NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 128 STORTINGSVALGET

ssb.no

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 128 STORTINGSVALGET

N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K . V. 128

STORTINGSVALGET

1909.

(Élections en 1909 pour le «Storting».)

UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO,

1910.


Rettelser.

Side 2, 1ste rubrik er folkemængden for Berg herred opført med 5 015 og

totalsummen for 2den kreds med 17 841 istedenfor med henholdsvis

4 960 og 17 786.

„ 4, 1ste rubrik er folkemængden for 4de kreds opført med 17 518

istedenfor med 18 791.

„ 4, Son, skal tallet 76 i 16de rubrik utgaa.

„ 62, 2den rubrik er antallet av stemmeberettigede i Hammersborg kreds

opført med 15 898 istedenfor med 15 889.

„ 90, under Søndre Østerdalens kreds staar : spredte (1 EL, 1 V., 2 ukj.),

skal være (2 H., 1 V, 1 ukj.).


Forord.

Nærværende statistik vedkommende Stortingsvalget i 1909 med tilhørende

politiske oversigt er utarbeidet av undertegnede funktionærer ved Stortingets

kontor kontorchef Arnet Olafsen og 1ste sekretær V. Haffner3 av hvilke den

første har utarbeidet tabellerne 1 — 4 med tilhørende indledning og sidstnævnte

den politiske oversigt.

De statistiske tabeller hviler paa de fra valgstyrerne indsendte opgaver.

Disse har imidlertid tildels været misvisende. Det viser sig nemlig, at der i

mange valgsogn er opført som stemmeberettigede med tilføiet suspensionsanmerkning

personer, som ikke opfylder stemmeretsbetingelserne i grundlovens

§ 50 (f. eks. ikke er norske borgere eller ikke har betalt skat efter en indtægt

paa mindst 400 (300) kroner, eller som har tabt sin stemmeret paa grund

av domfældelse). I enkelte valgsogn synes samtlige kvinder over 25 aar

at være indført i mandtalsprotokollerne — i tilfælde med suspensionsanmerkning,

forsaavidt de ikke opfylder skattekravet. Ogsaa hvad angaar antallet

av stemmeberettigede, der har avgit stemme, er opgaverne i stor utstrækning

unøjagtige, idet der i de herhenhørende rubrikker dels kun er opført

antallet av godkjendte stemmer dels er medregnet ogsaa forfaldsanmeldelser

indsendt fra ikke stemmeberettigede eller personer med suspendert

stemmeret.

I statistikken er disse feil søgt berigtiget ved hjælp av de til Stortinget

indsendte valgdokumenter, uten at man dog tør paastaa, at tallene i vedkommende

rubrikker er absolut paalitelige.

De indledende bemerkninger knytter sig til det endelige valg (tabellerne

3 og 4) det vil sige til 1ste valg i de kredse, hvor der kun var ett valg, og

til 2det valg i omvalgskredsene.

Den politiske oversigt er utarbeidet paa grundlag av de til Stortinget

indkomne dokumenter, forsaavidt fordelingen av stemmer paa de enkelte kandidater

angaar. Med hensyn til kandidaternes politiske stilling er derom konferert

med repræsentanterne for de enkelte kredser, likesom oplysninger i

tvilsomme tilfælde er indhentet fra vedkommende selv.

De spredte stemmer er fordelt, efter at oplysning om hver enkelt er indhentet,

dels gjennem repræsentanterne, dels gjennem lensmændene.

Kristiania i december 1910.

Arnet Olafsen. Vilhelm Haffner.


Indledning.

Valgdistrikterne og valgtingene.

Siden forrige Stortingsvalg har repræsentanternes antal ikke undergaat

nogen forandring. Derimot er Horten blit kjøpstad og har faat sin egen

repræsentant, mens Brevik og Holmestrand, som før var to særskilte valgdistrikter,

er blit slaat sammen til et.

I landdistrikterne er der gjennem herredsdelinger oprettet 21 nye valgsogn

nemlig : Kraakerøy, Lillestrøm, Lørenskogen, Seil, Hedalen, Kolbu, Eina,

Øvre (Ytre) Sandsvær, Lille Topdal, Gjevedal, Austad, Kvaas, Kopervik,

Samnanger, Giske, Hustad, Røra, Gravik, Kvam, Tjeldsund og Lavangen

De første Stortingsvalg i landdistrikterne begyndte den 2den oktober

i Finmarkens amt og fortsatte den Ilte oktober i Søndre og Nordre Bergenhus

samt Nordland, 18de oktober i Bratsberg, Buskerud, Kristians, Lister og Mandal,

Nedenes, Romsdals, Stavanger, Tromsø, Søndre og Nordre Trondhjeras

amter, 20de oktober i Akershus med undtagelse av Aker, hvor valget fandt

sted den 21de oktober, Hedemarkens og Smaalenenes amter og den 25de s. md.

i Jarlsberg og Larviks amt.

I 30 landkredser blev Stortingsvalget avgjort i Iste omgang, nemlig i:

Aker, Indre Sogn, Søndfjord, Kinn, Nordfjord, Ytre Søndhordland, Voss,

Hardanger, Bamle, Hallingdal, Søndre Østerdalen, Jarlsberg og Larviks amts

4 kredser, Søndre Gudbrandsdalen, Mandalen, Sætersdalen, Søndre Helgeland,

Nordre Salten, Nordre Søndmør, Rygge, Dalene, Karmsund, Senjen, Tromsø«

sundet, Stjørdalen, Snaasen, Namdalen og Ytre Fosen.

I de øvrige 52 landkredser maatte der holdes omvalg. Disse tok sin begyndelse

den 29 oktober i Ytre Sogn, Ytre Søndhordland og Midthordland,

fortsatte den 30te s. md. i Vestfiumarken, den 3dje november i Nordre Helgeland,

Søndre Salten, Lofoten og Vesteraalen, den 4de s. md. i Bærum og

Follo, Nedre, Mellem og Øvre Romerike, Holt, Nedenes, Sand, Værdalen,

Orkedalen, Guldalen og Strinden, den 5te i Nordre og Søndre Hedemarken,

Jæderen, Hesbø og Hafrsfjord og Ryfylke, den 6te i Nordre Gudbrandsdalen,

Toten, Hadeland og Land, Valdres samt Østfinmarken, den 7de i Nordhordland,

den 8de i Gjerpen, Øst- og Vest-Telemarken, Ringerike, Buskerud,

Numedal, Oddernes, Lyngdal, Lister, Søndre Søndmør, Romsdal, Søndre og


Nordre Nordmør, Eidsberg, Ide og Marker, Tune, Glemminge og Trondenes,

den 10de i Vinger og Odalen, Solør og Nordre Østerdalen; den Ilte november

avsluttedes omvalgene med Indre Fosen.

I kjøpstæderne tok Stortingsvalget sin begyndelse den 4de oktober

i Aalesund og Molde samt Tromsø, fortsatte den Ilte s. md. i Kristiansand,

Stavanger, Haugesund og Bergen samt Bodø og Narvik, den 12te i Horten,

den 17de i Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger, den 18de i Fredrikshald,

Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Drøbak, Kristiania, Kongsberg og Hønefoss,

Drammen, Brevik og Holmestrand, Skien, Porsgrund, Kragerø, Risør,

Arendal og Grimstad, Flekkefjord, Kristiansund, Trondhjem, Hammerfest, Vardø

og Vadsø. Første valg avsluttedes den 25de oktober i Tønsberg samt i

Larvik og Sandefjord.

Hermed var Stortingsvalget definitivt avgjort i 18 bykredser, nemlig i

Fredrikstad, Kristianias 5 kredser, Drammens Iste kreds, (Bragernes), Horten,

Tønsberg, Porsgrund, Kragerø, Arendal og Grimstad, Flekkefjord, Bergens

4de kreds (Sandviken), 3 Trondhjemskredser (Bratøren og Ilen, Kalvskindet

og Lademoen) samt Finmarksbyerne.

I de øvrige 23 bykredser maatte der holdes omvalg. De første omvalg

fandt sted den 18de oktober i Aalesund og Molde samt i Tromsø. Den 22de

s. md. var der omvalg i Stavanger, den 24de i de 3 Bergenkredser (Nygaard,

Nordnes og Kalfaret), den 25de i Kristiansand, den 28de i Haugesund og den

31te oktober i Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger samt i Kristiansund,

den Iste november i Fredrikshald, Moss og Drøbak, Drammens 2den

kreds (Strømsø og Tangen), Skien, Trondhjems 3dje kreds (Baklandet) samt

Bodø og Narvik, den 4de s. md. i Sarpsborg og Risør og den 6te i Kongsberg

og Hønefoss. Den 8de november avsluttedes omvalgene i kjøpstæderne

med Brevik og Holmestrand samt Larvik og Sandefjord.

Antal stemmeberettigede.

I 1909 deltok for første gang kvinderne i Stortingsvalget. Ved grundlovsbestemmelsen

av 14de juni/1 juli 1907 blev nemlig den statsborgerlige

stemmeret utvidet til ogsaa at omfatte kvinder, „der er norske borgere, har

fyldt 25 aar, og som har været bosat i landet i 5 aar og opholder sig der,

og som har betalt skat til stat eller kommune for det sidst forløpne skatteaar

ifølge ligning av antatt indtægt paa mindst 400 kroner i kjøpstæder og

300 kroner paa landet eller lever i helt eller delvis formuesfællesskap med egtefælle,

der har betalt saadan skat". Denne grundlovsbestemmelse skabte en mængde

nye stemmeberettigede, som i adskillig utstrækning — navnlig i byerne —

benyttet sig av sin ret. Antallet av stemmeberettigede i hele riket var 779 847,

hvorav 561 956 eller 72,06 °h i landdistrikterne og 217 891 eller 27,94 i° i

kjøpstæderne. Af det samlede antal stemmeberettigede var 485 150 (62,21 #)

mænd og 294 697 (37,79 ¥>) kvinder. I landvalgdistrikterne var der 362 866


(64,57 °/o) stemmeberettigede mænd og 199 090 (35,43 9^) kvinder og i byvalgdistrikterne

henholdsvis 122 284 (56,12 °/o) og 95 607 (43,88 °/o).

Det viser sig altsaa, at der er forholdsvis flere stemmeberettigede kvinder

i byerne end paa landet. Lavest staar i saa henseende Finmarkens amt,

hvor kvinderne kun utgjorde ca. 1 /± del av de stemmeberettigedes antal, samt

Tromsø, Nordlands og Søndre Trondhjems amter. I disse distrikter naadde

de stemmeberettigede kvinder ikke op til 1 /% del av det samlede antal stemmeberettigede.

Det forholdsvis største antal stemmeberettigede kvinder opviser

Akershus amt, hvor de utgjorde 42,24 °/°-

Av byvalgdistrikterne har Hammerfest, Vardø og Vadsø samt Bodø og

Narvik forholdsvis det mindste antal kvindestemmeberettigede nemlig 33,85 ^

og 35,26 % Blandt de bydistrikter, som har det største antal, kan merkes

Mjøsbyerne (47,1,3 %), Kristiania (46,27 ¥>) samt Bergen (44,95 °h)

Ved Stortingsvalget i 1906 var der ialt 469 641 stemmeberettigede (mænd),

derav 353 748 i landdistrikterne og 115 893 i kjøpstæderne. Der er altsaa

en tilvekst av 15 509 stemmeberettigede mænd, hvorav 9 118 paa landet og

6 391 i byerne.*)

Suspension av stemmeret.

Av de stemmeberettigede var der ialt 19 570 (2,51 °/o)) hvis stemmeret

var suspendert, derav i landdistrikterne 12 720 (2,26 °/o) og i kjøbstæderne

6 850 (3,14 i°Y Der var saaledes forholdsvis flere av de stemmeberettigede i

byerne end paa landet, som ikke hadde adgang til at utøve sin stemmeret.

Deltagelsen i valget.

Som det vil sees av tabel 3 og 4 deltog ialt 490 246 stemmeberettigede

i valget eller 62,86 °/o av det samlede antal og 64,48 ^, naar de suspenderte

sættes ut av betragtning. Av de stemmende var 327 318 (66,77 °/) mænd og

162 928 (33,23 #) kvinder. I araterne blev der avgit ialt 331 408 og i kjøpstæderne

158 838 stemmer (henholdsvis 60,34 °fa og 75,26 °l° av de effektive

stemmeberettigede). Derav var i amterne 238 425 (71 94 #) mænd og 92 983

(28,06 °/o) kvinder og i kjøpstæderne 88 893 (55,96 °p) mænd og 69 945

(44,04 io) kvinder.

Undersøker man, i hvilket forhold mænd og kvinder har benyttet sin

stemmeret, vil man finde, at i landdistrikterne 65,71 % av ^e stemmeberettigede

mænd og 46,70 % av de stemmeberettigede kvinder og i kjøpstæderne

henholdsvis 72,69 % °g 73,16 % nar deltat i valget.

*) Det vilde ha været av interesse, om man kunde ha anstillet en sammenligning

mellem antallet av stemmeberettigede mænd og kvinder og folkemængden.

Paa grund av de forandringer, denne har undergaat siden folketællingen \

1900, savner man imidlertid materiale til eu saadan sammenligning,


Det viser sig herav, at Saavel valgdeltagelsen i sin almindelighet som

kvindernes deltagelse har været større i kjøpstæderne end pr a landet. Mens

hei* mændene har benyttet sin stemmeret i langt større utstrækning end

kvinderne, har disse i kjøpstæderne derimot møtt forholdsvis talrigere frem

end mændene.

Som det vil sees av tabel 3, har valgdeltagelsen ved det endelige valg i

landdistrikterne været størst i Kristians amt, hvor 77,40 % av de effektive

stemmeberettigede avgav stemme. Derefter kommer Buskeruds amt med 72,86 %

og Hedemarkens med 72,25 %• Mindst var deltagelsen i Jarlsberg og Larviks

amt (46,32 %), Nordre Trondhjems amt (49.36 %) °g Tromsø amt (50,75 %).

En medvirkende aarsak til den ringe valgdeltagelse i disse distrikter turde

søkes deri, at der i Jarlsberg og Larviks amt ikke var omvalg og i hvert av

de to øvrige amter kun omvalg i en av kredsene.

Av tabel 4 vil man se valgdeltagelsen i kjøpstæderne. Det fremgaar av

denne tabel, at deltagelsen har været størst i Lillehammer, Hamar, Gjøvik

og Kongsvinger (88,79 %), i Brevik og Holmestrand (88,66%), samt Sarpsborg

(87,82 %), mindst i Arendal og Grimstad (60,95 %) samt i Kristiania

(66,69 %), hvor der ikke var omvalg.

Skriftlig stemmegivning.

Ved valget i 1909 blev der i medhold av grundlovens § 60 ialt indsendt

34 247 forfaldsanmeldelser, hvorav 25 531 (74,55 %) i landdistrikterne og

8 716 (25,45 %) i byerne. Av de indsendte forfaldsanmeldelser blev henholdsvis

18 676 og 6 726, tilsammen 25 402 (vel 74%) godkjendt. Meget ofte har

en og samme person indsendt flere forfaldsanmeldelser, likesom saadanne hyppig

har været indsendt av ikke-stemmeberettigede eller av personer med suspendert

stemmeret. Antallet av forfaldsanmeldelser viser saaledes ikke nøiagtig,

hvor mange av de stemmeberettigede har stemt skriftlig. Man kan dog

se, at den skriftlige stemmegivning har været mest anvendt i Finmarkens amt,

hvor der har været indsendt ikke mindre end 2 058 forfaldsanmeldelser,

mens antallet av stemmeberettigede, som avgav stemme, kun var 4 784. Der

er et langt sprang mellem dette amt og de to næstfølgende, Kristians og

Søndre Trondhjems, hvor de respektive tal var henholdsvis 2 620 og 28 081

samt 1 996 og 22 000. Mindst anvendelse har den skriftlige stemmegivning

hatt i Jarlsberg og Larviks amt (511 indsendte forfaldsanmeldelser og 11 281

stemmende) samt i Bratsberg amt (henholdsvis 657 og 15 983). Som en

skarp motsætning til Finmarken maa ogsaa nævnes Tromsø amt, hvor der

kun har været indsendt 884 forfaldsanmeldelser, mens antallet av stemmende

har utgjort 10 580.

Blandt kjøpstæderne staar Kristiania gunstigst med kun 1 553 forfaldsanmeldelser

og 52 620 stemmende. Dernæst maa merkes Horten (henholdsvis

96 og 2 739). Derimot er der i Bergen 1 889 forfaldsanmeldelser og 21 545

stemmende og i Risør henholdsvis 206 og 1 118*


Vill

Av forfaldsanmeldelserne var kun 370 (1,08 %) indsendt fra utenrigsk

sted. Derav 96 i amterne og 274 i byerne.

I 1906 blev der indsendt 20 627 forfaldsanmeldelser i amterne og 8 080

i kjøpstæderne, tilsammen 28 707, derav 515 fra utenrigske stemmeberettigede.

Forkastede stemmer.

Antallet av godkjendte stemmer utgjorde ialt 483 021. Da 490 246

effektive stemmeberettigede benyttet sig av sin stemmeret, fik altsaa 7 225

(1,47 %) av disse sine stemmer forkastet, derav 5 764 (1,74 °/0) i amterne

og 1461 (0,92 %) i kjøpstæderne.


Tabeller.


Stortingsvalg

19 0 9.

V a 1 g s o g n.

Smaalenenes amt.

îste kreds, Eidsberg.

Trøgstad

Askim

Spydeberg

Skiptvet

Eidsberg

Rødenes

Rømskogen

Valgkredsen tils.

2den kreds, Ide og Marker.

Ømark

Aremark

Id

Berg

Hvaler

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Tune.

Skjeberg

Rakkestad

Varteig

Tune

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 568

3 574

2 563

2 228

5 543

1 378

492

19 346

1 832

1 881

5 186

5 015

3 927

17 841

4 802

5 305

1 100

8 078

19 285

ved

Iste valg.

1 277

1 126

838

835

2 109

528

178

Tabel 1. Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

485

482

313

318

839

188

57

ved

omvalget.

1279

1 141

839

837

2 110

528

180

derav

kvinder.

485

485

313

318

839

187

57

6 891 2 682 6914 2 684

698

656

1441

1 792

1 294

279

245

670

703

554

5 881 2 451

1 801

1 961

409

2 978

726

737

146

1 190

698

658

1 451

1 809

1 299

279

246

671

718

557

5915 2 471

1 814 !

1 965 !

412

2 995

733

739

146 !

1 200

7 149 2 799 7 186 2 818

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste val

8

28

34

19

15

3

133

23

38

4

78

30

32

2

31

95

ved

omvalget.

26

8

28

34

19

15

133

4

9

23

38

4

78

31

31

2

32

96


enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

416

666

346

260

927

169

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

98

2 882

127

242

652

883

501

2 405

939

976

147

1 638

3 700

derav

kvinder.

62

189

61

21

213

24

21

591

12

16

164

257

148

597

236

209

3

432

880

ved

omvalget.

618

717

496

374

1 227

313

143

3 888

209

363

893

1 088

882

3 435

1 222

1 301

258

2 150

4 931

derav

kvinder.

146

259

148

75

364

78

44

1 114

39

79

300

385

380

1 183

410

394

49

703

1 556

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

1ste

valg.

7

26

11

28

9

10

91

4

13

59

51

28

155

18

21

2

30

71

ved

omvalget.

28

27

15

33

86

32

29

250

10

31

85

70

54

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

6

18

7

14

7

9

61

3

12

46

43

15

250 119

32

45

12

84

173

6

8

0

18

32

ved

omvalget.

20

12

12

24

58

26

27

179

10

29

72

40

52

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og J/s 1909

(ved det

endelige valg).

-

3

203 3

17

27

8

37

89 -

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkj endte

stemmer.

ved

1ste

valg.

415

660

342

258

914

167

98

2 854

126

241

639

875

484

2 365

919

963

145

1 623

3 650

ved

omvalget.

610

703

493

363

1 199

308

143

3 819

209

361

880

1 058

879

3 387

1 205

1 283

253

2 099

4 840


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Smaalenenes amt. (Forts.)

4de kreds, Glemminge.

Borge . . .

Glemminge

Kraakerøy

Valgkredsen tils.

5te kreds, Rygge.

Onsø

Raade

Rv££e . .

Moss landsogn

Vaaler

Hobøl

Valgkredsen tils.

Akershus amt.

Iste kreds, Bærum og Follo.

Vestby

Aas . . . .

Frogn

Nesodden

J3ærum

Son

Hølen

Valgkredsen tils.

2den kreds, Aker.

Aker

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

6 767

9 383

2 641

17 518

6 868

2 783

3 357

1636

2 288

2 247

19 179

2 878

2 990

2 209

2 107

9 046

4 655

749

167

24 801

23 061

ved

Iste valg,

•4

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

2 001

3 069

990

6 060

2 663

974

1 228

901

866

846

7 478

1 061

1 065

746

848

3 945

1 835

217

74

9 791

9 633

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

778

1 282

419

2 479

1 080

284

472

343

337

342

2 958

386

469

344

338

1 836

858

78

34

4 343

4 270

ved

omvalget.

2 022

3 090

991

6 103

_

-

-

1 064

1 076

753

855

4 002

1 865

220

74

9 909

derav

kvinder.

789

1 288

419

2 496

-

-

-

386

474

347

342

1 871

874

81

34

4 409

_

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

36

62

11

109

50

10

19

9

30

19

137

27

4

11

2

63

':

3

133

109


ved

omvalget.

35

64

11

110

-

27

4

11

2

63

20

5

2

134


enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

1 375

2 258

779

4 412

965

305

689

419

307

350

3 035

473

588

411

415

2 819

1 123

77

39

5 945

7 080

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

430

747

300

1477

264

47

228

138

46

77

800

144

190

159

133

1 147

425

18

16

2 232

3 138

ved

omvalget.

1565

2 512

886

4 963

-

-

-

-

-

-

507

684

307

483

3 012

1 185

73

43

6 294

_

derav

kvinder.

572

1 024

886

1 896

-

-

-

-

-

-

122

268

127

175

1 224

468

24

21

2 429

Antal indsendte

forfald sanmeldelser

ved

Iste

valg.

52

83

39

174

19

17

32

11

7

6

92

29

32

12

14

117

37

1

1

243

326

ved

omvalget-

75

148

73

296

-

-

-

-

-

-

37

41

16

25

135

37

1

1

293

_

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

32

55

34

121

13

7

27

11

6

5

69

28

20

12

7

95

21

-

1

184

269

ved

omvalget.

68

113

58

239

-

-

-

-

-

35

36

11

15

114

! "

28

1

1

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av %

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

1

10

11

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

76

2

Stortingsvalg

19 0 9.

Ialt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

1 355

2 232

772

4 359

959

295

682

419

307

348

3 010

472

578

411

408

2 795

1 106

76

39

5 885


7 014

ved

omvalget.

1557

2 492

878

4 927

-

-

-

505

675

304

472

2 992

1 171

73

43

6 235


Stortingsvalg

190 9.

V a 1 g s o g n.

Akershus amt. (Forts.)

3dje kreds, Nedre Romerike,

Kraakstad

Urskog

Høland .

Setskogen

Enebak

Fet

Sørum

Valgkredsen tils.

Me kreds, MellemRomerike.

Skedsmo

Lillestrøm

Nittedalen

Lørenskogen

Gjerdrum

Ullensaker

Nannestad

Valgkredsen tils.

5te kreds, Øvre Romerike.

Nes

Eidsvold

Hurdalen

Feiring

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 157

4 228

4 928

754

3 024

4 154

2 534

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

ved ; derav j ved

Iste valg. | kvinder, j omvalget.

1 136

1 557

1 801

267

1 081

1 556

1 037

22 779 ! 8 435

3 178

4 098

2 652

1 170

1 697

5 743

3 956

1 277

1 541

944

456

609

2 097

1 582

22 494 8 506

8 073

9 589

1 909

1 187

20 758

2 774

3 280

737

456

461

594

682

116

405

666

450

1 146

1 562

1 805

267

1 095

1 559

1 037

derav

kvinder.

467

597

685

116

411

666

450

3 374 8 471 3 392

545

692

369

212

277

838

644

7 247 2 839

1 286

1 547

945

460

611

2 109

1586

549

694

369

215

277

845

645

3 577 8 544 3 594

976 i 2 796

1 389 3 285

287 i 733 i

187 453 i

981

1391

292

183

7 267 2 847

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

8

29

11

4

11

28

6

97

37

36

27

6

2

65

55

228

76

46

20

11

153

ved

omvalget.

9

30

11

4

11

30

6

101

37

36

27

6

2

65

55

228

76

46

20

10

152


enkelte valgsogn i landdistrikterne.

Y ed

1ste valg.

507

1 103

1 124

152

388

765

544

4 583

897

1 233

544

280

277

1 286

698

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

132

361

267

18

68

182

148

1 176

348

515

174

104

74

417

184

ved

omvalget,

569

1 172

1298

200

503

890

652

5 284

1 010

1363

668

319

367

1 585

958

derav

kvinder.

197

421

402

7

129

284

220

1660

430

587

238

131

128

605

342

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

j

ved

1ste

valg.

23

69

67

7

9

20

12

207

40 1

41 1

37 !

" 8

4

40

10 i

ved ved

om- 1ste

valget, valg.

33

93

71

22

12

31

22

Derav

godkjendt

21

46

45

6

7

7

4

ved

omvalget.

25

77

57

16

8

17

11

284 136 211

63

57

48

21

7

85

33

21

37

17

8

1

23

4

47

32

37

16

5

65

20

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i ]i. t. 1. av a/fl

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg)

-

1

-

-

-

-

Stortingsvalg

19 09.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

505

1081

1 103

151

388

752

533

ved

omvalget.

561

1 158

1286

197

503

877

640

4 513 5 222

877

1 229

523

280

274

1 261

5 215 1 816 6 270 2 461 180 314 ! 111 222 136 6 178

1700

1 730

355

170

3 955

436 | 1 877

450 | 1 989

55 ! 358

24

965

191

4 415

541

678

79

43

1341

88

4

13

171

107

135

11

4

257

41

57

1

5

104

86

100

197

692

1 675

1695

352

161

3 883

993

1 339

657

316

365

1560

948

1 855

1952

355

190

4 352


Stortingsvalg

19 09.

Va 1 g s ogn.

Hedemarkens amt.

Iste kreds, Nordre Hedemarken.

Ringsaker

Furnes

Nes

Valgkredsen tils.

2den kreds, Søndre Hedemarken.

Vang

Løiten

Romedal

Stange

Valgkredsen tiis.

3dje kreds, Vinger og

Odalen.

Søndre Odalen

Nordre Odalen

Vinger.

Eidskogen

Rrandval

Grue

Hof

Aasnes

Vaaler

Valgkredsen tiis.

4de kreds, Solør.

Valgkredsen tiis.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

10 549

3 790

3 403

17 742

5 703

5 103

4 593

6 668

22 067

6 349

4 261

4 655

5 964

21 229

3 625

5 941

3 085

3 753

3 692

21 096

•8

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

ved 1ste

valg.

3 921

1 399

1 242

6 562

2 164

2 020

1 605

2 459

8 248

2 095

1426

1 475

1 982

6 978

1 145

1 978

1060

1 661

1 337

7 181

Antal stemmeberettigede

i

derav

kvinder.

1 652

596

522

2 770

941

877

631

1 038

3 487

650

490

454

805

2 399

302

674

401

609

489

2 475

ved

omvalget.

3 931

1407

1 249

6 587

2 185

2 035

1 618

2 480

8 318

2 137

1 442

1 507

2 033

7 119

1 151

1986

1058

1679

1339

7 213

derav

kvinder.

1657

601

528

2 786

949

886

637

1051

3 523

679

495

469

824

2 467

303

676

400

615

491

2 485

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

1ste valg,

112

29

41

182

49

40

77

106

272

111

48

66

30

255

36

96

33

73

49

287

ved

omvalget.

112

30

41

183

49

40

80

109

278

54

47

66

30

197

36

96

34

73

49

288


enkelte valgsogn I landdistrikterne.

ved

Iste valg

2 581

716

812

4 109

1665

1407

1 127

1559

5 758

1 133

897

704

843

3 577

686

1500

809

1242

968

5 205

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder,

894

175

295

1 364

682

529

391

531

2 133

207

235

138

173

753

125

430

281

397

311

1544

yed

omvalget,

1 619

240

372

2 231

1 786

1 719

1 382

1998

6 885

1.517

1 187

1 003

1406

5 113

866

1 682

922

1399

1 124

5 993

derav

kvinder.

525

43

93

661

722

721

546

819

2 808

417

386

286

467

1 556

205

560

346

523

406

2 040

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

142

27

72

241

103

79

57

88

327

96

95

46

109

346

45

105

59

102

55

366

ved

omvalget.

71

3

48

122

122

117

95

171

505

152

176

122

233

683

63

119

63

115

75

435

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

85

13

52

150

88

57

45

61

251

69

86

35

81

271

30

79

28

70

36

243

ved

omvalget

60

1

44

105

106

91

85

155

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. lov av 2 /6

1906 og Vs !909

(ved det

endelige valg).

2

2

2

437 2

117

134

87

187

525

50

109

43

77

65

344

-

-

-

-

Stortingsvalg

19 0 9.

Ialt godkj endte

stemmer

ved

Iste

valg.

2 530

702

797

4 029

1 644

1 383

1 116

1 532

5 675

1 103

895

699

820

3 517

670

1474

778

1 214

952

5 088

ved

omvalget.

1 605

238

370

2 213

1 770

1 691

1 366

1 979

6 806

1 481

1 159

981

1 380

5 001

849

1 672

907

1 374

1 120

5 922


Stortingsvalg

19 0 9.

Valgsogn.

Hedemarkens amt. (Forts/

5te kreds, Søndre

Østerdalen.

Elverum

Aamot.

Trysil

Stor-Elvedalen

Valgkredsen tiis.

6te kreds, Nordre

Østerdalen.

Sollien

Ytre Rendalen

Øvre Rendalen

Lille-Elvedalen

Tønset

Tolgen

Kvikne

Valgkredsen tiis.

Kristians amt.

lste kreds, Nordre

Gudbrandsdalen.

Dovre

Lesje

Skiaaker

Lom

Vaage

Nordre Fron

Hedalen

Sell

Valgkredsen tiis.

Folkemængde

3, decbr,

1900 efter

nuværende

grænser.

8 734

3 408

5 807

3^87

21 236

402

1 772

1950

3 350

3 107

3 458

1 203

15 242

2 160

2 579

2 318

2 654

3 111

4 444

1 224

1 899

20 389

ved

1ste -valg

10

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

3 361

1 267

1 801

1 210

Antal stemmeberettigede

derav | ved j derav

kvinder. i omvalget. I kvinder,

1 251

513

469

465

7 639 2 698

167

634

671

1472

1 147

1 224

455

68

215 j

191 j

467 !

315 I

457

107

-

-

-

167

652

675

1 496

1 153

1 222

410

5 770 1 820 5 775

654

869

685

697

908

1 398

327

576

174

297

169

168

232

502

56

125

6 114 1 723

661

878

686

695

913

1420

327

577

-

-

-

68

227

191

477

317

457

106

1 843

178

299

170

168

236

506

56

125

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

1ste valg.

88

30

43

53

214

1

16

19

21

13

13

9

92

10

18

17

21

24

37

21

10

ved

omvalget

1

16

19

21

13

13

9

10

16

17

21

24

37

21

10

6 157 1738 158 156


11 Stortingsvalg

19 09.

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

2 179

752

1457

790

5 178

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

26

390

506

987

776

839

197

3 721

284

429

186

463

499

591

173

291

2916

derav

kvinder.

728

254

368

324

1 674

123

140

247

172

235

32

949

31

71

10

86

105

87

18

52

460

ved

omvalget.

-

-

-

-

116

495

571

1 114

948

1008

258

4 510

456

601

286

483

639

926

216

378

3 985

derav

kvinder.

-

-

-

-

40

179

161

314

265

360

58

1 377

99

170

39

92

143

264

26

70

903

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

88

36

105

21

250

1

12

42

46

12

33

11

157

17

19

2

11

23

24

7

8

111

ved

omvalget.

-

-

-

-

6

40

63

44

31

52

13

249

64

67

22

31

53

52

13

14

316

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

40

20

84

16

160

8

14

6

10

20

9

67

11

8

2

6

17

11

7

5

67

ved

omvalget.

-

-

-

-

6

21

50

31

25

48

7

188

54

57

10

24

43

27

13

7

235

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1, av 2 /G

1906 og VB 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-


-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Ialt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

2 130

736

1440

785

5 091

23

386

483

948

774

825

194

3 633

279

418

186

456

493

578

173

287

2 870

ved

omvalget.

-

-

-

-

116

479

558

1 101

943

1 004

252

4 453

450

594

272

476

631

904

216

371

3 914


Stortingsvalg

19 0 9.

Valgsogn.

Kristians amt. (Forts.)

2den kreds, Søndre

Gudbrandsdalen.

Søndre Fron

Ringebu

Øier

Østre Gausdal

Vestre Gausdal

Faaberg

Valgkredsen tiis.

3dje kreds, Toten.

Biri

Kolbu

Vardal

Østre Toten

Vestre Toten

Eina

Valgkredsen tiis.

4de kreds, Hadeland

og Land.

Jevnaker

Lunner

Gran

Brandbu

Søndre Land......

Nordre Land

Valgkredsen tiis.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 009

4 381

3 184

2 692

2 337

5 097

20 700

4 837

2 573

4 455

7 951

3 831

1 205

24 852

3 894

3 316

4 154

5 054

5 790

4 711

26 919

ved

1ste valg,

12

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

939

1 585

1 119

940

819

1 735

7 137

1 595

868

1 699

2 701

1 418

421

8 702

1374

1 356

1 431

1 758

1 775

1461

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

335

620 |

394 |

353

266

598

2 566

596

309

690

984

543

159

3 281

556

534

510

611

646

359

9 155 3 216

ved

omvalget.

1 606

867

1 702

2 738

1 431

423

8 767

1374

1 360

1438

1 770

1 795

1 481

9 218

derav

kvinder.

600

310

692

1 004

551

160

3 317

557

534

513

616

656

361

3 237

Derav med suspensionsanmerkning

ved

1ste valg.

25

19

28

42

30

36

180

40

17

58

77

32

5

229

40

34

43

58

80

49

304

ved

omvalget

36

17

59

80

32

5

229

40

33

46

59

80

51

309


13

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

477

1 267

865

782

542

1 431

5 364

817

588

1334

1 866

1 152

361

6 118

903

714

802

1 239

1 150

1 033

5 841

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme.

derav

kvinder.

88

487

247

289

145

460

1 716

197

175

512

609

392

135

2 020

305

193

193

329

354

230

1 604

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

1 182

737

1463

2 037

1 282

378

7 079

929

745

1 115

1485

1415

1 236

6 925

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

398

264

584

745

429

139

2559

340

264

386

481

473

313

2 257

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

38

111

54

47

46

90

386

64

56

64

165

58

35

442

12

15

34

77

101

98

337

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

161

89

109

236

87

42

724

23

34

95

104

151

146

553

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

28

82

21

36

32

68

267

41

45

52

106

50

26

320

8

5

24

35

76

66

214

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

132

73

98

151

72

40

566

20

22

71

74

117

129

433

Stortingsvalg

19 09.

Antal forfalds-! Ialt godkjendte

anmeldelser stemmer.

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og «/s 1909

(ved det

endelige valg).• • - •


-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

ved

1ste

valg.

467

1 241

831

773

531

1 411

5 254

796

579

1319

1815

1 144

352

6 005

899

703

793

1 190

1119

1002

5 706

ved

omvalget,

-

-

-

-

-

-

1 164

720

1449

2 034

1265

378

7 010

927

734

1095

1451

1 381

1 228

6 816


Stortingsvalg

19 0 9.

Valgsogn.

Kristians amt. (Forts.)

5te kreds, Valders.

Søndre Aurdal

Etnedalen

Nordre Aurdal

Vestre Slidre. . . .

Østre Slidre

Vang

Valgkredsen tiis.

Buskerud amt.

lste kreds, Ringerike.

Hole

Norderhov

Aadalen

Modum

Valgkredsen tiis.

2den kreds, Hallingdal.

Nes

Flåa

Gol

Hemsedal

Aal .

Hol

Sigdal .

Krødsherred

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 811

1 739

4 476

2 679

2 228

2 083

17 016

3 451

8 471

2 854

8 952

23 728

2 223

1491

2 237

1 420

3311

1 901

3 785

2 269

18 637

ved

Iste valg

14

Tabel 1 (forts*). Stortingsvalg for de

1298

622

1 519

880

823

757

5 899

1 220

3 396

1 003

3 630

9 249

748

624

880

564

1377

822

1 296

955

7 266

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

410

216

456

274

239

276

1871

481

1 326

372

1468

3 647

224

221

296

192

465

228

468

385

2 479

ved

omvalget.

1 315

626

1 551

888

838

760

5 978

1 217

3 412

1 016

3 665

9 310

-

derav

kvinder.

422

217

461

274

242

278

1 894

480

1 333

377

1490

3 680

-

- -

-

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

37

11

24

14

9

11

106

17

115

32

51

215

17

23

21

9

37

9

33

15

164

ved

omvalget

35

10

25

14

9

11

104

16

115

32

51

214


-


15 Stortingsvalg

19 0 9.

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

781

271

784

617

387

640

3 480

799

2 295

616

2 552

6 262

477

286

498

334

998

483

867

582

4 525

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

127

28

76

139

45

206

621

250

801

163

898

2 112

76

71

115

54

293

117

212

185

1 123

ved

omvalget.

1 108

468

1 199

646

598

709

4 728

918

2 670

753

2 946

7 287

-

derav

kvinder.

;

333

100

297

156

123

234

1 243

324

1 015

238

1 124

2 701

-

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

82

16

98

54

30

108

388

41

68

24

87

220

18

15

49

15

87

34

36

76

330

ved

omvalget.

169

56

164

87

57

108

641

64

109

34

119

326

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

58

t

67

33

15

94

277

17

24

14

69

124

11

6

41

9

63

28

30

55

243

ved

omvalget.

151

43

124

56

45

99

518

54

91

32

97

274

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og i/s 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

0

-

lalt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

765

264

756

595

374

626

3 380

775

2 250

602

2 533

6 160

470

276

493

328

978

476

861

562

4 444

ved

omvalget.

1 091

455

1 178

618

591

699

4 632

912

2 651

750

2 923

7 236

-

-


Stortingsvalg

190 9.

V al g s o gn.

Buskerud amt. (Forts.)

3dje kreds, Buskerud.

Nedre Eker

L i e r . . . . . . . . . .

Røken

Hurum

Valgkredsen tils.

4de kreds, Numedal

Øvre Eker

Øvre Sandsvær .

Ytre Sandsvær

Flesberg.

Rollag . . . . . . . .

Nore . . . . . . . . .

Opdal

Valgkredsen tils.

Jarlsberg og Larviks amt.

Iste kreds, Skoger.

Strømmen , .

Skoger. . . . . . . . .

Sande

Hof

Rotne . . . . . . . . .

Vaale

Svelviken . . . . . . .

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr,

1900 efter

nuværende,

grænser,

4 686

8 193

4 060

3 549

ved

Iste valg.

1 750

2 661

1 474

1 560

20 488 i 7 445

7 739

2 176

2 678

2 164

1394

1 508

1429

19 088

1 598

4 279

3 772

2 136

2 517

2 548

1 215

18 065

2 697

16

Tabel 1 (forts.) Stortingsvalg for de

800

933

699

453

490

469

6 541

477

1 746

1 253

844

812

870

368

6 370

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

674

1 063

645

619

3 001

1 004

312

331

210

129

137

157

2 280

199

737

446

310

294

330

137

2 453

ved

omvalget,

1 799

2 703

1 482

1566

7 550

2 710

804

976

701

457

495

469

6 612

-

-

-

-

derav

kvinder.

678

1 076

648

622

3 024

1 007

313

341

212

129

141

157

2 300

-

-

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

35

23

34

1

93

54

15

5

22

20

21

17

154

10

24

31

30

15

5

115

ved

omvalget.

35

22

35

1

93

55

15

5

21

19

21

16

152

-


17 Stortingsvalg

19 09.

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

1 156

1488

975

922

4 541

1 659

400

636

379

235

296

211

3 816

277

1 023

748

449

485

371

181

3 534

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

358

405

346

322

1 431

500

124

171

71

34

61

38

999

96

335

216

110

143

69

65

1 034

ved

omvalget.

1495

1 801

1099

1 109

5 504

1 828

500

773

498

333

387

308

4 627

-

-

-

-

-

-

-

derav

kvinder.

549

574

433

424

1 980

611

169

254

124

82

104

79

1 423

-

-

-

-

-

-

-

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

Iste

valg.

23

32

74

48

177

56

5

23

35

19

11

5

154

11

30

17

36

24

27

16

161

ved

omvalget.

45

62

86

76

269

114

12

53

46

36

29

31

321

-

-

-

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

16

20

37

28

101

35

1

18

14

17

6

4

95

5

24

11

11

15

11

13

90

ved

omvalget.

39

50

66

68

223

73

9

44

32

29

21

22

230

-

-

-

-

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Ialt godkj endte

stemmer.

ved

Iste

\alg.

1 148

1 476

938

901

4 463

1 635

396

631

364

232

291

209

3 758

270

1013

743

421

474

355

181

3 457

ved

omvalget.

1 489

1 790

1077

1 100

5 456

1 782

497

763

486

328

379

299

4 534

-

-

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

19 09.

V a 1 g s o g n.

Jarlsberg og Larvik amt.

(Forts)

2den kreds, Jarlsberg.

Borre

Sem

Nøtterø

Tjømø

Aasgaardstrand

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Sandeherred.

Ramnes

Andebu. . ...

Stokke

Sandeherred

Tjølling

Valgkredsen tils.

4de kreds, Brunla.

Fredriksvern

Brunlanes . ...

Hedrum

Lardal

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

2 976

5 671

5 735

3 046

412

17 840

2 923

2 660

5 072

6 985

17 640

3 639

966

4 509

3 881

2 415

15 410

ved Iste

valg.

18

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

1 160

2 160

2 016

1 116

138

6 590

971

882

1 763

2 712

6 328

1 230

395

1 520

1 474

863

5 482

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

463

788

717

451

49

2 468

364

325

675

1 079

2 443

471

172

610

603

312

2 168

ved

omvalget.

-

derav

kvinder.

- -

-

- i

- -

-

-


Derav med suspen

sionsanmerkning.

ved

Iste valg,

16

34

36

20

1

107

29

21

42

34

126

6

15

16

6

27

70

ved

omvalget

-

-

-

-

-

-


19

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

494

921

416

327

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

90

2 248

289

511

638

1434

2 872

641

155

611

729

491

2 627

derav

kvinder,

117

271

89

129

34

640

31

124

144

498

797

174

48

119

160

111

612

ved

omvalget,

-

-

-

-

-

-

derav

kvinder.

-

-

-

-


-

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

20

68

26

35

6

155

10

22

14

47

93

27

6

15

42

12

102

ved

omvalget.

• -

-

-

-

• i i i i

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

8

45

9

22

3

87

2

16

2

35

55

21

6

12

32

9

80

ved

omvalget

-

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. lov av 2 /6

1906 og »/s 1909

(ved det

endelige valg).

2

2

5

3

12

1

1

1

1

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

482

902

399

314

87

2 184

282

504

625

1 420

2 831

633

155

609

718

488

2 603

ved

omvalget.

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

19 09.

Valgsogn.

Bratsberg amt.

Iste kreds, Bamle.

Drangedal

Sannikedal

Skaatø

Bamle

Langesund

Stathelle

Valgkredsen tils.

2den kreds,' Gjerpen.

Slemdal

Gjerpen

Solum .

Valgkredsen tils.

3dje~kreds, Øst-

Telemarken.


Saude

Hitterdal

Tinn

Hovin

Gransherred . .

Hjartdal.

Seljord

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

4 006

2 539

4 162

4 725

1 407

499

17 338

3 779

845

7 162

8 131

19 917

2 666

3 035

3 787

2 401

874

1 221

2 359

2 967

19 310

ved

Iste valg,

20

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

1 348

907

1 386

1 575

564

- 168

5 948

1 282

285

2 470

3 086

7 123

900

1 119

2 312

1 411

327

488

815

932

8 304

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

416

323

528

518

227

62

2 074

508

107

987

1 226

2 828

262

389

790

282

123

137

246

216

2 445

ved

omvalget.

1 288

285

2 515

3 108

7 196

909

1 123

2 477

derav

kvinder.

-

-

512

107

1014

1 231

2 864

265

391

809

1 575 287

326

490

819

122

137

24.8

935 216

8 654 ; 2 475

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

40

22

35

29

9

2

137

3

5

37

43

88

33

24

42

16

22

14

31

43

225

ved

omvalget

-

3

5

37

43

88

33

24

42

17

20

14

32

43

225


21

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

495

366

549

642

273

65

2 390

405

150

1 251

1 620

3 426

400

644

1 227

436

120

153

278

307

3 565

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

52

42

128

137

96

23

478

78

30

342

469

919

49

147

298

19

17

11

19

36

596

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

695

205

1 919

2 114

4 933

501

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

216

60

669

733

1 678

96

796 | 247

1 586 ! 419

902 ; 91

164 37

195 28

411 65

416

4971

50

1033

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

5

2

11

15

29

3

65

11

2

25

41

79

16

29

29

21

4

3

3

4

109

ved

omvalget-

-

-

-

-

-

-

41

9

75

75

200

19

42

55

67

9

4

12

9

217

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

5

1

9

7

21

2

45

7

2

22

19

50

9

13

20

9

3

3

3

1

61

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

22

5

56

57

140

18

31

43

51 i i

6

4

7

7

167

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og Va 1909

(ved det

endelige valg)


-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

i

Stortingsvalg

19 09.

lait godkj endte

stemmer

ved

1ste

valg.

495

366

547

633

270

65

2 376

402

150

1248

1 594

3 394

393

630

1 219

426

120

153

278

303

3 522

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

678

203

1 899

2 096

4 876

501

788

1 577

886

164

195

401

414

4 926


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Bratsberg amt. (Forts.)

Mekreds, Vest-Telemarken.

Hollen

Lunde

Kviteseid

Nissedal

Fyresdal

Mo

Laardal

Vinje

Rauland

Valgkredsen tils.

Nedenes amt.

Iste kreds, Holt.

Vegaardsheien . . . .

Gjerstad

Søndeled

Holt

Dybvaag . . . . . .

Flosta

Tvedestrand

Valgkredsen tils.

2den kreds, Nedenes.

Aamli

Gjevedal

Lille Topdal

Froland

Østre Moland

Tromø

Hisø

Øiestad

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr,

1900 efter

nuværende,

grænser,

3 952

2 229

3 085

1625

1 810

1 873

1 356

1 698

ved

Iste valg.

1 505

22

Tabel 1 (forts.) Stortingsvalg for de

739

997

522

696

624

396

564

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

621

237

263

163

208

199

134

134

ved | derav

omvalget, ! kvinder.

1 516

742

995

520

699

624

398

572

623

241

263

163

209

199

134

136

978 353 111 363 118

18 606 6 396 2 070 6 429 2 086

1925

2 476

3 225

4 344

3 235

1 892

1 706

531

813

1C69

1362

1 035

661

507

18 803 5 978

1 772

588

428

2 391

2 246

2 142

2 904

4 554

"17025"

754

210

127

900

685

692

977

1 396

168

264

325

459

369

223

205

2 013

188

63

35

287

259

237

418

493

5 741 1 978

549

814

1 066

1 381

1 041

661

174

264

324

466

373

223

507 205

6 019 2 029

774

210

127

905

696

696

982

1413

5 803

193

63

35

287

262

240

420

486

1 986

Derav med suspension

sanmerkning

ved

Iste valg.

12

12

35

21

27

14

5

12

144

19

26

32

43

18

11

3

152

28

7

13

36

6

11

20

20

141

ved

omvalget.

12

12

35

20

27

14

6

12

7

145

19

26

32

44

18

11

3

153

28

7

13

36

6

11

20

23

144


23

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

575

322

546

232

484

161

192

301

180

Ï993 7

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme.

derav

kvinder.

95

31

98

39

117

6

46

54

ved

omvalget

811

447

597

321

499

211

242

329

derav

kvinder.

200

89

125

81

141

20

60

64

Antal indsendte!

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

ved

omvalget.

Derav

godkjendt

ved ved

1ste omvalg,

valget.

232

70 11 23

19

529 T689 850 i 104 I 175 37 119

16

10

14

12

18

4

13

6

36

31

13

24

11

10

19

8

24

25

7

17

7

5

12

3

Stortingsvalg

19 09.

Antal forfalds-! Ialt godkjendte

anmeldelser | stemmer,

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

ved

*lste

valg.

566

320

536

222

470

159

185

296

ved

omvalget,

799

442

591

314

494

206

224

324

179 226

2 933 3 620

198 7 285 48 3 41 2 ! 37

197 281

292 13 431 84 6 24

23

- 286 430

431 49 600 159 7 36 4 32

- 427 597

545 53 678 136 32 72 16 55

1 529 660

350 90 549 190 42 108 22 80

10 330 521

117 20 233 92 8 17 8 14

1 117 226

300 111 375 162 16 22 11 16

295 i 369

2 233 343 3 151 871 114 ' 320 i 63 257 14 | 2 181 | 3 084

352

73

14

325

331

223

26

M-

1

26

117

41

444

81

30

476

378

347

68

11

7

81

129

112

14

1

-

4

15

5

22

5

322 91 520 211 6 25 4 16

320 510

532 104 699 201 18 25 7 17

520 690

2 172 407 2 975 820 ! 63 132 31 83 2138 2 926

2

16

16

21

3

-

-

3

10

4

9

2

2

8

14

15

339

71

14

324

330

220

429

78

30

469

378

342


Stortingsvalg

19 09.

V a 1 g s o g il.

Nedenes amt. (Forts.)

Herefoss

3dje kreds, Sand.

Fjære . . . . . .

Landvik

Eide

Vestre Moland . . . .

Høvaag .

Birkenes . . . .

Lillesand . . . . . .

Valgkredsen tils.

4de kreds, Sætersdalen.

Mykland

Vegusdal

Iveland

Hornnes .

Evje . .

Bygland

Valle

Bykle

Valgkredsen tils.

Lister og Mandals amt.

iste kreds, Oddernes.

Tveit

Randøsund

Oddernes . . . .

Søgne

Halsaa og Hartmark . .

Mandal

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

584

5 206

2 335

759

2 461

2 028

1 890

1 351

16 614

707

941

1068

1 257

863

2 149

1 720

476

9 181

1 706

1 101

4 084

3 664

3 426

3 919

17 900

24

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

ved

Iste valg.

195

1 760

752

244

839

728

651

429

5 598

219

283

346

384

407

614

471

151

2 875

519

467

1 493

1 200

1 109

1 108

5 896

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

57

619

202

84

296

239

235

177

1 909

71

75

94

110

138

130

74

28

720

186

189

662

428

410

415

2 290

ved

omvalget.

195

1 767

754

247

840

730

651

436

5 620

-

522

472

1 502

1 200

1 111

1 118

5 925

derav

kvinder.

57

621

202

85

296

242

235

184

1 922

-

-

-

186

192

663

428

411

423

2 303

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

8

56

24

4

11

9

2

3

117

10

12

7

8

3

24

15

6

85

10

4

12

23

12

17

78

ved

omvalget,

8

60

24

4

20

9

2

3

130

-

-

10

4

12

23

13

17

79


25 Stortingsvalj

19 09.

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

87

538

441

134

352

288

201

281

2 322

39

99

170

194

195

313

143

24

1 177

173

157

685

269

561

695

2 540

derav

kvinder.

10

139

105

40

76

64

11

121

566

23

20

17

29

4

1

94

8

24

210

21

174

282

719

ved

omvalget.

117

870

514

177

510

388

277

324

3 177

-

-

267|

227

910

586

750

812

3 552

derav

kvinder.

24

353

152

68

187

116

35

155

1090

51

56

327

133

252

350

1 169

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

8

14

23

13

22

23

5

24

132

6

9

5

29

1

54

5

17

2

18

48

90

ved

omvalget.

13

87

26

22

53

35

14

26

276

5

12

44

27

38

64

190

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

3

5

4

13

5

13

2

19

64

4

1

4

15

1

25

17

2

14

30

67

ved

omvalget.

8

65

21

20

44

19

10

24

211

-

12

37

15

25

49

142

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og VB 1909

(ved det

endelige valg).

2

1

2

4

1

10

-

-

1

1

2

3

7

lalt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

82

528

424

134

335

278

198

278

2 257

39

99

164

187

194

300

143

24

1 150

173

156

684

269

557

676

2 515

ved

omvalget.

114

848

508

177

502

373

273

322

3 117

-

-

267

227

903

575

737

800

3 509


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Lister og Mandais amt.

(Forts.)

2den kreds, Mandalen.

Vennesla .*

Hægeland . . , . . .

Øvrebø

Holme

Øieslebø

Laudal

Finsland

Bjelland

Grindum

Aaseral

Nordre Undal . . . .

Søndre Undal . . . .

Spangereid

Valgkredsen tiis.

3dje kreds, Lyngdal,

Lyngdal

Austad

Kvaas

Hægebostad

Fjotland

Liknes

Gyland

Bakke

Tonstad

Øvre Siredalen . . . .

Valgkredsen tiis.

26

Folkemængde

!

3. decbr. I |

1900 efter |

nu- ! vecl I derav

værende i 1ste valg. kvinder,

grænser.

1 953

861

829

1 293

930

782

771

907

909

1 303

1 682

3 000

1 763

16 983

2 630

1 253

638

1 990

1 040

3 105

1000

1 453

828

753

748 1

302

294 j

504 I

366 |

221

246

297 :

269 |

373 \

558

962 i

571 I

Tabel 1. Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

306

95

98

188

140

68

61

91

81

100

203

354

207

5 711 1 992

811

406

198

562

326

953

321

426

233

218

262

164

57

130

98

288

101

131

64

68

14 690 4 454 1 363

ved

omvalget.

817

406

205

594

327

957

321

430

233

218

derav

kvinder.

266

164

62

155

99

291

101

132

64

68

4 508 1 402

Derav med suspensionsanmerkning

ved I ved

1ste valg. ! omvalget.

13

3

8

3

8

4

4

7

5

13

10

8

16

102

24

4

2

11

4

33

2

7

3

2

24

4

2

12

4

33

2

6

3

3

92 93


27

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

434

159

113

294

143

90

203

136

92

83

164

278

30

2 219

389

192

106

275

200

387

116

175

96

69

2 005

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

120

23

14

57

12

10

44

12

11

-

7

19

-

329

68

62

5

19

48

43

2

18

10

7

282

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

564

266

153

401

241

648

144

270

141

112

2 940

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

177

115

35

81

61

164

16

52

23

21

745

Antal indsendte

forfn1rl


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Lister og Mandals amt.

Vanse

Herred

(Forts.)

Me kreds. Lister.

Spind . . . . . . .

Fede

Hitterø . . . . . . .

Nes

Farsund

Valgkredsen tils.

Stavanger amt.

Iste kreds, Dalene.

Sogndal herred . . . .

Lund

Heskestad

Bjerkreim

Helleland

Egersund herred .

Ogne. .

Sogndal ladested

Egersund ladested. . .

Valgkredsen tils.

2den kreds, Jæderen.

Varhaug

Nærbø . .

Klepp .

Time

Gjesdal

Høiland

Sandnes

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

5 791

1 012

1 336

1 006

2 049 j

2 226 |

1 836

15 256 |

2 541

1 886

1 122

1 761

1295

2 703

1 116

427

3 222

28

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

ved derav i ved

Iste valg. kvinder. | omvalget.

2 221

336

386

322

657

714

549

5 185

777

585

298

514

365

904

345

121

1 085

16 073 ! 4 994

1 801

1 806

2 608

2 853

1 750

4 290

2 644

17 752

635

591

878

960

687

1 600

836

6 187

804

133

153

115

224

288

251

1 968

249

222

95

153

105

342

111

45

505

1827

232

228

289

359

292

624

369

2 393

2 241

338

387

322

658

722

552

5 220

636

596 !

886 !

derav

kvinder.

I

958 i

686

1 603

848

811

134

155

115

224

290

251

1 980

233

231

293

359

291

625

374

6 213 2 406

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

38 !

4 !

7 !

3 |

73

13

5

8

18

6

16

4

5

20

95

1

3

31

15

7

34

14

ved

omvalget.

38

4

7

3

5

73

1

3

31

15

7

34

14

105 105


29

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste Talg.

961

138

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

79

105

159

328

408

derav

kvinder.

194

24

17

3

30

66

182

ved

omvalget,

1367

181

143

154

257

453

451

derav

kvinder.

448

51

49

26

69

135

216

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

71

6

2

1 !

7

9

14

ved

omvalget.

171

19

12

8

5

15

28

godkjendt

ved

1ste

valg.

42

4

1

1

6

8

14

ved

omvalget.

137

15

3

5

1

13

23

Stortingsvalg

19 09.

! Antal forfalds-! lait godkjendte

! anmeldelser stemmer

! indsendt fra

j utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6 ved ved

1906 og »/s 1909 1ste om-

(ved det valg. valget.

endelige valg).

930

136

79

105

158

328

394

1 337

2 178 516 3 006 994 110 258 76 197 2 130 2 966

215

450

127

398

194

393

141

62

664

14

133

17

104

28

53

7

15

251

11

36

10

35

24

25

2

6

28

2 644 622 177 118 1 2 586

293

303

374

452

460

929

626

3 437

30

54

26

71

161

215

248

805

377

429

449

690

524

1 166

691

4 326

84

130

80

214

203

368

287

1366

4

4

7

5

6

25

29

80

11

6

15

26

15

71

54

198

22

2

27

8

24

1

4

22

4

5

4

15

24

53

10

6

13

21

7

50

45

212

438

120

391

178

393

141

60

653

290

301

371

452

458

918

620

152 3 410

181

143

153

254

450

448

374

424

447

685

516

1 140

682

4 268


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Stavanger amt, (Forts )

3dje kreds, Hesbø og

Hafrsfjord.

Haaland

Hetland

Høle

Fossan

Strand

Finnø

Rennesø

Mosterø

Valgkredsen tils.

4de kreds, Karmsund.

Skudenes

Aakre .

Avaldsnes

Torvestad

Skaare

Tysvær

Bokn

Skudeneshavn . . . .

Kopervik ladested . . .

Kopervik herred . . .

Valgkredsen tils.

5te kreds, Ryfylke.

Skjold

Vats .

Vikedal

Nerstrand

Sjernerø

Fister

Folkemængde

3, decbr,

1900 efter

nuværende

grænser.

3 264

5 239

1 130

1 964

2 221

1 395

1090

1093

ved

Iste valg

30

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

1 123

1 913

337

616

716

493

362

397

Antal stemmeberettigede

derav ! ved derav

kvinder, omvalget. j kvinder,

380

671 |

119

210 |

244 i

178

141

148

17 396 5 957 2 091

2 700

2 337

3 462

2 049

2 722

1 755

789

1 193

999

927

883

789

956

657

1 427

496

260

391

434

305

341

303

308

276

532

156

95

154

186

103

18 933 6 598 ! 2 454

1 961

1095

2 356

1 388

758

865

589

314

745

430

266

259

150

102

229

160

100

75

1 144

1 942

345

617

722

492

364

397

6 023

594

315

748

432

270

260

380

687

119

209

245

178

141

148

2 107

153

102

229

161

102

75

Derav med suspensionsanmerkning,

ved

Iste valg.

53

53

4

9

6

13

4

1

143

7

3

26

.7

6

3

6

6

4

68

16

2

11

2

1

4

ved

omvalget.

44

53

4

9

6

12

4

1

133

16

2

11

2

3

4


31

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

555

836

140

266

139

175

158

170

2 439

545

279

350

245

456

186

117

229

204

154

2 765

364

100

249

184

124

104

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

135

174

27

24

4

15

23

13

415

128

12

35

32

92

16

6

84

52

26

483

72

1

24 '

29

14

10

ved

omvalget.

828

1 246

244

421

360

366

224

244

3 933

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

477

226

504

311

232

182

derav

kvinder.

210

386

60

118

56

113

54

44

1 041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112

59

120

90

85

45

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

1ste

valg.

25

17

5

34

1

4

1

2

89

7

10

21

12

9

6

2

8

11

6

92

24

1

4

4

11

3

ved

omvalget.

69

70

31

52

27

35

14

6

304

-

-

-

-

-

-

-

-

61

39

56

24

44

12

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

6

10

5

15

1

2

-

2

41

6

6

11

5

8

4

1

7

8

1

57

10

1

4

-

10

ved

omvalget.

42

34

24

35

24

20

9

6

194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

34

40

19

44

6

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

1909.

lait godkj endte

stemmer

ved

1ste

valg.

537

830

140

248

138

173

157

170

2 393

545

275

340

238

456

184

117

229

202

150

2 736

349

100

249

180

124

101

ved

omvalget.

807

1 213

237

404

358

353

218

244

3 834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

471

221

487

306

232

176


Stortingsvalg

19 09.

V a 1 g s o g n.

Stavanger amt.

5te kreds, Ryfylke. (Forts.

tardai

Hjelmeland

Jelsa

Sand

Saude

Suldal

Valgkredsen tils.

Sondre Bergenhus amt.

Iste kreds, Ytre

Søndhordland

Vikebygd

Sveen

Valestrand

Finnaas

Stord

Fitjar

Austevold

Sund

Fjeld-

Valgkredsen tils.

2den kreds, Indre

Søndhordland.

Tysnes

Strandvik

Haalandsdalen .

Fuse

Kvinnherred . . . . . .

Fjelberg

Etne

Skaanevik

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

819

2 033

2 174

1415

1 576

2 075

ved

Iste valg

32

Tabel 1 (forts*)- Stortingsvalg for de

273

627

663

463

424

636

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

I

ved

omvalget.

92 276

204 [ 638

194 | 664

160 467

111 427

165 • 640

derav

kvinder.

93

211

195

162

111

166

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

18 515 5 689 1 742 5 731 1 760 102

1 092

1 977

1 043

4 956

2 335

2 408

2 434

2 278

3 383

372

644

344

1 635

863

802

761

750

1 322

135

255

113

563

283

232

215

230

555

21 906 7 493 2 581

4 600

1 876

647

1 072

5 007

3 392

2 058

2 957

21 609

1 641

674

239

368

1 627

1062

673

907

576

251

93

131

550

387

216

265

7 191 2 469

1 643

674

238

374

1 637

1 061

679

923

576

251

93

133

555

387

217

278

7 229 2 490

2

5

16

7

9

27

5

6

3

26

6

18

13

5

22

104

26

14

2

3

17

21

14

10

ved

omvalget.

2

5

16

7

9

27

104

26

14

2

3

17

22

14

10

107 108


enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

87

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

ved

omvalget.

190

derav

kvinder.

43 !

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

ved

omvalget.

10

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

ved

omvalget.

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

ved

omvalget.

250 7 457 106 i 9 36

15

242 436

232 14 416 84 j 7 46

28

227 j 398

230 40 381 108 | 11 38

31

227 ! 374

202 11 298 39 | 7 19

12

197 292

218 5 413 72.1 11 70

61

217 405

2 344 227 ! 4 087 963 92 455 49 349 2 300 3 983

132

54

82

291

240

198

185

136

224

1 542

16

-

•i

11

33

13

12

5

16 1

107

11

1

2

12

9

7

13 !

4

60

-

-

-

-

1

2

111

5

6

I

7 I

I

1

41 S

403 | 45 735 226 13 94 12 91

351 ! 89 522 179 19 62 13 42 |

99 11 186 66 10 20 6 18

169 36 257 81 10 20 8

680 I 65 1 163 267 59 175 47

392 I 31 752 216 ! 15 75 12

179

300

3

39

262

724

10

190

4

14

11

125

4

5

!

18

111 j

66 |

7

!

95 i

2 573 319 4 601 1 235 1 144 582 107 | 448

6

-

-

-

-

87

129

54

82

291

235

198

177

135

219

1 1 520

1 I 402

1

345

95

169

670

388

179

291

185

733

501

184

257

1 108

746

258

696

2 539 4 483


Stortingsvalg

19 09.

Valgsogn.

Sondre Bergenhns amt.

(Forts.)

3dje kreds, Midthordland.

Os

Samnanger

Askøen

Aarstâd . . . . . . ï~.

Aasene

Valgkredsen tils.

4de kreds, Nordhordland.

Hammer. .

Alversund

Herlø . . . . .

Manger

Lindaas . . .

Masfjorden

Haus . .

Bruvik

Valgkredsen tils.

5te kreds, Voss.

Hosanger . . .

Evanger .

Voss .

Vossestranden

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

2 775 954i

2 399 665

6 545

7 471

4 708

1 625

25 523

2 914

3 262

3 414

5 366

6 628

ved

Iste valg,

34

Tabel 1 (forts.)- Stortingsvalg for de

2 462

2 671

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

359

170

1 078

1 091

2 066 i 838

518

9 336

989

1 002

1 174

i 678

1 Rfi5

197

3 733

366

370

399

621

57fi

ved

omvalget.

952

669

2 486

2 695

2 081

523

9 406

990

1 012

1 182

1 683

1 914-

2 250 651 ! 203 i 652

• j

23 834

5 074

4 222

3 509

2 121

7 745

2 020

24 691

7 359

1 634

1 229

983

684

2 685

629

7 844

2 535

642

495

293

243

1 025

206

2 904

7 433

-

-

-

derav

kvinder.

358

175

1 091

1 101

846

202

3 773

366

374

402

625

587

203

2 557

-

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

13

99

Ù il

33

20

71

6

165

16

12

11

28

51

15

133

28

11

21

11

50

6

127

ved

omvalget

13

22

33

20

71

5

164

17

12

12

28

49

15

133

-

-


enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg.

391

271

1 101

1 205

1 098

198

4 264

379

4G9

12G

732

705

373

2 784

1 072

707

G12

43G

. 1 730

231

4 788

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

48

26

293

302

384

21

1 074

51

53

-

64

5

52

225

299

218

120

127

483

17

1 264

ved

omvalget.

742

382

1 899

1 972

1 501

£23

6 919

692

752

813

1 197

1 330

546

5 330

-

-

-

. -

-

-

derav

kvinder.

260

70

762

741

657

143

2 633

191

201

211

3S9

255

154

1351

-

-

-

-

Antal indsendte

anmeldelser

ved

Iste

valg.

42

10

25

38

24

9

148

32

20

5

52

35

24

168

43

20

82

33

96

1

275

ved

omvalget-

96

23

125

134

60

42

480

100

68

179

116

195

77

735

-

-

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

35

6

16

31

16

7

111

20

17

2

18

22

22

101

22

13

54

25

74

1

189

ved

omvalget.

76

19

89

85

41

38

348

79

49

147

63

121

62

521

-

-

-

-

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og '/s 1909

(ved det

endelige valgV

-

-

5

2

-

7

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

1909.

Ialt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

384

268

1 091

1 196

1 085

196

4 220

364

466

123

697

692

373

2 715

1 053

702

586

428

1 708

230

4 707

ved

omvalget.

724

380

1 864

1 928

1481

421

6 798

672

742

796

1 154

1 292

535

5 191

-

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

19 0 9.

V a 1 g s o g n.

Søndre Bergenlms amt.

(Forts.)

6te kreds, Hardanger.

Strandebarm

Varaldsø

Røldal

Ullensvang

Eidfjord . . .

Ulvik

Granvin

Vikør .

Jondal

Valgkredsen tils.

Nordre Bergenlms amt.

Iste kreds, Indre Sogn.

Jostedal.

Lyster .

Hafslo. .

Aardal .

Lærdal .

Borgund

Sogndal.

Aurland.

Valgkredsen tils.

2den kreds, Ytre Sogn.

Leikanger.

Balestrand

Vik ....

Kirkebø. .

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Folke- !

mængde j

3. decbr. \

Antal stemmeberettigede

s Derav med suspeni

sionsanmerkning.

1900 efter i

nuved

derav

værende i Iste valg, I kvinder,

grænser. !

ved

omvalget.

derav ved ved

kvinder, ! Iste valg. omvalget.

1 661

848

832

5 359

1 068

1 561

1 237

3 480

2 143

593 !

284 i

324

2 332 !

332

564

449 |

1226 |

680 |

217

92

109

794

123

221

167

455

200

18 189 6 784 2 378 72

938

3 000

2 881

1301

2 152

765

3 479

2 746

17 262 5 622 1 936

2 552 i

2 187

3 533

1 707

315

1 022

1 012

428

614

265

1 140

826

945

835

1 165

571

125

337

334

163

205

80

381

311

399 |

336

453

190 !

" i

i

- i

956 i

838

1 213

573

407

337 i

456

192

7

5

12

6

19

6

24

28

6

13

9

20

11

117

12

14

21

8

12

12

21

8


37

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

218

134

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

88.

896

130

186

121

642

262

2 677

80

465

296

152

411

151

463

393

2 411

518

531

782 j

324

derav

kvinder.

7

I 23

14

118

17

1 17

10

81

17

304

4

72

7

25

107

32

42

60

349

129

114

191

28

ved

omvalget,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

792

717 1

993 !

462

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312

260

335

133

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

8

11

2 !

38

3

4

4

30

12

112

28

12

32

27

13

13

36

161

25

32

47

47

ved j ved

om- i 1ste

valget, valg.

-

-

-

-

_

-

-

Derav

godkjendt

4

7

30

1

1

3

12

6

-1 64

!

-

-

-

-

-

-

-

-

82

68

77

67

18

9

32

21

12

6

34

132

11

16 1

26

15

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

64

62

59

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

Stortingsvalg

T9 0 9.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

1 213

- ; 130

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

86

888

128

183

120

624

255

2 627

80

455

293

152

404

151

457

391

- 2383

2

504 1

517 |

762

- i 293

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

783

714

977

457


Stortingsvalg

19 09.

Valgsogn.

Nordre Bergenhus amt.

(Forts.)

2den kreds, Ytre sogn.

(Forts.)

Lavik

Hyllestad

Brekke

Gulen

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Sandfjord.

Ytre Holmedal

Indre Holmedal

Jølster

Førde

Naustdal

Vevring

Valgkredsen tils.

4de kreds, Kinn.

Sulen . . .

Askvold. .

Kinn . . . ,

Bremanger

Selje . . .

Florø . . .

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

1 182

2 475

982

3 262

17 880

3 722

3 529

2 858

2 913

2 597

1 198

Valgkredsen tils. 18 125

ved

1ste valg.

38

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

444

757

320

1 003

Antal stemmeberettigede

derav ved derav

kvinder. \ omvalget. kvinder.

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

1ste valg.

ved

omvalget.

194 ; 445 [ 194 i 7 | 7

221 j 756 | 221 j 16 15

114 ! 321 | 114 | 3 | 3

324 1008 I 326 ! 11 l 11

6 040 2 231 6 110 2 247

1 288

1 131

853

868

839

349

427

343

309

303

272

91

16 817 5 328 1 745

1 884

2 692

4 825

2 332

5 457

935

561

943

1 481

804

1 953

407

145

301

394

307

782

176

6 149 2 105

92 89

20

22 I

20 i

26 |

11 |

l

99

16

16

41

9

19

12

113


39

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

257

428

179

455

3 474

589

461

432

405

351

138

2 376

79

387

449

188

771

170

2 044

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

90

106

21

46

725

72

3

42

51

44

5

217

7

39

9

8

127

41

231

ved

omvalget

361

639

258

653

derav

kvinder.

150

137

73

159

4 875 1559

-

-

-

-


-

-

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

1ste

valg.

30

27

10

21

239

27

8

15

10

15

8

83

4

12

15

4

62

8

105

ved

omvalget.

66

108

29

72

569

-

-

-

I

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

23

23

2

17

133

19

2

11

2

11

51

10

12

3

34

4

66

ved

omvalget.

55

87

26

63

486

-

-

" j

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av a/e

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

n

-

-

Stortingsvalg

1909.

lait godkjendte

stemmer.

ved

1ste

'valg.

252

424

171

452

3 375

583

453

429

397

347

136

2 345

79

385

447

188

743

167

2 009

ved

omvalget.

354

616

257

644

4802

i i i i i i >

-

-

-


Stortingsvalg

190 9.

V a 1 g s o g n.

Nordre Bergenhus amt

(Forts.)

ote kreds, Nordfjord.

Daviken

Eid

Hornindal

Gloppen

Breim

Indviken

Stryn

Valgkredsen tils.

Romsdals amt.

Iste kreds, Søndre

Søndmør.

Vannelven

Sande ..... . .

Rovde

Herø

Ulstein

Ørsten

Vartdalstranden

Volden

Hjørundfjord

Valgkredsen tils.

2den kreds, Nordre

Søndmør.

Sunnelven

Norddalen

Stranden

Stordalen . . .

Søkkelven

Ørskog

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 377

3 207

1 618

3 264

1 917

3 063

2 511

18 957

2 825

2 221

610

3 501

2 996

2 457

736

4 556

1970

21 872

1 740

2 397

1 521

869

2 420

1 838

ved

Iste valg

40

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

1 174

1039

495

1 127

678

1 029

888

6 430

1 004

794

233

1 284

1 208

948

276

1 674

700

8 121

573

870

544

353

902

625

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

428

364

156

386

285

376

338

2 333

236

296

104

487

486

354

113

605

260

2 941

180

308

212

141

372

228 |

ved

omvalget.

-

- :

-

1 016

797

232

1 281

1 216

948

276

1 673

700

8 139

-

derav

kvinder.

-

-

239

314

104

484

489

354

113

605

260

2 962

-

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

29

11

2

15

52

7

4

120

4

13

6

34

11

13

1

24

11

117

8

9

2

1

4 !

ved

omvalget

-

-

4

13

6

34

11

13

1

24

11

117


41

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

605

534

210

698

312

560

546

3 465

632

377

152

590

622

659

146

991

298

4 467

321

362

156

126

318

234

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme,

derav

kvinder.

105

104

18

138

7

52

102

526

143

47

49

65

76

161

19

207

4

771

41

7

11

17

59

14

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

804

623

171

758

781

813

196

1 225

395

5 766

-

-

-

-

-

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

-

253

203

40

178

198

278

51

357

74

1 632

-

-

-

-

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

1ste

valg.

22

32

6

52

8

17

35

172

38

15

13

40

30

41

Q

54

7

246

13

4

7

-

10

i !

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

43

51

26

82

25

75

20

82

42

446

-

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

15

! 22

2

! 37

5

14

28

123

21

g

9

10

22

31

5

20

132

13

3

4

-

4

ved

i omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

39

37

24

61

19

61

18

57

32

348

-

-

- l

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted 1

i h. 1.1. av 2/6

1906 og '/s 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- !

- |

-

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkjendte

stemmer.

ved

1ste

valg.

599

524

206

683

310

557

539

3 418

616

370

148

559

613

648

143

957

295

4 349

321

361

153

126 j

312

- 233

ved

omvalget,

-

-

-

-

-

-

-

801

610

170

739

775

798

196

1204

387

5 680

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

19 09.

Valgsogn.

Romsdals amt. (Forts.)

2den kreds, Nordre Søndmør.

(Forts.)

Skodje

Vatne

Borgund

Giske

Roald. .

Haram .

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Romsdal.

Vestnes

Sylte

Eid . .

Vold

Grytten

Hen

Veø

Eresfjord og Vistdalen .

Nesset

Bolsø

Akerø

Sandø

Valgkredsen tils.

h de kreds, Søndre Nordmør.

Frsenen

Bud

Kornstad

Eide

Kvernes

Bremsnes

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

1 551

1 547

5 556

1 480

971

2 531

24 421

2 504

1 345

549

1 014

1 728

1 128

2 445

1 848

1 700

3 569

2 484

950

21 264

2 805

2 803

1 702

1 598

875

3 286

ved 1ste

valg.

42

Tabel 1 (forts.)- Stortingsvalg for de

564 i

564

2 171

564

349

975

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

182

217

944

234

143

383

9 054 3 544

837

432

211

333

600

406

861

538

543

1 213

883

357

7 214 2 490

1019

1 104

525

389

242

1 275

277

155

79

124

228

144

289

171

180

390

325

128

384

411

141

2

52

497

ved

omvalget.

836

435

211

334

601

407

861

545

543

1 213

885

*)

derav

kvinder.

6871 2365

1021

1 107

542

391

231

1 281

277

155

79

124

228

144

289

174

180

390

325

_

•) Paa grund av uveir kunde der ikke avholdes valgting ved omvalget.

389

413

155

6

43

498

Derav med suspensionsanmerkni

n g.

ved

7

6

13

58

8

7

6

1

5

2

3

2

11

14

2

1

62

4

11

7

8

3

4

ved

omvalget.

8

7

6

1

5

,2

3

3

11

14

2

_

62

4

10

7

9

3

4


43

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

141

165

1 083

155

159

497

3 717

319

153

87

137

235

146

399

230

207

463

303

175

2 854

248

463

235

271

139

393

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

6

9

224

-

16

43

447

26

16

11

4

38

3

50

7

6

29

5

14

209

3

34

4

3

7

15

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

341

164

128

170

291

242

515

260

264

674

296

*)

3 345

554

779

294

296

171

586

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

46

27

30

17

61

55

108

23

38

138

5

-

548

70

217

29

7

24

98

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

1 2

-

78

-

3

3

121

7

2

2

2

1

.-

5

3

1

8

-

20

51

11

20

5

15

6

15

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

10

4

16

13

21

11

12

8

18

35

4

-

152

65

88

33

25

17

49

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

42

-

1

3

70

2

1

2

2

1

-

5

-

-

3

-

15

31

5

9

1

5

6

2

ved

omvalget.

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og VB 1909

(ved det

endelige valg).

i

- 1

-

-

-

-

8

4

16

13

-

7

7

4

11

27

2

99

11

77

25

13

15

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

1909.

lait godkj endte

stemmer

ved

1ste

valg.

141

165

1050

155

159

496

3 672

315

153

87

137

233

144

398

227

206

458

303

175

2 836

242

456

231

261

139

380

ved

omvalget,

-

-

-

-

-

-

339

164

128

169

270

238

510

257

258

671

294

*)

3 298

506

779

287

284

171

564


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Romsdals amt, (Forts.

Me kreds, Søndre Nordmør.

(Forts.)

Tingvold

Gjemnes

Øre

Øksendalen

Ulvundeidet

Sundalen

Valgkredsen tiis.

5te kreds, Nordre Nordmør.

Grip

Frei ,

Strømsneset

Stangvik

Aasgaard

Surendalen

Rindalen

Aure

Valsøfjorden

Halse

Tusteren

Edø

Valgkredsen tils.

Søndre Trondhjems amt.

Iste kreds, Ytre Fosen.

Osen

Roan

Stoksund

Aa

Folkemængde

3, decbr,

1900 efter

nuværende

grænser.

2 808

904

2 073

594

409

1 697

44

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

ved ! derav ved derav

Iste valg ! kvinder, omvalget, kvinder,

i \

801

265

630

179

125

457

262

71

188

50

26

103

21 554 ! 7 011 2 187

201

1 090

1267

2 354

629

2 927

2 569

3 157

953

1 401

1 582

3 380

21510

1 528

2 077

1 194

2 541

77

357

376

670

236

885

754

1031

317

454

556

1 153

32

118

113

164

68

258

238

267

88

148

146

411

6 866 2 051

536

632

421

886

193

202

29

326

827

269

631

179

125

459

7 063

77

359

379

671

239

892

746

1033

317

454

557

1 158

279 j

73 I

188 |

50 I

26 |

103 |

2 223

32 !

119 |

113!

164 |

70

264

222 |

269 I

88 !

148 !

146 j

412 I

Derav med suspensionsanmerkning,

ved

Iste valg.

10

12

6

4

20

89

1

2

10

14

8

23

17

41

8

14 i

42

22

6 882 2 047 202

7

12

5

13

ved

omralget

10

12

6

4

20

89

1

2

10

14

8

23

17

41

8

14

42

23

203


45

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

365

177

446

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

90

57

132

3 016

17

178

167

325

129

445

463

747

193

289

derav

kvinder,

33

17

106

2

6

6

ved

omvalget,

481

179

480

120

57

200

236 4 197

1

24

8 |

8 |

12 |

56 |

100 |

142 |

38 I

59 |

38

99

142

294

157

505

559

773

227

302

derav

kvinder.

187

26

130

13

5

14

Antal indsendte; Derav

anmeldelser j godkjendt

ved

1ste

valg.

820 104

8

9

8

6

30

79 |

151 |

150 |

57 i

75 !

i

259

510

19 |

53 !

240

437 19 |

52

47 !

34

3 722 520 ! 3 773 644 327

247

200

112

277

35

3

12

43

-

-

-

-

-

-

7 i

11 |

26 |

76 !

75 !

11

37 I

9 I

8

4

6 !

ved | ved

om- | 1ste

valget.| valg.

30

3

14

6

2

13

ved

omvalget

4 25

6 i

3 | 8

6

345 | 46 214

2

12

23

32

139

109

17

39

52

53

16

72

67

10

32

24

20

2

7

17

14

126 |

95 I

17

28

31 |

47 !

479 255 385

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. lov av %

1906 og »/s 1909

(ved det

endelige valg).

Stortingsvalg

1909.

lait godkjendte

stemmer

ved ved

1ste I omvalg.

| valget.

359

175

440

89

57

132

478

176

474

119

57

195

2 961 4 090

17

177

167

323

126

435

459

737

192

284

236

497

38

99

142

289

154

491

553

757

227

291

219

423

I 3 650 3 683

247

200

112

276


Stortingsvalg

190 9.

Valg sogn.

Søndre Trondhjems amt.

(Forts.)

Iste kreds, Ytre Fosen.

(Forts.)

Jøssund

Sørfrøya

Nordfrøya

Hitteren . . . . . . . . .

Fillan

Valgkredsen tils.

2den kreds, Indre Fosen.

Nes

Bjugn

Skjørn

Hevne

Agdenes

Ørlandet

Rissen

Lensviken

Stadsbygden

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Orkedalen.

Orkedalen

Meldalen . . . . . . . . .

Rennebu

Opdal

Børseskognen

Børsen ,

Gjeitestranden

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr,

1900 efter

nuværende,

grænser,

ved

Iste valg.

1 597 I 585

1 671 ! 645

3 524 ; 1 169

2 466 I 934

2 414 ; 840

46

Tabel 1 (forts.) Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

223

215

357

333

285

19 012 6 648 2 163

1 294

1 240

2 144

5 099

1 413

3 510

3 394

1 019

1 810

373

361

676

1 644

476

1 042

838

307

569

113

88

185

510

129

302

181

86

162

20 923 6 286 1 756

6 243

2 937

2 262

3 860 I

1 317 I

1 420

674 |

18 713

2 229

1 125

769

1 194

370

474

216

377

362

680

1 652

469

1 054

845

307

568

6 314 1 780

Derav med suspensionsanmerkning

ved j derav ved ved

omvalget, [ kvinder. Iste valg. omvalget.

729 2 310 I

343 1 133 |

230 | 783 |

347 | 1 192 I

100 I 370

143 474

73 219

6 377 1 965 6 481

113

89

188

511

131

314

186

86

162

777

347

235

347

100

143

75

2 024

14

10

35

28

15

13

12

21

48

9

34

21

3

14

175

58

32

21

47

8

16

2

12

12

21

48

9

34

21

3

14

174

57

32

21

47

8

16

2

184 183


47

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

231

324

598

381

338

2 708

191

125

208

743

192

454

576

189

429

3107

1 189

659

490

532

186

325

96

3 477

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

46

68

106

43

55

411

22

9

17

102

19

50

111

33

106

469

272

171

111

98

6

59

8

725

ved

omvalget.

-

-

-

_

165

176

218

1015

231

587

659

241

473

3 765

1 681

799

640

873

275

392

145

4 805

derav

kvinder.


-

-

-

-

24

23

43

225

24

127

134

59

131

790

532

247

182

233

59

115

37

1 405

Antal indsendte

anmeldelser

ved

1ste

valg

19

116

235

52

41

490

18

1

22

26

6

25

33

8

32

171

22

28

27

18

9

29

3

136

i

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

12

22

35

108

38

82

52

25

36

410

107

49

40

77

22

34

12

341

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

17

68

114

38

23

282

17

-

18

17

2

22

22

4

20

122

12

19

14

1

3

20

3

72

ved

omvalget,

1

-

-

-

-

-

10

20

24

96

26

77

42

19

30

344

82

45

35

55

20

31

10

278

Antal forfaldsanmeldelser

: indsendt l'ra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

11906 og >/s 1909

(ved det

endelige valg).

;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkjendte

stemmer.

ved

1ste

valg.

229

323

541

371

320

2 619

191

124

204

734

188

451

566

184

416

3 058

1 182

651

477

515

180

316

96

3 417

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

164

174

207

1003

223

582

650

235

469

3 707

1658

794

635

857

270

391

141

4 746


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Søndre Trondhjems amt.

(Forts.)

Me kreds, Guldalen.

Røraas

Aalen

Holtaalen

Singsaas

Budalen

Støren

Soknedalen

Horg

Hølandet.

Flåa

Melhus

Valgkredsen tils.

5te kreds, Strinden.

Buviken

Byneset

Leinstranden

Strinden

Malvik

Tiller ...

Klæbu

Selbu

Tydalen

Valgkredsen tils.

Nordre Trondhjems amt.

Iste kreds, Stjørdalen.

Meråker

Hegre

Laanke

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

4 541

2 039

988

1 610

554

1 834

1 981

2 136

1 112

661

2 324

19 780

751

1878

1 213

5 272

2 487

614

1 071

4 607

881

18 774

1 776

2 452

1 449

' 18

\ Antal stemmeberettigede

ved

Iste valg.

1 933

770

313

506

180

598

658

693

294

236

700

6 881

247

577

448

2 078

921

230

350

1 473

288

6 612

811

861

395

derav

kvinder.

786

285

124

182

Tabel 1. Stortingsvalg for de

41

171

187

192

57

73

150

2 248

67

217

161

760

369

88

154

539

103

2 458

294

291

108

ved

omvalget,

1936

774

313

509

180

599

655

693

295

237

702

6 893

248

584

448

2 102

922

236

350

1 478

288

6 656

-

derav

kvinder.

786

285

124

183

41

171

187

192

57

73

152

2 251

67

218

161

769

368

93

154

540

103

2 473

-

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

23

4

3

3

3

13

17

11

13

3

22

115

3

17

5

47

21

2

1

17

4

117

10

23

10

i

ved

omvalget.

23

4

3

3

3

13

16

11

14

3

22

115

3

17

5

50

21

3

1

17

5

122


49

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

1375

664

239

384

114

390

298

390

129

183

374

4 540

106

181

199

1 124

631

Antal stemmeberettigede,

der liar avgit stemme

84

215

834

166

3 540

434

338

181

derav

kvinder.

475

229

79

98

16

91

9

72

7

49

41

1 166

10

24

34

356

202

5

109

171

25

936

106

46

6

ved

omvalget.

1 645

713

271

427

134

465

481

542

209

197

514

5 598

177

401

309

1 510

791

156

296

1 263

221

5 124

-

-

derav

kvinder.

659

255

102

132

20

124

114

144

37

57

86

1 730

38

134

87

552

298

47

122

434

73

1 785

-

-

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

1ste

valg.

84

13

5

6

3

13

13

25

1

9

8

180

8

3

56

22

2

15

52

4

167

24

20

6

ved

omvalget.

145

20

10

16

7

33

41

53

10

9

23

367

12

23

15

78

41

10

29

171

9

388

-

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

53

8

1

6

2

9

9

20

1

4

3

116

3

4

2

39

16

-

14

42

4

124

6

10

-

ved

omvalget.

113

17

8

13

3

31

29

37

8

6

19

284

11

21

13

61

40

6

23

152

5

332

-

-

Stortingsvalg

19 09.

Antal forfalds- lait godkjendte

anmeldelser | stemmer.

indsendt fra |

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

ved

1ste

\alg.

1 346

659

235

384

113

387

295

385

129

183

369

4 485

104

177

198

1 106

- j 624

-

-

-

-

1

-

-

82

214

825

165

3 495

415

330

177

ved

omvalget.

1 615

710

268

424

131

464

468

525

208

196

510

5 519

176

400

307

1 491

790

152

290

1 252

217

5 075

-

-


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Nordre Trondhjems amt.

(Forts.)

Iste kreds. (Forts.)

Stjørdalen

Skatval

Frosta

Aasen

Skogn

Levanger herred

Valgkredsen tils.

2den kreds, Værdalen.

Leksviken

Værdalen

Ytterøen

Mosviken

Verran

Inderøen

Hustad

Røra

Sparbu

Ogndalen

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Snaasen.

Egge

Beistaden

Namdalseidet

Stod

Kvam

Snaasen

Lierne

Grong

Holandet

Overhallen

Stenkjær

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

3 158

2 125

3 090

2 173

3 450

ved

Iste valg.

50

Tabel 1 (forts*)- Stortingsvalg for de

1030

694

837

669

1 105

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

2 127 675 233

21 800 7 077 2 395

3 040

5 864

993

969

1 456

3 009

730

837

2 604

1 216

923

1 976

305

185

471

951

258

302

769

447

384

265

209

228

383

283

598

96

106

115

288

81

109

244

145

20 718 6 587 2 065

1 071

2 946

1 368

888

1 254

2 381

1 597

2 566

1 046

2 539

2 098

482 197

842 I 253

396 ! 108

392

483

880

494 |

965 l

390 |

917 |

815 I

164

178

267

159

328

127

343

348

19 754 j 7 056 i 2 472

ved

omvalget.

923

1 982

305

287

470

951

258

303

767

449

derav

kvinder.

-

283

600

97

106

114

288

81

109

244

146

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

25

13

30

22

40

16

189

40

75

4

11

10

28

8

4

33

16

6 695 2 068 229

14

25

10

8

14

32

11

30

15

23

32 |

214

ved

omvalget.enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

469

284

276

204

481

266

2 933

120

604

109

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme.

94

179

263

68

144

425

97

2 103

224

254

231

192

248

626

181

629

315

505

473

3 878

derav

kvinder.

100

49

43

31

85

61

527

10

93

11

10

23

40

8

27

63

7

292

53

22

47

48

45

136

28

164

96

110

168

917

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

340

613

138

118

213

352

63

164

476

94

2 571

-

-

-

-

-

• • - -

-

-

-

-

-

derav

kvinder.

-

- -

-

-

86

97

31

25

. 38

71

7

42

96

13

506

-

-

-

-

-

-

-

-

_

-

-

Antal indsendte'

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

12

4

3

6

14

4

93

2

18

3

2

9

3

-

5

10

-

52

5

15

7

24

7

38

12

54

32

32

25

251

ved

omvalget.

\

-.

-

-

-

-

-

34

39

1

4

17

8

-

8

26

1

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

3

4

3

6

3

3

38

1

9

1

2

1

2

-

5

5

-

26

3

9

5

19

5

36

-

42

30

21

17

187

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

28

23

-

2

11

4

"

5

20

1

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

19 0 9.

Antal forfalds- Ialt godkjendte

i anmeldelser

Indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 stemmer.

/6

1906 og Vs 1909

i (ved det

endelige valg).

ved

1ste

valg.

ved

omvalget,

-

- -

-

, .... .. .. ... _

-

459

284

276

204

470 •".

265

- 1.2.880.

-

-

-

-

-

-

j: -

1

118

597

106

94

171

261

67

144

420

97

- 2 075

222

248

• 229

187

246 r

• 624

-

• -

-

-

-

170

619

313

489

465

3 812

i

!

• • • • • - •

;

• -

" • -

335

595

137

116

194

348

63

161

472

94

2 515

-

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Nordre Trondhjems amt.

(Forts.)

Ude kreds, Namdalen.

Klingen

Vemundvik

Fosnes . .

Flatanger

Nærø

Vikten

Leka

Gravik

Kolvereid

Foldereid

Namsos

Valgkredsen tils.

Nordlands amt.

Iste kreds, Søndre

Helgeland.

Bindalen

Brønnøy ,

Vik

Vega

Velfjorden

Tjøtta

Stamnes

Alstadhaug

Herøy

Valgkredsen tils

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

1 387

1 088

2 958

1679

2 071

3 407

1 125

856

1 760

989

2 299

19 619

2 553

3 440

2 731

2 671

1 514

3 748

2 873

1685

3 906

25 121

ved

Iste valg.

528

371

981

591

651

1024

385

286

579

295

908

52

Tabel 1. Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

195

125

355

221

233

343

134

82

157

72

388

6 599 2 305

729

1098

664

786

370

1098

908

475

1 127

213

374

114

253

39

392

274

176

338

ved

omvalget.

derav

kvinder.

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

20

18

17

16

14

34

17

11

12

11

44

214

22

50

25

35

28

26

21

2

44

7 255 2 173 253

ved

omvalget.


53

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

344

215

507

265

298

530

186

124

377

187

695

3 728

363

349

332

218

99

412

370

99

204

2 446

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

99

58

93

48

21

116

34

12

63

38

287

869

80

48

34

41

10

93

73

22

33

434

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

derav

kvinder.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antal indsendte

forfald«?-

1U1 ictivlH

anmeldelser

ved

1ste

valg.

25

5

11

5

8

47

7

5

25

5

41

184

38

6

8

7

2

13

16

6

24

120

ved

omvalget-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

9

3

6

1

2

43

3

2

18

2

30

119

27

2

4

6

1

12

11

4

8

75

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

19 09.

lait godkj endte

stemmer

ved

1ste

valg.

327

213

502

261

292

527

183

121

370

184

687

3 667

348

?47

328

217

99

411

366

97

188

2 401

ved

omvalget.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Stortingsvalg

19 0 9.

Valgsogn.

Nordlands amt. (Forts.)

2den kreds, Nordre

Helgeland.

Vefsen

Hatfjelldalen . . . . . .

Donnes . . . . . . . .

Nesna

Hemnes . . . . . . . .

Mo

Lurøy .

Træna

Mosjøen

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Søndre Salten.

Rødøy

Meløy

Gildeskaal .

Beiaren

Bodin

Sjerstad . . . . . . . .

Fauske .

Saltdalen

Valgkredsen tils.

åde kreds, Nordre Salten

Lødingen

Tjelsund. , . . . . -.•-.

Sørfold

Nordfold. ........

Kjerringøy

Steigen

Folkemængde

3, decbr,

1900 efter

nuværende

grænser.

4 974

1 108

1 439

3 355

4 743

4 369

2 275

547

1369

54

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

ved ! derav ved derav

1ste valg. i kvinder. ; omvalget, kvinder,

1 590

318

459

859

1 532

1 846

702

213

684

557

110

141

200

519

630

208

85

313

1 605

318

459

872

1 542

1 853

706

212

684

568

110

141

212

520

630

210

85

313

Derav med suspensionsanmerkning,

ved ved

1ste valg. ! omvalget

59

9

17

33

23

109

24 179 8 203 2 763 8 251 2 789 302

2 705

3 375

4 154

1 790

4 755

1 709

4 646

3 164

863

956

1 307

522

1 529

602

2 079

1 108

26 298 8 966

2 706

1 261

2 541

1351

896

2 416

737

354

818

315.

233

667

284

285

385

128

560

211

608

421

2 882

157

56

291

33

71

210

865 j

967

1 307

523 |

1 527 |

602 !

2 084 |

1 109

8 984

-

-

-

-

-

286

287

385

128

559

211

610

421

2 887

33

3

16

22

30

51

10

48 |

3

26

6

196

24

7

44

17

17

22

I

64

9

17

35

23

111

33

3

16

311

31

51

10

48

3

25

7

197


55

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

698

162

138

369

615

881

135

65

455

3 518

348

534

439

252

538

307

1434

449

4 301

234

110

68

45

24

87

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

135

24

13

41

91

201

10

7

187

709

49

93

79

26

78

64

385

46

820

18

3

3

3

4

8

ved

omvalget.

884

205

200

638

1046

1 193

286

103

523

5 078

524

745

704

405

1 124

460

1627

647

6 236

-

-

-

-

derav

kvinder.

228

48

26

126

270

352

45

26

223

1 344

132

194

147

95

407

134

479

153

1 741

-

-

-

-

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

15

5

3

7

2

24

13

1

13

83

19

38

85

22

44

29

114

17

368

8

5

12

3

-

2

ved

omvalget.

33

10

23

36

50

70

49

3

22

296

37

93

154

91

260

78

168

89

970

-

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

4

5

2

1

1

14

2

1

5

35

9

22

65

12

28

19

88

8

251

1

1

2

-

-

2

ved

omvalget.

26

6

14

33

31

44

22

3

9

188

25

62

119

63

220

58

126

52

725

-

-

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av %

1906 og Vs !909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.- -

-

-

-

-

Stortingsvalg

1909.

lait godkj endte

stemmer

ved

1ste

valg.

686

162

137

361

613

870

126

65

446

3 466

338

520

427

246

526

297

1405

440

4 199

227

106

58

42

24

87

ved

omvalget.

876

201

191

635

1025

1 171

262

103

514

4 978

512

722

682

383

1 099

440

1 593

611

6 042

-

-

-

-


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Nordlands amt. (Forts.)

Me kreds. (Forts.)

Leiranger

Hammerøy

Tysfjorden . . . . . . .

Ankenes

Evenes

Vaagan

Gimsøy

Borge

Valgkredsen tils.

5te kreds, Lofoten.

Buksnes

Flakstad.

Værøy

Valgkredsen tils.

6te kreds, Vesterdalen.

Hadsel


Øksnes . . . . . . . .

Sortland

Dverberg

Valgkredsen tils.

Tromsø amt.

Iste kreds, Trondenes.

Kvæfjord

Trondenes

Bjarkøy

Folkemængde

3. decbr,

1900 efter

nuværende

grænser.

1 248

3 190

2 276

4 195

3 568

ved

Iste valg.

56

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

393

986

750

882

1 246

25 648 7 381

4 805

1465

4 481

5 620

3 007

1 160

1 591

503

1 080

1 701

963

459

20 538 6 297

7 815

4 340

3 041

3 234

4 030

2 452

1 198

851

1 037

1 490

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder,

138

293

224

287

400

2 160

472

146

188

582

348

165

ved

omvalget.

1 593

500

1 081

1 702

968

472

1 901 6 316

855

408

239

326

589

2 452

1 202

851

1 049

1496

derav ved

kvinder. Iste valg.

472

146

188

582

348

171

1 907

855

411

239

337

591

22 460 7 028 2 417 7 050 2 433

3 115

7 775

1 765

980

2 551

609

321

852

207

999

2 550

610

328

852

208

Derav med suspensionsanmerkning.

14

32

33

18

57

285

101

24

53

92

44

17

331

106

71

67

49

35

328

23

86

10

ved

omvalget,

24

53

92

45

17

334

106

71

67

49

35

328

23

10


57

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

Iste valg

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

65

247

67

400

369

1 716

676

204

456

613

461

152

2 562

907

267

222

328

668

2 392

586

1 123

306

derav

kvinder,

5

24

9

62

29

168

122

35

36

75

54

27

349

166

53

19

52

122

412

122

198

78

ved

omvalget,

-

-

848

247

644

912

622

186

3 459

1 195

574

232

535

892

3 428

695

1 624

416

derav

kvinder.

-

-

217

67

100

263

102

45

794

340

171

35

147

299

992

173

395

113

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

3

1

1

83

63

181

44

21

33

17

38

19

172

38

12

14

10

57

131

19

55

15

ved

omvalget

.

-

-

105

27

52

75

110

39

408

65

55

21

57

153

351

49

164

42

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

3

1

1

53

19

83

29

15

13

6

25

11

99

14

8

6

9

24

' 61

10

42

13

ved

omvalget

-

-

87

23

33

60

79

36

318

36

36

11

49

128

260

35

106

27

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. lov av 2 /6

1906 og »/s 1909

(ved det

endelige valg).

1

1

-

-

-

-

-

Stortingsva

1909.

Ialt godkj endte

stemmer

ved

Iste

valg.

65

246

67

370

327

1 619

650

198

437

604

451

144

2 484

883

264

214

324

633

2 318

578

1 110

304

ved

omvalget.

-

-

829

243

629

901

599

184

3 385

1 167

557

222

532

871

3 349

683

1 579

401


Stortingsvalg

190 9.

Valgsogn.

Tromsø amt. (Forts.)

Iste kreds, Trondenes.

(Forts.)

Ibbestad

Salangen

Lavangen

Harstad.

Dyrøy

Valgkredsen tils.

2den kreds, Senjen.

Sørreisa

Tranøy

Torsken . * . . . .

Berg

Hillesøy

Lenvik .

M aal selven

Bardu

Malangen

Balsfjord

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Tromsøsundet.

Tromsøsundet . . . .

Sørfjord. . . . . . .

Lyngen

Karlsøy

Helgøy

Skjervøy . . . . . .

Nordreisa

Kvænangen

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr,

1900 efter

nuværende,

grænser.

5 374

2 280

1 424

1 246

22 979

1 598

1 943

1 664

1 229

1 002

1 716

4 842

3 678

1 646

1 613

3 123

ved

Iste valg.

1 632

58

Tabel 1 (forts.) Stortingsvalg for de

948

411

569

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

474

274

105

234

ved

omvalget.

I

1 634 !

954

418

574

7 700 2 467 7 739

609

617

554

478

371

529

1368

1 069 !

437

554

885

24 054 i 7 471

4 997

1 139

5 102

1 866

1 318

2 653

1494

1 764

20 333

1 686

377

1393

609

445

793

383

558

6 244

193

199

193

182

147

154

314

285

121 |

190

232

2 210

589

123

280

200

130

225

99

167

1813

derav

kvinder.

478

278

106

237

2 487

Derav med suspension

sanmerkning

ved

Iste valg.

43

16

191

16

12

21

18

14

12

48

20

19

12

19

211

41

10

52

29

6

42

15

7

202

ved

omvalget.

43

16

6

194


59

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg

905

633

213

324

4 090

131

325

170

127

56

44

702

533

247

217

415

2 967

738

109

593

176

150

369

169

201

2 505

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

135

161

29

104

827

9

68

27

21

14

8

106

50

40

40

50

433

154

19

78

39

29

94

21

24

458

ved

omvalget.

905

758

280

430

5 108

-

-

-

-

derav

kvinder.

152

216

53

171

1 273

-

-

-

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

47

25

2

30

193

10

11

13

1

1

4

53

30

2

29

7

161

27

16

85

25

7

54

25

35

274

ved

omvalget.

84

54

18

38

449

-

-

-

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

19

24

18

126

6

9

4

1

1

38

9

2

17

6

93

20

7

45

19

1

23

5

18

138

i

ved

omvalget,

69

42

12

15

306

-

-

-

-

Antal forfalds^anmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og »/s 1909

(ved det

endelige valg).

\ " -

-

-

-

-

Stortingsvalg

1 9 0 9.

lait godkj endte

stemmer.

ved

1ste

valg.

881

632

211

309

4 025

126

323

161

125

56

42

692

512

247

203

413

2 900

732

100

552

172

144

342

149

187

2 378

ved

omvalget.

895

749

275

411

4 993

-

-

-


Stortingsvalg

1909.

V al g s o gn.

Finmarkens amt.

Iste kreds, Vest finmarken,

Kautokeino

Alten

Talvik

Loppen og Øksfjord . .

Hasvik

Hammerfest

Kvalsund

Maasø

Kjelvik

Kistrand

Valgkredsen tils.

2den kreds, Øst finmarken,

Karasjok

Lebesby

Tanen

Næsseby

Polmak

Nordvaranger. . . . .

Sydvaranger

Vardø*)

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

967

2 499

2 577

1 105

945

1 077

876

1 781

1 504

1 947

60

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

ved derav

!

Iste valg. | kvinder.

275

679

765

363

339

358

265

557

609

489 I

67

212

125

86

119

85

61

122

231

47

ved

omvalget.

275

691

769

367

347

359

266

563

612

490

derav

kvinder.

67

221

127

89

119

85

61

124

233

47

15 278 4 699 1 155 4 739 1 173

679

1 277

2 921

1058

450

1 322

1 910

1 214

254

462

1020

284

140

337

1023

325

92

137

327

43

32

70

193

311

254

469

1033

284

141

360

1 101

325

10 831 3 845 ! 1 005 3 967

92

140

331

43

32

89

204

111

1 042

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

5

18

65

7

34

31

25

74

23

51

333

6

77

56

18

9 !

9

22

17

214

ved

omvalget.

*) Ved omvalget fandt stemmegivning ikke sted ved det særskilte valgting for

Kiberg under Vardø valgsogn.

5

18

65

7

38

31

25

74

23

51

337

6

77

56

18

9

9

22

17

214


61

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

32

308

202

124

96

129

18

140

281

82

1412

102

123

598

115

84

150

364

165

1 701

derav

kvinder.

9

42

20

26

4

29

2

29

89

7

257

31

32

202

12

27

19

57

58

438

ved

omvalget.

71

490

409

159

168

214

118

206

387

139

2 361

113

183

799

214

84

277

688

65

2 423

derav

kvinder.

16

74

70

39

42

53

24

53

154

24

549

38

79

268

26

24

72

157

18

682

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

10

32

10

44

80

87

4

85

83

10

445

40

27

207

6

18

29

46

27

400

ved

omvalget.

37

52

79

58

161

175

68

275

189

67

1 161

16

97

348

31

16

69

319

1

897

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

8

26

8

10

34

65

-

75

29

6

261

10

24

132

5

11

17

43

13

255

ved

omvalget.

26

46

43

42

128

116

45

119

146

34

745

6

67

245

16

10

48

244

-

636

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

Stortingsvalg

19 0 9.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

31

305

200

94

51

115

14

130

229

78

1 247

77

118

564

114

77

142

360

148

1 600

ved

omvalget.

71

488

384

146

157

168

104

205

368

110

2 201

105

151

761

201

79

269

674

64

2 304


Stortingsvalg

19 0 9.

Fredrikshald.

Sarpsborg.

Fredrikstad.

Va 1 g s ogn.

Moss og Drøbak.

Moss . . . .

Drøbak

Kristiania.

Valgkredsen tils.

Iste kreds, Oslo .

2den kreds,Griinerløkken

3dje kreds, Gamle Aker

4de kreds, Hammersborg

5te kreds, Uranienborg

Lillehammer, Hamar, Gjøvik

og Kongsvinger.

Lillehammer . . . .

Hamar . . .

Gjøvik .

Kongsvinger . . . .

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

12 012 ,

6 922

14 635

8 930

2 335

11 265

227 626

3 251

6 046

3 153

1 524

13 974

62

Tabel 1 (forts.). Stortingsvalg for de

ved Iste

valg.

3 561

2 845

4 751

2 752

782

3 534

15 842

15 460

18 698

15 898

16 060

1 378

2 160

1 155

583

5 276

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

1 484

1 198

1 999

1 127

347

1474

6716

6 625

8 905

7 105

8 570

661

1028

520

281

2 490

ved

omvalget.

3 586

2 864

2 764

785

3 549

1 382

2 166

1 182

585

5315

derav

kvinder.

1 495

1 221

1 135

349

1484

663

1029

532

281

2 505

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg,

113

48

108

86

26

112

923

1069

507

454

95

48

71

30

11

160

ved

omvalget.

113

48

88

26

114

49

71

30

11

161


63

enkelte valgsogn i landdistrikterne.

ved

1ste valg.

2 629

2 283

3 544

2 082

545

2 627

10 088

9 216

12 693

9 447

11 176

1 226

1 803

893

459

4381

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

1 055

943

1 539

837

238

1075

4 259

3 873

5 925

3 940

5 781

607

841

385

213

2 046

ved

omvalget,

2 947

2473

2 273

594

' 2 867

1 272

1849

979

476

4 576

derav

kvinder.

1235

1067

936

253

1 189

612

867

438

223

2 140

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

1ste

valg.

89

60

197

112

27

139

188

153

410

267

535

54

73

46

17

190

ved

omvalget.

129

93

150

45

195

64

83

55

35

237

Derav

godkjendt

ved

1ste

valg.

75

54

168

86

20

106

128

136

280

236

413

43

52

42

14

151

ved

omvalget.

71

88

128

33

161

54

73

49

33

209

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

ih.t. 1. av %

1906 og »/s 1909

(ved det

endelige valg).

3

4

-

2

1

1

1

1

Stortingsvalg

19 09.

lait godkjendte

stemmer

ved

1ste

valg.

2 618

2 275

3 504

2 056

537

2 593

9 954

9 191

12 566

9 422

11075

1208

1 784

885

455

4 332

ved

omvalget.

2 940

2 473

2 260

583

2 843

1 262

1 841

973

473

4 549


Stortingsvalg

19 09.

Valgsogn.

Kongsberg og Hønefoss.

Kongsberg

Hønefoss . . . . • .

Drammen.

Valgkredsen tils.

Iste kreds, Bragernes

2den kreds, Strømsø og

Tangen

Brevik og Holmestrand.

Brevik

Holmestrand . . . .

Horten.

Tønsberg.

Valgkredsen tils.

Larvik og Sandefjord.

Larvik

Sandefjord

Skien.

Porsgrnnd.

Kragerø.

Risør.

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

5 663

1 979

7 642

23 093

2 302

2 553

4 855

8 898

8611

10 668

4 869

15 537

11 394

4 965

5 220

4 152

64

Tabel 1 (forts.)- Stortingsvalg for de

ved

Iste valg,

2 158

962

3 120

3 921

3 600

636

883

1519

3 453

2 969

3 527

1 557

5 084

3 793

1625

1 657

1 357

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

970

447

1417

1 565

1 395

209

408

617

1456

1 290

1 539

647

2 186

1 631

666

600

545

ved

omvalget.

2 161

972

3 133

-

3 660

640

883

1 523

-

3 553

1566

5 119

3 823

-

-

1362

derav

kvinder.

970

453

1 423

-

1 428

210

408

618

-

1 551

650

2 201

1 645

-

-

546

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

49

24

73

53

55

18

16

34

24

66

91

38

129

86

38

42

51

ved

omvalget

50

24

74

-

57

18

15

33

-

91

39

130

93

-

-

51


enkelte valgsogn i byerne.

ved

Iste valg.

1 515

768

2 283

2 940

2 712

486

738

1 224

2 739

2 237

2 547

906

3 453

2 845

1 345

1 158

1033

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

609

339

948

1 141

1078

169

354

523

1 174

1 015

1 134

400

1 534

1 179

572

428

447

ved

omvalget.

1737

847

2 584

3 154

535

786

1 321

2 716

923

3 639

3 128

1 118

derav

kvinder.

775

390

1 165

1 290

181

371

552

1 254

429

1 683

1 307

500

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

46

24

70

83

102

44

37

81

96

174

152

32

184

135

147

116

169

65 Stortingsvalg

19 0 9.

ved

omvalget-

96

35

131

171

85

50

135

209

46

255

187

206

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

34

21

55

75

19

44

34

78

75

161

137

21

158

114

136

101

134

ved

omvalget.

82

32

114

143

65

37

102

178

40

218

165

170

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. 1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).4

4

3

10

8

-

8

32

18

-

Ialt godkj endte

stemmer

ved

Iste

valg.

1501

765

2 266

2 932

2 614

486

735

1 221

2 717

2 226

2 526

893

3 419

2 821

1 343

1 127

1 014

ved

omvalget.

1 724

843

2 567

3 132

530

778

1 308

2 689

917

3 606

3 116

1 109


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Arendal og Grimstad.

Arendal .

Grimstad

Kristiansand.

Valgkredsen tils.

Iste kreds, Fæstningen

2den kreds, Baneheien

Flekkefjord.

Stavanger.

1ste kreds, Holmen . .

2den kreds, Verket . .

Haugesund.

Bergen

1ste kreds, Nygaard .

2den kreds, Nordnes .

3dje kreds, Kalfaret

kde kreds. Sandviken .

Folkemængde

3. decfor.

1900 efter

nuværende

grænser.

11 130

3 030

14 160

14 666

2 072

31012

7 911

72 251

ved

1ste valg.

66

Tabel 2 (forts.)- Stortingsvalg for de

3 197

882

4 079

2 577

2 371

727

5 507

6 022

2 943

6 633

7 067

6 276

6 809

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

1 276

343

1 619

1 209

961

320

2 314

2 579

1231

3 205

3 090

2 754

2 971

ved

omvalget.

-

-

2 601

2 393

5 530

6 068

2 972

6 661

7 112

6 290

derav

kvinder.

-

-

1226

971

-

2 330

2 610

1 245

3 224

3 107

2 772

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

1ste valg.

106

52

158

30

115

15

119

203

74

85

160

223

204

ved

omvalget.

-

-

31

115

-

119

202

73

87

163

228


enkelte valgsogn i byerne.

ved

Iste valg.

1 897

493

2 390

1 884

1 610

537

3 881

4 323

1 908

5 245

5 303

4 643

4 865

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

724

220

944

852

669

226

1 635

1855

785

2 588

2 375

2 048

2 138

ved

omvalget.

-

2 223

1 949

-

3 900

4 862

2 180

5 318

6 021

5 341

derav

kvinder.

-

-

1075

839

1 666

2 180

950

2 676

2 753

2 490

a

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

Iste

valg.

114

18

132

76

57

29

236

217

123

305

367

240

303

67 Stortingsvalg

1909.

ved

omvalget.

-

-

130

98

-

274

324

159

462

597

527

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

86

13

99

76

44

25

117

168

77

238

264

198

218

ved

omvalget.

-

-

117

83

-

217

202

131

283

416

324

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. 1.1. av 2 /6

1906 og Vs 1909

(ved det

endelige valg).

3

-

3

5

1

-

38

45

33

1

7

2

20

Ialt godkj endte

stemmer

ved

Iste

valg.

1 865

491

2 356

1870

1591

533

3 822

4267

1 870

5 164

5 203

4 601

4 777

ved

omvalget.

-

-

2 214

1934

-

3 877

4 727

2 163

5 309

5 955

5 251

-


Stortingsvalg

1909.

V a 1 g s o g n.

Aalesund og Molde.

Aalesund

Molde

Kristiansund

Trondhjem

Valgkredsen tils.

og Levanger . . .

Iste kreds, Bratøren og Ilen

2den kreds, Kalvskindet

Kalvskindet . . . .

Levanger

Valgkredsen tils.

3dje kreds, Baklandet

4de kreds, Lademoen . .

Bodø og Narvik.

Bodø

Narvik

Tromsø

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

11 777

1 689

13 466

12 050

38 180

1 542

-

4 877

3 023

7 900

6 996

ved

Iste valg.

4 404

711

5 115

4 528

3 804

3 700

510

4 210

3 753

3 403

1 359

1 214

2 573

2 746

68

Tabel 2. Stortingsvalg for de

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

1 804

317

2 121

1 880

1 599

1595

221

1 816

1 592

1 344

477

427

904

1 108

ved

omvalget.

4 437

711

5 148

4 544

-

3 773

1 366

1 252

2618

2 760

derav

kvinder.

1827

317

2 144

1888

-

1 599

482

441

923

1 115

Derav med suspensionsanmerkning

ved

Iste valg.

155

5

160

159

150

86

7

93

109

231

70

64

134

66

ved

omvalget.

159

5

164

158

-

-

109

70

66

136

66


enkelte valgsogn i byerne.

ved

Iste valg.

3 031

613

3 644

3 298

2 740

2 852

414

3 266

2 788

2 398

837

957

1 794

1 807

Antal stemmeberettigede,

der har avgit stemme

derav

kvinder.

1 196

270

1466

1 305

1 210

1 233

174

1407

1 195

987

294

310

604

737

ved

omvalget.

3 484

661

4145

3 449

-

3 080

1070

1095

2 165

1996

derav

kvinder.

1354

300

1 654

1 387

-

1 341

399

359

758

949

Antal indsendte

forfalds -

anmeldelser

ved

Iste

valg.

200

62

262

223

146

95

27

122

139

79

58

48

106

131

69 Stortingsvalg

19 09.

ved

omvalget.

289

59

348

225

-

193

112

96

208

148

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

136

57

193

134

128

85

23

108

106

59

31

33

64

96

ved

omvalget.

233

57

290

157

-

161

91

78

169

129

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h, t. 1. av 2 /6

1906 og 1/5 1909

(ved det

endelige valg).

-

-

6

-

-

-

Ialt godkj endte

stemmer.

ved

Iste

valg.

2 969

609

3 578

3 197

2 716

2 843

412

3 255

2 746

2375

832

941

1 773

ved

omvalget.

3 436

660

4 096

3 393

1 771 1 968

-

3 057

1063

1 080

2 143


Stortingsvalg

1909.

Valgsogn.

Hammerfest, Vardø og

Vadsø.

Hammerfest . . . .

Vardø

Vadsø

Valgkredsen tils.

Folkemængde

3. decbr.

1900 efter

nuværende

grænser.

2 300

2 597

1946

6 843

ved

Iste valg,

70

Tabel 2 (forts.). Stortingsvalg for de

797

838

495

2 130

Antal stemmeberettigede

derav

kvinder.

268

285

168

721

ved

omvalget.

-

-

derav

kvinder,

-

-

Derav med suspensionsanmerkning.

ved

Iste valg.

18

54

23

95

ved

omvalget,

Tabel 3. Sammendrag

I denne tabel er overalt det endelige valg lagt til grund, altsaa Iste valg i de 30 kredse,

Valgdistrikter

Smaalenene

Akershus

Hedemarken .....

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal. . .

Stavanger

Søndre Bergenhus . .

Nordre Bergenhus . .

Romsdal

Søndre Trondhjem. .

Nordre Trondhiem . .

Nordland

Tromsø

Finmarken

Folkemængde

3. decbr. 1900

efter nuværende

grænser.

94 387

113 893

118 612

109 876

81 941

68 955

75 171

61 623

64 829

88 669

135 752

89 041

110 621

97 202

81 891

144 244

67 366

26 109

1 630 182

Antal stemmeberettigede.

33 596

43 824

42 651

37 257

30 738

24 770

28 227

20 317

21 364

29 559

46 189

29 639

38 009

32 992

27 427

45 237

21454

8 706

561956

Derav

kvinder.

13 427

18 512

15 802

12 752

11483

9 532

9 499

6 657

7 677

10 554

16 683

10 366

13 141

10 691

9 240

14 349

6 510

2 215

199 090

Antal stemmeberettigede

med

suspensionsanmerkning.

554

724

1252

978

623

418

595

512

347

505

708

538

529

733

838

1 708

607

551

12 720

Ialt effektive

stemmeberettigede.

-

-

33 042

43 100

41399

36 279

30 115

24 352

27 662

19 805

21 017

29 054

45 481

29 101

37 480

32 259

26 589

43 499

20 847

8 155

549 236


enkelte valgsogn i byerne.

ved

Iste valg

584

600

439

1 623

Antal stemmeberettigede,

dér har avgit stemme

derav

kvinder.

177

201

162

540

ved

omvalget,

-

-

derav

kvinder.

-

-

Antal indsendte

forfaldsanmeldelser

ved

Iste

valg.

41

34

32

107

71 Stortingsvalg

1909.

ved

omvalget

.

-

-

Derav

godkjendt

ved

Iste

valg.

12

22

26

60

ved

omvalget

-

-

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenriks sted

i h. t. lov av 2 /6

1906 og i/s 1909

(ved det

endelige valg).

for landdistrikterne.

hvor der kun avholdtes et valg, og 2det valg i de 52 kredse, hvor der var omvalg.

Av disse avgav

stemme.

20 252

29 343

29 910

28 081

21943

11 281

15 983

10 480

11 717

17 755

25 857

15 171

20 798

22 000

13 110

22 363

10 580

4 784

331 408

Derav

kvinder.

6 549

11 029

10 116

8 678

7 227

3 083

4 039

2 875

3 237

4 475

6 894

2 882

4 091

6 121

2 819

5 473

2 164

1231

92 983

Pct. av

effektive

stemmeberettigede.

61,29

68,08

72,25

77,40

72,86

46,32

57,78

52,92

55,75

61,11

56,85

52,13

55,49

68,20

49,36

51,41

50,75

58,66

60,34

Antal indsendte

forfaldsanraeldelser.

106 1

147 4

2 244

2 620

124 6

51 1

65 7

78 2

90 3

1 22 3

2 244

1090

1543

1 996

666

2 326

884

2 058

25 531

Derav

godkjendt.

779

1 140

1 759

2 019

970

312

471

576

670

870

1 611

858

1 116

1 520

438

1649

537

1 381

18 676

Antal forfaldsanmeldelser

indsendt fra

utenrigsk sted

-

15

3

5

-

1

15

4

24

7

2

15

2

-

2

-

1

-

-

96

Ialt godkjendte

stemmer

ved

Iste

valg.

556

589

433

1 578

ved

omvalget.

Ialt godkjendte

s'emmer.

-

-

19 983

29 001

29 486

27 626

21 670

11075

15 798

10 277

11 525

17 407

25 326

14 957

20 423

21 666

12 874

21 774

10 271

4 505

325 644


Stortingsvalg

1909.

72

Tabel 4. Sammendrag

I denne tabel er overalt det endelige valg lagt til grund, altsaa Iste valg i de 18 kredse,

Valgdistrikter

Fredrikshald

Sarpsborg

Fredrikstad

Moss og Drøbak . . .

Kristiania

Lillehammer, Hamar,

Gjøvik og Kongsvinger

Kongsberg og Hønefoss

Drammen

Brevik og Holmestrand

Horten

Tønsberg

Larvik og Sandefjord.

Skien

Porsgrund

Kragerø

Risør . .

Arendal og Grimstad .

Kristiansand

Flekkefjord

Stavanger

Haugesund

Bergen

Aalesund og Molde. .

Kristiansund

Trondhjem og Levanger

Bodø og Narvik . .

Tromsø ........

Hammerfest, Vardø og

Vadsø

Folkemængde

3. decbr. 1900

efter

nuværende

grænser.

12 012

6 922

14 635

11 265

227 626

13 974

7 642

23 093

4 855

8 893

8611

15 537

11394

4 965

5 220

4 152

14 160

14 666

2 072

31 012

7 911

72 251

13 466

12 050

39 722

7 900

6 996

6 843

609 850

Antal

stemmeberettigede.

3 586

2 864

4 751

3 549

81 949

5 315

3 133

7 581

1 523

3 453

2 969

5 119

3 823

1 625

1 657

1 362

4 079

4 994

727

11 598

2 972

26 872

5 148

4 544

15 190

2 618

2 760

2 130

217 891

Derav

kvinder.

1 495

1 221

1 999

1484

37 921

2 505

1 423

2 993

618

1 456

1 290

2 201

1 645

666

600

546

1 619

2 197

320

4 940

1 245

12 074

2 144

1888

6 358

923

1 115

721

Antal

stemmeberettigede

med

suspensionsanmerkning.

113

48

108

114

3 048

161

74

110

33

24

66

130

93

38

42

51

158

146

15

321

73

682

164

158

583

136

66

95

95 607 6 850

Ialt

effektive

stemmeberettigede.

3 473

2 816

4 643

3 435

78 901

5 154

3 059

7 471

1490

3 429

2 903

4 989

3 730

1 587

1615

1311

3 921

4 848

712