verdiskaping blir det avgjørende å ta vare på

produksjonsgrunnlaget og regulerbarheten i vannkraften

For å sikre grønn vekst trenger vi bedrifter med kompetanse,

kapital, konsesjoner og gjennomføringsevne


Reduserte klimagassutslipp med 80-95 % innen 2050

krever effektivisering, elektrifisering og fornybar energi

Fra EU 2050 low carbon road map

Kilde: EU-kommisjonen, COM (2011) 112/4


TWh energi

Mye fossil energi å fase ut – også i Norge

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Fornybar

Fossil


Det er stort marked for elektrisitet

fra fornybare kilder

Handlingsregelen for utfasing av klimagassutslippene vil kreve:

Norge - reduksjon på ca 2 TWh/år fossil energi pr år som

må erstattes med effektivisering/elektrifisering

EU – reduksjon på ca 100 TWh/år fossil energi pr år som

må erstattes med effektivisering/elektrifisering – evt bygge

CCS-anlegg


Ta kraften i bruk!

Industri

Transport

Utsikter til

kraftoverskudd

i Norden 2020

Offshore

Varme

Europa


Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å

erstatte fossil energibruk

Av hensyn til forsyningssikkerhet, klima, miljø og grønn

verdiskaping blir det avgjørende å ta vare på

produksjonsgrunnlaget og regulerbarheten i vannkraften

For å sikre grønn vekst trenger vi bedrifter med kompetanse,

kapital, konsesjoner og gjennomføringsevne


2013 blir et særlig viktig år for

vannkraftprodusentene

• Mange arenaer er skapt for

fornyet kamp om vannet

• Naturmangfoldlov og

vanndirektiv settes i system

• Gjennomgang av 340

vannkraftkonsesjoner

• Sterke føringer vil bli lagt for

framtidig vannressursforvaltning i

Norge og Europa


Et europeisk perspektiv

på vannkraft


Store samfunnsverdier i vannkraft

• Forsyningssikkerhet

• Systembalanse/effektregulering

• Klima- og fornybarmålene

• Stabilisering av

kraftsystemet

• Verdiskapning

Samfunnsmessige kost/ nytte skal

ligge i bunn for alle sektorvedtak

Miljøhensyn

Øvrige

samfunnshensyn


Kraftnæringen er en betydelig bidragsyter

Skatt/avgift (mill.kr) 2011

Eiendomsskatt 2 300

Naturressursskatt 1 560

Konsesjonsavgift 690

Konsesjonskraft 2 100

Inntektsskatt 2 210

Grunnrenteskatt 5 240

Renter ansvarlig lån 600

Utbytte 9 000

Enova avgift 700

Elavgift 7 000

Merverdiavgift (nto) 15 000

TOTALT 46 400

Staten

34 690

(- 6 640)

6 510

(- 510)

Vertskommuner

4 800

(- 4 150)

Parentes: Endring fra 2010

Eierkom.

400

(- 500)

Private


Godt forhold til vertskommunen

innenfor avklarte rammer


Energi Norges veileder


God forvaltning av fellesskapets ressurser

• Regulerbar og fornybar energi

• Ny giv for grønn verdiskaping

• Stor samfunnsnytte og på lag

med våre omgivelser


Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å

erstatte fossil energibruk

Av hensyn til forsyningssikkerhet, klima, miljø og grønn

verdiskaping blir det avgjørende å ta vare på

produksjonsgrunnlaget og regulerbarheten i vannkraften

For å sikre grønn vekst trenger vi bedrifter med kompetanse,

kapital, konsesjoner og gjennomføringsevne


Mrd. NOK (2010-kroner)

TWh

Historiske høye investeringer foran oss

Energi- og

miljøpolitiske mål:

Historiske og forventede investeringer og forbruksutvikling

(Mrd. NOK 2010-kroner, TWh)

30

Produksjonsanlegg

140

Nettets beskaffenhet:

25

20

Regional- og

distribusjonsnett

Sentralnett

Forbruk (TWh)

130

120

110

15

100

10

90

Økende forbruk:

5

80

70

0

60

Kilde: Thema

130 mrd kroner i investeringer, 117 mrd kr i nåverdi – nær det

tredobbelte av tidligere nivå

Kilde: SSB, Energi Norge, Statnett, Regionale kraftsystemsutredninger, THEMA Consulting Group


Kapital til grønn vekst


Flere kloke hoder


Stadig flere som nærmer seg pensjonsalder


Vassdrag: Drift, investering og sikkerhet

Hva gjør Energi Norge

• Ny kompetanse utvikles

• 7 mill kr/år til FoU og utdanning

– 20 nye MSc/år

• Ny kunnskap om betong- og

fyllingsdammer

• Grunnlag for bedre beslutninger om

investeringer

• Oppgradering for 11 mrd kr neste 10 år

• Samarbeid med myndighetene

• Ny veileder: Sikkerhet i vassdragsanlegg

• Dialog om praktisering av

Damsikkerhetsforskriften


Ta kraften i bruk! Mer fornybar energi er nødvendig for å

erstatte fossil energibruk

Av hensyn til forsyningssikkerhet, klima, miljø og grønn

verdiskaping blir det avgjørende å ta vare på

produksjonsgrunnlaget og regulerbarheten i vannkraften

For å sikre grønn vekst trenger vi bedrifter med kompetanse,

kapital, konsesjoner og gjennomføringsevne


Bedre klima – sikker forsyning – grønn vekst

More magazines by this user
Similar magazines