sak 47/06 - Nordlandssykehuset

helse.nord.no

sak 47/06 - Nordlandssykehuset

Styresaknr. 47/06 ______________________________ REF: 2006/000339

OMLEGGING AV AMBULANSEBÅTDRIFTEN I

HADSELFJORDBASSENGET OG ØKSNES VESTBYGD

Saksbehandler: Jørn Stemland

Dokumenter i saken:

Ikke trykt vedlegg:

• Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med

båt

• avtalene, som er inngått med Nordland fylkeskommune

Saksbehandlers kommentar:

Bakgrunn

Nordlandssykehuset overtar fra 1.1.2007 ansvaret for ambulansetjenesten i Vesterålen inkludert

båtambulansetjenesten i Hadselfjordbassenget og i Øksnes Vestbygd.

I henhold til ” Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av

helsepersonell med båt” er det regionale helseforetaket (i denne sammenheng Nordlandssykehuset) ansvarlig for

å planlegge ambulansebåttjenesten slik at den også kan dekke behov for syketransport med båt og skyss av

helsepersonell med båt. Forskriften forutsetter at det regionale helseforetaket og kommunen samarbeider i

planleggingen av hvordan behovet for båttransport i denne sammenhengen skal dekkes.

I denne saken inviteres styret til å gi sin tilslutning omlegging av driften i Hadselfjordbassenget. Når det gjelder

Øksnes Vestbygd orienteres styret om pågående arbeid knyttet til omlegging og inviteres til å gi sin tilslutning til

at det arbeides videre med sikte på etablering ihht skissert driftsmodell.

Begge tjenestene inngår som del av såkalte samfunnsbåter og avtalene, som er inngått med Nordland

fylkeskommune, løper til 31.12.2006. For Øksnes er det bedt om forlengelse til 1.4.2007.

Hadselfjordbassenget

Aktiviteten i 2005

Som det går frem av tabellen nedenfor hadde samfunnsbåten i Hadselfjordbassenget 74 oppdrag knyttet til

ambulanse, syketransport og skyss av helsepersonell i 2005.

Måned AMBT SYTR SKHP ANOP

Januar 4 1

februar 2 2 1

mars 4

april 2 2 2 1

mai 5 3 2 1

juni 5 1 3

juli 4 5 1

august 7 2 1

september 2 1 3

oktober 1 2

november 2 1

desember 2 1

SUM 40 17 17 2

KM 1410 504 428

Styresak 47/06 1 desember 1


Hovedtyngden av ambulanseoppdragene går til Hennes. Transport av helsepersonell består hovedsakelig av

transport av lege med kontordag på Hennes. Statistikken viser at oppdragene utføres i perioden 10.00-17.00. 5 av

oppdragene i 2005 gikk til steder uten veiforbindelse.

Samlet kostnad for tjenesten utgjør i overkant av 2 mill kr hvorav Hadsel kommune dekker ca. 0,5 mill kr.

Hadsel kommune legger opp til at behovet transport av helsepersonell kan dekkes enten ved bruk av etablert

rutetjeneste med båt eller ved bruk av bil. Kommunen har derfor ikke behov for egen tjeneste med båt utover

ordinært rutetilbud. Konsekvensen for Nordlandssykehuset av at Hadsel dekker sitt transportbehov på andre

måter vil være at den samlede kostnaden for tjenesten vil måtte dekkes av Nordlandssykehuset.

Fremtidig løsning for ambulansetjenesten i Hadselfjordbassenget

Når det gjelder ambulansetjeneste foreslås denne dekket av etablerte tilbud på land hvor behovet for ambulanse i

området frem til Kaljord dekkes av ambulansetjenesten på Sortland. Denne tjenesten har ca 5 mil kjørevei til

Hennes og en returtransport inn til sykehuset på Stokmarknes på ca 8 mil.

Behovet for ambulanse på nordsiden av Austvågøya og langs Raftsundet planlegges dekket av ambulansen fra

Svolvær. Denne ambulansen betjener i dag områdene sør i Raftsundet og passerer det aktuelle området i Hadsel

når områdene sør i Raftsundet skal betjenes. Åpning av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) høsten 2007 vil

kunne føre til noe endring i forhold til hvordan disse områdene skal betjenes.

De stedene som ikke har vei vil på dagtid få sitt tilbud om ambulanse og syketransport ved bruk av rutebåten i

området. På kveld, natt og helg vil tjenesten dekkes av redningsskøyta som er stasjonert i Svolvær og som dekker

tilsvarende tjeneste for Skrova og Storemolla. Som det fremgår foran utgjorde denne aktiviteten til sammen 5

oppdrag i 2005 og alle var på dagtid. Det legges opp til en oppgjørsordning med betaling pr oppdrag.

Forutsatt at båten ligger på Stokmarknes er gangtiden med båt i dag 20-30 minutter til de aktuelle stedene. I

tillegg kommer tiden det tar å få helsepersonellet om bord. Er båten i rute vil gangtiden øke siden en må til

Stokmarknes for å hente helsepersonellet. Gangtiden fra Svolvær er opplyst å være i overkant av 1 time.

Når det gjelder syketransport for områdene som har veiforbindelse dekkes denne ved etablerte ruteforbindelser

eventuelt med drosje. Det vil også være mulig å benytte rutebåten når denne kjører i rute.

Ambulansetjenestene i Svolvær og på Sortland vil bli styrket fra 1.12.2006 gjennom etablering av aktiv tjeneste

på dagtid og kveld samt vakt på vaktrom på natt og i helgene.

Endringene, som vil redusere våre kostnader med om lag 2 mill kr, foreslås iverksatt med virkning fra 1.1.2007.

Forholdet til Hadsel kommune

Det er avholdt 2 møter med Hadsel kommune hvor nytt opplegg er drøftet. I brev datert 7.11.2006 uttaler styret

for Helse og omsorg:

”Forslaget om ny ambulanseberedskap ansees å representere en dårligere beredskap for innbyggerne i berørte

områder i vår kommune. Hadsel kommune kan ikke gi sin tilslutning til forslaget og anmoder om at dagens

beredskap med samfunnsbåt opprettholdes.”

Konklusjon Hadselfjordbassenget

Foreslått omlegging av båtambulansetjenesten i Hadselfjordbassenget vil for de steder som har vegforbindelse i

all hovedsak gi et opprettholdt tilbud, dog slik at tiden for returtransport til sykehus kan bli noe lenger.

For steder uten vegforbindelse vil tilbudet på dagtid bli som det har vært hittil mens utrykningstiden på kveld,

natt og helg vil bli noe lengre. All aktiviteten i 2005 var på dagtid.

Med bakgrunn i det økonomiske innsparingspotensialet på opp mot 2 mill kr tilrås at endringen gjennomføres.

Styresak 47/06 1 desember 2


Øksnes Vestbygd

Aktivitet 2005

Som det fremgår av tabellen nedenfor hadde båten i Øksnes Vestbygd i 2005 96 oppdrag knyttet til ambulanse,

syketransport og skyss av helsepersonell. Ambulanseoppdragene fordeler seg på Skipnes, Barkestad og Tunstad.

Statistikken viser at det alt vesentligste av oppdragene utføres i tidsrommet mellom kl 09.00 og 17.00. 4 av

oppdragene ble utført i perioden mellom kl. 17.00 og 21.00.

Måned AMBT SYTR SKHP ANOP

Januar 6

februar 2

mars 1 3

april 14

mai 11

juni 13 3

juli 3

august 4

september 6

oktober 14

november 8

desember 1 7

SUM 11 82 3

Km 222,1 1024,7 37,3

Samlet kostnad for tjenesten utgjør omlag 2 mill kr pr år, hvorav Øksnes kommune dekker om lag 0,5 mill kr.

Fremtidig løsning for ambulansetjenesten i Øksnes Vestbygd

Det vurderes etablert tilsvarende ordning som for Skrova, dvs. at redningsskøyta som er stasjonert på Myre

dekker denne tjenesten for Øksnes Vestbygd. Redningsselskapet har sagt seg interessert i en slik løsning. Det er

også tatt kontakt med Nordtrafikk som i dag er utøver av tjenesten med sikte på å få etablert en ordning

tilsvarende den som planlegges i Hadsel, hvor det legges opp til at tjenesten på dagtid dekkes av rutebåten.

Behovet for helsepersonell på båten vil fra 1.12.2006 bli dekket fra ambulansebilen som er stasjonert på Myre.

Det har vært avholdt møte med Øksnes kommune hvor den skisserte løsningen ble presentert.

Det er behov for noe mer tid til å planlegge samt diskutere denne endringen med Øksnes kommune. Det foreslås

derfor at etablert ordning videreføres til 1.4.2007.

Styresak 47/06 1 desember 3


Innstilling til vedtak:

Styret tilrås å fatte følgende

vedtak

1. Ambulansebåtdriften i Hadselfjordbassenget legges om fra 1.1.2007 slik at stedene i området frem til

Kaljord dekkes av ambulansetjenesten på Sortland. Stedene langs Raftsundet og på nordsiden av

Austvågøya dekkes av ambulansetjenesten i Svolvær. De steder i området som ikke har vegforbindelse

dekkes på dagtid av rutebåten i området og på kveld, natt og helg av redningsskøyta som er stasjonert i

Svolvær.

2. Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med omlegging av ambulansebåtdriften i Øksnes

Vestbygd med sikte på å etablere tilsvarende ordning som er etablert for Skrova.

Avstemming:

Vedtak:

Styresak 47/06 1 desember 4

More magazines by this user
Similar magazines